Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 91. schůze rady města (18.5.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 25.05.2006 do 06.06.2006
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

                                                                                  U S N E S E N Í

                                                   z 91. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 18. května 2006

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         48 / 06 / R

 

a) informaci Jaroslavy Hynkové, starostky, o současném stavu v jednání s případnými investory výstavby obchodní jednotky (supermarketu) na území Města Lomnice nad Popelkou.

  

b) v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, výsledky přijímání dětí do mateřských škol v Lomnici nad Popelkou pro školní rok 2006/2007 ze dne 28. 4. 2006, na základě sdělení ředitelek jednotlivých mateřských škol.

  

c) skutečnost, že ve věci zakázky „Oprava dvorní části fasády domu čp. 43 - 44, muzeum v Lomnici nad Popelkou“ nepodal ve stanoveném termínu nabídku na zhotovení předmětné zakázky žádný z oslovených případných zhotovitelů.

Rada města současně souhlasí

- s oslovením dalších případných uchazečů na zhotovení předmětné zakázky

a ukládá

- ing. Jiřímu Pochopovi, vedoucímu oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit jejich oslovení.

  

d) žádost Petra a Zuzany Šmejcových, Zdeňka Včelky, Milana a Alice Noskových, Miroslava a Radky Škaloudových, Vladimíra Zikmunda a Jiřího a Zdeňky Podzimkových, všichni bytem Lomnice nad Popelkou, o rekonstrukci místní komunikace - příjezdové cesty ve Staré Lomnici, na pozemku p.p.č.2524, k.ú. Lomnice nad Popelkou. Požadavek předmětné investiční akce bude zařazen do zásobníku investičních akcí Města Lomnice nad Popelkou, její realizace bude připravena dle priorit investic města.

Rada města současně ukládá

- ing. Jiřímu Pochopovi, vedoucímu oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, písemně vyrozumět uvedené žadatele o tomto usnesení.

  

e) v návaznosti na usnesení rady města č.82/04/R ze dne 1. 7. 2004, v návaznosti na usnesení rady města č. 22/05/R písm.c) ze dne 3. 3. 2005, v návaznosti na usnesení rady města č. 49/05/R ze dne 5. 5. 2005, v návaznosti na usnesení rady města č. 62/05/R písm. c) ze dne 2. 6. 2005,  v návaznosti na usnesení rady města č. 66/05/R písm. e) ze dne 23. 6. 2005 a v návaznosti na usnesení rady města č. 87/05/R písm. c) ze dne 6. 10. 2005 skutečnost, že stavby garáží pro osobní automobily na pozemku p.p.č. 372/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, byly všechny svými vlastníky odstraněny.

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

- projednat prodej předmětného pozemku p.p.č.372/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, až po realizaci rekonstrukce bezejmenné uličky, místní komunikace na pozemku p.p.č. 2249, k.ú. Lomnice nad Popelkou. Předmětný pozemek p.p.č. 372/2 bude po dobu uvedené rekonstrukce místní komunikace sloužit k umístění zařízení staveniště.

 

f) podané nabídky na pronájem nebytových prostor v přízemí a zvýšeném přízemí objektu čp. 36, Husovo náměstí. Rada města o nájmu předmětných prostor rozhodne po předložení dalších podrobností k předmětu nájmu a podaným nabídkám.

  

Rada města souhlasí                                                                                                     49 / 06 / R

 

a) v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3 odst. 2 Vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, s přerušením provozu v Mateřské škole „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, Mateřské škole „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, a Mateřské škole „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, v měsíci červenci a srpnu 2006 dle návrhů ředitelek jednotlivých mateřských škol.

  

b) s pokácením evin, rostoucích mimo les - dvou smrků v areálu městské čistírny odpadních vod, na pozemku p.p.č. 1226, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, vlastníka čistírny odpadních vod. Práce spojené s pokácením dřevin, odstraněním kořenových systémů a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady Vodohospodářské sdružení Turnov.

  

c) s užíváním veřejného prostranství, celoročním umístěním (každé úterý) prodejního stánku k prodeji grilovaných kuřat na místní komunikaci, parkovišti v ulici Antala Staška, bezprostředně přilehlé Husovu náměstí, vždy od 7,00 do 18,00 hodin, subjektem Markéta Krylová – Občerstvení, Jičín, na základě žádosti uvedeného subjektu.

Rada města současně souhlasí

- s napojením uvedeného stánku na zdroj elektrické energie z objektu ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, s podmínkou úhrady spotřebované energie a nákladů s připojením souvisejících.

  

Rada města schvaluje                                                                                                   50 / 06 / R

 

a) přijetí daru movité věci – dřevěného altánu od Střední odborné školy, Středního odborného učiliště, Odborného učiliště, Učiliště a Praktické školy, Lomnice nad Popelkou, na základě nabídky PaedDr. Lubomíra Charouska, ředitele uvedené školy. Altán bude využit pro veřejné účely - rozvoj cestovního ruchu, trávení volného času a rekreaci.

  

b) pořadí nabídek na zhotovení veřejné zakázky  „Oprava ulice Josefa Jana Fučíka č. III/2842 v úseku Husovo náměstí – ulice Pivovarská“, sestavené a předložené hodnotící komisí.

Rada města současně schvaluje

- v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o předmětné dílo se společností K + N stavební společnost s.r.o., Pardubice, dle nabídky, která byla hodnotící komisí vyhodnocena na prvním místě, a dle návrhu smlouvy, předložené uvedenou společností.

  

c) odprodej nepotřebného movitého majetku Města Lomnice nad Popelkou ve správě příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou:

1) laminátová nádrž na vodu,

2) malotraktor,

na základě návrhu Jiřího Šustra, ředitele uvedené organizace.

  

d) schvaluje plán práce Rady a Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou na červen a II. pololetí roku 2006 s těmito termíny schůzí:

  1.  6. 2006            schůze rady města

15.  6. 2006            zasedání zastupitelstva města

29.  6. 2006            schůze rady města (přesun z 22. 6. 2006)

20.  7. 2006            schůze rady města

  3.  8. 2006            schůze rady města

15.  8. 2006            schůze rady města (úterý)

  7.  9. 2006            schůze rady města

14.  9. 2006            zasedání zastupitelstva města

 5. 10. 2006            schůze rady města

19.10. 2006            schůze rady města

Program schůzí bude stanoven podle potřeb projednávání záležitostí města.

  

e) odstranění nevyhovujících konstrukcí dětských hřišť a dětských koutků, v areálech ve Smetanově ulici, Kavánově ulici, na sídlišti a na Podměstí, které jsou v havarijním technickém stavu a neodpovídají platným právním předpisům

a ukládá

- Jiřímu Šustrovi, řediteli příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, zajistit jejich bezpečné odstranění do 31. 5. 2006.

  

Rada města zamítá                                                                                                        51 / 06 / R

 

- žádost Heleny Urbanové, bytem Lomnice nad Popelkou, o zřízení vyhrazeného parkovacího stání v ulici Máchova, před domem čp. 870, pro vozidlo registrační značky SMI 96 – 30, protože neshledala důvod pro požadované zvláštní užívání dotčené místní komunikace ve smyslu § 25 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                                  52 / 06 / R

 

a) schválit prodej pozemku p.p.č. 768/5, kultura les, o výměře 142 m2, odměřeného geometrickým plánem č. 118–92/2005 ze dne 21. 12. 2005 z pozemku p.p.č. 768/1, vše k.ú. Tuháň u Stružince, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Jaroslavu a Vlastě Macháčkovým, bytem Turnov – podíl 1/3, Zdeňku Vrabcovi, bytem Tanvald - podíl 1/3, Romanu Skalskému, bytem Liberec - podíl 1/6 a Daně Šilhánkové, bytem Praha - podíl 1/6. Celková kupní cena 3.600,- Kč.

  

b) schválit prodej části pozemku p.p.č. 2890/1 včetně studny, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Vincence Cermana, bytem Lomnice nad Popelkou. Vyhotovení geometrického plánu zajistí kupující na vlastní náklady. Kupní cena pozemku 25,-Kč/m2 (dle skutečné výměry po zaměření), kupní cena studny dle znaleckého posudku 2.103,- Kč.

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 18. května 2006

 

               Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz