Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 5/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 15.12.2003 do 02.01.2004
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.01.2004
Značka: ozv 5/2004

Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.5/2004

o  místním  poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

 

Město Lomnice nad Popelkou na základě ust.§ 10 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,      ve znění pozdějších předpisů a usnesení zastupitelstva Města Lomnice Popelkou č.36/03/Z, písm.e) ze dne 11.12.2003 přijatého v souladu s ust.§ 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích), vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

 

 

čl.1

Úvodní ustanovení

 

1) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor vnitřní správy (dále jen "správce poplatku"), v přenesené působnosti.

 

2) V řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem o místních poplatcích stanoveno jinak.

 

čl. 2

Předmět poplatku

 

Místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen "poplatek") podléhá každý povolený hrací přístroj (dále jen "VHP") ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

čl. 3

Poplatník

 

Poplatek platí jeho provozovatel.

 

čl. 4

Ohlašovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen ohlásit písemně ve lhůtě do 15-ti dnů správci poplatku uvedení VHP do provozu a tuto skutečnost doložit zahajovacím protokolem o zahájení provozu.

 

2) Poplatník je povinen ohlásit ve lhůtě do 15-ti dnů ukončení provozování VHP a doložit tuto skutečnost protokolem o ukončení provozu.

 

3) Pop1atník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15-ti dnů jakékoliv změny             v nahlášených skutečnostech.

 

4) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

čl. 5

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku za každý VHP činí 5.000,-Kč na 3 měsíce.

V případě, že VHP bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vyměřen    v poměrné části.

 

čl. 6

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1)      Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení VHP do provozu.

2)      Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz VHP ukončen.

 

čl. 7

Splatnost poplatku

 

1) Poplatek je splatný:

 

a)  při povolení k provozování VHP na dobu 3 měsíců do jednoho měsíce po zahájení provozu

 

b)  při povolení k provozování VHP na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách do jednoho a do čtyř měsíců po zahájení provozu

 

c) při povolení k provozování VHP na celý kalendářní rok ve čtyřech splátkách do jednoho, čtyř, sedmi a deseti měsíců po zahájení provozu

 

2) Poplatek podle odst.1 bodu b) a c) může být zaplacen i jednorázově

 

3) Poplatek se platí převodem nebo složením na účet u Komerční banky č. 19-2422-581/0100, variabilní symbol 1347, popř.v hotovosti na městském úřadě.

 

čl. 8

Sankce

 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

2)  Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

čl. 9

Lhůty

 

1)      Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně

závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

2)      Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření

poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

čl. 10

Snížení nebo prominutí poplatku

 

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. V případech stanovených zákonem č.368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podléhá žádost poplatníka správnímu poplatku splatnému před úkonem.

 

čl. 11

Přechodná ustanovení


 Poplatková povinnost vzniklá před účinností této obecně závazné vyhlášky musí být splněna podle vyhlášky č.1/2003 a to bez ohledu na dobu splatnosti. Ustanovení této vyhlášky lze použít na případy, které vznikly až po její účinnosti.

 

čl. 12
Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2004 a je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou pod č.j.P/03/400/Bě.

 

 

 

 

 

           Josef Kysela, v. r.                                                             Jaroslava Hynková, v. r. 

           místostarosta                                                                            starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz