Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.4/2004 o stavební uzávěře v lokalitě u letního stadionu a o zrušení nařízení Města Lomnice nad Popelkou Č.1/2003, o stavební uzávěře

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 23.08.2004 do 07.09.2004
Typ dokumentu: Nařízení Města
Účinnost od 07.09.2004
Značka: nrm 4/2004
Poznámka: zrušuje nrm 1/2003

Město Lomnice nad Popelkou

 

Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.4/2004

 

o stavební uzávěře

v lokalitě u letního stadionu

a o zRUŠENÍ nařízení MĚSTA Lomnice nad Popelkou Č.1/2003, O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE

v lokalitě u letního stadionu

 

Rada města Lomnice nad Popelkou se na své schůzi dne 12.8.2004 usnesením č.95/04/R písm.a) rozhodla na základě § 33 odst. 3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst.1   a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,vydat  toto

nařízení o stavební uzávěře v lokalitě u letního stadionu

a o zrušení nařízení města Lomnice nad Popelkou č.1/2003, o stavební uzávěře

v lokalitě u letního stadionu.

 

 

Čl. 1

Vymezení území stavební uzávěry

 

Stavební uzávěra se vyhlašuje na území města Lomnice nad Popelkou, které je v územním plánu města Lomnice nad Popelkou po změně č.4 vymezeno jako rozvojová lokalita OM 1 a je vymezeno grafickým znázorněním rozvojových ploch pro území obytné - městské individuální, a to ploch označených tlustou hraniční čarou v grafické příloze tohoto nařízení města - situačním výkresu v měřítku 1 : 2500.

 

 

Čl. 2

Zákazy a omezení

 

V území vymezeném podle čl. 1 se zakazuje provádění veškerých novostaveb včetně přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci, drobných staveb ( mimo staveb, pro které již bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, nebo staveb, pro které byl, ke dni schválení tohoto nařízení obce radou města, návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podán a staveb pro které bylo vydáno stavební povolení nebo bylo o jeho vydání požádáno nebo pro ně bylo vydáno územní rozhodnutí ) z důvodu, že by jakákoliv výstavba mohla omezit nebo narušit zájmy Města Lomnice n.Pop. při využívání území podle schválené územně plánovací dokumentace města Lomnice nad Popelkou. Zákazy a omezení  se nevztahují na provádění udržovacích prací na stávajících stavbách. Změny stávajících staveb (stavební úpravy, přístavby a nástavby) musí být k žádosti o stavební povolení případně návrhu na vydání územního rozhodnutí doloženy souhlasem rady Města Lomnice nad Popelkou.

 

Čl. 3

Zrušující ustanovení

 

Dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení města se zrušuje Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.1/2003, o stavební uzávěře v lokalitě u letního stadionu.

 

 

Čl. 4

Účinnost, evidence

 

1. Toto nařízení města nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

 

2. Toto nařízení města je evidováno u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou pod č.j.: MULO 1709/2004.

                     

                                                                                                                      

V Lomnici nad Popelkou, dne 12.8.2004

 

 

                                                                                               

    Josef Kysela v. r.                                                               Jaroslava Hynková v. r.        

               místostarosta                                                                          starostka


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz