Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 90. schůze rady města (4.5.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 11.05.2006 do 26.05.2006
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

                                                                                 U S N E S E N Í

                                                   z 90. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 4. května 2006

 

Rada města schvaluje                                                                                                   39 / 06 / R

 

a) jako výhodnější nabídku na provedení plošné deratizace na území Města Lomnice nad Popelkou nabídku, kterou předložil subjekt Ladislava Šimková - 3D, se sídlem Úpice

a současně schvaluje

- uzavření smlouvy na provedení plošné deratizace s uvedeným subjektem dle návrhu, který předložil Josef Kysela, místostarosta.

 

b) zapojení Města Lomnice nad Popelkou do projektu společnosti MEPCO, spol. s r. o., se sídlem Praha "Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech" k zavedení řízení kvality výkonu veřejné správy pomocí metody CAF, dle návrhu, který předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně zřizuje

- komisi pro zavedení řízení kvality výkonu veřejné správy pomocí metody CAF

a jmenuje

- její členy:

- Ing. Ivo Bělonohý, předseda komise,

- Ing. Josef Mařas, koordinátor činnosti

- Jaroslava Hynková,

- Jana Šnajdrová

- Ing. Jiří Pochop

- Jitka Vacková

- Josef Krpata

  

c) uzavření smlouvy o dílo na vypracovaní návrhu „Změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 6“ se zhotovitelem S.P.S. Architekti s.r.o., se sídlem Praha 6, dle návrhu předloženého Bc. Petrem Tomešem, vedoucím stavebního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

a pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podpisu uvedené smlouvy o dílo.

  

d) zapojení Města Lomnice nad Popelkou do projektu "Program mobility – Město bez bariér" v rámci „Národního rozvojového programu mobility pro všechny“ k zajištění podpory záměrů komplexních řetězců bezbariérových tras  na odstranění bariér na komunikacích a zejména odstranění technických bariér na vstupech do jednotlivých veřejných budov, škol, provozoven obchodů a služeb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Rada města současně zřizuje

- komisi pro zpracování podkladů k předložení záměrů bezbariérových tras a jmenuje její členy:

- Josef Kysela, předseda komise

- Ing. Ivo Bělonohý

- Ing. Josef Mařas

- Ing. Milena Rádlová

- Bc. Petr Tomeš

- Vlasta Zikešová

- Jana Šnajdrová

- Ing. Jiří Pochop

- Gabriela Lešáková

- Olga Nosková, ředitelka pečovatelské služby

- Mgr. Jana Tunysová, ředitelka stacionáře Rváček

  

e) způsob výběru zhotovitele oprav oken, fasády a klempířských prvků domů čp. 43 a 44, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, oslovením alespoň pěti případných uchazečů, dle návrhu, který předložil ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

  

f) pronájem části pozemku p.p.č. 2272/1 o výměře 250 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura ostatní plocha, Ladislavě Kotkové, bytem Lomnice nad Popelkou, roční nájemné ve výši 250,- Kč, s účinností od 5. 5. 2006.

  

g) dodatek č. 1 nájemní smlouvy, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a společností .A.S.A, spol. s r. o., se sídlem Praha, týkající se pronájmu a provozování sběrného dvora v Lomnici nad Popelkou. Uvedený dodatek č. 1 předmětné smlouvy zahrnuje pronájem movitého majetku ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, umístěného a užívaného v rámci  sběrného dvora, dle návrhu ing. Mileny Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

  

Rada města souhlasí                                                                                                     40 / 06 / R

 

a) na základě § 46 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s konáním místní výstavy drobného zvířectva Základní organizaci Českého svazu chovatelů Lomnice nad Popelkou ve dnech 1. – 4. 6. 2006 v areálu ZO ČSCH.  Rada města s konáním výstavy souhlasí za podmínek, stanovených Krajskou veterinární správou pro Liberecký kraj, s vyloučením účasti drůbeže a ostatních ptáků, při současném dodržení ostatních platných právních předpisů.

 

b) s provedením dočasné místní úpravy silničního provozu na komunikacích Ploužnice – Chlum pod Táborem a Lomnice nad Popelkou – Chlum pod Táborem, ve dnech 3. a 4. 6. 2006 z důvodu konání pouti na Táboře dle návrhu, který předložil Josef Kysela, místostarosta

a pověřuje

- Josefa Kyselu, místostarostu, zajištěním realizace uvedené úpravy.

  

c) s užíváním veřejného prostranství na středovém ostrůvku Husova náměstí, spojeného se záborem veřejného prostranství do 10 m2, za účelem prodejní akce levných knih subjektem Jaroslav Kos – levné knihy, Veselý Žďár v termínech 29. 5. a 30. 5. 2006, vždy od 7,00 do 17,00 hodin.

  

d) s úpravou koryta vodního toku Popelka a umístěním, provedením a užíváním stavby „Rekonstrukce zatrubnění vodoteče a novostavba retenční nádrže“ a souvisejícími úpravami na pozemcích st.p.č. 2312/1, 2312/2 a p.p.č. 3046, 3048, 3051, 3052/1, 3052/2, 3052/3, 3053/8, 3327/1, 3327/2 a 3327/3, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti stavebníka uvedené stavby, Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně souhlasí

- s vynětím nezbytně nutné plochy vybraných předmětných pozemků ze zemědělského půdního fondu. Vynětí nutné plochy ze zemědělského půdního fondu a finanční odvod za toto vynětí zajistí a uhradí uvedený stavebník.

Rada města současně schvaluje

- záměr výpůjčky pozemků v lokalitě lyžařského areálu V Popelkách sportovním organizacím k provozování sportovní činnosti.

    

 e) s provedením stavebních úprav objektu čp. 417, Pivovarská ulice, Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, hokejovým klubem HC Lomnice nad Popelkou, dle návrhu, předloženého HC Lomnice nad Popelkou, v souladu s platnou smlouvou o výpůjčce uvedeného objektu. Předmětné stavební úpravy budou hrazeny v plné výši z prostředků HC Lomnice nad Popelkou.

  

Rada města stanovuje                                                                                                   41 / 06 / R

 

- pro akce v souvislosti s předvolební kampaní pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006 tyto podmínky:

1. Husovo náměstí a jiná veřejná prostranství na pozemcích v majetku Města Lomnice nad Popelkou - každé registrované politické straně, politickému hnutí nebo jejich koalici bude na základě písemné žádosti (oznámení)

a) přenechána bezplatně část Husova náměstí na akci v délce trvání nejvýše 4 hodiny.

b) přenechána část náměstí pro umístění předvolebního stánku za podmínek stanovených obecně závaznou vyhláškou Města Lomnice nad Popelkou č. 3/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Při kolizi termínů rozhoduje datum, případně čas doručení žádosti. Žadatel je povinen si zajistit pořadatelskou službu a napojení na energie.

2. Propagační materiály a plakáty (umístěné na zařízení typu “A”, obrácené “T” apod.) na veřejné prostranství s výjimkou plakátovacích ploch mohou být umístěny na základě oznámení Městu Lomnice nad Popelkou a v souladu s obecně závaznou vyhláškou Města Lomnice nad Popelkou č. 3/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

3. Volební plakáty mohou být umístěny od 17. 5. 2006 na ploše vyhrazené pouze k tomuto účelu na zařízení, umístěném v prostoru Husova náměstí. Každé registrované politické straně, politickému hnutí nebo jejich koalici je umožněno využít bezplatně část plochy v poměru k celkovému počtu zaregistrovaných kandidátních listin pro tyto volby

4. Kampaň nesmí narušit provoz a bezpečnost ve městě. Budovu radnice ani městský rozhlas nelze využívat pro jakoukoliv předvolební propagaci.

  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                                  42 / 06 / R

 

- na základě s ustanovením § 67 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou na následující volební období v počtu 17 osob.

  

Rada města deleguje                                                                                                     43 / 06 / R

 

- Josefa Kyselu, místostarostu, jako zástupce Města Lomnice nad Popelkou na jednání Valné hromady společnosti ČSAD Semily, a.s., se sídlem Semily, svolanou na den 11. 5. 2006.

  

Rada města bere na vědomí                                                                                         44 / 06 / R

 

a) informaci Josefa Kysely, místostarosty, a Jiřího Šustra, ředitele příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, o technickém stavu veřejného osvětlení na území Města Lomnice nad Popelkou a o potřebách oprav a rozšíření osvětlovací soustavy.

  

b) informaci ing. Ivo Bělonohého, tajemníka Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, a Jiřího Šustra, ředitele příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, o technickém stavu městského rozhlasu na území Města Lomnice nad Popelkou a o potřebách oprav této soustavy.

Rada města současně schvaluje

- provádění provozních oprav soustavy městského rozhlasu bez dalších větších investic se současným alternativním zajištěním plošné informovanosti obyvatel prostřednictvím internetových e-mail a RSS kanálů a zkušebním rozesíláním SMS zpráv prostřednictvím sítí mobilních telefonů.

  

c) zpětvzetí žádosti Stanislava Mikuleho, bytem Lomnice nad Popelkou, týkající se schváleného prodeje pozemků p.p.č. 2019/10 a 2019/11, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou

a současně schvaluje

- obnovení záměru prodeje pozemků p.p.č. 2019/10, 2019/11,  oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Minimální kupní cena 60,-Kč/m2.

  

Rada města pověřuje                                                                                                    45 / 06 / R

 

a) Jaroslavu Hynkovou, starostku, k jednání s organizací Lesy České republiky, s.p.,  o převodu pozemků p.p.č. 1007/24, 1007/25 a 1630/2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví organizace Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

  

b) Jaroslavu Hynkovou, starostku, jmenovat členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na stavbu „Lomnice nad Popelkou – oprava komunikace v ulici J.J.Fučíka (III/2842) v úseku Husovo náměstí – ulice Pivovarská“ takto:

členové komise:

1. Josef  Kysela, místostarosta,

2. Ing. Miroslav Šmiraus, člen rady města,

3. Petr Havel, člen zastupitelstva města,

4. Ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou,

5. Ing. Josef Nadrchal, jednatel společnosti INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Liberec,

náhradníci:

1. Ing. Petr Velda, člen rady města,

2. Ing. František Novotný, člen zastupitelstva města,

3. Jan Drahoňovský, člen zastupitelstva města,

4. Ing. Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou,

5. Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

  

Rada města ukládá                                                                                                        46 / 06 / R

 

a) Jiřímu Šustrovi, řediteli příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, předložit Josefu Kyselovi, místostarostovi, návrh využití venkovních ploch a prostranství v areálu Olymp pro potřeby uvedené příspěvkové organizace, do 12. 5. 2006.

  

b) Ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit

1. návrh využití volných nebytových prostor uvnitř areálu Olymp a předložit jej radě města do 19. 5. 2006,

2. návrh využití venkovních ploch a prostranství v areálu Olymp pro potřeby příslušenství k bytovému fondu Města Lomnice nad Popelkou a předložit jej radě města do 19. 5. 2006,

3. návrh využití zbývajících venkovních ploch a prostranství v areálu Olymp a předložit jej radě města do 19. 5. 2006 a

4. zjistit předpokládaný odběr zemního plynu a zpracovat návrh optimálního způsobu přeúčtování plateb za dodávky zemního plynu nebo tepla v areálu Olymp jako celku i jednotlivých funkčních součástí a předložit jej radě města do 24. 5. 2006.

  

c) Ing. Jiřímu Pochopovi, vedoucímu oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit variantní návrh řešení opravy střech a terasy nad přízemím v areálu Olymp ve vazbě na využití jednotlivých částí předmětného objektu a předložit jej radě města do 24. 5. 2006.

  

Rada města zamítá                                                                                                        47 / 06 / R

 

- žádost manželů Libuše a Vladimíra Lofových, bytem Lomnice nad Popelkou, o dopravní úpravu místní komunikace, pěšiny na pozemku p.p.č. 1007/21, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, ve věci uvedení předmětné komunikace do provozu pro motorová vozidla.

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 4. května 2006

  

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz