Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 4/2004, o místním poplatku z ubytovací kapacity

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 15.12.2003 do 02.01.2004
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.01.2004
Značka: ozv 4/2004

 Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.4/2004

o  místním  poplatku  z  ubytovací  kapacity

 

Město Lomnice nad Popelkou na základě ust.§ 10 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,      ve znění pozdějších předpisů a usnesení zastupitelstva Města Lomnice Popelkou č.36/03/Z, písm.d)ze dne 11.12.2003 přijatého v souladu s ust.§ 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích), vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku  z ubytovací kapacity.

 

čl.1

Úvodní ustanovení

 

1) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor vnitřní správy (dále jen "správce poplatku"), v přenesené působnosti.

2) V řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem o místních poplatcích stanoveno jinak.

 

čl. 2
 Předmět poplatku


Místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen "poplatek") se vybírá z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatku nepodléhá ubytovací kapacita:

a) v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,
c) ve zdravotnických zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
d) v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

 

čl. 3
Poplatník

 

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

čl. 4
Ohlašovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen písemně ohlásit správci poplatku poskytování ubytování, a to ve lhůtě do 30 dnů od právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů od faktického zahájení této činnosti.

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno, příjmení, bydliště a datum narození nebo název právnické osoby, sídlo a IČO. Jde-li               o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů     u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

3)      Poplatník  je  rovněž  povinen  ohlásit  správci  poplatku  každou skutečnost, která má vliv

na výši poplatku nebo na osvobození od něho a to do 15 dnů od jejího vzniku.

 

4) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

 

5)      Poplatník je povinen vždy do 15 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí sestavit na tiskopise

vydaném správcem poplatku výkaz o počtu využitých lůžek a předat jej v této lhůtě spolu s evidenční knihou správci poplatku.

.

6)      V případě ukončení činnosti (ubytování)  je  poplatník  povinen  správci  poplatku  ohlásit

tuto skutečnost nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala a dostavit se ke správci poplatku      s ubytovací knihou a s potvrzením o ukončení nebo pozastavení činnosti.

 

čl. 5
Sazba poplatku

 

1)      Sazba poplatku činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.

Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne bude lůžko využito.

2)       Po dohodě s poplatníkem správce poplatku stanoví poplatek paušální částkou, jejíž výše

činí 300,- Kč ročně za každé lůžko. Při stanovení poplatku paušální sazbou je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní rok.

 

čl. 6
Splatnost poplatku

 

1)      Poplatek se platí převodem nebo složením na účet u Komerční banky č. 19-2422-

581/0100, variabilní symbol 1345, nebo v hotovosti na městském úřadě.

2) Poplatek je splatný po uplynutí každého čtvrtletí do 15. dne měsíce následujícího. Paušální poplatek je splatný do 60 dnů od počátku kalendářního roku.

 

čl. 7

Sankce

 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2)  Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

čl. 8

Lhůty

 

1)      Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně

závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková  povinnost vznikla.

2)      Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření

poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

čl. 9

Snížení nebo prominutí poplatku

 

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. V případech stanovených zákonem č.368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podléhá žádost poplatníka správnímu poplatku splatnému před úkonem

 

 

čl. 10

Přechodná ustanovení


 Poplatková povinnost vzniklá před účinností této obecně závazné vyhlášky musí být splněna podle vyhlášky č.1/2003 a to bez ohledu na dobu splatnosti. Ustanovení této vyhlášky lze použít na případy, které vznikly až po její účinnosti.

 

čl. 12
Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2004 a je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou pod č.j.P/03/398/Bě.

 

 

 

 

 

           Josef Kysela, v. r.                                                              Jaroslava Hynková, v. r. 

           místostarosta                                                                            starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz