Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva města (20.4.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 28.04.2006 do 10.05.2006
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM

 

Město Lomnice nad Popelkou

 Z Á P I S

z 25. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

 konaného dne 20. dubna 2006

 

 

Přítomno:         13 členů zastupitelstva města (ing. Vlastimil Bambas, Mgr. Petr Doležal, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, Vladimír Mastník, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Miroslav Šmiraus)                                            

                         omluveni:         MUDr. Jiří Mlejnek, ing. František Novotný, ing. Petr Velda                                             

                         nepřítomen:     ing. Josef Klinger

                                              

                         tajemník městského úřadu ing. Ivo Bělonohý

                       

                         29 občanů

 

    Dnešní zasedání zastupitelstva města zahájila v 18.05 hodin a dále řídila starostka Jaroslava Hynková. Oznámila, že 25. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a že je přítomno 12 členů zastupitelstva, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. V průběhu zasedání, tj. v 19.15 hod. se dostavil Mgr. Václav Šimůnek, takže bylo později v jednacím sále celkem 13 členů zastupitelstva. Pořízením zápisu z dnešního jednání pověřila tajemníka městského úřadu, ing. Ivo Bělonohého. Dále potvrdila, že zápis z 24. zasedání zastupitelstva města ověřili Roman Dušta a ing. Bohumil Hercík, kteří shledali zápis v pořádku, což stvrdili svými podpisy.

   Poté bylo přistoupeno k volbě návrhové komise. Jako předsedu starostka Jaroslava Hynková navrhla PaedDr. Pavla Pavelku a za členy Petra Havla a Vladimíra Mastníka. Následným hlasováním byla takto navržená návrhová komise jednomyslně zvolena.

   Dále proběhla volba ověřovatelů zápisu z dnešního jednání. Všemi dvanácti, v tuto chvíli přítomnými členy zastupitelstva byli na návrh starostky zvoleni Bc. Otakar Kracík a Mgr. Václav Šimůnek.

   Potom se starostka Jaroslava Hynková zeptala, zda má někdo z členů zastupitelstva nějakou připomínku nebo doplnění k předem vyhlášenému programu jednání. Přihlásil se Jan Drahoňovský, který navrhl vypustit bod č. 12 Odkoupení pozemků p.p.č. 422 a 423 v k.ú. Bradlecká Lhota, neboť nesouhlasí s odkoupením jmenovaných pozemků k zalesnění. Tyto lesní pozemky byly vykáceny a povinnost je znovu zalesnit by přešla na město. Pro město by taková koupě nebyla přínosem. K tomu starostka Jaroslava Hynková uvedla, že rada města se touto nabídkou zabývala a doporučila zastupitelstvu záležitosti projednat. Tudíž navrhla do programu zařadit. Poté dala o návrhu Jana Drahoňovského hlasovat. Pro návrh hlasoval pouze Jan Drahoňovský, proti návrhu hlasovalo 11 ostatních, v té chvíli přítomných  členů zastupitelstva (ing. Vlastimil Bambas, Mgr. Petr Doležal, Roman Dušta, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, Vladimír Mastník, PaedDr. Pavel Pavelka, ing. Miroslav Šmiraus). Návrh na vypuštění bodu č. 12 tak nebyl schválen.

   Poté přednesla starostka Jaroslava Hynková svůj návrh na doplnění programu, a to o bod
č. 15 Žádost Města Lomnice nad Popelkou o prošetření podezření ze spáchání trestné činnosti – současný stav. Toto doplnění bylo jednomyslně schváleno.

   Dále starostka Jaroslava Hynková přečetla celý upravený návrh programu, pro který hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva. Byl tak schválen následující program:

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

     1. Obecně závazná vyhláška o zrušení Obecně závazné vyhlášky města č. 2/1993,  
o zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků na veřejném prostranství

     2.   Úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací

     3.   Návrh zadání změny územního plánu města č. 6

 

Finanční záležitosti:

      4.   Jmenovité schválení sponzorských dotací v rozpočtu města na rok 2005 a na rok 2006

      5.  Rozpočty fondů Města Lomnice nad Popelkou (sociální, rozvoje bydlení, rezerv
             a rozvoje)

      6.   Úpravy rozpočtu města na rok 2006

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

      7.   SOŠ – návrh na převod vlastnictví areálu čp. 664 býv. les. učiliště

      8. Přijetí daru pozemku p.p.č. 2223 k.ú. Lomnice nad Popelkou včetně stavby  komunikace ulice J. J. Fučíka

      9.  Převod části pozemku p.p.č. 2996/14 k.ú. Lomnice nad Popelkou

    10.  Prodej garáží na pozemku p.p.č. 381/1 k.ú. Lomnice nad Popelkou

    11.  Prodej pozemků na Hrádkách

    12.   Odkoupení pozemků p.p.č. 422 a 423 k.ú. Bradlecká Lhota

    13.   Záměr převodu pozemku p.p.č. 1760 k.ú. Lomnice n. P. – Český svaz včelařů

    14.   Záměr prodeje pozemku p.p.č. 155/1 k.ú. Ploužnice

    15.   Žádost Města Lomnice nad Popelkou o prošetření podezření ze spáchání trestné činnosti – současný stav

    16.   Diskuse

    17.   Usnesení, závěr

 

   Starostka Jaroslava Hynková ještě oznámila, že do diskuse k projednávaným bodům programu se z řad občanů přihlásili: k bodu č. 9 p. Bedřich Stolín a p. Marie Mikulová
a k bodu č. 11 p. Dubský.

 

 Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

 

1. Obecně závazná vyhláška a zrušení Obecně závazné vyhlášky města č. 2/1993, o zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků na veřejném prostranství

   Starostka Jaroslava Hynková udělila slovo předkladateli tohoto bodu, ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu. Ing. Bělonohý vysvětlil, že na základě přezkoumání Ministerstva vnitra ČR vydaných obecně závazných vyhlášek (dále jen OZV) Města Lomnice nad Popelkou je nutné některé OZV opravit nebo zrušit v souladu se současným právním řádem ČR. Výše uvedená OZV č. 2/1993 bude proto zrušena a nahrazena v souvislosti s připravovaným souborem nových OZV, které budou upravovat chování na veřejném prostranství, pokud se týká alkoholu, psů, čistoty města apod. Vydání nových vyhlášek se předpokládá na příštím zasedání zastupitelstva města, tj. v červnu t. r.

   Dotazy ani připomínky ze strany zastupitelstva nebyly, proto ing. Ivo Bělonohý přečetl návrh usnesení. Návrh byl přijat všemi dvanácti přítomnými členy zastupitelstva.

   Zastupitelstvo města tak vydalo v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 4/2006, o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 2/1993, o zákazu prodeje a podávání alkoholických a tabákových výrobků na veřejném prostranství.

 

2.   Úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací

   Ing. Ivo Bělonohý uvedl, že v důsledku novelizace obchodního zákoníku je potřeba po každé změně zakladatelské listiny (tj. i zřizovacích listin příspěvkových organizací města) uložit do obchodního rejstříku také její úplné znění. Proto se zastupitelstvu nyní předkládá úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací města se zohledněním všech jejich dodatků, přičemž se věcná stránka zřizovacích listin nemění.

   S dotazem ani s připomínkou se nikdo nepřihlásil. Proto ing. Ivo Bělonohý přednesl návrh usnesení, který byl následně jednomyslně schválen.

   Zastupitelstvo města tak schválilo na základě § 38i odst. 1, písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úplná znění zřizovacích listin příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou:

1.  Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

2.  Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou,

3.  Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou,

4.  Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

5.  Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

6.  Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

7.  Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou,

8.  Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily (od 1. 9. 2006 nový název Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace),

9.  Technické služby Města Lomnice nad Popelkou,

10. Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

11. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily.

 

 

3.   Návrh zadání změny územního plánu města č. 6

   Slovo bylo uděleno Bc. Petru Tomešovi, vedoucímu stavebního úřadu, který připomněl, že v dubnu loňského roku zastupitelstvo města přijalo usnesení, v němž rozhodlo o pořízení změn územního plánu Lomnice nad Popelkou č. 6, do kterých bylo zahrnuto asi 22 žádostí, podaných od posledního ukončení projednávání změn v r. 2003. Dotčené orgány státní správy v průběhu projednávání některé lokality zamítly. Po projednání byl návrh změn předložen nadřízenému orgánu územního plánování, tj. Krajskému úřadu Libereckého kraje, který vydal stanovisko, že k návrhu zadání nemá připomínek a je možno jej předložit schvalujícímu orgánu – zastupitelstvu města.

   S připomínkou se poté přihlásil Jan Drahoňovský, který navrhl vypustit bod č. 14 návrhu změn, což je lokalita na Rváčově, kde se jedná o stavbu jednoho rodinného domu vlastníka předmětného pozemku, dle jeho názoru na jednom z nejcennějších území Lomnicka. Jan Drahoňovský se obává, že zařazením pozemku do zastavitelného území by mohlo dojít k nevhodnému zastavění lokality např. chatami.

Bc. Petr Tomeš uvedl, že požadovaný rozsah zastavitelného území nebyl schválen orgánem ochrany zemědělského půdního fondu ani orgánem ochrany lesního fondu. Území bylo proto vymezeno v menším rozsahu. Na otázku starostky Jaroslavy Hynkové, zda lze při dnešním schvalování změn územního vyjmout  položku č. 14, odpověděl Bc. Tomeš, že je toho názoru, že by muselo být vše znovu projednáno s dotčenými orgány a schváleno nadřízeným orgánem a došlo by tak ke zdržení odhadem až do října letošního roku. Navíc od 1.1.2007 bude v platnosti nový stavební zákon, který ukládá nahradit všechny územní plány pořízené do roku 1992 novým územním plánem (dále jen „ÚP“) a je na zvážení, jestli nebude účelnější pořídit zrovna nový ÚP. Starostka Jaroslava Hynková připomněla, že Město Lomnice nad Popelkou je zapojeno do projektu Čistá Jizera, s čímž souvisí dotační akce, jako je rekonstrukce čističky odpadních vod, kanalizační sítě a následně povrchu komunikací. V případě odsunutí schválení změn územního plánu by realizace těchto akcí byla ohrožena. K tomu ještě dodal ing. Ivo Bělonohý, že stávající územní plán nezohledňuje narovnání toku Popelky, která už v místě čističky odpadních vod nemá zákruty. Jde hlavně o dva zákruty, které podle stávajícího ÚP zasahují do nádrží čističky. Bez provedených změn ÚP je reálné riziko, že se akce Projektu Čistá Jizera neskuteční z důvodů dotačních, jde o fond EU. Na zastupitelstvu je nyní velmi důležité rozhodnutí.

   Jan Drahoňovský namítl, že se nerad nechá tlačit do nějakého rozhodnutí. Domnívá se, že na předmětném pozemku na Rváčově může vlastník dům postavit i bez schválených změn, neboť v katastru nemovitostí je v lokalitě vedena stavební parcela 300 m2 . Na to Bc. Petr Tomeš odpověděl, že stavební parcela je vymezena pouze pro potřeby katastru nemovitostí, ne pro ÚP, kde území není vymezeno jako zastavitelné. V takovém případě stavba není možná. Jan Drahoňovský přesto na své připomínce a návrhu trval. Otázkou je, zda lze provést změnu pouze částečně.

   Ing. Miroslav Šmiraus se domníval, že je možno tento bod vyjmout.

   Roman Dušta se přiklonil k variantě schválení předloženého návrhu změn č. 6 s ohledem na lidi, kteří chtějí stavět. Chystaná změna DPH pro ně nebude příznivá.

   Bc. Tomeš navrhl, že se pokusí v následujících minutách telefonicky spojit s pracovníky krajského úřadu a zkonzultovat, zda lze schválit změnu ÚP po vypuštění jedné z lokalit nebo musí být projednán nový návrh zadání s dotčenými orgány. Následně se starostka Jaroslava Hynková otázala členů zastupitelstva, jestli je někdo proti tomu, aby se Bc. Tomeš pokusil na správnost věci dotázat. Nikdo nic nenamítl. Projednávání bodu č. 3 bylo proto prozatím odloženo.

 

Finanční záležitosti

4. Jmenovité schválení sponzorských dotací v rozpočtu města na rok 2005 a na rok 2006

   Předkladatelkou finančních záležitostí byla Vlasta Zikešová, vedoucí odboru finančního
a plánovacího. Uvedla, že pro poskytování dotací a příspěvků zastupitelstvem a radou města organizacím a jiným fyzickým a právnickým osobám platí § 85 zákona o obcích, přičemž citovala příslušný paragraf. Na doporučení auditorky je nutno schválit usnesením příslušného orgánu jmenovité poskytování příspěvku a dotací. To platí i pro poskytování příspěvkovým organizacím, zřízeným městem.

   Nikdo se nepřihlásil s dotazem ani s připomínkou, proto Vlasta Zikešová přečetla návrh usnesení, který byl poté jednomyslně přijat.

   Zastupitelstvo města tak schválilo ke svému usnesení č. 3/06/Z písm. b) ze dne 9. února 2006, týkajícího se schválení rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006, jmenovité poskytnutí dotací v té výši a těm právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkové části tohoto materiálu, a to dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích. Zastupitelstvo města současně schválilo stejný postup při jmenovitém poskytnutí dotací z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005.

 

5. Rozpočty fondů Města Lomnice nad Popelkou (sociální, rozvoje bydlení, rezerv a rozvoje)

   Vlasta Zikešová uvedla, že Město Lomnice nad Popelkou tvoří výše jmenované tři fondy, které jsou součástí rozpočtu města. Pomocí videoprojekce byla přítomným v sále dána možnost seznámit se s jednotlivými položkami. Proto Vlasta Zikešová přečetla pouze součty jednotlivých fondů.

   S dotazem se přihlásil Jan Drahoňovský, který se zajímal o to, zda sociální fond se týká pracovníků města. Vlasta Zikešová odpověděla, že ano, a dodala, že se týká všech pracovníků, které vyplácí Město Lomnice nad Popelkou, včetně pracovníků Pečovatelské služby Města Lomnice nad Popelkou.

   Poté proběhlo dílčí hlasování o jednotlivých fondech, přičemž Vlasta Zikešová přečetla napřed návrh usnesení pro každý fond zvlášť.

 

a)  Pro návrh sociálního fondu hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva, které tak schválilo rozpočet sociálního fondu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 v následujícím vyčíslení:

Tvorba fondu:

Stav fondu  k  1. 1. 2006 …………………………………………..…... 227 tis. Kč

Příděl z vyplacených mezd ………………………………………..……     230 tis. Kč

Splátky půjček ………………………………………………………….   120 tis. Kč

Celkem ……………………………………………………………........   577 tis. Kč

Použití fondu:

Návratné půjčky pracovníkům …………………………………………     160 tis. Kč

Příspěvek na závodní stravování ……………………………………….     123 tis. Kč   

Dary k životním výročím ………………………………………………....     7 tis. Kč

Sociální výpomoci ………………………………………………………    30 tis. Kč

Přísp. na rekreace, vzdělávání, kulturu a sport  s limitem na osobu ….....       120 tis.Kč

Příspěvek na společné akce mimo limit …………………………………     20 tis. Kč

Celkem ………………………………………………………………… 460 tis. Kč

Předpokládaný přebytek hospodaření koncem roku – rezerva fondu ….     117 tis. Kč

  

b) Rovněž návrh fondu rozvoje bydlení byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. Zastupitelstvo města tak schválilo rozpočet fondu rozvoje bydlení Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 v následujícím vyčíslení:

Tvorba fondu:

Stav fondu  k  1. 1. 2006 ………………………………………………... 41 tis. Kč

Splátky půjček od obyvatelstva včetně úroků ……………………..……    220 tis. Kč           

Splátky půjček od Města Lomnice nad Popelkou …………………..……    51 tis. Kč

Celkem …………………………………………………………………  312 tis. Kč

Použití fondu:

Zapojení prostředků do rozpočtu města ……………………………..….   300 tis. Kč

Poplatky KB za vedení účtu ………………………………………..……     3 tis. Kč

Celkem …………………………………………………………….…… 303 tis. Kč

Předpokládaný zůstatek koncem roku ……………………………...……     9 tis. Kč

  

c)  Také návrh fondu rezerv a rozvoje byl přijat jednomyslně. Zastupitelstvo města tak schválilo rozpočet fondu rezerv a rozvoje Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 v následujícím vyčíslení:

Tvorba fondu:

Stav fondu  k  1. 1. 2006 …………………………………………………. 9 tis. Kč

Tvorba fondu ……………………………………………………………...   0 tis. Kč

Celkem ……………………………………………………………………   9 tis. Kč

Použití fondu ………………………………………………………….…...   0 tis. Kč

Předpokládaný zůstatek koncem roku …………………………………..       9 tis. Kč

 

6.   Úpravy rozpočtu města na rok 2006

   Vlasta Zikešová předeslala, že členové zastupitelstva obdrželi předem tabulky s úpravami jednotlivých položek rozpočtu města na rok 2006 a zároveň jeho čerpání v měsíci březnu, a poté přečetla položky, kterých se týká změna rozpočtu v jeho příjmové i výdajové části. Také vysvětlila změny rozpočtu, týkající se nákladů na likvidaci sněhové kalamity v letošní zimě. K tomu starostka Jaroslava Hynková dodala, že zvýšené náklady se netýkaly jen údržby komunikací, ale došlo i ke škodám na objektech.

   S dotazem ani s připomínkou se nikdo nepřihlásil, proto Vlasta Zikešová přečetla návrh usnesení, již bez jednotlivých položek příjmové a výdajové části, které byly zmíněny již  dříve. Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva, které tak schválilo rozpočtové opatření č. 8/2006 - dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006 zvýšením jak příjmové tak i výdajové části o 1.029 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 74.807 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 50 tis. Kč (stav ke dni 31. 3. 2006).

 

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Daň z příjmu právnických osob za obec

-373

Daň z přidané hodnoty

1.136

Výtěžek z VHP

144

Muzeum - odvod za porušení rozpočtové kázně

4

Pečovatelská služba - placené služby - zvýšení  úhrady

50

Pokuty ukládané obcí

57

Neinv.nákl.od obcí z přenesené působnosti

11

Celkem příjmy

1.029

2. změny výdajové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Řízení s pozemky

7

Likvidace sněhové kalamity na majetku města

134

TS - příspěvek na zvýšené náklady na zimní údržbu

450

TS - účelový příspěvek na opravu míst. komunikací po povodni

700

Likvidace havárie - opr.střechy LDN pod tíhou sněhu

15

Daň z příjmu právnických osob za město

-373

Poplatky za převody, odhady

36

TS - povýšení příspěvku na likvidaci bioodpadu ze zahrádek

60

Celkem výdaje

1.029

 

7.   SOŠ – návrh na převod vlastnictví areálu čp. 664 býv. les. učiliště

   Starostka Jaroslava Hynková oznámila, že rada města obdržela návrh čtyř členů zastupitelstva (Ing. Bohumila Hercíka, Bc. Otakara Kracíka, PaedDr. Pavla Pavelky a Mgr. Václava Šimůnka) na bezúplatný převod budovy čp. 664 v ul. Poděbradova z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou do vlastnictví Libereckého kraje. Rada města uložila starostce Jaroslavě Hynkové vyžádat stanovisko ředitele SOŠ, SOU, OU, U a PrŠ a dále vyjádření Libereckého kraje jako zřizovatele školy. Toto vyjádření LK však doposud chybí. S technickou poznámkou se přihlásil ing. Ivo Bělonohý, který uvedl, že je nutno zvážit, zda by se předmětem případného projednávání staly též pozemky, tj. stavební pozemky a zda také pozemek parku.

   Dále vystoupil Mgr. Petr Doležal, který vysvětlil, že na požadavky ředitele SOŠ, SOU, OU, U a PrŠ vznesené písemně Libereckému kraji, nelze přistoupit, protože Liberecký kraj nemá žádné prostředky v investičním fondu na opravu takových objektů, které nejsou dostatečně využity. Liberecký kraj připravuje celou koncepci rozvoje i vzdělávání a je minimální naděje, že bude chtít budovu čp. 664 do svého vlastnictví.

   Poté se přihlásil ing. Bohumil Hercík, spolutvůrce výše uvedeného podnětu. Vysvětlil situaci se současným využitím objektu bývalého lesnického učiliště a dále předpoklady využití v budoucnu. Také sdělil, že nepotřebná technika se již převedla na Střední odborné učiliště do Hejnic a Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

   Další se už nikdo s dotazem ani s připomínkou nepřihlásil, proto starostka Jaroslava Hynková přečetla návrh usnesení, který byl přijat většinou hlasů. Jedenáct členů zastupitelstva (ing. Vlastimil Bambas, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, Vladimír Mastník, PaedDr. Pavel Pavelka, ing. Miroslav Šmiraus) hlasovalo pro návrh. Mgr. Petr Doležal se hlasování zdržel.

   Zastupitelstvo města tak vzalo na vědomí návrh ing. Bohumila Hercíka, Bc. Oty Kracíka, PaedDr. Pavla Pavelky a Mgr. Václava Šimůnka, členů zastupitelstva města, na bezúplatný převod budovy čp. 664, ulice Poděbradova, Lomnice nad Popelkou, kterou využívá na základě nájemní smlouvy Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola Lomnice nad Popelkou (dále jen „SOŠ, SOU, OU, U a PrŠ“), z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou Libereckému kraji.

Zastupitelstvo města současně vzalo na vědomí stanovisko PaedDr. Lubomíra Charouska, ředitele SOŠ, SOU, OU, U a PrŠ k předpokládanému současnému a budoucímu využití předmětného objektu a dalších souvisejících nemovitostí pro činnost uvedené školy.

Zastupitelstvo města současně uložilo Jaroslavě Hynkové, starostce, vyžádat od Libereckého kraje jako případného nabyvatele předmětných nemovitostí, písemné stanovisko k případnému převodu nemovitostí.

 

ad  3.   Návrh zadání změny územního plánu města č. 6 - pokračování

   Bc. Petr Tomeš oznámil, že se mu podařilo spojit telefonicky s pracovníky Krajského úřadu LK, odboru územního plánování a stavebního řádu. Dle jejich vyjádření budou akceptovat, že vypuštění nebo zmenšení předmětné lokality nemusí být již znovu projednáno s dotčenými orgány státní správy, ale k návrhu zadání musí být nové stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování (KÚLK). Záležitost pak může být projednána v zastupitelstvu města na příštím zasedání.

 

V 19.15 hodin se dostavil do jednacího sálu Mgr. Václav Šimůnek, tím byl počet přítomných členů zastupitelstva 13.

 

   Poté se rozvinula diskuse mezi Janem Drahoňovským, Petrem Havlem, Bc. Petrem Tomešem, jestli zadat do návrhu usnesení omezení plochy v předmětné lokalitě na Rváčově pro stavbu jednoho domku, nebo lokalitu z návrhu úplně vypustit.

   Starostka Jaroslava Hynková vyzvala nejprve Petra Havla, aby zformuloval text pro svůj protinávrh. Petr Havel prohlásil, že od svého návrhu ustupuje a připojuje se k návrhu Jana Drahoňovského, který trval na svém návrhu vypustit lokalitu č. 14. Starostka Jaroslava Hynková se dotázala Bc. Tomeše, o kolik se zdrží celá záležitost změny ÚP č. 6, v případě podání nového návrhu zadání změn k nadřízenému orgánu územního plánování. Bc. Tomeš vyslovil hrubý odhad do září t. r.

   Vladimír Mastník vznesl otázku, zda členové zastupitelstva, když neměli dříve možnost se vyjádřit k projednávaným lokalitám a když dnes schválí změnu územního plánu č. 6, budou moci později rozhodnout o stavebním zatížení předmětné lokality na Rváčově. Bc. Tomeš odpověděl, že možnost regulování bude, a to tím, že se pořídí urbanistická studie, nebo regulační plán, tj. nižší stupeň územně plánovací dokumentace.

   Další připomínky nebo dotazy nebyly, proto starostka Jaroslava Hynková vyzvala k hlasování o protinávrhu Jana Drahoňovského, tj. vypustit z návrhu změn lokalitu č. 14. Pro tento návrh hlasoval pouze Jan Drahoňovský, proti hlasovali 3 členové zastupitelstva: Mgr. Petr Doležal, Roman Dušta, Josef Kysela. Hlasování se zdrželo 9 členů: ing. Vlastimil Bambas, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Vladimír Mastník, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Miroslav Šmiraus. Tím protinávrh Jana Drahoňovského nebyl schválen.

   Poté Bc. Petr Tomeš přečetl návrh usnesení v původním znění, který byl následně přijat většinou hlasů. Deset členů zastupitelstva hlasovalo pro návrh (ing. Vlastimil Bambas,
Mgr. Petr Doležal, Roman Dušta, Petr Havel, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Miroslav Šmiraus). Proti nebyl nikdo a hlasování se zdrželi členové (Jan Drahoňovský, ing. Bohumil Hercík, Vladimír Mastník).

   Zastupitelstvo města tak schválilo jako příslušný orgán podle § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 20 odst. 7 a § 26 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

1. návrh zadání změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 6 projednaného podle § 20 stavebního zákona a ke kterému vydal kladné stanovisko nadřízený orgán územního plánování (Krajský úřad Libereckého kraje) dne 4. 4. 2006  pod zn. KÚLK/7408/2005/OÚP,

2. spojení projednání  zpracování konceptu řešení a návrhu změn územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 6 ve smyslu § 17 odst. 1 a 2 Vyhl. č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů,

a uložilo Bc. Petru Tomešovi, vedoucímu stavebního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu změn územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 6 podle § 22 stavebního zákona.

 

8. Přijetí daru pozemku p.p.č. 2223 k.ú. Lomnice nad Popelkou včetně stavby komuni-kace ulice J. J. Fučíka

   Ing. Milena Rádlová uvedla, že rada města svým usnesením ze dne 13. 4. 2006 doporučila zastupitelstvu města přijetí výše uvedeného daru.

   Starostka Jaroslava Hynková vysvětlila, že v zájmu řešení dopravní situace v ul. J. J. Fučíka a řešení stavu vozovky bylo několikrát jednáno s Libereckým krajem (dále jen LK). Po původně plánované výměně této komunikace s Krajskou správou silnic Liberec za některou z místních komunikací je nyní v jednání možnost darování části komunikace v ul. J. J. Fučíka od LK. Jedná se o část ulice od křižovatky s Husovým náměstím až k bývalému Svazarmu, která by se měla stát pěší zónou. Tento převod je ještě potřeba schválit radou a zastupitelstvem LK.

   Dotazy ani připomínky k tomuto tématu nebyly, proto ing. Milena Rádlová přečetla návrh usnesení, který byl jednomyslně přijat.

   Zastupitelstvo města tak schválilo přijetí daru části pozemku p.p.č. 2223, dle nového geometrického plánu označené jako p.p.č. 2223/2, o výměře 1730 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, včetně stavby komunikace v ulici Josefa Jana Fučíka, Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Náklady spojené s převodem vlastnictví bude hradit Město Lomnice nad Popelkou.

 

9.  Převod části pozemku p.p.č. 2996/14 k.ú. Lomnice nad Popelkou

   Ing. Milena Rádlová připomněla, že na minulém zasedání zastupitelstva města nebyl schválen prodej části pozemku p.p.č. 2996/14 k.ú. Lomnice nad Popelkou a starostce Jaroslavě Hynkové bylo uloženo předložit na nejbližší následující zasedání zastupitelstva jiný způsob majetkoprávního vypořádání s manžely Stolínovými. Následovalo jednání za účasti manželů Stolínových, paní Marie Mikulové a paní Vaňoučkové. Došlo k dohodě o rozdělení výše uvedeného pozemku. Dohoda byla projednána na schůzi rady města, která doporučuje odprodej části pozemku manželům Stolínovým a Marii Mikulové za stanovenou cenu. Přesto, že paní Mikulová podala před jednáním rady města žádost o zohlednění a snížení kupní ceny, rada města trvá na ceně 100,- Kč/m2 .

   Poté starostka Jaroslava Hynková doporučila projednávat každou část prodeje zvlášť. Žádný člen zastupitelstva se nepřihlásil s dotazem ani s připomínkou, proto starostka udělila slovo Bedřichu Stolínovi, který se předem písemně přihlásil do diskuse. Pan Stolín vznesl pouze požadavek, aby před vyměřením pozemku geodety přišli na místo zástupci města a vyznačili oddělení části pozemku.

   Další připomínky a dotazy nebyly, proto ing.Milena Rádlová přečetla návrh usnesení, který byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

   Zastupitelstvo města tak schválilo prodej části pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura orná půda, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Pavle a Bedřichu Stolínovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 3.816,- Kč v rámci majetkoprávního vypořádání s Městem Lomnice nad Popelkou. Vyhotovení geometrického plánu zajistí Město Lomnice nad Popelkou na své náklady.

   Dále bylo přistoupeno k projednání prodeje pozemku Marii Mikulové. Nikdo ze členů zastupitelstva se do diskuse nepřihlásil, proto bylo slovo uděleno paní Mikulové, která se dopředu písemně přihlásila. Znovu zopakovala svůj požadavek na zohlednění ceny pozemku, neboť kvůli nucenému přestěhování zahrádky utrpí újmu.

   Jelikož nebylo dalších dotazů, připomínek, ani jiných návrhů, přečetla ing. Milena Rádlová návrh usnesení, který přijalo 11 členů zastupitelstva (ing. Vlastimil Bambas, Mgr. Petr Doležal, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, Jaroslava Hynková, Vladimír Mastník, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Miroslav Šmiraus). Hlasování se zdržel Bc. Otakar Kracík a Josef Kysela.

   Zastupitelstvo města tak schválilo prodej další části pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura orná půda, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Marii Mikulové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,-Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu zajistí Město Lomnice nad Popelkou na své náklady.

   Potom starostka Jaroslava Hynková oslovila paní Marii Mikulovou, že pokud nebude mít o koupi pozemku za odsouhlasenou cenu zájem, musí své rozhodnutí písemně sdělil odboru majetku a rozvoje města. Paní Mikulová sdělila, že pozemek za odsouhlasenou cenu odkoupí.

 

10.  Prodej garáží na pozemku p.p.č. 381/1 k.ú. Lomnice nad Popelkou

   Ing. Milena Rádlová sdělila, že se jedná o garáže, které stavěli svépomocí nynější vlastníci  domu čp. 1071 Kavánově ulici. Dále zodpověděla otázky Romana Dušty a Jana Drahoňovského, týkající se rozdílných cen garáží. Poté ing. Rádlová přečetla návrh usnesení, který byl následně jednomyslně přijat a zastupitelstvo města tak přijalo následující usnesení:

   Zastupitelstvo města schvaluje:

a) prodej garáže na části pozemku p.p.č. 381/1, dle nového geometrického plánu označené st.p.č. 2608, a pozemku st.p.č. 2608 o výměře 22 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Karlu Tichému, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 15.000,- Kč.

b) prodej garáže na části pozemku p.p.č. 381/1, dle nového geometrického plánu označené st.p.č. 2609, a pozemku st.p.č. 2609 o výměře 20 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Petru Jiroušovi, bytem Praha, kupní cena 15.000,-Kč.

c) prodej garáže na části pozemku p.p.č. 381/1, dle nového geometrického plánu označené st.p.č. 2610, a pozemku st.p.č. 2610 o výměře 21 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům ing. Renatě a ing. Petru Hejdukovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 25.000,- Kč.

d) prodej garáže na části pozemku p.p.č. 381/1, dle nového geometrického plánu označené st.p.č. 2611, a pozemku st.p.č. 2611 o výměře 24 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Evě a Josefu Martincovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 15.000,- Kč.

   

11.  Prodej pozemků na Hrádkách

   Ing. Milena Rádlová uvedla, že po zveřejněném záměru prodeje pozemků na Hrádkách obdrželo město nabídky na odkoupení vždy po jednom zájemci na každý pozemek. Jedná se
o pozemky dle územního plánu určené na zahrádkářskou a chatovou kolonii. Ing. Rádlová dále vysvětlila postup při stanovení jejich kupní ceny.

   Pan Dubský, který se předem písemně přihlásil do diskuse, jako jeden z kupujících, se ještě dotázal, kdy dojde k prodeji a na stanovení ceny. Ing. Rádlová odpověděla, že po schválení prodeje zastupitelstvem připraví kupní smlouvy a vyzve kupující k podpisu. K ceně zopakovala, že při stanovení ceny bylo vycházeno ze znaleckého posudku ing. Kaplanové, tj. ceny 36,- Kč/m2, ze které vyplývá úřední cena 50 – 70,- Kč/m2 . Rada města svým usnesením doporučila cenu 60,- Kč/m2 .

   Další dotazy ani připomínky nebyly, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení. Všichni přítomní členové zastupitelstva hlasovali pro tento návrh.

   Zastupitelstvo města tak schválilo:

a) prodej pozemku p.p.č. 2019/4, kultura orná půda, o výměře 907 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Jitce a Miloslavu Dubským, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 60,- Kč/m2.

b) prodej pozemku p.p.č. 2019/9, kultura orná půda, o výměře 646 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Václavu a Daně Sezimovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 60,- Kč/m2.

c) prodej pozemku p.p.č. 2019/10, o výměře 587 m2 a p.p.č. 2019/11, o výměře 792 m2, vše kultura orná půda, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Stanislavu Mikulemu, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 60,- Kč/m2.

d) prodej pozemku p.p.č. 2019/12, kultura orná půda, o výměře 581 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Danielu a Ivoně Mizerovým, bytem Hradec Králové, kupní cena 60,- Kč/m2.

e) prodej pozemku p.p.č. 2019/13, kultura orná půda, o výměře 545 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Ladislavu a Věře Tomkovým, bytem Desná v Jizerských horách, kupní cena 60,- Kč/m2.

f) prodej pozemku p.p.č. 2019/14, kultura orná půda, o výměře 519 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Jiřímu Šulcovi, bytem Praha, kupní cena 60,- Kč/m2.

 

12.   Odkoupení pozemků p.p.č. 422 a 423 k.ú. Bradlecká Lhota

   Ing. Milena Rádlová sdělila, že návrh na odkoupení lesních pozemků p.p.č 422 a 423 v k.ú. Bradlecká Lhota podali lesní hospodáři města, kteří obdrželi nabídku prodeje od společnosti Diana Forest. Rada města nabídku projednala a doporučila zastupitelstvu pozemky odkoupit.

   Jan Drahoňovský vznesl připomínku, jako již v úvodu dnešního zasedání, že pro město není žádným přínosem koupit vytěžené lesní pozemky, které se budou muset opět zalesnit. Je proti odkoupení, i když kupní cena není vysoká. Podotkl, že městské lesy nepřinášejí  žádné výrazné zisky.

   Starostka Jaroslava Hynková k tomu sdělila, že co se týče užitku z městských lesů, po konci tohoto decennia přijde období, kdy se bude moci začít v městských lesích daleko více těžit. Vše se musí řídit lesním hospodářským plánem, který je závazný.

   Do diskuse se připojil Vladimír Mastník, který vyslovil názor, že je nepsaným pravidlem, že lesy vydělávají až od plochy nad 1000 ha. Město vlastní lesní pozemky pouze asi o 700 hektarech. Rentabilnost projednávané koupě musí posoudit lesní hospodář.

   Dále starostka Jaroslava Hynková vyzvala přítomného ředitele Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou, které městské lesy spravují. Jiří Šustr apeloval na posuzování lesa nejen z hlediska ekonomického, ale i z hlediska vlivu na životní prostředí. Uvedl, že obě nabízené lesní parcely tvoří klín do městských lesů. Jejich odkoupením by se plocha scelila.

   Dotaz měl ještě Petr Havel, který se při pohledu do mapy lokality zajímal o to, komu patří další sousedící menší plocha lesa. Ing. Rádlová odpověděla, že jí to není v tuto chvíli známo. Další příspěvek do diskuse nebyl, proto na výzvu starostky přistoupila ing. Rádlová ke čtení návrhu usnesení. Pro návrh hlasovalo 11 členů zastupitelstva (ing. Vlastimil Bambas, Mgr. Petr Doležal, Roman Dušta, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, Vladimír Mastník, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek). Jan Drahoňovský hlasoval proti návrhu a ing. Miroslav Šmiraus se hlasování zdržel.

   Zastupitelstvo města tak schválilo odkoupení lesních pozemků p.p.č. 422 o výměře 698 m2 a p.p.č. 841 o výměře 3780 m2, k.ú. Bradlecká Lhota, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od vlastníka, společnosti DIANA FOREST, s.r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou, za nabídkovou celkovou kupní cenu 5.000,- Kč.

 

13.   Záměr převodu pozemku p.p.č. 1760 k.ú. Lomnice n. P. – Český svaz včelařů

    Ing. Rádlová uvedla, že v předloženém materiálu je vysvětleno, proč rada města nedoporučuje zastupitelstvu schválit převod výše uvedeného pozemku. Svaz včelařů má dotčený pozemek ve výpůjčce a má smluvně zajištěno užívání pozemku po celou dobu existence organizace. Navíc není dořešen přístup přes pozemky rodiny Sýkorových.

   Dotazy ani připomínky nebyly, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení, který byl jednomyslně přijat.

   Zastupitelstvo města tak neschválilo prodej části pozemku p.p.č. 1760, kultura trvalý travní porost, k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle žádosti Českého svazu včelařů, Základní organizace Lomnice nad Popelkou, z důvodu ponechání předmětného pozemku ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

14.   Záměr prodeje pozemku p.p.č. 155/1 k.ú. Ploužnice

   Ing. Milena Rádlová oznámila, že paní Bartošová podala opakovanou žádost na odkoupení výše uvedeného pozemku. Důvody, proč už v minulosti nebyl prodej v zastupitelstvu schválen, se dosud nezměnily. Proto rada města neporučuje zastupitelstvu prodej schválit z důvodu sousedských vztahů a příjezdové komunikace.

   S dotazem ani s připomínkou se nikdo nepřihlásil, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení, který byl následně jednomyslně schválen.

   Zastupitelstvo města tak neschválilo prodej pozemku p.p.č. 155/1, k.ú. Ploužnice pod Táborem, o výměře 58 m2, s kulturou pastvina, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle žádosti manželů Vlastimily a Ladislava Bartošových, bytem Hradec Králové, z důvodu ponechání předmětného pozemku ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

15.   Žádost Města Lomnice nad Popelkou o prošetření podezření ze spáchání trestné činnosti – současný stav

   Starostka Jaroslava Hynková oznámila přítomným, že na základě podaného trestního oznámení na Vladimíra Mastníka a ing. Františka Novotného pro podezření ze spáchání trestné činnosti vydala Policie ČR usnesení, kterým podle § 159 písm. a)/1 trestního řádu odkládá trestní oznámení Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou, zastoupeného Jaroslavou Hynkovou, starostkou, neboť nejde ve věci o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak. Starostka uvedla, že celá záležitost není dosud vyřízena a že v současnosti probíhá řízení Finančního úřadu, které se týká 2. etapy rekonstrukce a dostavby Základní školy T. G. Masaryka.

   Zastupitelstvo města proto vzalo na vědomí usnesení Policie České republiky, Okresního ředitelství Semily, č.j. ORSM-1535/TČ-70-2005 ze dne 23. 2. 2006, o odložení trestního oznámení Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou, pro podezření ze spáchání trestného činu dle § 255a trestního zákona – porušování povinnosti při správě cizího majetku, ze strany Vladimíra Mastníka, bytem Lomnice nad Popelkou, a ing. Františka Novotného, bytem Lomnice nad Popelkou, neboť nejde ve věci o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak.

 

 16.   Diskuse

 

  Jelikož byly všechny bodu programu vyčerpány, starostka Jaroslava Hynková otevřela diskusi.

   Ing. Ivo Bělonohý informoval o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. června 2006 v sedmi obvyklých volebních okrscích. Také volební místnosti budou zachovány na tradičních místech.

Nikdo další se již s diskusním příspěvkem nepřihlásil.

  

17.   Usnesení, závěr

   Starostka Jaroslava Hynková vyzvala předsedu návrhové komise PaedDr. Pavla Pavelku k přednesení zprávy.

   PaedDr. Pavel Pavelka konstatoval, že návrhová komise předkládá usnesení tak, jak bylo odhlasováno u jednotlivých bodů.

 

   V závěru zasedání starostka Jaroslava Hynková poděkovala členům zastupitelstva
i občanům za účast a ve 20.10 hodin zasedání ukončila.

 

       Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

 

    Ze zasedání byl pořízen audiozáznam, který je uložen u tajemníka městského úřadu.    

  

V Lomnici nad Popelkou, 20. 4. 2006

  

Bc. Otakar Kracík

  

Mgr. Václav Šimůnek

                                                                                               Jaroslava Hynková

                                                                                                     starostka

 


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz