Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 3/2004, o poplatku ze vstupného

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 15.12.2003 do 02.01.2004
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.01.2004
Značka: ozv 3/2004

Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.3/2004

o  místním  poplatku  ze  vstupného

 

Město Lomnice nad Popelkou na základě ust.§ 10 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,      ve znění pozdějších předpisů a usnesení zastupitelstva Města Lomnice Popelkou č.36/03/Z, písm.c) ze dne 11.12.2003 přijatého v souladu s ust.§ 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a §  14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích), vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze vstupného.

 

 

čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor vnitřní správy (dále jen "správce poplatku"), v přenesené působnosti.

 

2) V řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem o místních poplatcích stanoveno jinak.

čl. 2

Předmět poplatku

 

Místní poplatek ze vstupného (dále jen "poplatek") se vybírá ze vstupného na prodejní a reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí  peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

čl. 3

Poplatník

 

Poplatek platí fyzické nebo právnické osoby, které akci pořádají.

 

čl. 4

Ohlašovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen nejpozději tři dny před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a v případě vstupného stanoveného pevnou částkou předložit vstupenky označené názvem pořadatele, cenou, datem a hodinou konání ke kontro1e a perforaci.

 

2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit jméno, příjmení, bydliště a datum narození nebo název právnické osoby, sídlo a IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

3) Do 15-ti dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání a v případě vstupného stanoveného pevnou částkou předložit ke kontrole neprodané vstupenky.

 

čl. 5

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí       20%.

 

čl. 6

Osvobození

 

Od poplatku jsou osvobozeny akce, které pořádá Město, jeho organizační složky a příspěvkové organizace.

 

 

čl. 7

Splatnost poplatku

 

1)      Poplatek je splatný do 15-ti dnů ode dne pořádání akce.

 

2) Poplatek se vybírá v hotovosti na městském úřadě, případně poštovní poukázkou, převodem nebo složením na účet č. 19-2422-581/01000 u Komerční banky, variabilní symbol 1344. Variabilní symbol se uvádí vždy kromě platby v hotovosti.

 

čl. 8

Sankce

 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

2)  Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

čl. 9

Lhůty

 

1)      Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou  povinnost určenou

touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

2)      Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření

poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

čl. 10

Snížení nebo prominutí poplatku

 

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. V případech stanovených zákonem č.368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podléhá žádost poplatníka správnímu poplatku splatnému před úkonem.

 

čl. 11

Přechodná ustanovení


 Poplatková povinnost vzniklá před účinností této obecně závazné vyhlášky musí být splněna podle vyhlášky č.1/2003 a to bez ohledu na dobu splatnosti. Ustanovení této vyhlášky lze použít na případy, které vznikly až po její účinnosti.

 

čl. 12
Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2004 a je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou pod č.j.P/03/401/Bě.

 

 

 

 

 

           Josef Kysela, v. r.                                                          Jaroslava Hynková, v. r. 

           místostarosta                                                                      starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz