Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva města (20.4.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 21.04.2006 do 28.04.2006
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města

Město Lomnice nad Popelkou

                                                               U S N E S E N Í

 

z 25. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 20. dubna 2006

 

 

 Zastupitelstvo města vydává                                                                                          6 / 06 / Z

 

- v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 4/2006, o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 2/1993, o zákazu prodeje a podávání alkoholických a tabákových výrobků na veřejném prostranství.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                      7 / 06 / Z

 

a) na základě § 38i odst. 1, písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úplná znění zřizovacích listin příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou:

1.  Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

2.  Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou,

3.  Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou,

4.  Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

5.  Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

6.  Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

7.  Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou,

8.  Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily (od 1. 9. 2006 nový název Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace),

9.  Technické služby Města Lomnice nad Popelkou,

10. Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

11. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily.

 

  

b) jako příslušný orgán podle § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 20 odst. 7 a § 26 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

1. návrh zadání změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 6 projednaného podle § 20 stavebního zákona a ke kterému vydal kladné stanovisko nadřízený orgán územního plánování (Krajský úřad Libereckého kraje) dne 4. 4. 2006  pod zn. KÚLK/7408/2005/OÚP,

2.  spojení projednání  zpracování konceptu řešení a návrhu změn územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 6 ve smyslu § 17 odst. 1 a 2 Vyhl. č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů,

a ukládá

- Bc. Petru Tomešovi, vedoucímu stavebního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu změn územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 6 podle § 22 stavebního zákona.

 

 

c) ke svému usnesení č. 3/06/Z písm. b) ze dne 9. února 2006, týkajícího se schválení rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006, jmenovité poskytnutí dotací v té výši a těm právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkové části tohoto materiálu, a to dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích.

Zastupitelstvo města současně schvaluje

- stejný postup při jmenovitém poskytnutí dotací z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005.

 

 

d) rozpočet sociálního fondu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 v následujícím vyčíslení:

Tvorba fondu:

Stav fondu  k  1. 1. 2006 …………………………………………..…... 227 tis. Kč

Příděl z vyplacených mezd ………………………………………..……. 230 tis. Kč

Splátky půjček …………………………………………………………. 120 tis. Kč

Celkem ……………………………………………………………........ 577 tis. Kč

Použití fondu:

Návratné půjčky pracovníkům ………………………………………… 160 tis. Kč

Příspěvek na závodní stravování ………………………………………. 123 tis. Kč   

Dary k životním výročím ……………………………………………….... 7 tis. Kč

Sociální výpomoci ……………………………………………………… 30 tis. Kč

Přísp. na rekreace, vzdělávání, kulturu a sport  s limitem na osobu …...... 120 tis. Kč

Příspěvek na společné akce mimo limit ………………………………… 20 tis. Kč

Celkem ……………………………………………………………… 460 tis. Kč

Předpokládaný přebytek hospodaření koncem roku – rezerva fondu …. 117 tis. Kč

 

  

e) rozpočet fondu rozvoje bydlení Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 v následujícím vyčíslení:

Tvorba fondu:

Stav fondu  k  1. 1. 2006 ………………………………………………... 41 tis. Kč

Splátky půjček od obyvatelstva včetně úroků ……………………..……. 220 tis. Kč           

Splátky půjček od Města Lomnice nad Popelkou …………………..……. 51 tis. Kč

Celkem ………………………………………………………………… 312 tis. Kč

Použití fondu:

Zapojení prostředků do rozpočtu města ……………………………..….. 300 tis. Kč

Poplatky KB za vedení účtu ………………………………………..……… 3 tis. Kč

Celkem …………………………………………………………….…… 303 tis. Kč

Předpokládaný zůstatek koncem roku ……………………………...……… 9 tis. Kč

 

 

f) rozpočet fondu rezerv a rozvoje Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 v následujícím vyčíslení:

Tvorba fondu:

Stav fondu  k  1. 1. 2006 …………………………………………………. 9 tis. Kč

Tvorba fondu ……………………………………………………………... 0 tis. Kč

Celkem …………………………………………………………………… 9 tis. Kč

Použití fondu ………………………………………………………….…... 0 tis. Kč

Předpokládaný zůstatek koncem roku …………………………………..… 9 tis. Kč

 

 

g) rozpočtové opatření č. 8/2006 - dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006 zvýšením jak příjmové tak i výdajové části o 1.029 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 74.807 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 50 tis. Kč (stav ke dni 31. 3. 2006).

 

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Daň z příjmu právnických osob za obec

-373

Daň z přidané hodnoty

1.136

Výtěžek z VHP

144

Muzeum - odvod za porušení rozpočtové kázně

4

Pečovatelská služba - placené služby - zvýšení  úhrady

50

Pokuty ukládané obcí

57

Neinv.nákl.od obcí z přenesené působnosti

11

Celkem příjmy

1.029

 2. změny výdajové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Řízení s pozemky

7

Likvidace sněhové kalamity na majetku města

134

TS - příspěvek na zvýšené náklady na zimní údržbu

450

TS - účelový příspěvek na opravu míst. komunikací po povodni

700

Likvidace havárie - opr.střechy LDN pod tíhou sněhu

15

Daň z příjmu právnických osob za město

-373

Poplatky za převody, odhady

36

TS - povýšení příspěvku na likvidaci bioodpadu ze zahrádek

60

Celkem výdaje

1.029

 

h) přijetí daru části pozemku p.p.č. 2223, dle nového geometrického plánu označené jako p.p.č. 2223/2, o výměře 1730 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, včetně stavby komunikace v ulici Josefa Jana Fučíka, Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Náklady spojené s převodem vlastnictví bude hradit Město Lomnice nad Popelkou

 

 

i) prodej části pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura orná půda, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Pavle a Bedřichu Stolínovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 3.816,- Kč v rámci majetkoprávního vypořádání s Městem Lomnice nad Popelkou. Vyhotovení geometrického plánu zajistí Město Lomnice nad Popelkou na své náklady.

 

 

j) prodej další části pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura orná půda, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Marii Mikulové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,-Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu zajistí Město Lomnice nad Popelkou na své náklady.

 

 

k) prodej garáže na části pozemku p.p.č. 381/1, dle nového geometrického plánu označené st.p.č. 2608, a pozemku st.p.č. 2608 o výměře 22 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Karlu Tichému, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 15.000,- Kč.

 

 

l) prodej garáže na části pozemku p.p.č. 381/1, dle nového geometrického plánu označené st.p.č. 2609, a pozemku st.p.č. 2609 o výměře 20 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Petru Jiroušovi, bytem Praha, kupní cena 15.000,- Kč.

 

 

m) prodej garáže na části pozemku p.p.č. 381/1, dle nového geometrického plánu označené st.p.č. 2610, a pozemku st.p.č. 2610 o výměře 21 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům ing. Renatě a ing. Petru Hejdukovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 25.000,- Kč.

 

 

n) prodej garáže na části pozemku p.p.č. 381/1, dle nového geometrického plánu označené st.p.č. 2611, a pozemku st.p.č. 2611 o výměře 24 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Evě a Josefu Martincovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 15.000,- Kč.

 

 

o) prodej pozemku p.p.č. 2019/4, kultura orná půda, o výměře 907 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Jitce a Miloslavu Dubským, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 60,- Kč/m2.

 

 

p) prodej pozemku p.p.č. 2019/9, kultura orná půda, o výměře 646 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Václavu a Daně Sezimovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 60,- Kč/m2.

 

 

r) prodej pozemku p.p.č. 2019/10, o výměře 587 m2 a p.p.č. 2019/11, o výměře 792 m2, vše kultura orná půda, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Stanislavu Mikulemu, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 60,- Kč/m2.

 

 

s) prodej pozemku p.p.č. 2019/12, kultura orná půda, o výměře 581 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Danielu a Ivoně Mizerovým, bytem Hradec Králové, kupní cena 60,- Kč/m2.

 

 

t) prodej pozemku p.p.č. 2019/13, kultura orná půda, o výměře 545 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Ladislavu a Věře Tomkovým, bytem Desná v Jizerských horách, kupní cena 60,- Kč/m2.

 

 

u) prodej pozemku p.p.č. 2019/14, kultura orná půda, o výměře 519 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Jiřímu Šulcovi, bytem Praha, kupní cena 60,- Kč/m2.

 

 

v) odkoupení lesních pozemků p.p.č. 422 o výměře 698 m2 a p.p.č. 841 o výměře 3780 m2, k.ú. Bradlecká Lhota, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od vlastníka, společnosti DIANA FOREST, s.r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou, za nabídkovou celkovou kupní cenu 5.000,- Kč.

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                            8 / 06 / Z

 

a) návrh ing. Bohumila Hercíka, Bc. Oty Kracíka, PaedDr. Pavla Pavelky a Mgr. Václava Šimůnka, členů zastupitelstva města, na bezúplatný převod budovy čp. 664, ulice Poděbradova, Lomnice nad Popelkou, kterou využívá na základě nájemní smlouvy Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola Lomnice nad Popelkou (dále jen „SOŠ, SOU, OU, U a PrŠ“), z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou Libereckému kraji.

Zastupitelstvo města současně bere na vědomí

- stanovisko PaedDr. Lubomíra Charouska, ředitele SOŠ, SOU, OU, U a PrŠ k předpokládanému současnému a budoucímu využití předmětného objektu a dalších souvisejících nemovitostí pro činnost uvedené školy.

Zastupitelstvo města současně ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, vyžádat od Libereckého kraje jako případného nabyvatele předmětných nemovitostí, písemné stanovisko k případnému převodu nemovitostí.

 

 

b) usnesení Policie České republiky, Okresního ředitelství Semily, č.j. ORSM-1535/TČ-70-2005 ze dne 23. 2. 2006, o odložení trestního oznámení Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou, pro podezření ze spáchání trestného činu dle § 255a trestního zákona – porušování povinnosti při správě cizího majetku, ze strany Vladimíra Mastníka, bytem Lomnice nad Popelkou, a ing. Františka Novotného, bytem Lomnice nad Popelkou, neboť nejde ve věci o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak.

 

 

Zastupitelstvo města neschvaluje                                                                                  9 / 06 / Z

 

a) prodej části pozemku p.p.č. 1760, kultura trvalý travní porost, k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle žádosti Českého svazu včelařů, Základní organizace Lomnice nad Popelkou, z důvodu ponechání předmětného pozemku ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

b) prodej pozemku p.p.č. 155/1, k.ú. Ploužnice pod Táborem, o výměře 58 m2, s kulturou pastvina, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle žádosti manželů Vlastimily a Ladislava Bartošových, bytem Hradec Králové, z důvodu ponechání předmětného pozemku ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 20. dubna 2006           

 

 

     Josef Kysela                                                                   Jaroslava Hynková         

                místostarosta                                                                          starostka

 


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz