Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 89. schůze rady města (13.4.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 19.04.2006 do 28.04.2006
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 89. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 13. dubna 2006

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                                  32 / 06 / R

 

a) vydat obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 4/2006, o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 2/1993, o zákazu prodeje a podávání alkoholických a tabákových výrobků na veřejném prostranství.

 

 

b) schválit úplná znění zřizovacích listin příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou:

1.  Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

2.  Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou,

3.  Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou,

4.  Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

5.  Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

6.  Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

7.  Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou,

8.  Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily (od 1. 9. 2006 nový název Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace),

9.  Technické služby Města Lomnice nad Popelkou,

10. Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

11. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily.

 

 

c) schválit

1. návrh zadání změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 6 projednaného podle § 20 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků (stavební zákon) a ke kterému vydal kladné stanovisko nadřízený orgán územního plánování (Krajský úřad Libereckého kraje) dne 4. 4. 2006  pod zn. KÚLK/7408/2005/OÚP,

2.  spojení projednání  zpracování konceptu řešení a návrhu změn územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 6 ve smyslu § 17 odst. 1 a 2 Vyhl. č. 35/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů,

a uložit stavebnímu úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou zajistit zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu změn územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 6 podle § 22 stavebního zákona.

 

 

d) schválit dodatek k usnesení zastupitelstva města č. 3/06/Z písm. b) ze dne 9. 2. 2006 v tomto znění: „Zastupitelstvo města ke svému usnesení č. 3/06/Z písm. b) ze dne 9. února 2006, týkajícího se schválení rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006, schvaluje jmenovité poskytnutí dotací v té výši a těm právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkové části tohoto materiálu, a to dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích. Totéž schvaluje pro rok 2005.“

 

 

e) schválit rozpočet

1. sociálního fondu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006,

2. fondu rozvoje bydlení Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006,

3. fondu rezerv a rozvoje Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006,

dle návrhů, které předložila Vlasta Zikešová, vedoucí finančního a plánovacího odboru Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 f) schválit 1. dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006, dle návrhu, který předložila Vlasta Zikešová, vedoucí finančního a plánovacího odboru Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

g) vzít na vědomí návrh ing. Bohumila Hercíka, Bc. Oty Kracíka, PaedDr. Pavla Pavelky a Mgr. Václava Šimůnka, členů zastupitelstva města, na bezúplatný převod budovy čp. 664, ulice Poděbradova, Lomnice nad Popelkou, kterou využívá na základě nájemní smlouvy Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola Lomnice nad Popelkou (dále jen „SOŠ, SOU, OU, U a PrŠ“), z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou Libereckému kraji.

Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města

- vzít na vědomí stanovisko PaedDr. Lubomíra Charouska, ředitele SOŠ, SOU, OU, U a PrŠ k předpokládanému současnému a budoucímu využití předmětného objektu a dalších souvisejících nemovitostí pro činnost uvedené školy a uložit Jaroslavě Hynkové, starostce, vyžádat od Libereckého kraje jako případného nabyvatele předmětných nemovitostí, písemné stanovisko k případnému převodu nemovitostí.

 

 

h) schválit prodej pozemků z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou na Hrádkách:

1. pozemek p.p.č. 2019/4, kultura orná půda, o výměře 907 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, manželům Jitce a Miloslavu Dubským, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 60,- Kč/m2,

2. pozemek p.p.č. 2019/9, kultura orná půda, o výměře 646 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, manželům Václavu a Daně Sezimovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 60,- Kč/m2,

3. pozemky p.p.č. 2019/10, o výměře 587 m2 a p.p.č. 2019/11, o výměře 792 m2, oba kultura orná půda, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, Stanislavu Mikulemu, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 60,- Kč/m2,

4. pozemek p.p.č. 2019/12, kultura orná půda, o výměře 581 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, manželům Danielovi a Ivoně Mizerovým, bytem Hradec Králové, kupní cena 60,‑Kč/m2,

5. pozemek p.p.č. 2019/13, kultura orná půda, o výměře 545 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, manželům Ladislavu a Věře Tomkovým, bytem Desná v Jizerských horách, kupní cena 60,- Kč/m2,

6. pozemek p.p.č. 2019/14, kultura orná půda, o výměře 519 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, Jiřímu Šulcovi, bytem Praha, kupní cena 60,- Kč/m2.

 

 

i) schválit přijetí daru části pozemku p.p.č. 2223, k.ú. Lomnice nad Popelkou, včetně stavby komunikace v ulici Josefa Jana Fučíka, Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Náklady spojené s převodem vlastnictví bude hradit Město Lomnice nad Popelkou

 

 

j) program 25. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek dne 20. dubna 2006 ve velké zasedací síni Městského úřadu Lomnice nad Popelkou od 18.00 hodin:

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

1. Obecně závazná vyhláška o zrušení Obecně závazné vyhlášky města č. 2/1993, o zákazu prodeje a podávání alkoholických a tabákových výrobků na veřejném prostranství

2.   Úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací

3.   Návrh zadání změny územního plánu města č. 6

Finanční záležitosti:

4.  Jmenovité schválení sponzorských dotací v rozpočtu města za rok 2005 a na rok 2006

5.  Rozpočty fondů Města Lomnice nad Popelkou (sociální, rozvoje bydlení, rezerv a rozvoje)

6.   Úpravy rozpočtu města na rok 2006

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

7.  SOŠ – návrh na převod vlastnictví areálu čp. 664 bývalého lesnického učiliště

8.  Přijetí daru pozemku p.p.č.2223 kú.Lomnice n.P. včetně stavby komunikace ulice J. J. Fučíka

9.   Převod části pozemku p.p.č. 2996/14 kú. Lomnice n.P.

10. Prodej garáží na pozemku p.p.č. 381/1 kú. Lomnice n.P.

11. Prodej pozemků na Hrádkách

12. Odkoupení pozemků p.p.č. 422 a 423 kú. Bradlecká Lhota

13. Záměr převodu pozemku p.p.č. 1760 kú. Lomnice n.P.

14. Záměr prodeje pozemku p.p.č.155/1 kú.Ploužnice

15. Diskuse

16. Usnesení, závěr

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         33 / 06 / R

 

a) informaci Jaroslavy Hynkové, starostky, o přípravě, resp. stažení návrhu zákona o neziskových zdravotnických zařízeních z projednávání zákonodárnými orgány a o případných dopadech návrhu uvedeného právního předpisu na existenci a provoz příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou.

 

  

 

b) informaci Josefa Kysely, místostarosty, o nerealizovaném záměru stavby společnosti Východočeská energetika, a.s., Hradec Králové „Rváčov – Ředice, vrchní vedení VN“ z roku 2001 a vyjádření současného zástupce VČE a.s. k této záležitosti

a pověřuje

- Josefa Kyselu k jednání s VČE, a.s., o případné realizaci této stavby dle nového návrhu VČE, a.s.

 

 

c) zpětvzetí žádosti o umístění do bytu v domě s pečovatelskou službou čp. 1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou

1. Annou Straňákovou, bytem Lomnice nad Popelkou,

2. Josefem Zelmanovičem, bytem Křinec.

Rada města současně schvaluje

- nájem dalších uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou čp. 1188 těmto žadatelům:

1.Jiřina Adámková, doposud bytem Lomnice nad Popelkou,

2. Marie Ehmigová, doposud bytem Lomnice nad Popelkou,

k nejbližšímu možnému datu k prvnímu kalendářnímu dni měsíce následujícího po uvolnění bytu.         

 

 

d) přechod nájmu bytu č. 4 v domě č.p. 44, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, podle § 706, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, z dosavadního nájemce Jaroslava Mikuleho na jeho vnuka René Hloužka, se kterým žil v uvedeném bytě ve společné domácnosti.

Rada města současně pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k jednání s Reném Hloužkem o případné výměně předmětného bytu za jiný byt ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

e) nabídky na odkoupení pozemků p.p.č.442/1 o výměře 1732 m2, p.p.č.442/2 o výměře 305 m2, p.p.č.442/4 o výměře 1843 m2, p.p.č.442/5 o výměře 2553 m2, p.p.č.442/9 o výměře 221 m2, vše kultura trvalý travní porost a p.p.č.442/7 o výměře 637 m2, kultura orná půda, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, s tím, že žádná z podaných nabídek nesplňuje účel záměru Města Lomnice nad Popelkou - výstavba obchodního zařízení, maloobchod a drobné služby, schváleného usnesením rady města č.92/04/R písm.a) ze dne 5.8.2004.

 

 

f) nabídku společnosti DEEM, spol. s r. o., se sídlem Praha, na odkoupení domu čp. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, s pozemkem st.p.č. 1117, o výměře 857 m2 a p.p.č. 3218, o výměře 1034 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou,

a ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, jednat s uvedenou společností o případném navýšení nabídkové ceny.

 

   

g) žádost Marie Mikulové o zohlednění kupní ceny za prodej části pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou

a trvá

na svém usnesení č. 24/06/R písm. e) ze dne 9. 3. 2006.

 

 

h) žalobu Libuše Prellerové, bytem Lomnice nad Popelkou, na Město Lomnice nad Popelkou a občanské sdružení Sdružení garáže, Lomnice nad Popelkou, ve věci určení neexistence práva odpovídajícího věcnému břemeni, která byla podána 15. 3. 2006 u Okresního soudu v Semilech

a uděluje plnou moc

- JUDr. Ivaně Velíškové, Turnov, k zastupování Města Lomnice nad Popelkou v této záležitosti.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   34 / 06 / R

 

a) uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obcí Nová Ves nad Popelkou podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon přenesené působnosti podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, v Obci Nová Ves nad Popelkou Městským úřadem Lomnice nad Popelkou jako orgánem Města Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy

a současně zmocňuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podpisu uvedené veřejnoprávní smlouvy.

 

 

b) použití finančních prostředků, získaných v rámci finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2006  Ministerstva kultury ČR na výměnu oken a opravu fasády s architektonickými detaily v zadní části objektů čp. 43 a 44, Husovo náměstí, které jsou v havarijním stavu.

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

- schválit příslušnou úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006.

 

 

c) pokácení dřevin rostoucích mimo les - 2 bříz a 2 smrků, na pozemku p.p.č. 733, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Práce spojené s pokácením dřevin, odstraněním kořenových systémů a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady příspěvková organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

 

  

 

d) na základě předloženého návrhu smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Lomnice nad Popelkou a společností ELEKTROWIN, a.s., se sídlem Praha, jako provozovatelem kolektivního systému, který zajišťuje v souladu s § 37h odst. 1, písm. c) a § 37n odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro výrobce definované v § 37g, písm. e) uvedeného zákona o odpadech, kteří jsou účastníky kolektivního systému, společné plnění jejich povinností pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu a to pro skupinu elektrozařízení č. 1,2 a 6 tj. velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje dle přílohy č. 7 zákona o odpadech.

Činnosti, které vyplývají z předmětné smlouvy bude na základě Mandátní smlouvy, která byla uzavřena na základě usnesení rady města č. 10/06/R písm. r) ze dne 2. 2. 2006 mezi Městem Lomnice nad Popelkou a společností .A.S.A., spol. s r. o., se sídlem Praha, provádět společnost A.S.A., spol. s.r.o. Odměna, která plyne z výše uvedené smlouvy bude poskytována Městu Lomnice nad Popelkou.

 

 

e) na základě předloženého návrhu smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Lomnice nad Popelkou a společností ASEKOL, spol. s r.o., se sídlem Praha, jako provozovatelem kolektivního systému, který zajišťuje společné plnění povinností pro všechna elektrozařízení ve smyslu § 37g písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která spadají do skupiny č. 3) Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, 4) Spotřebitelská zařízení, 7) Hračky a vybavení pro volný čas a sporty a 8) Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků), dle přílohy č. 7 zákona o odpadech.

Činnosti, které vyplývají z předmětné smlouvy bude na základě Mandátní smlouvy, která byla uzavřena na základě usnesení rady města č. 10/06/R písm. r) ze dne 2. 2. 2006 mezi Městem Lomnice nad Popelkou a společností .A.S.A., spol. s r. o., se sídlem Praha, provádět společnost A.S.A., spol. s.r.o. Odměna, která plyne z výše uvedené smlouvy bude poskytována Městu Lomnice nad Popelkou.

 

 

f) na základě předloženého návrhu dohodu o spolupráci a zřízení místa  zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností mezi Městem Lomnice nad Popelkou a spol. EKOLAMP, spol. s.r.o., se sídlem Praha, jako provozovatelem kolektivního systému, který zajišťuje v souladu s ustanovením dílu 8 a § 38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro výrobce definované v § 37g písm. e) uvedeného zákona o odpadech, kteří jsou účastníky jím provozovaného kolektivního systému, společné plnění jejich povinností pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, a to pro skupinu č. 5 „osvětlovací zařízení“ dle přílohy č. 7 zákona o odpadech.

Činnosti, které vyplývají z předmětné smlouvy bude na základě Mandátní smlouvy, která byla uzavřena na základě usnesení rady města č. 10/06/R písm. r) ze dne 2. 2. 2006 mezi Městem Lomnice nad Popelkou a společností .A.S.A., spol. s r. o., se sídlem Praha, provádět společnost A.S.A., spol. s.r.o. Odměna, která plyne z výše uvedené smlouvy bude poskytována Městu Lomnice nad Popelkou.

 

  

g) vypořádání hospodaření příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou  za rok 2005 takto:

1.  Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  4.777,78 Kč převést do rezervního fondu,

2.  Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  3.912,08 Kč převést do rezervního fondu,      

3. Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  772.902,20 Kč převést do rezervního fondu,

4.  Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  19.040,79 Kč převést do rezervního fondu,

5.  Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  21.046,17 Kč převést do rezervního fondu,

6.  Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  2.117,97 Kč převést do rezervního fondu,

7.  Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  926,83 Kč převést do rezervního fondu,

8.  Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  141,01 Kč převést do rezervního fondu,

9. Technické služby Města Lomnice nad Popelkou - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  58.756,49 Kč převést do rezervního fondu,

10. Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  8.218,61 Kč převést do rezervního fondu,

11. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  2.917,11 Kč převést do rezervního fondu.

                         

 

h) rozpočty všech příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 jako vyrovnané a to v objemu :

1.  Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily

                                                                                      …..………….. 2.945 tis. Kč

2.  Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou …. 3.720 tis. Kč        

3.  Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou …...…. 22.241 tis. Kč

4.  Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily   4.691 tis. Kč

5. Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily  4.192 tis. Kč          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6.  Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily … 1.958 tis. Kč

7.  Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou ……………… 1.261 tis. Kč 

8.  Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily …………... 2.409 tis. Kč

9.  Technické služby Města Lomnice nad Popelkou ……...………... 12.035 tis. Kč

10. Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily

                                                                               …………………. 25.711 tis. Kč

11. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily     5.100 tis. Kč

 

 

i) převod částky 92 tis. Kč z  rezervního fondu příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou do jejího investičního fondu za účelem dodatečného vyrovnání zdroje financování nákupu investic realizovaného v roce 2005. 

 

 

 

j) pro účetní jednotky příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 9 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v nejkratším možném termínu, nejpozději však k 1. 7. 2006.

Rada města současně povoluje

- vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu i pro  Město Lomnice nad Popelkou jako právnickou osobu a samostatnou účetní jednotku.

Rada města současně ukládá

- Vlastě Zikešové, vedoucí finančního a plánovacího odboru Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit včas pro všechny předmětné organizace školení, případně metodiku k vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

 

 

k) použití části výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2005 dle § 4 odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejně prospěšné účely v oblasti sociální péče a podpory rozvoje tělesné zdatnosti dětí a mládeže formou finančních dotací sportovním organizacím, občanským sdružením a spolkům v Lomnici nad Popelkou.

 

 

l) záměr prodeje pozemků p.p.č. 2017/3, 2019/1, 2019/3, 2019/5, 2019/6, 2019/7, 2019/8 a 2019/15, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádostí Jiřího Vojtka, bytem Lomnice nad Popelkou a Petra Samohýla, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

m) dohodu o skončení nájmu nebytových prostor v domě č.p. 36, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a Zdenkou Sudkovou, bytem Lomnice nad Popelkou, jako nájemcem, na základě návrhu nájemce ke  dni 31. 5. 2006.

Rada města současně schvaluje

- záměr pronájmu předmětných nebytových prostor v domě č.p. 36, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, v přízemí budovy, v současné době prostory prodejny květin, z důvodu ukončení pronájmu nebytových prostor současným nájemcem. Předpokládaný termín počátku pronájmu od 1. 6. 2006. Nabídky musí obsahovat mj. nabízenou cenu nájemného a účel pronájmu.

 

 

Rada města pověřuje                                                                                                    35 / 06 / R

 

- Josefa Kyselu, místostarostu, k jednání se všemi dotčenými subjekty o zřízení dopravního opatření – jednostranného zákazu stání v Pivovarské ulici, Lomnice nad Popelkou, mezi křižovatkami této ulice s ulicemi 5. května a Josefa Jana Fučíka.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     36 / 06 / R

 

a) s bezplatným užíváním veřejného prostranství spojeného s uzavírkou části Husova náměstí od domu čp. 32 k domu čp. 102 dne 22. 4. 2006 v době od 8,00 do 12,00 hodin pro konání 12. ročníku Lomnického hudebního jara na základě žádosti Klubu přátel a sponzorů Domu dětí a mládeže, Lomnice nad Popelkou.

b) s užíváním veřejného prostranství na středovém ostrůvku Husova náměstí, Lomnice nad Popelkou, za účelem prodeje proutěného zboží Jaroslavou Zapletalovou, bytem Osenice, za podmínky dodržení hygienických pravidel.

 

 

c) s užíváním veřejného prostranství na středovém ostrůvku Husova náměstí, Lomnice nad Popelkou, za účelem prodeje kožené galanterie vlastní výroby Zdenou Kučerovou, bytem Lomnice nad Popelkou, za podmínky dodržení hygienických pravidel.

 

 

d) s užíváním veřejného prostranství na středovém ostrůvku Husova náměstí, Lomnice nad Popelkou, za účelem prodeje tepláků a zástěr vlastní výroby Hanou Štajerovou, bytem Hlušice, za podmínky dodržení hygienických pravidel.

 

 

e) s užíváním veřejného prostranství u domu čp. 43 na Husově náměstí, Lomnice nad Popelkou, dne 15. 4. 2006 od 8,30 do 10,30 hodin za účelem prodeje ovocných stromků společností JUKKA, spol. s r. o., se sídlem Kunovice, za podmínky dodržení hygienických pravidel.

 

 

f) se změnou termínu užívání veřejného prostranství na středovém ostrůvku Husova náměstí, se záborem veřejného prostranství do 10 m2, za účelem prodejní akce levných knih subjektem Beránek – levné knihy, Havlíčkův Brod, z termínu 21. 6. na termín 19. 6. 2006, od 8,00 do 16,00 hodin, dle usnesení rady města č. 31/06/R písm. b) ze dne 23. 3. 2006 a na základě dodatečné žádosti uvedeného subjektu.

 

 

g) s podnájmem části areálu koupaliště v Lomnici nad Popelkou, který má ve výpůjčce příspěvková organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, Petru Fajtovi, bytem Rovensko pod Troskami a Radkovi Zárybnickému, bytem Turnov – Mašov, za účelem poskytování služeb koupaliště a občerstvení, na letní sezóny v letech 2006 – 2010, na základě návrhu uvedené příspěvkové organizace.

 

 

h) s pořízením nového referentského osobního automobilu příspěvkovou organizací Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, dle návrhu, který předložil Josef Kysela, místostarosta. Majetek bude pořízen na základě poptávkového řízení, v ceně cca 250 tis. Kč, pořizovací cena předmětného majetku bude uhrazena z rozpočtových prostředků uvedené organizace případně z jejího investičního fondu.

 

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města                                                              37 / 06 / R

 

- schválit prodej části pozemku p.p.č. 1760, kultura trvalý travní porost, k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou dle žádosti Českého svazu včelařů, Základní organizace Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města revokuje                                                                                                    38 / 06 / R

 

a) své usnesení č. 18/06/R písm. b)  ze dne 16. 2. 2006, týkající se prodeje garáže na části pozemku p.p.č. 381/1, dle nového geometrického plánu označené st.p.č. 2609, a pozemku st.p.č. 2609, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, ve smyslu změny kupujícího, tj. prodej uvedeného pozemku Petru Jiroušovi, bytem Praha. Ostatní části předmětného usnesení rady města zůstávají beze změny.

 

 

b) své usnesení č. 18/06/R písm. c)  ze dne 16. 2. 2006, týkající se prodeje garáže na části pozemku p.p.č. 381/1, dle nového geometrického plánu označené st.p.č. 2610, a pozemku st.p.č. 2610, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, ve smyslu změny kupujícího, tj. prodej uvedeného pozemku manželům ing. Renatě Hejdukové a ing. Petru Hejdukovi, bytem Lomnice nad Popelkou. Ostatní části předmětného usnesení rady města zůstávají beze změny.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 13. dubna 2006

 

  

 

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz