Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 15.12.2003 do 02.01.2004
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.01.2004 do 04.03.2006
Značka: ozv 2/2004
Poznámka: zrušeno vyhláškou 3/2006
Přílohy: - Příloha č. 1 k vyhlášce č. 2/2004

Zrušeno vyhl. 3/2006

Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.2/2004

o  místním  poplatku

za užívání veřejného prostranství

 

Město Lomnice nad Popelkou na základě ust.§ 10 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,      ve znění pozdějších předpisů a usnesení zastupitelstva Města Lomnice Popelkou č.36/03/Z, písm.b) ze dne 11.12.2003 přijatého v souladu s ust.§ 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích), vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

čl.1

Úvodní ustanovení

 

1) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor vnitřní správy (dále jen "správce poplatku"), v přenesené působnosti.

2) V řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem o místních poplatcích stanoveno jinak.

čl. 2

Předmět poplatku

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen "poplatek") se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z  akcí pořádaných  na veřejném  prostranství, jejichž  výtěžek  je  určen  na  charitativní  a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

 

čl. 3

Veřejné prostranství

 

Veřejným prostranstvím jsou  všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky  a další prostory přístupné každému bez omezení,  tedy sloužící obecnému  užívání, a to        bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Místa, která ve městě podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství, jsou určena zákresem do mapy katastrálního území, jež je nedílnou součástí této vyhlášky (příloha č.1).

 

čl. 4

Poplatník

 

Poplatek platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl.2.

Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

 

čl. 5

Ohlašovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 15 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 2 dny je nutno splnit tuto povinnost bezprostředně před zahájením užívání veřejného prostranství.

 

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno, příjmení, bydliště a datum narození nebo název právnické osoby, sídlo a IČO. Jde-li               o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů    u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv    na výši poplatku.

 

čl. 6

Sazby poplatku

 

1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m² užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den:

a)      za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb

                                                                                                                                     20,-Kč

b)  za užívání veřejného prostranství v rámci prodejních trhů na Husově náměstí s jedním provozovatelem                                                                                                          5,- Kč

 

c) za umístění stavebního zařízení, skládky materiálu, lešení a jakéhokoliv záboru                   v souvislosti se stavbou včetně výkopových prací                                                            2,-Kč

 

d) za přechodné umístění přenosných reklamních zařízení do 1 m2                                   15,-Kč

 

e) za umístění  jiného reklamního zařízení                                                                         25,-Kč

 

f) za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                                                        2,-Kč

 

g) za použití veř. prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl             10,-Kč

 

h) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí                   1,-Kč

 

i) za použití veř. prostranství pro jiné kulturní a sportovní akce                                           2,-Kč

 

2) Sazba poplatku stanovená paušální částkou činí:

 

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, včetně vystaveného zboží pro firmy se stálou provozovnou ve stavbách ve městě

roční paušální částkou ve výši                                                                         800,- Kč/m2

měsíční paušální částkou ve výši                                                                                 100,- Kč/m2

b) za umístění reklamního přenosného zařízení trvalého charakteru typu "A", obrácené "T", prosté tabule opřené o zeď apod.do 1 m2 zabrané plochy

roční paušální částkou ve výši                                                                         500,- Kč

 

c) za umístění reklamního přenosného zařízení do 1 m2 zabrané plochy v počtu max.25 ks před konanou akcí

týdenní paušální částkou ve výši                                                                                  400,- Kč.

 

čl. 7

Osvobození

Poplatku nepodléhá:

1) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené

 

2)      umístění stojanu na jízdní kola, neslouží-li současně jako reklamní zařízení

 

3)      užívání veřejného prostranství Městem Lomnice nad Popelkou

 

4)      užívání veřejného prostranství právnickými osobami a organizačními složkami zřízenými Městem Lomnice nad Popelkou pro účel jejich hlavní činnosti

 

5)  užívání veřejného prostranství místními sportovními a společenskými organizacemi

 

čl. 8

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 2, až do dne, kdy toto užívání skončilo.

 

čl. 9

Splatnost poplatku

1)      Poplatek je splatný:

a) v den, kdy bylo užívání veřejného prostranství započato

b) při poplatku vyšším než 5.000,-Kč je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná v den, kdy bylo užívání veřejného prostranství započato a zbývající splátka nejpozději v den, kdy bylo toto užívání skončeno 

c) při užívání veřejného prostranství nad dobu, kterou poplatník ohlásil podle čl.5, doměří správce poplatku příslušnou sazbu až do ukončení užívání

 

2) poplatek se vybírá v hotovosti na městském úřadě nebo na místě samém, případně poštovní poukázkou, převodem nebo složením na účet č. 19-2422-581/01000 u Komerční banky, variabilní symbol 1343. Variabilní symbol se uvádí vždy kromě platby v hotovosti

 

čl. 10

Sankce

 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

2)  Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

čl. 11

Lhůty

 

1)      Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně

závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková  povinnost vznikla.

2)      Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření

poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

čl. 12

Snížení nebo prominutí poplatku

 

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. V případech stanovených zákonem č.368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podléhá žádost poplatníka správnímu poplatku splatnému před úkonem.

 

čl. 13

Přechodná ustanovení

 

Poplatková povinnost vzniklá před účinností této obecně závazné vyhlášky musí být splněna podle vyhlášky č.1/2003 a to bez ohledu na dobu splatnosti. Ustanovení této vyhlášky lze použít na případy, které vznikly až po její účinnosti

 

čl. 14
Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2004 a je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou pod č.j.P/03/396/Bě.

 

 

 

           Josef Kysela, v. r.                                                             Jaroslava Hynková, v. r. 

           místostarosta                                                                            starostka


Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz