Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2004, o místním poplatku ze psů

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 15.12.2003 do 02.01.2004
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.01.2004 do 04.03.2006
Značka: ozv 1/2004
Poznámka: změněna vyhl. 2/2006

Zrušena vyhl. 2/2006

Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2004

o  místním  poplatku  ze  psů

 

 

Město Lomnice nad Popelkou na základě ust.§ 10 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,      ve znění pozdějších předpisů a usnesení zastupitelstva Města Lomnice Popelkou č.36/03/Z, písm.a)ze dne 11.12.2003 přijatého v souladu s ust.§ 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a §  14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích), vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.

 

 

čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor vnitřní správy (dále jen "správce poplatku"), v přenesené působnosti.

 

2) V řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem o místních poplatcích stanoveno jinak.

 

čl. 2

Předmět poplatku

 

Místní poplatek ze psů (dále jen "poplatek") se platí ze psů starších tří měsíců.

 

čl. 3

Poplatník

 

Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Poplatek podle této obecně závazné vyhlášky platí držitel psa s místem trvalého pobytu nebo sídlem na území města.

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 

čl. 4

Ohlašovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen ohlásit nabytí psa do 15-ti dnů správci poplatku. Přiznání se podává na předepsaných tiskopisech.

 

2) Povinnost ohlásit nabytí psa má i držitel, jehož pes je od poplatku osvobozen. Tuto skutečnost musí správci poplatku prokázat.

 

3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 15-ti dnů od jejího vzniku.

 

4) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno, příjmení, bydliště a datum narození nebo název právnické osoby, sídlo a IČO.

 

 

čl. 5

Identifikace psů

 

Správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Držitel je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Tato známka je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhož držitele.

 

čl. 6

Sazby poplatku

 

1)      Sazba  poplatku  za  jednoho  psa  pro  nepodnikající  fyzickou  osobu  činí  400,- Kč   za

kalendářní rok. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele se sazba zvyšuje na 600,-Kč.

 

2) Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí 200,-Kč za kalendářní rok. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele se sazba zvyšuje na 300,-Kč.

 

3) Sazba poplatku za jednoho psa pro právnickou osobu nebo fyzickou osobu používající psa k podnikatelské činnosti, je  800,-Kč za kalendářní rok. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele se sazba zvyšuje na 1.200,-Kč.

 

 

čl. 7

Osvobození a úlevy

 

Při převzetí psa ze psího útulku a po předložení potvrzení o této skutečnosti je držitel osvobozen od poplatku na dobu jednoho roku od data vystavení potvrzení.

 

 

čl. 8

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatková povinnost vzniká nabytím psa do držení nebo dovršením tří měsíců jeho věku, zaniká pozbytím psa z držení. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí  držitel psa poplatek  od počátku kalendářního  měsíce následujícího po  měsíci, ve kterém změna  nastala, nově příslušné obci.

 

 

čl. 9

Splatnost poplatku

 

1) Poplatek je splatný:

 

a) nečiní-li více než 500,-Kč ročně, nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.

b) činí-li více než 500,-Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.4            a do 30.9. příslušného kalendářního roku.

 

2) I při vyšší částce než 500,-Kč lze poplatek zaplatit najednou a to v termínu určeném        pro platbu jednou částkou, t.j. do 30.4. příslušného kalendářního roku

 

3) Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku po 30.4., je poplatek splatný do 15. dne od vzniku poplatkové povinnosti.

 

4) Poplatek se vybírá v hotovosti na městském úřadě, poštovní poukázkou, převodem, případně složením na účet č. 19-2422-581/0100 u Komerční banky. Variabilní symbol, který je nutno uvést při každé platbě kromě platby v hotovosti, se skládá ze čtyřmístného čísla 1341 s připojením kódu části obce (00-Lomnice nad Popelkou, 01-Chlum, 02-Košov, 03-Nové Dvory, 04-Ploužnice, 05-Rváčov, 06-Skuhrov, 07-Želechy, 08-Morcinov, 09-Černá, 10-Dráčov, 11-Tikov) a čísla popisného.

 

čl. 10

Sankce

 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

2)  Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

čl. 11

Lhůty

 

1)      Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou

vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

2)      Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření

poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

 

čl. 12

Snížení nebo prominutí poplatku

 

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. V případech stanovených zákonem č.368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podléhá žádost poplatníka správnímu poplatku splatnému před úkonem

 

čl. 13

Přechodná ustanovení


 Poplatková povinnost vzniklá před účinností této obecně závazné vyhlášky musí být splněna podle vyhlášky č.1/2003 a to bez ohledu na dobu splatnosti. Ustanovení této vyhlášky lze použít na případy, které vznikly až po její účinnosti.

 

 

čl. 14
Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2004 a je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou pod č.j.P/03/397/Bě.

 

 

 

 

 

           Josef Kysela, v. r.                                                              Jaroslava Hynková, v. r. 

           místostarosta                                                                            starostka


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz