Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Stavební povolení pro stavbu garáže vč. zpevněné plochy u čp. 1226 ul. Jilemnická, Lomnice nad Popelkou

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 05.04.2006 do 21.04.2006
Vytvořil: Stavební úřad
Typ dokumentu: Jiný dokument

 

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Č.j:  S/2005/ 638/Ka                                                                                      Lomnice nad Popelkou, dne: 3.4.2006

Vyřizuje:  Josef Krpata

E-mail:     Stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 028

 

Stavebníci:

Josef Vaňouček, nar. 6.3.1958, Jilemnická 1226, 512 51  LOMNICE NAD POPELKOU - v zastoupení: Ing. František Vilimovský, Kněžnice 126, 506 01  JIČÍN 1

Lenka Vaňoučková, nar. 8.11.1961, Jilemnická 1226, 512 51  LOMNICE NAD POPELKOU - v zastoupení: Ing. František Vilimovský, Kněžnice 126, 506 01  JIČÍN 1

Iva Vilimovská, nar. 26.9.1962, Jilemnická 1226, 512 51  LOMNICE NAD POPELKOU - v zastoupení: Ing. František Vilimovský, Kněžnice 126, 506 01  JIČÍN 1

Ing. František Vilimovský, nar. 21.7.1957, Kněžnice 126, 506 01  JIČÍN 1

 

 

veřejná Vyhláška

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") rozhodl dne 3.4.2006 ve věci návrhu na vydání  územního rozhodnutí a žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu: novostavba garáže vč. zpevněné plochy u čp. 1226 ul. Jilemnická, Lomnice nad Popelkou na pozemcích: stavební parcely 2066 a pozemkové parcely 867/17 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU, který podal Josef Vaňouček, nar. 6.3.1958, Jilemnická 1226, 512 51  LOMNICE NAD POPELKOU - v zastoupení: Ing. František Vilimovský, Kněžnice 126, 506 01  JIČÍN 1, Lenka Vaňoučková, nar. 8.11.1961, Jilemnická 1226, 512 51  LOMNICE NAD POPELKOU - v zastoupení: Ing. František Vilimovský, Kněžnice 126, 506 01  JIČÍN 1, Iva Vilimovská, nar. 26.9.1962, Jilemnická 1226, 512 51  LOMNICE NAD POPELKOU - v zastoupení: Ing. František Vilimovský, Kněžnice 126, 506 01  JIČÍN 1 a Ing. František Vilimovský, nar. 21.7.1957, Kněžnice 126, 506 01  JIČÍN 1 takto:

            Stavba: novostavba garáže vč. zpevněné plochy u čp. 1226 ul. Jilemnická, Lomnice nad Popelkou na pozemcích: stavební parcely 2066 a pozemkové parcely 867/17 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU se podle § 39 a § 66 stavebního zákona

povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

 

Stavba bude obsahovat:

-          stavba garáže zděné konstrukce o půdorysu 3,15 m x 5,95 m o max výšce 3,00m ( od fix bodu - podlaha přízemí čp.1226 ) se stropní konstrukcí z ŽB nosníků a vložek Dobias s plochou střechou o sklonu 3°, krytina plech. U SZ rohu garáže bude zasakovací jímka 60/60/120cm pro svedení dešťových vod. Do stavby bude přivedena elektřina z přilehlého RD - hodnota hl. jističe se nemění.

-          Zpevněná plocha - lichoběžníkového tvaru o stranách 3,00; 5,00; 2,45 a 5,20 m s povrchem minim. ze štěrku, navazující na stávající zpevněnou plochu

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1.       Stavba bude umístěna na pozemcích p.p.č. 867/17  k.ú. Lomnice nad Popelkou  v souladu se situačním výkresem v měř.  1:200, který je součástí projektové dokumentace ověřené ve sloučeném  územním řízení se stavebním. Ověřená projektová dokumentace bude zaslána stavebníkovi  po právní moci stavebního povolení.  Jedno vyhotovení bude uloženo u stavebního úřadu MěstÚ Lomnice nad Popelkou

2.       Umístění stavby bude:

u severozápadní štítové stěny čp. 1226 st.p.č. 2066 v líci s jižní stranou domu

-          ve vzdálenosti 11,50m - od hranice p.p.č. 867/13

-          ve vzdálenosti 6,60m - od trojmezí hranice p.p.č. 867/17, 867/69 a 867/70

-          ve vzdálenosti 18,40 - od hranice p.p.č. 867/15  vše k.ú. Lomnice nad Popelkou

3.       Za stavební pozemek se určuje část pozemku p.p.č. 867/17 k.ú.Lomnice nad Popelkou, která bude zastavěna vlastní stavbou a zpevněnou plochou.

4.       Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné odchylky nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu. Projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení bude stavebníkovi zaslána po právní moci stavebního povolení.

5.       Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl.č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

6.       Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

7.       Pro stavbu mohou být použity pouze materiály, u nichž byly ověřeny požadované vlastnosti pro výstavbu. Stavebník bude uchovávat atesty na použité materiály a na požádání je předloží při kolaudačním řízení.

8.       Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, podle situačního výkresu, který je součástí projektové dokumentace ověřené ve sloučeném územním a stavebním řízení odborně způsobilou osobou a výsledek vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Ke kolaudačnímu řízení bude předložen protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

9.       Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě štítek STAVBA POVOLENA, který obdrží po právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a bude ponechán na místě do kolaudace stavby.

10.   Montážní práce musí provést oprávněná fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba, která má montážní práce jako předmět své činnosti podle zvláštních předpisů.

11.   Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního rozhodnutí, stavebníci podají včas návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.

12.   Rozšířením elektroinstalace nedojde ke zvýšení hodnoty stávajícího hlavního jističe pro stavbu rod domu čp 1226 ul. Jilemnická, Lomnice nad Popelkou.

13.   Do stavby nebude zaveden vodovod a nebudou zde vznikat splaškové odpadní vody.

14.   Stavebník provede oddělenou skrývku ornice z odnímané plochy 0,0031 ha do hloubky 0,20 m, která bude využita  na přilehlé části p.p.č. 868/17 k.ú. Lomnice nad Popelkou k vyrovnání terénu a zvýšení kulturní vrstvy.

15.   Na stavbě  bude veden jednoduchý záznam o stavbě jejím zhotovitelem. Tento záznam bude na požádání předložen při kolaudačním řízení.

16.   Garáž bude odvětrána úhlopříčně umístěnými, neuzavíratelnými průduchy každý o min. ploše 225 cm2.

17.   Při realizaci musí být dodrženy veškeré podmínky, které jsou stanoveny v předloženém řešení požární bezpečnosti stavby. K požárně bezpečnostním zařízením dle § 2 odst. 4 a hasícím přístrojům dle § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru musí být u kolaudačního řízení předloženy doklady dle požadavků § 7 a § 10 citované vyhlášky.

18.   Stavba bude dokončena do 31.12.2007.

19.   Stavba bude provedena svépomocně. Odborný dozor bude vykonávat Stanislav Drábek, Nová Ves nad Popelkou čp. 13, 512 71 NOVÁ VES NAD POPELKOU

 

Během řízení nebyly uplatněny žádné námitky.

Odůvodnění

            Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad obdržel dne 7.11.2005 návrh na vydání  územního rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení.     

            Dne 18.11.2005 bylo řízení přerušeno. Po odstranění nedostatků podání bylo v řízení pokračováno.

            Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad opatřením ze dne 14.2.2006 oznámil zahájení sloučeného územního a stavebního řízení a nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením dne: 21.3.2006 (úterý)  konané v místě: na místě stavby u čp. 1226 ul. Jilemnická, Lomnice nad Popelkou. Námitky a připomínky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů státní správy mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

           

            Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad v průběhu sloučeného územního a stavebního řízení posoudil návrh na vydání  územního rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 37 a § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Souhlas s odnětím pozemku ze ZPF vydal MěstÚ Semily - odbor  životního prostředí  dne 26.10.2006 pod zn.č. ŽP/2243/05-201 a podmínky souhlasu byly zahrnuty do podmínek stavebního povolení.

Umístění stavby je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru města Lomnice nad Popelkou.

Stavebník k žádosti o vydání stavebního povolení předložil vyjádření správců podzemních zařízení o existenci podzemních zařízení v prostoru navrženém pro umístění stavby. Podle těchto vyjádření se v tomto prostoru žádná podzemní zařízení nenacházejí

Výjimku z ust. § 17 odst. 5 vyhl.č. 137/1998 Sb. vydal stavební úřad MěstÚ Lomnice nad Popelkou dne 18.1.2006 pod čj. S/2005/747/Ka, a nabyla právní moci dne 9.2.2006.

Ke stavbě  nevydal  stanovisko, vyjádření nebo jiné opatření žádný dotčený orgán státní správy a ani v průběhu řízení, po oznámení zahájení řízení nebyla dotčenými orgány státní správy uplatněna stanoviska, vyjádření nebo jiná opatření.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad v průběhu sloučeného územního a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci stavebního řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje,  Liberec  podáním u stavebního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

            Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

            Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

                                             

 

 

 

Tento dokument musí být na úřední desce Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou min. 15 dnů. Poslední den této lhůty se považuje za den oznámení účastníkům řízení.

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................                                                 Datum sejmutí: ....................

 

 

                          ....................                                                                        ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                            Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                                  Razítko:

 

 

 

 

Dotčené orgány státní správy:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01  SEMILY 1

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  SEMILY

 

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši Kč 300,00 a byl uhrazen dne 22.2.2006.

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz