Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Výroční zpráva o činnosti Města Lomnice nad Popelkou v oblasti poskytování informací za rok 2000

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 26.02.2001 do 12.03.2001
Typ dokumentu: Jiný dokument

Výroční zpráva

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

za období 1.1. -31.12.2000

1. Město Lomnice nad Popelkou jako povinný subjekt dle §2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vydává tuto výroční zprávu na základě §18 zákona a vnitřního předpisu "Pravidla pro poskytování informací" stanoveného rozhodnutím městské rady 8/00/R ze dne 10.1.2000.
   
2. Poskytování informací v roce 2000  
    a) počet podaných žádostí o informace 4
    b) počet podaných odvolání x
    c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu x
    d) výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona x
    e) další informace:  
  uvedená "Pravidla pro poskytování informací" byla vyvěšena na úřední desce MěÚ od 12.1. do 31.1.2000, na vývěsce MěÚ od 12.1. - 31.12.2000, nyní jsou přístupna k nahlédnutí na podatelně MěÚ)
   

3.

Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací

Dvě z žádostí o informace byly poskytnuty bezplatně, za ostatní bylo zaplaceno celkem 390,40 Kč.

Jaroslav Pour - Informatik MěÚ Lomnice nad Popelkou

V Lomnici nad Popelkou 26.2.2001

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz