Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Výroční zpráva o činnosti Města Lomnice nad Popelkou v oblasti poskytování informací za rok 2005

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 12.01.2006 do 26.01.2006
Typ dokumentu: Jiný dokument

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

o činnosti Města Lomnice nad Popelkou v oblasti poskytování informací za rok 2005

 

 

Město Lomnice nad Popelkou jako povinný subjekt ve smyslu §2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto výroční zprávu na základě § 18 zákona  a vnitřního předpisu „Pravidla pro zajištění přístupu k informacím“ stanoveného usnesením Rady města č. 8/00/R ze dne 10.1.2000.

 

 

Poskytování informací v roce 2005:

            a) počet podaných žádostí o informace v r. 2005                                            2

            b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                                  0

            c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu                                          0

            d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona                                     0

            e) počet žádostí nevyřízených v r. 2004  a převedených do r. 2005                 0

            f) počet žádostí z r. 2004 vyřízených v r. 2005                                                0

            f) počet nevyřízených žádostí z r. 2005                                                           0

            e) další informace                                                                                           0

 

 

V roce 2005 byly podány u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou dvě žádosti o podání informace dle zákona  č. 106/1999 Sb. Obě žádosti byly vyřízeny v termínu do 30 dnů od podání žádosti. Jedna žádost byla vyřízena pouze částečným poskytnutím informací, neboť poskytnutí informací v požadovaném rozsahu by bylo v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ale i se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde v § 2 odst. 3 je stanoveno, že „zákon se nevztahuje na poskytování osobních údajů a informací podle zvláštního právního předpisu.“ Tímto předpisem je zákon o ochraně osobních údajů. Seznamy stavebníků proto nemohou být požadovány. Stavební úřad o částečném neposkytnutí informace vydal rozhodnutí.

 

Za poskytnutí informací nebyla požadována žádná úhrada nákladů.

 

Vnitřní předpis „Pravidla pro zajištění přístupu k informacím“ je veřejnosti k nahlédnutí na podatelně městského úřadu.

 

 

 

                                                                                                          Ing.Ivo Bělonohý

                                                                                                   tajemník městského úřadu

 

 

Zpracovala: Zdeňka Dudová, referent kanceláře starostky

V Lomnici nad Popelkou, dne 12. 1. 2006

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz