Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 88. schůze rady města (23.3.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 31.03.2006 do 20.04.2006
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

 

U S N E S E N Í

                                             z 88. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 23. března 2006

 

  

Rada města bere na vědomí                                                                                         26 / 06 / R

 

a) bez připomínek Zprávu o hospodaření v lesích Města Lomnice nad Popelkou v roce 2005, kterou předložil Jaroslav Blažík, odborný lesní hospodář Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

b) nájemné na rok 2006, ve výši 1,- Kč za pronajaté lesní pozemky, dle nájemní smlouvy na hospodaření v lesích, č.ev. 202.4-1/05, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací Technické služby Města Lomnice nad Popelkou jako nájemcem, z 31. 12. 2004.

 

 

c) oznámení České strany sociálně demokratické, místní organizace Lomnice nad Popelkou o uspořádání oslav 1. máje místní organizací ČSSD, dne 1. května 2006,

a souhlasí

- s jejich konáním na veřejném prostranství, v prostoru nádvoří objektu bývalého zámku čp. 4, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, který má ve své správě příspěvková organizace Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města ukládá                                                                                                        27 / 06 / R

 

- Jiřímu Šustrovi, řediteli příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, jako nájemci lesů Města Lomnice nad Popelkou, předložit radě města do 22. 6. 2006 podklady s návrhem stanovení podmínek pro zadání a výběr zhotovitele lesního hospodářského plánu na období 2008 – 2017.

 

   

Rada města schvaluje                                                                                                   28 / 06 / R

 

a) výpůjčku nebytových prostor části objektu bez čp. na pozemku st.p.č. 186, k.ú. Lomnice nad Popelkou, ulice Hálkova, Lomnice nad Popelkou (navazujících na bytový dům čp. 44, Husovo náměstí), tj. dvě garáže včetně půdních prostor, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, příspěvkové organizaci Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, pro plnění předmětu hlavní činnosti uvedené organizace, na dobu neurčitou, s účinností od 1. 4. 2006, dle předloženého návrhu dodatku smlouvy o výpůjčce.

 

 

b) v souladu s § 4 zákona  č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, převod bytového domu čp. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na dům s bytovými jednotkami

a ukládá

- ing. Mileně Rádlové,  vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit uvedený převod do 30. 6. 2006.

 

 

c) prodloužení nájmu pozemků p.p.č.442/2 a p.p.č.442/5, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Milanu Dolenskému a Haně Vackové, oba bytem Semily, za účelem provozování Autobazaru Dolenský Vacková, do 30. 6. 2006, za podmínek, uvedených ve stávající smlouvě s výjimkou ustanovení o výpovědní lhůtě a s podmínkou ukončení nájmu do 30ti dnů od doručení písemné výzvy k ukončení nájmu. Nájem bude ukončen v uvedené lhůtě,  nejpozději však ke dni 30. 6. 2006, předmětné pozemky budou ke stejnému datu předány zástupci pronajímatele ve stavu, v jakém je nájemce převzal při prvním uzavření nájemního vztahu. 

 

 

d) pronájem části pozemku p.p.č. 2242/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 18 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, a to pozemek č. 7 dle situačního zaměření, k umístění mobilní plechové garáže Janu Dědečkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, na dobu neurčitou, roční nájemné 5,- Kč/m2, s účinností od 1. 4. 2006.

 

 

e) záměr prodeje pozemků st.p.č. 1606 o výměře 26 m2 a p.p.č. 3096, kultura zahrada, o výměře 417 m2, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Jaroslava Macha, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

f) záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2890/1 včetně studny, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Vincence Cermana, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

  

g) záměr prodeje pozemku p.p.č. 768/5, kultura les, o výměře 142 m2, odměřeného geometrickým plánem č. 118-92/2005 ze dne 21. 12. 2005 z pozemku  p.p.č. 768/1, vše k.ú. Tuháň u Stružince, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Jaroslava Macháčka, bytem Turnov.

 

 

h) přijetí věcného daru - 1 ks Ekopřívěsu bez příslušenství PPS-12  v celkové účetní ceně 30.000,- Kč z majetku České republiky - Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje do majetku Města Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu darovací smlouvy.

 

 

i) bez výhrad výsledek inventarizací majetku a závazků Města Lomnice nad Popelkou za rok 2005, na základě zápisu z jednání hlavní inventarizační komise, ze dne 8. 3. 2006.

 

 

j) úpravu plánu práce Rady a Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou                     na I. pololetí roku 2006 takto:

1. schůze rady, původně plánovaná na den 6. 4. 2006, se bude konat dne 13. 4. 2006,

2. zasedání zastupitelstva města, původně plánované na den 13. 4. 2006, se bude konat dne 20. 4. 2006,

3. schůze rady, původně plánovaná na den 20. 4. 2006, se zrušuje.

 

 

k) žádost Města Lomnice nad Popelkou o finanční podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie - operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Evropského sociálního fondu v ČR a ze státního rozpočtu na projekt „Pilotní odzkoušení vzdělávání zaměřeného na profesionální vystupování pracovníků veřejné správy“, dle návrhu, který předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně schvaluje

- partnerství mezi Městem Lomnice nad Popelkou, Městem Hodkovice nad Mohelkou a Městem Chrastava při přípravě a realizaci uvedeného projektu.

 

 

Rada města zřizuje                                                                                                      29 / 06 / R

 

- v souladu s § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ČSN 33 2000-3 čl. 320.N3 a Přílohou NK komisi pro určení vnějších vlivů na elektrická zařízení ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou

a jmenuje její členy:

1. Josef Kysela, místostarosta, předseda komise,

2. Ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu,

3. Ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města,

4. Miloslav Horáček, bezpečnostní technik,

5. Petr Havel - revizní technik elektrických zařízení,

6. Jan Sladký – revizní technik elektrických zařízení,

a ukládá

- této komisi zpracovat protokolárně vnější vlivy do 30. 9. 2006.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                                  30 / 06 / R

 

- schválit odkoupení lesních pozemků p.p.č. 422 o výměře 698 m2 a p.p.č. 841, o výměře 3.780 m2, oba k.ú. Bradlecká Lhota, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od vlastníka společnosti DIANA FOREST, spol. s r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou, za nabídkovou celkovou kupní cenu 5.000,- Kč.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     31 / 06 / R

 

a) s bezplatným užíváním veřejného prostranství, spojeným s uzavírkou části komunikace Husova náměstí mezi domem čp. 32 a čp. 102 od pátku 16. 6. 2006, 19,00 hodin do soboty 17. 6. 2006 do 12,00 hodin v rámci XX. ročníku soutěže automobilů a motocyklů veteránů „Tatra v Českém ráji“ na základě žádosti Tatra veteran car clubu Semily.

 

 

b) s užíváním veřejného prostranství na středovém ostrůvku Husova náměstí, se záborem veřejného prostranství do 10 m2, za účelem prodejní akce levných knih subjektem Beránek – levné knihy, Havlíčkův Brod, v termínech 10. 4., 21. 6., 30. 8., 16. 10. a 8. 12. 2006, vždy od 8,00 do 16,00 hodin.

 

 

c) s pořízením přístroje EKG příspěvkovou organizací Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti MUDr. Heleny Boháčové, ředitelky uvedené organizace. Pořizovací cena předmětného majetku bude uhrazena z rozpočtových prostředků uvedené organizace, resp. z jejího investičního fondu.

 

 

d) s žádostí příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, o poskytnutí účelového finančního příspěvku odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje na projekt „Harmonizační programy pro žáky 6. ročníků ZŠ“ v rámci programu Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2006, kterou předložil Mgr. Miroslav Šulc, ředitel uvedené organizace.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 23. března 2006

 

  

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz