Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2003, o místních poplatcích

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 13.12.2003 do 28.12.2003
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.01.2003 do 01.01.2004
Značka: ozv 1/2003
Poznámka: ruší vyhl. 16/1999, zrušena vyhláškou č. 7/2004
Přílohy: - Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2003 - Příloha č. 2 k vyhlášce č. 1/2003

ZMĚNY:
- ZRUŠENA VYHLÁŠKOU Č. 7/2004

Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2003

o místních poplatcích

 

 

Město Lomnice nad Popelkou na základě ust.§ 10 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,      ve znění pozdějších předpisů a usnesení zastupitelstva Města Lomnice Popelkou č.6/02/Z      ze dne 12.12.2002 přijatého v souladu s ust.§ 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb.,           o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

 

 

Oddíl I.

Základní ustanovení

 

čl. 1

Poplatky

 

1) Město Lomnice nad Popelkou vybírá tyto místní poplatky:

a) poplatek ze psů

b) poplatek za užívání veřejného prostranství

c) poplatek ze vstupného

d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

e) poplatek z ubytovací kapacity

f) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování   komunálních odpadů

 

2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor vnitřní správy (dále jen "správce poplatku").

 

3) V řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Oddíl II.

Poplatek ze psů

 

čl. 2

Předmět poplatku

 

Poplatku podléhají psi starší šesti měsíců.

 

 

 

čl. 3

Poplatník

 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území

obce trvalý pobyt nebo sídlo.

 

čl. 4

Oznamovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15-ti dnů nabytí psa do vlastnictví. Přiznání se podává na předepsaných tiskopisech.

 

2) Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen. Tuto skutečnost musí  v oznámení správci poplatku prokázat.

 

3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv     na výši poplatku nebo na osvobození do 15-ti dnů od jejího vzniku.

 

4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno, příjmení, bydliště a datum narození nebo název právnické osoby, sídlo a IČO.

 

 

čl. 5

Identifikace psů

 

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Tato známka je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 15-ti dnů.

 

čl. 6

Sazby poplatku

 

1)      Výše poplatku za jednoho psa pro nepodnikající fyzické osoby je stanovena jednotnou

sazbou ve výši 400,- Kč.

 

2) Pro poživatele invalidních, starobních a vdovských důchodů, které jsou jejich jediným zdrojem příjmu, je poplatek stanoven dle § 2 odst. 3 zákona ČNR č.565/1990 Sb. ve výši 200,- Kč ročně.

 

3) Výše poplatku za jednoho psa pro fyzické osoby, které psa používají k podnikatelské činnosti, a právnické osoby je stanovena jednotnou sazbou  800,-Kč.

 

4) Za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka zaplatí tento poplatník konkrétní sazbu zvýšenou o 50%.

 

 

čl. 7

Osvobození a úlevy

 

1) Podle § 2 odst.2 zákona ČNR č.565/1990 Sb. jsou od poplatku osvobozeni držitelé průkazu ZTP/P (zvlášť tělesně postižení s průvodcem), osoby nevidomé a bezmocné. Osvobození      od poplatků se týká jen psů, které tyto osoby potřebují k doprovázení nebo ochraně.2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 15-ti dnů příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.

 

3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 

4) Při převzetí psa ze psího útulku a po předložení potvrzení o této skutečnosti je oprávněný držitel osvobozen od poplatku na dobu jednoho roku od data vystavení potvrzení.

 

 

čl. 8

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

 

2) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost placení poplatku uplynutím měsíce,    ve kterém nastal důvod zániku.

 

čl. 9

Splatnost poplatku

 

1) Poplatek je splatný bez vyměření každoročně:

 

a) nečiní-li více než 500,-Kč ročně, nejpozději do 30.4.

b) činí-li více než 500,-Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.4   a do 30.9.

 

2) I při vyšší částce než 500,-Kč lze poplatek zaplatit najednou a to v termínu určeném pro platbu jednou částkou, t.j. do 30.4. běžného roku.

 

3) Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku po 30.4., je poplatek splatný do 15. dne od vzniku poplatkové povinnosti.

 

4) Poplatek se vybírá v hotovosti na městském úřadě, poštovní poukázkou, převodem, případně složením na účet č. 19-2422-581/0100 u Komerční banky. Variabilní symbol, který je nutno uvést při každé platbě kromě platby v hotovosti, se skládá ze čtyřmístného čísla 1341 s připojením kódu části obce (00-Lomnice nad Popelkou, 01-Chlum, 02-Košov, 03-Nové Dvory, 04-Ploužnice, 05-Rváčov, 06-Skuhrov, 07-Želechy, 08-Morcinov, 09-Černá, 10-Dráčov, 11-Tikov) a čísla popisného.

 

 

Oddíl III.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

čl. 10

Předmět poplatku

 

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trva1ého parkovacího místa a užíváni tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

čl. 11

Veřejné prostranství

 

Veřejným prostranstvím jsou  všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky  a další prostory přístupné každému bez omezení,  tedy sloužící obecnému  užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Místa, která ve městě podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství, jsou určena zákresem do mapy, jež je nedílnou součástí této vyhlášky (příloha č.1).

 

čl. 12

Poplatník

 

1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl.10.

 

2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

čl. 13

Oznamovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 15 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 2 dny je nutno splnit tuto povinnost bezprostředně před zahájením užívání veřejného prostranství.

 

2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno, příjmení, bydliště a datum narození nebo název právnické osoby, sídlo a IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů    u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv    na výši poplatku.

 

 

čl. 14

Sazby poplatku

 

1) Pop1atek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m² půdorysné plochy   a den užívaného prostranství:

 

a) za umístění zařízení k poskytování služeb, prodejního zařízení, stánku, prodejního pultu, kiosku nebo jiného zařízení určeného k prodejním účelům včetně manipulačního prostoru, skládek zboží na tržišti bez rozdílu druhu zboží 10,-Kč

 

b) za umístění stavebního zařízení, skládky materiálu, lešení a jakéhokoliv záboru  v souvislosti se stavbou pro fyzickou osobu (nepodnikající) na dobu nezbytně nutnou pro provedení stavby a po předchozím ohlášení  10,-Kč

 

c) za umístění stavebního zařízení a skládek stav. materiálu pro právnické a podnikající  fyzické osoby 4,-Kč

 

e) za přechodné umístění přenosných reklamních zařízení typu "A"apod.  15,-Kč                       

 

f) za umístění  jiného reklamního zařízení,  25,-Kč

                                              

g) za umístění skládek všeho druhu bez rozdílu účelu na více než 1 den, pokud neplatí

bod b) a c)  10,-Kč

 

h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 2,-Kč

 

i) za použití veř. prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl  10,-Kč

 

j) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí  2,-Kč

 

k) za použití veř. prostranství pro jiné kulturní a sportovní akce  2,-Kč

 

 

2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

 

3) Za umístění reklamního přenosného zařízení trvalého charakteru typu "A", obrácené "T", prosté tabule opřené o zeď apod.do 1 m2 zabrané plochy u obchodů a dalších firem se stanoví poplatek roční paušální částkou ve výši 500,- Kč.

 

4) Za užívání veřejného prostranství v rámci prodejních trhů na Husově náměstí s jedním provozovatelem, se stanoví poplatek paušální částkou 7.000,- Kč.

 

5) Správce poplatku může i jiný poplatek, než je uveden v odst.3) a 4), vyměřit paušální částkou, která nesmí být menší než 50% poplatku vypočítaného dle položek, v případě,  že doba záboru veřejného prostranství je delší než jeden měsíc.

 

 

čl. 15

Osvobození

 

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhá:

 

1) kulturní nebo sportovní akce podle písm.k) odst.1 tohoto článku bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely ( pro oblasti postižené přírodní katastrofou, dětským domovům, dětským zařízením pro děti s mentálními, tělesnými nebo smyslovými vadami, domovům důchodců, zařízením pro občany s mentálními, tělesnými nebo smyslovými vadami, opravy kulturních památek a podobné účely)

 

2) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní

 

3)      umístění stojanu na jízdní kola, neslouží-li současně jako reklamní zařízení.

 

4)      užívání veřejného prostranství Městem Lomnice nad Popelkou

 

5)      užívání veřejného prostranství organizacemi zřízenými Městem Lomnice nad Popelkou pro účel jejich hlavní činnosti.

 

6) užívání veřejného prostranství místními sportovními a společenskými organizacemi

 

čl. 16

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 10, až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno, veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu a předáno správci poplatku.

 

čl. 17

Splatnost poplatku

 

1)      Poplatek je splatný:

 

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 2 dnů nejpozději v den, kdy bylo užívání veřejného prostranství započato

 

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší 2 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo užívání veřejného prostranství započato a zbývající splátka nejpozději v den, kdy bylo toto užívání skončeno v souladu s čl.16 této vyhlášky a poplatek je vyšší než 5.000,-Kč.

 

c) při užívání veřejného prostranství nad dohodnutou a zaplacenou dobu doměří správce poplatku příslušnou sazbu až do ukončení užívání.

 

2) Poplatek se vybírá v hotovosti na městském úřadě nebo na místě samém, případně poštovní poukázkou, převodem nebo složením na účet č. 19-2422-581/01000 u Komerční banky, variabilní symbol 1343. Variabilní symbol se uvádí vždy kromě platby v hotovosti.

 

 

Oddíl IV.

Poplatek ze vstupného

 

čl. 18

Předmět poplatku

 

Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce obdobného charakteru.

 

čl. 19

Poplatník

 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

 

čl. 20

Oznamovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen nejpozději tři dny před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontro1e a perforaci.

 

2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit jméno, příjmení, bydliště a datum narození nebo název právnické osoby, sídlo a IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

3) Do 15-ti dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání. Zároveň předloží ke kontrole neprodané vstupenky.

 

 

čl. 21

Sazba poplatku

 

1) Sazba poplatku z úhrnné částky z vybraného vstupného činí pro:

 

a) taneční kurzy a kurzy společenské výchovy /mimo kurzovného/ a maturitní plesy                                                                                                                5 %

 

b) ostatní kulturní akce (diskotéky, taneční zábavy, plesy, společenské večery s tancem a akce obdobného charakteru                                                                        10 %

 

c) sportovní akce                                                                                10 %

 

d) prodejní akce /burzy, tržiště, aukce/                                                20%

 

 

 

čl. 22

Osvobození

 

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:

 

1) akce, jejichž celý výtěžek je určen a prokazatelně zaslán na charitativní a veřejně prospěšné účely     ( pro oblasti postižené přírodní katastrofou, dětským domovům, dětským zařízením pro děti         s mentálními, tělesnými nebo smyslovými vadami, domovům důchodců, zařízením pro občany s mentálními, tělesnými nebo smyslovými vadami, opravy kulturních památek  a podobné účely)

 

2) divadelní představení a koncerty

 

3) filmová představení

 

4) akce, které pořádá Město, jeho organizační složky a příspěvkové organizace

 

5) sportovní akce pořádané místními sportovními kluby a zájmovými organizacemi

 

 

čl. 23

Splatnost poplatku

 

1)      Poplatek je splatný do 15-ti dnů ode dne pořádání akce.

 

2) Poplatek se vybírá v hotovosti na městském úřadě, případně poštovní poukázkou, převodem nebo složením na účet č. 19-2422-581/01000 u Komerční banky, variabilní symbol 1344. Variabilní symbol se uvádí vždy kromě platby v hotovosti.

 

 

Oddíl V.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 

čl. 24

Předmět poplatku

 

Poplatku podléhá každý povolený hrací přístroj (dále VHP) ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

čl. 25

Poplatník

 

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem VHP.

 

 

 

čl. 26

Oznamovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen oznámit písemně ve lhůtě do 15-ti dnů správci poplatku uvedení VHP do provozu a tuto skutečnost doložit zahajovacím protokolem o zahájení provozu.

 

2) Poplatník je povinen oznámit ve lhůtě do 15-ti dnů ukončení provozování VHP a doložit tuto skutečnost protokolem o ukončení provozu.

 

3) Pop1atník je rovněž povinen oznámit správci poplatku do 15-ti dnů jakékoliv změny v nahlášených skutečnostech.

 

4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

čl. 27

Sazba poplatku

 

Poplatek za každý povolený VHP činí 5.000,-Kč na 3 měsíce.

V případě, že VHP bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vyměřen    v poměrné části.

 

čl. 28

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1)      Poplatek se platí ode dne uvedení VHP do provozu.

2)      Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz VHP ukončen.

 

 

čl. 29

Splatnost poplatku

 

1) Poplatek je splatný:

 

a) při povolení k provozování VHP na dobu 3 měsíců do jednoho měsíce po zahájení provozu

 

b) při povolení k provozování VHP na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu VHP v příslušném čtvrtletí a to splatný vždy nejpozději poslední den prvního měsíce příslušného čtvrtletí

 

c) při povolení k provozování VHP na celý kalendářní rok ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu VHP v příslušném čtvrtletí a to splatný vždy nejpozději poslední den prvního měsíce příslušného čtvrtletí

 

d) poplatek může být zaplacen i jednorázově

 

3) Poplatek se platí převodem nebo složením na účet u Komerční banky č. 19-2422-581/0100, variabilní symbol 1347, popř.v hotovosti na městském úřadě.

 

 

 

Oddíl VI.

Poplatek z ubytovací kapacity

 

čl. 30
 Předmět poplatku


Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.

čl. 31
Poplatník

 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která zařízení uvedená v čl.30 vlastní, nebo právnická osoba, která má k těmto zařízením právo hospodaření.


čl. 32
Oznamovací povinnost

 

1)      Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku poskytování ubytování, a to ve

lhůtě do 30 dnů od právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů      od faktického zahájení této činnosti.


2) Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku jméno, příjmení, bydliště a datum narození nebo název právnické osoby, sídlo a IČO. Jde-li  o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů     u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

3)      Poplatník je  rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv

na výši poplatku nebo na osvobození od něho a to do 15 dnů od jejího vzniku.

 

4)      Poplatník je povinen vést evidenci ubytovaných osob pro potřeby placení poplatku.

V ubytovací knize je povinen zapsat příjmení a jméno, datum narození a adresu trvalého pobytu poplatníka, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dnů pro stanovení poplatku a důvod případného osvobození. Je nutný podpis ubytovaného. Stránky ubytovací knihy musí být průběžně číslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku do konce kalendářního roku. Poplatník je povinen uschovávat knihy ubytovaných po dobu tří let následujících po roce, kterého se týkají.

 

5)      Poplatník je povinen vždy do 15 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí sestavit              

na tiskopise vydaném správcem poplatku výkaz o počtu pronajatých lůžek a předat jej v této lhůtě spolu s knihou ubytovaných správci poplatku

.

6)      V případě ukončení činnosti (ubytování) je poplatník povinen správci poplatku nahlásit

tuto skutečnost nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala a dostavit se ke správci poplatku      s ubytovací knihou a s potvrzením o ukončení nebo pozastavení činnosti. 

 

čl. 33
Sazba poplatku


1) Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne bude lůžko využito.

2. Po dohodě s poplatníkem může správce poplatku stanovit poplatek paušální částkou, jejíž výše činí 300,- Kč ročně za každé lůžko.

3. Při stanovení poplatku paušální sazbou je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní rok.

čl. 34
Osvobození od poplatku

 

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá ubytovací kapacita:


a) v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,
c) ve zdravotnických zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
d) sloužících sociálním a charitativním účelům

    

čl. 35
Splatnost poplatku


1) Poplatek se platí převodem nebo složením na účet u Komerční banky č. 19-2422-581/0100, variabilní symbol 1345, nebo v hotovosti na městském úřadě.

 

2) Poplatek je splatný po uplynutí každého čtvrtletí do 15. dne měsíce následujícího. Paušální poplatek je splatný do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

 

Oddíl VII.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

čl. 36

 Předmět poplatku

 

Poplatek je vybírán za zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

  

čl. 37

Poplatník

Poplatníkem je :

a) fyzická osoba, která má ve městě Lomnice nad Popelkou trvalý pobyt bez ohledu na věk.  Za osoby nezletilé platí poplatek jejich rodič nebo jiný zákonný zástupce, za osoby nezpůsobilé k právnímu jednání jejich zákonný zástupce. Za domácnost může být poplatek odváděn  společným  zástupcem,  za  rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou  povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

b) fyzická  osoba, která  má na území města Lomnice nad Popelkou ve  vlastnictví stavbu  určenou nebo sloužící  k  individuální  rekreaci,   ve  které  není  hlášena k trvalému  pobytu žádná  fyzická  osoba. Má-li k  této stavbě vlastnické  právo  více  osob,  jsou  povinny  platit  poplatek společně a  nerozdílně, a to  ve výši odpovídající  poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

čl. 38

Oznamovací povinnost

 

1)      Poplatník je povinen do 30-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti splnit oznamovací

povinnost vůči správci poplatku a to vždy v písemné formě na tiskopise vydaném správcem poplatku.

 

2)      V oznámení je poplatník povinen uvést jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu a datum

narození. Pokud bude poplatek odváděn prostřednictvím společného zástupce nebo vlastníka domu nebo správce domu, lze podat písemné oznámení jeho prostřednictvím. Pokud je osoba poplatníkem dle čl.37 písm.b) této vyhlášky, pak uvede v oznámení parcelní číslo pozemku, na kterém je stavba vystavěna, číslo popisné nebo evidenční číslo, bylo-li přiděleno a katastrální území, ve kterém se stavba nachází.

 

3) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku každou změnu údajů do 15-ti dnů od okamžiku, kdy změna nastala.


čl. 39

 Sazba

 

1) Sazbu poplatku tvoří :

a) částka  250 Kč za osobu  uvedenou v čl.37. a kalendářní rok, která zahrnuje třídění  a uložení odpadu, provoz sběrného dvora a mobilní svozy 

 

b) částka stanovená na základě skutečných nákladů Města Lomnice nad Popelkou

předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu uvedenou v čl.37.

kalendářní  rok.

 

2) Výše poplatku a rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného odpadu na osobu je uvedena v příloze č.2 této vyhlášky.

 

 

 

čl. 40

Osvobození a úlevy

 

1) Žáci a studenti všech typů škol s pobytem na ubytovně v jiné obci hradí poplatek ve výši 50% sazby.

 

2) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby po dobu výkonu základní vojenské služby
b) osoby dlouhodobě pobývající v léčebném či zdravotnickém zařízení, déle než 3 měsíce
c) osoby ve výkonu trestu v ústavu nápravné výchovy, déle než 3 měsíce
d) osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí, déle než 3 měsíce
 

3) Nárok na osvobození  nebo úlevu vzniká pouze po písemném doložení důvodu k osvobození nebo úlevě správci poplatku      a pouze po dobu trvání důvodu pro osvobození nebo úlevu.

 

4) Při změně výše poplatku v případech v tomto článku stanovených je pro stanovení výše poplatku rozhodný stav na konci každého měsíce.

 

čl. 41
Vznik a zánik poplatkové povinnosti1.Poplatková povinnost vzniká dnem:
a) narození osoby
b) přihlášením osoby k trvalému pobytu ve městě
c) vzniku vlastnického práva ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
V takovém případě se poplatek hradí v poměrné výši 1/12 za každý kalendářní měsíc do konce roku.

2. Poplatková povinnost zaniká dnem:
a) úmrtí osoby, jež má poplatkovou povinnost
b) odhlášení osoby z trvalého pobytu ve městě
c) zániku vlastnického práva ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

V takovém případě se poplatek hradí v poměrné výši 1/12 za každý kalendářní měsíc od začátku roku.

 

Pro stanovení počtu měsíců je rozhodný stav na konci tohoto měsíce.čl. 42

Splatnost poplatku

 

1) Poplatek je splatný :

a) ve dvou splátkách, vždy za polovinu kalendářního roku, v termínech do 30.4 a 30.9. příslušného kalendářního roku

b) jednorázově celoroční platbou do 30.4. příslušného kalendářního roku

c) vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku po 30.4., je poplatek splatný do 15.dne    od vzniku poplatkové povinnosti.

2) Způsob úhrady poplatku :

a) poštovní poukázkou, převodem, případně složením na účet č. 19-2422-581/0100 u Komerční banky. Variabilní symbol, který je nutno uvést, se skládá ze čtyřmístného čísla 1337 s připojením kódu části obce (00-Lomnice nad Popelkou, 01-Chlum, 02-Košov, 03-Nové Dvory, 04-Ploužnice, 05-Rváčov, 06-Skuhrov, 07-Želechy, 08-Morcinov, 09-Černá, 10-Dráčov, 11-Tikov) a čísla popisného.

b) platbou v hotovosti v pokladně Města Lomnice nad Popelkou

 

 

Oddíl VIII.

Ustanovení společná a závěrečná

 

čl. 43

Zaokrouhlování

 

Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

čl. 44

Sankce

 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a zvýší včas nezaplacené poplatky o 25% platebním výměrem s výjimkou poplatku za provoz VHP, kde zvýší včas nezaplacené poplatky o 50 %.

 

2)  Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

čl. 45

Lhůty

 

1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.

 

2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo k jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu spraven.

 

 

 

 

čl. 46

Snížení nebo prominutí poplatku

 

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti  v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout. Žádost poplatníka podléhá správnímu poplatku splatného před úkonem (zákon č.368/1992 Sb. o správních poplatcích,    ve znění pozdějších předpisů).

 

čl. 47

Přechodná ustanovení


Výše místních poplatků poplatku splatných před účinností této obecně závazné vyhlášky se řídí dosavadní obecně závaznou vyhláškou. Výše místních poplatků splatných po účinnosti této obecně závazné vyhlášky se řídí touto obecně závaznou vyhláškou.

 

čl. 48
Zrušující ustanovení

 

Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje v plném rozsahu obecně závazná vyhláška č.16/1999 ze dne 17.2.1999 o místních poplatcích  včetně dodatku č.1 k citované vyhlášce ze dne 20.12.2001 včetně příloh.

 

čl. 49
Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2003 a je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou pod č.j.P/02/357.

 

 

 

 

 

         Jaroslava Hynková, v.r.                                                                 Vladimír Mastník, v.r. 

            místostarostka                                                                                starosta


Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz