Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 24/2002, požární řád MěstaLomnice nad Popelkou

Vložil: admin admin - Vedení města
Na úřední desce od 04.10.2002 do 19.10.2002
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 19.10.2002 do 01.06.2007
Značka: ozv 1/2002
Poznámka: ruší vyhl. 20/2000, změna ev. čísla vyhláškou 3/2003
ZMĚNY:
- změna evidenčního čísla vyhláškou 3/2003

Město Lomnice nad Popelkou

 

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.24/2002

 

POŽÁRNÍ ŘÁD
MĚSTA LOMNICE NAD POPELKOU

 

 

Zastupitelstvo Města Lomnice nad Popelkou dne 30.9.2002 usnesením č.196/02 písm.a) vydává podle §84 odst.2 písm.i) a §10 písm.a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §29 odst.1 písm.o) zákona č.133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením §15 nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Požární řád Města Lomnice nad Popelkou a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

 

 

Čl. 1

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

 

Zabezpečováním požární ochrany (dále jen PO) ve městě je pověřena Jednotka sboru dobrovolných hasičů města nebo požární hlídka ve smyslu §69, odst.1, písm. b), zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, která má vymezeny tyto činnosti:

a)      provádí požární zásah

b)      provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech

c)      podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu na operační středisko hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor Semily

d)      plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel

 

 

Čl. 2

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech

a na venkovním prostranství

 

1.      Při činnostech, v objektech

 

a)      se stanovuje zákaz koření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a na místech, kde je nebezpečí vzniku požáru; ustanovení zvláštních předpisů nejsou tímto dotčena,

b)      je vlastník objektu nebo provozovatel  povinen rozmístit a umístit v objektu hasicí přístroje v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech,

c)      při činnosti s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení (žahavé částice, žhavé předměty apod.), jsou osoby povinny brát zřetel i na úpravu objektu, skladovaného materiálu, vybavení objektu apod.), a provést opatření vedoucí ke snížení hořlavosti nacházejících se látek a opatření k zabránění vzniku požáru,

d)      při činnostech, jejichž součástí má být provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika (např. elektrozařízení, plynové spotřebiče apod.) jsou osoby konající tuto činnost povinny zajistit dodržování požadavků zvláštních právních předpisů,

e)      plnění balónků plyny, který ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén) je v objektech zakázáno,

f)        podmínky dodržování bezpečnosti v kině, divadle a kulturním domě jsou stanoveny v požárních řádech těchto zařízení.

 

2.      Při činnostech na venkovním prostranství

 

a)      se stanovuje zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství;  ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena,

b)      se stanovuje zákaz pálení klestí na veřejných prostranstvích,

c)      ohňostroje při společenských akcích smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění a pořadatel zajistí přítomnost požární hlídky,

d)      při činnostech, jejichž součástí má být provádění některých činností, které by mohly přestavovat zvláštní rizika (např.pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem) jsou osoby konající tuto činnost povinny zajistit dodržování požadavků právních předpisů,

e)      plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodí, acetylén) je zakázáno,

f)        mohou být umístěny atrakce (např.pouťové), prodejní místa anebo stánky, nabízení služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu.

 

 

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti

v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

1.      Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, které vyhlásí příslušný orgán ve smyslu zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, odpovídají všechny fyzické osoby nacházející se na území města Lomnice nad Popelkou , jakož i všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které na území města Lomnice nad Popelkou vyvíjejí svou činnost.

 

2.   K zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se stanovuje:

 

a)      zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření; ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena,

b)      zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství; ustanovení zvláštního předpisu nejsou tímto dotčena,

c)      zákaz jízd parních lokomotiv,

d)      zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesta, vyjma vozidel vlastníků lesů, kteří zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů stanovené zvláštním předpisem, a dále motorových vozidel používaných k přepravě píce při sklizni úrody a při žních; tato vozidla musí být při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování vybavena lapači jisker nebo jiným obdobným zařízením,

e)      zákaz táboření mimo vyhrazené prostory,

f)        zákaz používání vody ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům v případě, že by vedlo ke snížení kapacity vodního zdroje; ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena.

 

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

v Lomnici nad Popelkou

 

Nepřetržitě lze hlásit požár nebo technický zásah na ohlašovnu požáru Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor Semily

 

 

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů

Města Lomnice nad Popelkou, její početní stav a vybavení

 

1.      Ve městě jsou zřízeny jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO (dále jen "jednotka") v částech města:       JPO II/1 Lomnice nad Popelkou

JPO N - Košov

                                                                                  - Chlum

                                                                       - Ploužnice

                                                                                  - Rváčov

                                                                                  - Želechy

 

2.  Ve městě je zřízena požární hlídka v části města: Nové Dvory

 

3.   Minimální početní stav se stanovuje na 12 členů jednotky (pro výjezd 1+3)

 

4.   Vybavení jednotky: CAS 32 T 148, CAS 32 T 815, A 31 DVS 12, DV NISSAN PATROL

 

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů

a podmínky jejich trvalé použitelnosti

 

  1. Zdroje vody pro hašení:

 

 

Část obce

Druh zdroje       

Bližší vymezení,

přístup

 

Údaje o vlastníku /

uživateli či správci

Vydatnost

(m3)

Přístup-nost pro techniku

Lomnice n.P.

hydrantová síť

plošně v rámci dané části města

Město Lomnice n.Pop./ VAK Turnov a.s.

5,5 l/sec. 19,8 m3/h

na hydrant

dobrá

Košov

hydrantová síť

plošně v rámci dané části města

Město Lomnice n.Pop./ VAK Turnov a.s.

8,0 l/sec. 28,8 m3/h

na hydrant

dobrá

Část obce

Druh zdroje       

Bližší vymezení,

přístup

 

Údaje o vlastníku /

uživateli či správci

Vydatnost

(m3)

Přístup-nost pro techniku

Nové Dvory

hydrantová síť

plošně v rámci dané části města

Město Lomnice n.Pop./ VAK Turnov a.s.

4,0 l/sec. 14,4 m3/h

na hydrant

dobrá

Želechy

hydrantová síť

plošně v rámci dané části města

Město Lomnice n.Pop./ VAK Turnov a.s.

6,5 l/sec. 23,4 m3/h

na hydrant

dobrá

 

 

 

 

 

 

Chlum

požární nádrž

z MK u hasičské

zbrojnice

Město Lomnice n.Pop./  JPO N Chlum

9x5x1,5m 65 m3

 

dobrá

Chlum

vodní nádrž

z MK Chlum -Tábor

manž.Fučíkovi,Chlum/ JPO N Chlum

prům.5m hl.1,5 m 23 m3

dobrá

Chlum

požární nádrž

Z MK - stará cesta

Lomnice-Chlum

Město Lomnice n.Pop./  JPO N Chlum

9x9x2m 160 m3

 

dobrá

Ploužnice

požární nádrž

z MK od hasičské

zbrojnice

1/2 Vaněk Pavel,

1/2 Vaněk Zdeněk / JPO N Ploužnice

15x17

x 1m

250 m3

dobrá

Košov

požární nádrž

z MK Košov-

Morcinov

Město Lomnice n.Pop./ JPO N Košov

8x4x1,5m 40 m3

 

špatná proCAS

Morcinov

požární nádrž

z MK Košov-

Morcinov

1/2 Vávra Jar.,

1/2 Vaníčková Jar., JPO N Košov

10x7

x1,8m

120 m3

dobrá

Skuhrov

požární nádrž

z MK

Lauschová Irena,

Město Lomnice n.Pop./ JPO N Rváčov

5x3x1,5m 20 m3

dobrá

Nové Dvory

požární nádrž

z MK

Lesy ČR,

Blažek Miloslav /

 

15x20

x1m

250 m3

dobrá

Želechy

požární nádrž

z MK na návsi

Město Lomnice n.Pop./ JPO N Želechy

10x10

x1m

100 m3

dobrá

 

 

 

 

 

 

Lomnice n.P.

rybník

"Matouš"

Hubalová Iva, Liberec/

H.Zajícová,Košťálov,

JPO II Lomnice n.Pop.

více než 500 m3

dobrá

Lomnice n.P.

rybník

"Obora"

Lesy ČR /

JPO II Lomnice n.Pop.

více než 500 m3

 

dobrá

Lomnice n.P.

vodní nádrž

areál u Technolenu TT, a.s. u nádraží ČD

Technolen TT a.s./

JPO II Lomnice n.Pop.

více než 500 m3

dobrá

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Vlastník nebo uživatel těchto zdrojů pro hašení požáru je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení.

 

 

 

Čl. 7

Ohlašovny požáru

                                                                                                                                 tel.č.

 

a)  Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje územní odbor Semily              150

 

b)  Policie České republiky, Obvodní oddělení Lomnice nad Popelkou                 481 671 333

                                                                                                                                 tel.č.

c)  Ohlašovny požáru v katastru obce:

                        byt Jaroslava Holce, Lomnice nad Popelkou, čp. 751       481 671 222

                        byt Jana Doležala, Lomnice nad Popelkou, čp. 751                      481 671 957

 

d)  Veřejné telefonní automaty označené "150"                                                           150

 

 

Při telefonickém ohlašování požáru je třeba udat:

-         celé své jméno

-         číslo telefonu,odkud voláte

-         přesnou adresu místa požáru

-         co a v jakém rozsahu hoří

Po ukončení hovoru vyčkejte u aparátu na zpětný dotaz k ověření pravdivosti

 

 

Ostatní důležitá telefonní čísla

 

Záchranná služba         155

Policie              158

Lékařská služba první pomoci Lomnice nad Popelkou         481 672 926

Východočeská energetika a.s. služebna Lomnice nad Popelkou ...       481 671 542

Východočeská plynárenská a.s. služebna Lomnice nad Popelkou        481 671 588

VAK Turnov a.s. provozovna Lomnice nad Popelkou ..      481 671 216

 

 

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

a)      sirénou signálem v délce 2x25 sekund stálý tón s 1x 10 sekundovou prodlevou (25 sekund stálý tón, 10 sekund prodleva, 25 sekund stálý tón) ovládanou z operačního střediska HZS Libereckého kraje, územní odbor Semily

 

b)      voláním HOŘÍ v části města Lomnice nad Popelkou (kde je omezena slyšitelnost sirény)

 

Zkouška sirény se provádí podle potřeby, nařízení nebo platných právních předpisů.

 

 

 

 

 

 

 

Čl.9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu okresu Semily

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany zasahujících na území města Lomnice nad Popelkou v závislosti na příslušném stupni poplachu:

 

I. stupeň                                     II. stupeň                                III. stupeň

                         

                    Semily CPS                                Košťálov                                 Turnov PS

                    Lomnice nad Popelkou                Libštát                         Jilemnice PS

        Nová Ves nad Popelkou                                                 Jičín CPS

 

 

Stupeň

 

Jednotka

 

 

Vybavení jednotky

 

I

 

1. Semily CPS

 

CAS 32 T 815

CAS 32 T 815

CAS K25 LIAZ 101

 

 

2. Lomnice nad Popelkou

 

 

 

CAS 32 T 148

CAS 32 T 815

A 31 DVS 12

DV NISSAN PATROL

 

 

3. Nová Ves nad Popelkou

 

ROBUR DVS

 

II

 

1. Košťálov

 

CAS 25 Š 706 RTHP

DVS 12

IFA W50 LF16

 

2. Libštát

 

T 805

CAS 25 Š 706 RTHP

 

 

III

 

1. Turnov PS

 

CAS 32 T 148

CAS 32 T 815

CAS K25 LIAZ 101

 

 

2. Jilemnice PS

 

 

 

CAS 32 T 815

CAS K25 LIAZ 101

 

 

3. Jičín CPS

 

 

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

 

1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení a zveřejnění na úřední desce Města Lomnice nad Popelkou.

                 

2. Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje v plném rozsahu obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č.20/00, požární řád Města Lomnice nad Popelkou, ze dne 15.3.2000.

 

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 30.9.2002

 

 

 

 

             Jiří Krejcar v.r.                                                       Vladimír Mastník v.r.

              místostarosta                                                                     starosta


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz