Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 23/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 20.12.2001 do 14.01.2002
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.01.2002
Značka: ozv 2/2001
Poznámka: ruší vyhl. 19/2000, změna ev. čísla vyhláškou 3/2003
ZMĚNY:
- změna evidenčního čísla vyhláškou 3/2003

Město Lomnice nad Popelkou

 

č.j. :    1786 / 01

Dne :  20.12.2001

 

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.23/2001

 

 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem

 

 

          Město Lomnice nad Popelkou na základě §10 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení zastupitelstva Města Lomnice nad Popelkou č.167/01, písm.b) ze dne 17.12.2001 dle §84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), vydává tuto obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem

   

 

Část I.

 

čl.1

Úvodní ustanovení

 

1.        Tato vyhláška se vztahuje na všechny občany s trvalým pobytem na území města Lomnice nad Popelkou.

 

2.        Vyhláška se vztahuje i na fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

 

3.        Ve smyslu § 17 odst. 5 zákona o odpadech se vyhláška vztahuje také na ty právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu a uzavřely s Městem Lomnice nad Popelkou nebo pověřenou osobou písemnou smlouvu o využití systému zavedeného obcí pro  nakládání s komunálním odpadem.

 

 

 

 

čl.2

Předmět vyhlášky

 

1.        Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Lomnice nad Popelkou včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

 

2.        Tato vyhláška se týká i nebezpečných a využitelných složek komunálního a stavebního odpadu.

 

čl.3

Základní pojmy

 

1.        Odpad je každá  movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ji zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 zákona o odpadech. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 zákona o odpadech, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

 

2.        Ke zbavení odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé  ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 zákona o odpadech, k využití nebo odstranění nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů bez  ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc osoba sama.

 

3.        Stavební odpad je veškerý odpad vznikající při výstavbě nových objektů, přestavbách, opravách a demolicích prováděných fyzickými osobami, právnickými osobami  a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání.

 

4.        Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadu vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných     k podnikání.

 

5.        Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.  Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují  povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem  komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec nebo pověřená osoba se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

 

6.        Vlastník je právnická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo fyzická osoba vlastnící na území města nemovitost.

 

7.        Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

 

8.        Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona   o odpadech.

 

9.        Pověřená osoba je oprávněná osoba smluvně pověřená městem k úkonům v systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

10.    Zbytkový odpad je část komunálního odpadu po oddělení využitelných, objemných a nebezpečných složek.

 

11.    Objemný odpad je část komunálního odpadu, která vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěna do sběrných nádob na zbytkový odpad.

 

12.    Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečených vlastností uvedených v příloze č.2 zákona o odpadech. Nebezpečný odpad je uveden ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí ČR, kterou se stanoví Katalog odpadů.

 

13.    Drobný odpad je část komunálního odpadu, který je ukládán do odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích.

 

14.    Sběrné nádoby jsou nádoby, kontejnery nebo přepravníky určené ke shromažďování komunálního odpadu do doby jeho svozu.

      

15.    Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu. Stálé stanoviště sběrných nádob určuje vlastník nebo správce nemovitosti po dohodě s organizací pověřenou Městem Lomnice nad Popelkou k zajištění sběru a svozu komunálního odpadu, se souhlasem Města Lomnice nad Popelkou a po dohodě s vlastníkem pozemku.

 

16.    Vyhrazeným místem jsou sběrné nádoby umístěné na stanovišti sběrných nádob pro sběr komunálního odpadu a jeho jednotlivých složek.

 

17.    Shromažďování komunálního odpadu je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích nádob v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.

 

18.    Svoz komunálního odpadu je vyprázdnění sběrných nádob a odvoz shromažďovaného komunálního odpadu nebo odvoz sběrných nádob a jejich vyprázdnění. Svoz komunálního odpadu zajišťuje organizace, která je pověřena Městem Lomnice nad Popelkou (dále jen "pověřená osoba").

 

19.    Sběrný dvůr je místo určené Městem Lomnice nad Popelkou, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro skladování nebezpečných odpadů a kam mohou občané a původci odpadů dle této vyhlášky ukládat v provozních hodinách nebezpečné složky komunálního odpadu, odpad velkoobjemový a další složky komunálního a stavebního odpadu stanovené provozním řádem sběrného dvora.

 

20.    Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných komodit komunálního odpadu  do speciálních nádob.

                                  

Část II.

 

čl.4

Sběr komunálního odpadu

 

1.        Sběr komunálního odpadu je zajištěn pomocí sběrných nádob umístěných na stálých   nebo přechodných stanovištích. Vlastník nebo správce nemovitosti je povinen zajistit dostatečné množství sběrných nádob odpovídajících produkci odpadu, a to buď vlastních nebo pronajatých. Sběrné nádoby na odpady využitelné jako druhotné suroviny a jejich stanoviště zajistí pověřená osoba po dohodě s vlastníkem pozemku. Vlastní sběrných nádob je povinen tyto po dohodě s oprávněnou osobou řádně označit dle druhu odpadu, který v nich má být shromažďován.

 

2.        Občané a ostatní původci odpadů, na které se vztahuje tato vyhláška, ukládají komunální odpad vzniklý jejich činností pouze do označených sběrných nádob. Jsou-li sběrné nádoby  určeny pouze pro určitý druh komunálního odpadu (separovaný sběr), ukládají se do těchto nádob pouze ty odpady, pro které jsou určeny a jejichž označení je na nádobách uvedeno.

 

3.        Občané a ostatní původci odpadů, na které se vztahuje tato vyhláška, ukládají komunální odpad od sběrných nádob tak, aby nedocházelo ke znečištění stanovišť sběrných nádob, přístupových cest k nim a okolí. Dojde-li ke znečištění těchto prostor, zajistí úklid majitelé (správci) objektů, pro které je stanoviště sběrných nádob zřízeno. Nerozlišuje se, zda jde o stanoviště individuální nebo společná.

Komunální odpad je přípustné ukládat od sběrných nádob pouze takovým způsobem,     aby nedocházelo k obtěžování okolí hlukem, zápachem z nedostatečně uzavřených nádob, prachem a kouřem z hořícího komunálního odpadu apod.

 

4.    Občanům a původcům odpadů dle této vyhlášky se zakazuje:

-      odkládat komunální odpad mimo sběrné nádoby

-      dávat do sběrných nádob odpad tekutý, horký popel, velkoobjemový odpad nebo  odpad,  který může mít nebezpečné vlastnosti

-      využívat sběrné nádoby k jinému účelu než k ukládání komunálního odpadu

-      odkládat odpad využitelný jako druhotnou surovinu do sběrných nádob  na nevyužitelný   odpad

-      vybírat, rozhazovat nebo odvážet předměty odložené ve sběrných nádobách

-      spalovat odpad na volném prostranství, zahradách a v zařízeních, která nejsou k tomuto určena a povolena mimo dřeva a odpadů zeleně, neznečištěných škodlivinami.

 

5.        Stanoviště sběrných nádob udržují vlastníci (správci) nemovitostí průběžně ve stavu způsobilém pro manipulaci a naložení nádob do sběrného vozu. V zimním období to znamená očistit nádoby a stanoviště od sněhu a ledu včetně přístupové cesty k místu nakládky tak, aby byla umožněna nakládka na svozový vůz. Nejsou-li tyto podmínky splněny, pověřená osoba nemusí odvoz komunálního odpadu provést. Náhradní svoz se provede dle možnosti pověřené osoby až po odstranění závad resp. po vytvoření podmínek pro nakládku.

                                                          

čl.5

Odvoz komunálního odpadu

 

1.        Odvoz komunálního odpadu provádí pověřená osoba na základě smlouvy uzavřené s Městem Lomnice nad Popelkou. Pověřená osoba zajišťuje pravidelný a včasný odvoz komunálního odpadu ve lhůtách dohodnutých ve smlouvě s Městem Lomnice nad Popelkou. Minimální četnost odvozu (vyprázdnění sběrné nádoby) je z hygienických důvodů stanovena na 1 x za čtrnáct dní.

 

2.        Odvoz komunálního odpadu od podnikatelských subjektů, které neuzavřely s Městem Lomnice nad Popelkou písemnou dohodu o odstraňování komunálního odpadu (viz. čl.1 odst.3.), je zajišťování na základě individuálně uzavíraných smluv s pověřenou osobou.

3.        Vlastník (správce) nemovitosti po dohodě s pověřenou osobou je povinen zajistit dostatečné množství sběrných nádob. Po dohodě s pověřenou osobou je vlastník sběrných nádob povinen zajistit jejich zřetelné označení, jejich pravidelné a včasné vyprazdňování, odvoz komunálního odpadu. Další nakládání s komunálním odpadem je pověřená osoba povinna provádět takovým způsobem, aby se maximálně omezily možné negativní vlivy na životní prostředí na stanovišti sběrných nádob (viz. čl. 5 odst. 5) a jeho bezprostředním okolí.

 

4.        Odvoz komunálního odpadu nesmí ohrožovat bezpečnost silničního provozu, ani bezpečnost v místech ležících mimo silniční provoz.

 

5.        Pověřená osoba je povinna si počínat tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám,  ke škodám na majetku a k úrazům. Dále je povinna zajistit úklid sběrného místa dojde-li při manipulaci, event. při nakládce ke znečištění okolí.

 

6.        Obsahuje-li sběrná nádoba odpady uvedené v čl. 7, pověřená osoba provede její vyprázdnění na náklady původce odpadů.

 

čl.6

Nakládání s využitelným odpadem

 

            Základem nakládání s využitelným odpadem je třídění využitelných složek komunálního           odpadu, kterými jsou:

 

a)    papír shromažďovaný ve sběrných nádobách a PVC pytlích k tomu určených a označených

b)   bílé a barevné sklo shromažďované ve sběrných nádobách k tomu určených a označených

c)    kovový odpad na místech k tomu určených a označených (sběr 2 x ročně)

d)   PET lahve sešlápnuté, bez uzávěru v PVC pytlích k tomu určených a označených

 

Sběrné nádoby a místa uvedené pod body a) - d) musí být označeny druhem odpadu,  pro který jsou určeny.

Nádoby na tříděný odpad jsou umístěny na určených stanovištích, při mobilním sběru je určen den, hodina a místo svozu.

 

čl.7

Nakládání s nebezpečnými složkami KO

 

            Fyzické osoby jsou povinny třídit nebezpečné složky komunálního odpadu uvedené v Katalogu odpadů, kterými jsou např. oleje a tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenční a odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpady s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků (lednice, mrazáky).

            Ve městě je třídění nebezpečných složek prováděno:

 

a)    ukládáním do speciálních nádob na určených místech (sběrný dvůr, řízené skládky odpadu dané kategorie)

b)   vyřazené nespotřebované a nepoužitelné léky od občanů odebírají lékárny v Lomnici nad Popelkou

c)    vyjeté motorové oleje, tuky - čerpací stanice pohonných hmot v Lomnici nad Popelkou

 

 

čl.8

Nakládání s velkoobjemovým odpadem

 

Objemné odpady jsou shromažďovány do velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny celoročně ve sběrném dvoře. Odpady je možné uložit na řízených skládkách odpadu dané kategorie, popřípadě jinak využít v souladu se zákonem o odpadech a dalšími zvláštními zákony.

 

čl.9

Nakládání s autovraky

 

1.        Autovrakem se rozumí každé úplné nebo neúplné motorové nebo nemotorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem dle čl.3 odst.1 této vyhlášky.

 

2.        Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků. Autovraky mohou být před využitím nebo odstraněním použity k nácviku záchranných prací.

 

čl.10

Nakládání se stavebním odpadem

 

1.        Stavební odpady vznikající při činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí být využity nebo odstraněny v souladu se zákonem  o odpadech a souvisejícími předpisy.

 

2.        Využitím nebo odstraněním podle čl.10 odst.1 se rozumí:

a)    vlastní využití,

b)   předání k recyklaci v recyklačním zařízení,

c)    odstranění v příslušném zařízení k odstraňování odpadů,

d)   předání oprávněné nebo pověřené osobě k využití nebo odstranění.

 

3.        Pokud využívá stavebník odpady sám, doloží oprávněnost a způsob jejich využití.

 

 

čl.11

Nakládání s odpady právnických osob a fyzických osob

oprávněných k podnikání

 

1.        Pokud jsou stanoviště sběrných nádob právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání na pozemcích Města, podléhá zřízení stanoviště schválení vlastníkem pozemku a oprávněná osoba je povinna hradit poplatek za zvláštní užívání určeného veřejného prostranství.

 

2.        Pro nakládání s odpady právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání obecně platí ustanovení zákona o odpadech a předpisů souvisejících v platném znění.

 

 

 

 

Část III.

 

čl.12

Oprávnění a povinnosti pověřené osoby

 

1.        Pověřená osoba je oprávněna zřizovat na pozemcích města stanoviště sběrných nádob  na separovaný sběr a zbytkový odpad. Stanoviště podléhají schválení Městem Lomnice nad Popelku.

 

2.        Pověřená osoba je oprávněna nakládat s komunálním odpadem dle schváleného systému.

 

3.        Pověřená osoba je oprávněná odmítnout odvoz odpadu v případech:

 

a)        pokud se ve sběrných nádobách systému nachází odpady uvedené v Seznamu nebezpečných odpadů zákona o odpadech 

b)        pokud se ve sběrných nádobách systému nacházejí předměty zakázané, které by mohly poškodit svozovou techniku (stavební suť, kameny, větší kovové předměty, větší kusy dřeva apod.).

 

4.        Pověřená osoba je povinna zajistit dostatečný počet nádob příslušného druhu pro jednotlivé části systému a tyto pravidelně vyprazdňovat.  

 

5.        Pověřená osoba je povinna do 5 pracovních dní po oznámení, event. zjištění, zajistit výměnu nebo opravu nádoby v případě, že:

a)        sběrná nádoba je poškozená a dochází k úniku odpadů

b)        s nádobou nelze manipulovat dle potřeby

c)        nádoba má odlišné barevné provedení nebo nečitelný nápis určující použití nádoby

d)        hrozí poranění osob z důvodu poškození nádoby

 

6.        Pověřená osoba je povinna zajistit náhradní odvoz, pokud neprovedla odvoz v pravidelném cyklu.

 

7.        Pověřená osoba je povinna zajistit v lokalitách, které jsou zejména v zimním období  nedostupné, náhradní řešení odvozu (např. pytlový systém, velkoobjemové kontejnery apod.).

 

8.        Pověřená osoba je povinna zajistit čistotu při manipulaci a vyprazdňování sběrných nádob a neprodleně odstranit případné znečištění veřejného prostranství.

 

9.        Pověřená osoba informuje vlastníky o změnách cyklu svozu zbytkového odpadu.

 

10.    Pověřená osoba informuje Město Lomnice nad Popelkou o neprovedených odvozech dle odstavce 3., neprovedených odvozech z důvodů nepřístupnosti stanoviště a jiných skutečnostech, které brání v plnění jejich povinnosti (sjízdnost komunikace).

 

čl.13

Oprávnění a povinnosti fyzických osob

 

1.        Fyzické osoby jsou povinny provádět třídění využitelných složek komunálního odpadu a nebezpečených složek komunálního odpadu dle stanoveného systému.

 

2.        Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených           a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně   shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle systému stanoveného obcí.

 

3.        Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a zbytkový odpad ukládat do určených nádob.

 

4.        Fyzické osoby účastnící se systému sběru a třídění komunálního odpadu jsou oprávněny  a povinny:

a)        používat sběrné nádoby na separovaný sběr využitelných složek komunálního odpadu

b)        používat sběrné nádoby na zbytkový odpad a tyto v době svozu přistavovat k příjezdovým komunikacím

c)        používat sběrné nádoby na velkoobjemový odpad

d)        osoba starší 18 let je oprávněna na sběrném místě pověřené osoby odevzdat elektronický odpad, 1 ks lednice (kompletní) s nepoškozenou chladící soustavou apod. dle provozního řádu sběrného místa.

 

5.        Fyzické osoby jsou povinny při odkládání vytříděného odpadu dbát na správné uložení odpadů dle druhů.

 

6.        Je zakázáno:

a)        do sběrných nádob ukládat odpady, které by sběrnou nádobu mohly poškodit nebo znemožnit její vyprázdnění         

b)        do sběrných nádob ukládat odpady mimořádně nebezpečné (§ 12, odst. 1 zákona o odpadech)

c)        svévolně používat sběrné nádoby k jiným účelům než je ukládání odpadů

d)        ukládání odpadů mimo sběrné nádoby.

 

čl.14

Povinnosti vlastníků nemovitostí

 

1.        Vlastník nemovitosti je povinen po dohodě s pověřenou osobou určit stanoviště sběrných  nádob na zbytkový odpad, které přísluší k této nemovitosti a v době svozu přistavit nádoby k příjezdové komunikaci.

 

2.        Vlastník nemovitosti je povinen udržovat čistotu na stanovištích sběrných nádob na zbytkový odpad, které přísluší k dané nemovitosti a to včetně úklidu sněhu.

 

3.        Vlastník nemovitosti oznámí městu závažné nedostatky v činnosti pověřené osoby.

 

4.        Vlastník nemovitosti je povinen zpřístupnit ve stanovené době stanoviště sběrných nádob pověřené osobě k provedení odvozu. Pokud tak neučiní, je proveden náhradní svoz na jeho náklady.

 

5.        Vlastník nemovitosti požádá město o zjednání nápravy, pokud není oprávněnou osobou nebo pověřenou osobou vyřízen jeho oprávněný požadavek.

 

čl.15

Prokazování využití nebo odstranění komunálního odpadu

 

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady.

čl.16

Úhrada za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

                       

Úhrada za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů se provádí :

 

a) od fyzické osoby, která má ve městě Lomnice nad Popelkou trvalý pobyt nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, formou místního poplatku,

 

b) od právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, úhradou ve výši a dle podmínek stanovených v písemné smlouvě o využití systému zavedeného obcí pro  nakládání s komunálním odpadem ve smyslu čl.1 odst.3 této vyhlášky.

 

c) od fyzické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání nebo právnické osoby za jednorázový svoz ve výši dle platného ceníku pověřené osoby. Jednorázovým svozem se rozumí svoz pytlů k tomu určených (vydávaných pověřenou osobou), využití velkoobjemových kontejnerů nebo jiných speciálních nádob pověřené osoby.

                                                          

Část IV.

 

čl.17

Sankce

 

1.        Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů.

 

2.        Město Lomnice nad Popelkou uloží dle §66 odst.1 zákona o odpadech pokutu fyzické  osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému zavedeného  obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy dle čl.1 odst.3 této vyhlášky, nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

 

3.          Město Lomnice nad Popelkou uloží dle §58 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pokutu právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, poruší-li povinnosti stanovené touto vyhláškou.

 

4.        Město Lomnice nad Popelkou dále uloží dle §69 zákona o odpadech pokutu fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví autovraku v rozporu s touto vyhláškou.

 

5.        Město Lomnice nad Popelkou uloží fyzické osobě za nesplnění ostatních povinností z této vyhlášky obce pokutu podle zákona ČNR č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

6.        Město Lomnice nad Popelkou současně může stanovit opatření a lhůtu pro zjednání nápravy.

 

 

 

čl.18

Kontrolní činnost

 

Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádějí pracovníci Města Lomnice nad Popelkou.

 

čl.19

Závěrečná ustanovení

 

3.        Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2002.

 

4.        Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje v plném rozsahu obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.19/00, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodnění komunálního a stavebního odpadu, ze dne 23.2.2000.

                                         

 

 

V Lomnici nad Popelkou dne 17.12.2001

 

 

 

 

 

             Jiří Krejcar, v.r.                                                                 Vladimír Mastník, v.r.

               místostarosta                                                                       starosta


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz