Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 22/2001, o příspěvku na neinvestiční náklady mateřských škol, školních družin a školních klubů

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 29.06.2001 do 17.05.2005
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.09.2001 do 01.09.2004
Značka: ozv 1/2001
Poznámka: mění vyhlášku 5/1993, změna ev. čísla vyhláškou 3/2003, zrušena vyhl.8/2004
ZMĚNY:
- změna evidenčního čísla vyhláškou 3/2003
- ZRUŠENA VYHLÁŠKOU Č. 8/2004

Město Lomnice nad Popelkou

 

č.j. :    786 / 01

Dne :  26.6.2001

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.22/2001

 

o  příspěvku  na částečnou  úhradu

neinvestičních  nákladů

mateřských  škol, školních družin a školních  klubů

 

 

Město Lomnice nad Popelkou dle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na základě usnesení zastupitelstva Města Lomnice nad Popelkou č.149/01, písm.a) ze dne 25.6.2001 dle § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s § 19a - § 19e zákona            ČNR č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku upravující příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů.

 

čl. 1.

Úvodní ustanovení

 

1) Účelem této vyhlášky je stanovení výše a způsobu úhrady příspěvku na částečné pokrytí  neinvestičních nákladů vynaložených na jedno dítě v mateřské škole, školní družině či klubu.

 

2) Tato vyhláška se vztahuje na mateřské školy, školní družiny či kluby (dále jen "zařízení"), jejichž zřizovatelem nebo zřizovatelem organizací, do nichž jsou začleněny, je Město Lomnice nad Popelkou, s výjimkou škol a zařízení, zřízených dle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.

 

3) Město Lomnice nad Popelkou stanoví povinnost rodičů nebo zákonných zástupců dětí umístěných v mateřských školách, školních družinách či klubech (dále jen "plátců") uhradit příspěvek na neinvestiční náklady uvedených zařízení (dále jen "příspěvek").

 

čl. 2.

Výše příspěvku

 

1) Výše příspěvku dle čl.1. je stanovena vždy na období jednoho školního roku po posouzení skutečných neinvestičních nákladů, projednána s orgánem kraje v přenesené působnosti a schválena příslušným orgánem Města Lomnice nad Popelkou nejméně 15 dnů před započetím období, na které je výše příspěvku stanovena.

 

2) Výše příspěvku je stanovena dle celkových neinvestičních nákladů v zařízení za předchozí kalendářní rok tak, aby nepřesáhla 30 % neinvestičních nákladů vynaložených na jedno dítě.

3) Výše příspěvku je jednotná pro všechny jednotlivé typy zařízení, uvedené v čl.1.  a je uvedena v příloze č.1 této vyhlášky.

 

4) Není-li pro následující období školního roku schválena úprava výše příspěvku dle prvního odstavce čl.2. této vyhlášky, prodlužuje se platnost stanovené výše příspěvku pro předchozí období o následující školní rok.

 

čl. 3.

Použití příspěvku

 

1) Město Lomnice nad Popelkou použije příspěvek dle čl.1. na částečnou úhradu neinvestičních nákladů příslušného zařízení a to tak, že část příspěvku do výše tří čtvrtin může být ředitelem nebo vedoucím zařízení použita k nákupu učebních pomůcek a úhradě nákladů  na výukové programy (rozumového, kulturního, zdravotního rozvoje a pod.). Zbylá část příspěvku bude  po dohodě se zřizovatelem použita na úhradu ostatních neinvestičních nákladů.

 

2) Ředitel nebo vedoucí zařízení je povinen plátci prokázat jak byl příspěvek použit.

 

čl. 4.

Způsob úhrady příspěvku

 

1) Plátci uhradí příspěvek ve výši stanovené dle čl.2. v hotovosti pověřeným pracovníkům jednotlivých zařízení vždy do 15. dne kalendářního měsíce za předchozí kalendářní měsíc. Příspěvek za měsíc srpen je splatný do 15.srpna příslušného roku.

 

2) Za měsíc červenec a srpen plátce uhradí přípěvek v poměrné výši dle počtu dnů, kdy dítě zařízení skutečně navštívilo a kdy nebyla nepřítomnost dítěte plátcem alespoň den předem oznámena. Také v případě uzavření zařízení ředitelem, vedoucím zařízení nebo zřizovatelem, které bylo plátci předem oznámeno, bude příspěvek hrazen v poměrné výši jen za dny, kdy dítě zařízení skutečně navštívilo. Upravená část příspěvku se vybírá ve výši alikvotně vypočtené         a zaokrouhlené na celé koruny směrem nahoru. V ostatních případech a s výjimkou případů dále uvedených je příspěvek hrazen v plné výši.

 

3) Příspěvek se neplatí, jestliže by po jeho zaplacení klesl součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobek částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb (životního minima) a nezbytných nákladů na domácnost, stanovených dle platných právních předpisů.

Bude-li plátce požadovat uvedené zproštění od placení příspěvku, musí řediteli nebo vedoucímu zařízení předložit za uplynulé čtvrtletí potvrzení o příjmu všech příslušníků domácnosti, ve které dítě žije.

Potvrzení o příjmu je plátce povinen předkládat bez vyzvání na počátku každého čtvrtletí na které požaduje uvedené zproštění.

 

4) Příspěvek se dále neplatí za měsíc, ve kterém dítě nepřetržitě nejméně čtyři týdny nenavštěvovalo mateřskou školu z důvodu zdravotního stavu (nemoci, úrazu, hospitalizace, apod.) za podmínky doložení potvrzení lékaře a včasného oznámení.

5) V případě docházky dítěte v rozsahu omezeném dle § 30 odst.7, písm.a) zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, bude příspěvek hrazen v poměrné výši jen za dny, kdy dítě zařízení skutečně navštívilo. Upravená část příspěvku se vybírá ve výši alikvotně vypočtené a zaokrouhlené na celé koruny směrem nahoru.

 

6) Ve výjimečných odůvodněných případech může tajemník Městského úřadu Lomnice           nad Popelkou po vyjádření ředitele nebo vedoucího příslušného zařízení osvobodit plátce od placení příspěvku zcela nebo zčásti, a to zpravidla na jeden rok.

 

7) Uhrazený příspěvek ani jeho alikvotní část se plátci nevrací s výjimkou, je-li příslušné zařízení bez předchozího oznámení plátci uzavřeno ze strany ředitele, vedoucího zařízení nebo zřizovatele, kdy se plátci vrátí alikvotní část příspěvku.

 

čl. 5.

Penále a sankce

 

1) V případě, že plátce neuhradí příspěvek v daném měsíci, kdy byl příspěvek splatný              nebo ve správné výši, se kterou byl seznámen, bude mu vyměřeno penále. Výše penále za každý následující započatý měsíc prodlení je stanovena jako 30 % dlužné částky  a zaokrouhlena na celé desetikoruny směrem nahoru, v maximální výši dlužné částky.

 

2) Za porušení povinnosti uložené touto obecně závaznou vyhláškou může být plátci uložena pokuta dle § 46 odst.3 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Výnos pokut je příjmem Města Lomnice nad Popelkou.

 

čl.6.

Závěrečná ustanovení

 

1) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.9.2001

 

2) Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje v plném rozsahu obecně závazná vyhláška města Lomnice nad Popelkou č.5/1993, upravující příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, ze dne 3.9.1993.

                                             

 

V Lomnici nad Popelkou dne 25.6.2001

 

 

 

  

                 Jiří Krejcar v. r.                                                              Vladimír Mastník v. r.

               místostarosta                                                                       starosta

 

 

Vyvěšeno dne:                                    Razítko a podpis orgánu, zodpovědného za vyvěšení :

Sejmuto dne:


 

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

č.j. :    786 / 01

Dne :  26.6.2001

Příloha č.1

obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č.22/2001

o  příspěvku  na částečnou  úhradu neinvestičních  nákladů mateřských  škol, školních družin a školních  klubů

 

 

Výše příspěvku

 

        

Podle čl.2. obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č.22/2001 ze dne 25.6.2001, o  příspěvku  na částečnou  úhradu neinvestičních  nákladů mateřských  škol, školních družin a školních  klubů stanoví Město Lomnice nad Popelkou výši měsíčního příspěvku na jedno dítě pro školní rok  2001/2002  takto:

 

 

Mateřské školy  200,- Kč  / měsíc

 

Školní družina          0,- Kč / měsíc

 

 

Výše příspěvku byla projednána s příslušným orgánem kraje v přenesené působnosti                  a schválena zastupitelstvem Města Lomnice nad Popelkou usnesením č.149/01, písm.a)           dne 25.6.2001.

 

Tato příloha č.1 obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č.22/2001 nabývá účinnosti 1.9.2001.

 

 

V Lomnici nad Popelkou dne 25.6.2001

 

 

            Jiří Krejcar, v.r.                                                                 Vladimír Mastník, v.r.

             místostarosta                                                                           starosta


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz