Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.3/2004 o stavebních uzávěrách v lokalitě OLYMP, U HŘBITOVA a VĚTROV a o zrušení obecně závazné vyhlášky města Lomnice nad Popelkou Č.1/1999, o stavební uzávěře

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 03.05.2004 do 17.05.2004
Typ dokumentu: Nařízení Města
Účinnost od 18.05.2004
Značka: nrm 3/2004
Poznámka: ruší ozv 1/1999

Město Lomnice nad Popelkou

 

Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.3/2004

 

o stavebníCH uzávěRÁCH

v lokalitě OLYMP, U HŘBITOVA a VĚTROV

A O ZRUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

MĚSTA Lomnice nad Popelkou

Č.1/1999, O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE

 

 

Rada města   Lomnice nad Popelkou se na své schůzi dne 8.4.2004 usnesením č.48/04/R písm. b) rozhodla v souladu s § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 odst.3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování                       a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto

 

nařízení o stavebních uzávěrách v lokalitě Olymp, u hřbitova a Větrov a o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 1/1999, o stavební uzávěře.

 

 

Čl. 1

Vymezení území stavební uzávěry

 

Stavební uzávěra se vyhlašuje na území města Lomnice nad Popelkou, které je v územním plánu města Lomnice nad Popelkou  vymezeno jako rozvojová lokalita OM 2 (místní označení   "Olymp"), OM 3 (místní označení "u hřbitova"), OV 5 (místní označení "Větrov") a je vymezeno grafickým znázorněním dotčeného území, a to ploch označených silnou černou hraniční čarou v připojeném situačním výkresu v měř. 1 : 2000.

 

 

Čl. 2

Zákazy a omezení

 

V území vymezeném podle čl.1 se zakazuje provádění veškerých novostaveb včetně přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci, drobných staveb (mimo staveb, pro které již bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby; nebo staveb, pro které byl, ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení města, podán návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby; a staveb pro které bylo vydáno stavební povolení nebo bylo o jeho vydání požádáno nebo pro ně bylo vydáno územní rozhodnutí) z důvodu, že by jakákoliv výstavba mohla omezit nebo narušit zájmy Města Lomnice n.Pop. při využívání území podle schválené územně plánovací dokumentace města Lomnice nad Popelkou. Zákazy a omezení se nevztahují na provádění udržovacích prací na stávajících stavbách. Změny stávajících staveb (stavební úpravy, přístavby a nástavby) musí být k žádosti o stavební povolení případně návrhu na vydání územního rozhodnutí doloženy souhlasem příslušného orgánu územního plánování.

 

 

Čl. 3

               Zrušující ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.1/1999, o stavební uzávěře.

 

 

Čl. 4

               Účinnost, evidence

 

1. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

 

2. Toto nařízení je evidováno u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou  pod č.j.: MULO 1033/2004.

    

                

                                                                                                                     

V Lomnici nad Popelkou, dne 3.5.2004

 

 

                                                                                               

Josef Kysela v. r.                                                         Jaroslava Hynková v. r.                        

           místostarosta                                                                       starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz