Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 21/2000, o symbolech města

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 11.12.2000 do 26.11.2000
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 26.12.2000 do 03.03.2006
Značka: ozv 1/2000
Poznámka: změna ev. čísla vyhláškou 3/2003, zrušena vyhl. 1/2006
Přílohy: - Znak města - Prapor města

Zrušena OZV č. 1/2006

ZMĚNY:
- změna evidenčního čísla vyhláškou 3/2003

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

č.j. :    1673 / 2000

Dne : 12.12.2000

 

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.21/2000

O SYMBOLECH MĚSTA

 

 

Město Lomnice nad Popelkou dle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na základě usnesení Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou č.126/00 ze dne 11.12.2000 dle § 84 odst.2 písm.i) tohoto zákona vydává obecně závaznou vyhlášku upravující právo a způsob užívání symbolů města.

 

 

Článek 1

Obecné ustanovení

 

Podle § 5 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn   a předpisů, a v souladu s § 29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky udělil Předseda Poslanecké sněmovny po projednání ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a jeho podvýboru pro heraldiku rozhodnutím č.62 ze dne 14.6.2000 městu Lomnice nad Popelkou prapor. Tím se symboly města staly historický znak a nově také prapor města.

 

 

Článek 2

Znak města Lomnice nad Popelkou

 

1.      Znak města Lomnice nad Popelkou ( dále jen znak) je popsán takto:

 

Na červeném štítě s patou tvořenou zlatým trojvrším stojí vlevo vykročený a vlevo hledící ozbrojenec se stříbrnou zbrojí a otevřenou přilbicí mající na rukou černé rukavice. V levé vzhůru pokrčené ruce drží stříbrnou sekeru se zlatým topůrkem, v pravé vpřed mírně pokrčené ruce drží stříbrnou halapartnu se zlatým dřevcem.

 

2.      Znak města může užívat Město Lomnice nad Popelkou a jím zřízené organizační složky    a příspěvkové organizace. Jiný subjekt může užívat znak města výhradně se souhlasem rady města.

 

3.      Písemná žádost o souhlas rady města k užívání (užití) znaku musí obsahovat:

 

a)      identifikaci žadatele ( jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště u fyzické osoby, název, sídlo a identifikační číslo u právnické osoby)

b)      účel užívání ( užití ) znaku

c)      místo a požadovanou dobu užívání znaku

d)      způsob užívání znaku

e)      datum sepsání žádosti a podpis žadatele

 

4.      Na vydání souhlasu není právní nárok.

 

5.      Rada města je povinna žádost projednat dle svého jednacího řádu a nejpozději do 30 dnů od podání žádosti udělit souhlas nebo žádost zamítnout s odůvodněním zamítnutí.

 

6.      V případě udělení souhlasu je Rada města Lomnice nad Popelkou oprávněna stanovit podmínky pro užívání znaku.

 

7.      Rada města může udělený souhlas kdykoli vzít zpět, pokud žadatel užívá znak města v rozporu s vymezeným účelem, nedůstojně nebo nedodržuje podmínky pro užívání znaku stanovené.

 

8.      Znak města lze užívat zejména :

 

a)      na listinách

b)      na materiálech a předmětech sloužících k propagaci města

c)      k vyzdobení objektů a místností při pořádání společenských a kulturních akcí

d)      k označení majetku ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou a jím zřízených organizačních složek a příspěvkových organizací.

e)      na razítku a pečeti města, které užívají orgány Města Lomnice nad Popelkou

 

9.      Znak města je vyobrazen v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

 

 

Článek 3

Prapor města Lomnice nad Popelkou

 

1.      Prapor města Lomnice nad Popelkou je popsán takto:

 

List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a žlutý, v poměru 3 : 1. V červeném ozbrojenec v plátové zbroji s bojovou sekerou v pravé vztyčené ruce a halapartnou v levé; topůrko a dřevec jsou žluté, rukavice černé a vše ostatní bílé. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

 

2.      K užívání (užití) praporu města není zapotřebí předchozího souhlasu města.

 

3.      V případě, že se prapor města vyvěšuje nebo nese v čele slavnostního průvodu spolu  se státní vlajkou, náleží státní vlajce čestnější místo a její praporový list nesmí být menší než praporový list městského praporu. Ve všech ostatních případech náleží praporu města rovnocenné nebo čestnější místo.

 

4.      Prapor města může být užíván pouze důstojnou formou a způsobem, který vylučuje jeho znevážení. V případě užívání (užití) praporu v rozporu z předchozí větou je rada města oprávněna užívání (užití) praporu města zakázat s odůvodněním.

 

5.      Prapor města je vyobrazen v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

 

Článek 4
Sankce

 

 

1. Za porušení povinností, uložených touto obecně závaznou vyhláškou může být fyzické osobě uložena pokuta dle § 42 odst.2 a § 46 odst.3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,        ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Za porušení povinností, uložených touto obecně závaznou vyhláškou může být podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě uložena pokuta dle § 58 zákona č. 128/2000 Sb.,              o obcích.

 

3. Výnos pokut je příjmem obce.

 

 

Článek 5
Závěrečná ustanovení

 

Tato vyhláška se vyhlašuje dnem 11.12.2000 a nabývá účinnosti dnem  26.12.2000.

        

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 11.12.2000

 

 

                 Jiří Krejcar, v.r.                                                          Vladimír Mastník, v.r.

            zástupce starosty                                                                      starosta


Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz