Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 20/2000, požární řád

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 16.03.2000 do 31.03.2000
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 31.03.2000 do 19.10.2002
Značka: ozv puv. 20/2000
Poznámka: zrušeno vyhláškou 24/2002

ZMĚNY:
- ZRUŠENA VYHLÁŠKOU Č. 24/2002

 

Město

Lomnice nad Popelkou

______________________

 

č.j. :    223 / 2000

Dne : 15.3.2000

 

 

OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  MĚSTA

LOMNICE NAD POPELKOU  č. 20/00

 

 

            Městské zastupitelstvo v Lomnici nad Popelkou schválilo na svém veřejném zasedání usnesením č.80/00 dne 15. března 2000 a vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. i) a § 36 odst.1 písm. f) zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích v platném znění tento:

 

 

POŽÁRNÍ   ŘÁD

 

města  Lomnice  nad  Popelkou

 

 

 

zpracovaný ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dle § 29 vyhlášky č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně.

 

 

čl. 1

Účel předpisu

 

Požární řád stanoví zásady organizace a  provádění požární ochrany v obci. Určuje povinnosti fyzických a právnických osob na území obce. Stanovuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah obce k těmto osobám.

 

 

čl. 2

Organizace požární ochrany

Za požární ochranu odpovídá obec. K zajištění požární ochrany (dále jen PO) obec:                        

a)      zřizuje preventistu PO pro zabezpečení požární prevence,                                                              

b)   zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů ke zdolávání požárů, záchranným pracím

      a likvidaci následků mimořádných událostí a živelních pohrom,                                                                                                                   

c)   jmenuje velitele jednotky SDH,                                                                                                            

d)   projednává přestupky v oblasti požární ochrany,                                                                   

e)   projednává stav PO v obecní radě pololetně, v zastupitelstvu nejméně jednou ročně a vždy   

      po závažném požáru v obci.

 

 

čl. 3

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob

 

Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MV č. 21/1996 Sb., zákonem č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) v platném znění a dalšími předpisy majícími vztah k PO.

 

 

čl. 4

Povinnosti fyzických osob

 

1.      Fyzické osoby jsou povinny:

 

A/   počínat si tak,aby nedocházelo ke vzniku požárů při používání tepelných, elektrických,      plynových a jiných spotřebičů zejména tím, že:

 

a)      v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv,

b)      nebudou ponechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud je v návodu od výrobce dozor vyžadován,

c)      bude popel ukládán na bezpečné místo,

d)      budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot, minimální vzdálenost, nelze-li ji dokladovat návodem od výrobce, u spotřebičů na pevná paliva bude 80 mm  ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné              a plynné palivo a elektřinu bude 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm             v ostatních směrech.                            

 

B/   počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při skladování hořlavých nebo požárně     

       nebezpečných látek, zejména tím, že:

 

a)      budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu účelu určené a úniky hořlavých kapalin odstraňovány bezpečným způsobem,

b)      při používání spotřebiče na propan-butan budou umístěny provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se  nenachází zdroj otevřeného ohně. Zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny před povětrnostními a jinými vlivy a nebudou ukládány v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní              a v jiných společných prostorách, koupelnách a únikových cestách,

c)      tuhá paliva budou skladována odděleně od jiných paliv,

d)      bude dbána zvýšená opatrnost při skladování látek majících sklon k samovznícení nebo skladování a používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat,

e)      bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy (nad 50 m3 ) budou minimálně:

- 300 m od závodů, v nichž se na volném prostranství uskladňují snadno hořlavé    

   kapaliny,

            - 200 m od krajní koleje železniční trati, je.li kolej železniční trati na náspu,

- 100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských středisek a lesů, krajní

   koleje železniční trati,

            - 60 m od krajní koleje železniční trati, je-li volný sklad položen alespoň o 6 m výše

               než kolej železniční,

            - 60 m od veřejné komunikace ,

            - 50 m od okrajové budovy souvislé zástavby obcí, činné skládky domovního odpadu,  

               volného skladu sena a slámy,

            - 30 m od krajního vodiče elektrického vedení  vysokého napětí

 

C/    počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm          zejména tím, že:

 

a)      bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha,

b)      při spalování odpadu budou zřizována ohniště jen v bezpečené vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skonšení spalování oheň uhasit a popel uložit na bezpečené místo,

c)      opři spalování odpadu vzniklého těžební a pěstební činností lesního porostu budou dodržovány tyto zásady:

-         oznámit pálení klestí na územně příslušnou ohlašovnu požáru požární stanice HZS Semily ,

-         tuto činnost provádět dospělou osobou v době souvislé sněhové pokrývky, v ostatních případech musí být určené místo k pálení izolováno pruhem               0,5 až jeden metr, ze kterého se odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu,

-         nezakládat ohniště na pařezech nebo v jejich bezprostřední blízkosti a dále v blízkosti větví stromů

-         ohniště opustit, bude-li vyhaslé a řádně prolité vodou,

-         jednotlivá ohniště následně kontrolovat alespoň 1 x denně po dobu 3 - 5 dnů      nebo do doby vydatného deště

d)      v lese nebude kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

e)      v lese a do 50 m  od jeho okraje nesmí rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně, nejedná.li se vysloveně o činnosti související s hospodařením v lese

 

D/ zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví, v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady

 

E/ udržovat topeniště, komíny, kouřovody v řádném stavu a nepoužívat komíny a spotřebiče      paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečenému užívání až do jejího      odstranění

 

F/ plnit příkazy a dodržovat zákazy, týkající se požární ochrany na označených místech

 

 

G/ udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení požárního zásahu

 

H/ vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání  požáru a záchranné práce, neskladovat různé materiály a předměty tak, aby znemožnily  přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu, vody nebo ztížily záchranné  práce

 

I/  udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy

 

J/  obstarávat v souladu s předpisy o PO a udržovat v použitelném stavu hasicí zařízení a jiné      věcné prostředky požární ochrany

 

K/ řádně vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání,      aby nezpůsobily požár a dále pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl      zamezen volný přístup k zápalkám a hořlavým látkám

 

L/ umožnit kontrolním skupinám provést preventivní  požární kontrolu k ověření dodržování      předpisů o požární ochraně a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány

 

 

2.      Fyzické osoby při vyhlášení poplachu a na místě požáru jsou povinny:

 

a)      provést nutná opatření pro záchranu ohrožené osoby

b)      uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření

c)      ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár, nebo zabezpečit jeho ohlášení

d)      poskytnou osobní pomoc  jednotce PO na výzvu velitele zásahu nebo jednotky PO

a bez jejich souhlasu nesmějí provádět žádné úkony na místě požáru

 

 

3.      Fyzické osoby nesmí:

 

A/ provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost      požadovanou pro výkon takových prací

B/ poškozovat nebo zneužívat hasící přístroje nebo věcné prostředky požární ochrany

C/ jezdit a stát motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodařením     v lese

D/ vypalovat travní porosty

 

Porušení uvedených povinností, bude.li naplněna skutková podstata přestupku, se postihuje pokutou až do výše 15.000,- Kč

 

 

 

 

čl. 5

Jednotky SDH obce

 

Obec zřizuje následující jednotky SDH a požární hlídky:

 

1.      Jednotky SDH obce:  Lomnice nad Popelkou

                                         Košov

                                         Chlum

                                         Ploužnice

                                         Rváčov

                                         Želechy

 

2.      Požární hlídky:           Nové Dvory

 

čl. 6

Zdroje požární vody

 

Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody:

1.      hydrantová síť: Lomnice nad Popelkou,Košov, Nové Dvory, Želechy

2.      požární nádrže:  na Chlumě (2x), Ploužnici, Košově, Morcinově, Skuhrově, v Nových Dvorech a Želechách

3.      rybníky: Lomnice nad Popelkou - "Matoušák", "Obora"

vodní nádrž v areálu Technolen WF a.s. u nádraží ČD

 

 

čl. 7

Ohlašovny požáru

 

V katastru obce jsou tyto ohlašovny požáru:

byt Jaroslava Holce Lomnice nad Popelkou  čp.751, tel.č. 0431 / 67 12 22

byt Jana Doležala Lomnice nad Popelkou čp.751      tel.č.  0431 / 67 19 57

 

Při telefonickém ohlašování požáru je třeba udat:

-         celé své jméno

-         číslo telefonu,odkud voláte

-         přesnou adresu místa požáru

-         co a v jakém rozsahu hoří

Po ukončení hovoru vyčkejte u aparátu na zpětný dotaz k ověření pravdivosti

 

 

čl. 8

Vyhlášení požárního poplachu

 

Požární poplach je místní jednotkou SDH obce vyhlašován následujícím způsobem:

- sirénou signálem v délce 2x 25 sekund stálý tón s 1x 10 sekund prodlevou ( 25 s stálý tón,     10 s prodleva, 25 s stálý tón).

Zkouška sirény se provádí podle potřeby, nařízení nebo platných právních předpisů.

K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotky SDH obce, věcných prostředků PO, použitelnosti zdrojů požární ochrany, spojení zařízení pro vyhlášení požárního poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru se vyhlašuje nejméně jednou ročně prověřovací cvičení.

 

čl. 9

Ostatní důležitá telefonní čísla

 

Hasiči 150

Záchranná služba 155

Policie 158

Lékařská služba první pomoci Lomnice nad Popelkou         0431 / 67 29 26

Východočeská energetika a.s. služebna Lomnice nad Popelkou ...       0431 / 67 15 42

Východočeská plynárenská a.s. služebna Lomnice nad Popelkou        0431 / 67 15 88

VAK Turnov a.s. provozovna Lomnice nad Popelkou ..      0431 / 67 12 16

Policie ČR OO Lomnice nad Popelkou       0431 / 67 13 33

 

 

čl.10

Výpis z poplachového plánu okresu

 

 

I. stupeň                                   II. stupeň                                III. stupeň

                         

                    Semily                                     Nová Ves  na Popelkou         Libštát

                    Lomnice nad Popelkou           Stružinec                                Jilemnice

                                                                    Košťálov                                Jičín

 

 

čl. 11

          Závěrečná ustanovení

 

1. Tato vyhláška se vyhlašuje dnem 15.3.2000 a nabývá účinnosti dnem  31.3.2000.

        

2.  Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší v plném rozsahu Požární řád platný pro obvod města Lomnice n. Pop. vč.bývalých obcí a osad Rváčov, Chlum, Košov, Ploužnice, N.Dvory, Želechy a všechny jeho občany ze dne 29.4.1988.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 15.3.2000

 

 

 

 

            Jiří Krejcar, v.r.                                                           Vladimír Mastník, v.r.

            zástupce starosty                                                                      starosta

 

         Vyvěšeno dne:

         Sejmuto dne:

Příloha č.1

 

K  OBECNĚ  ZÁVAZNÉ  VYHLÁŠCE  MĚSTA

LOMNICE NAD POPELKOU  č. 20/00

 

ze dne 15. března 2000

 

 

Vybavení požárních jednotek:

 

 

Stupeň

 

Jednotka

 

 

Vybavení jednotky

 

1

 

1. Semily CPS

 

CAS 32 T 815

CAS 32 T 815

CAS K25 LIAZ 101

A 31 DVS 12

 

 

2. Lomnice nad Popelkou

 

CAS 32 T 148

CAS 32 T 815

DVS 12

 

 

2

 

1. Nová Ves nad Popelkou

 

ROBUR DVS

 

 

2. Stružinec

 

 

 

3. Košťálov

 

CAS 25 Š 706 RTHP

DVS 12

 

 

3

 

1. Libštát

 

CAS 25 Š 706 RTHP

 

 

2. Jilemnice PS

 

CAS 32 T 815

CAS 32 T 148

CAS K25 LIAZ 101

A 31 DVS 12

 

 

3. Jičín CPS

 

 

 

 


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz