Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 19/2000, systém sběru, třídění, využívání a zneškodnění komunálního a stavebního odpadu

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 25.02.2000 do 11.03.2000
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 11.03.2000 do 01.01.2002
Značka: ozv puv. 19/2000
Poznámka: ruší vyhlášku 14/1998, zrušena vyhl. 23/2001
Přílohy: - Cenový výměr č.1 - Cenový výměr č.2

ZMĚNY:

- 2001 ZRUŠENA VYHLÁŠKOU 23/2001

 

Město

Lomnice nad Popelkou

______________________

 

č.j. :    223 / 2000

Dne : 23.2.2000

 

 

OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  MĚSTA

LOMNICE NAD POPELKOU  č.19/00

 

kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání

a zneškodnění komunálního a stavebního odpadu.

 

 

         Městské zastupitelstvo v Lomnici nad Popelkou schválilo na svém veřejném zasedání usnesením č. 72 / 00 dne 23. února 2000 a vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. r), § 16   a § 36 odst.1 písm.f) zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích v platném znění a podle  § 9 odst.1

zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku v samostatné působnosti.

 

 

                                  

Část  I.

 

čl. 1.

Úvodní ustanovení

 

1.      Tato vyhláška se vztahuje na všechny občany s trvalým nebo přechodným pobytem        na území města Lomnice nad Popelkou.

 

2.      Ve smyslu § 9 odst. 5 zákona č. 125/1997 Sb.  o  odpadech  se  vyhláška  vztahuje také na ty právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které jsou na území         města původci odpadu zařazeného ve smyslu Katalogu odpadů jako odpad komunální     a uzavřely s městem ( pověřenou právnickou osobou ) písemnou dohodu                         o zneškodňování komunálního odpadu.

 

3.      Vyhláška se vztahuje i na vlastníky a správce objektů na území města (obce), ve kterých vzniká komunální odpad.

 

 

 

čl.2.

Předmět vyhlášky

 

1.      Tato vyhláška stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního       a stavebního odpadu na území města Lomnice nad Popelkou.

 

2.      Tato vyhláška se týká i nebezpečných a využitelných složek komunálního a  stavebního odpadu.

 

 

 

čl.3.

Základní pojmy

 

1.      Komunální odpad je veškerý odpad vznikající  na území města při činnosti fyzických osob, pro které nejsou právními předpisy stanoveny zvláštní pravidla nebo omezení,        s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných            k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.

 

2.       Stavební odpad je veškerý odpad vznikající při výstavbě nových objektů, přestavbách, opravách a demolicích prováděných fyzickými osobami, právnickými osobami                 a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání.

 

3.      Fyzická osoba je občan s trvalým nebo přechodným pobytem na území města.

 

4.     Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad.                 Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném: obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

 

5.      Vlastník je právnická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo fyzická osoba vlastnící na území města nemovitost.

 

6.      Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava, doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.

 

7.      Oprávněná osoba je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání,        která na základě souhlasu města podniká v oblasti nakládání s komunálními odpady.

 

8.      Pověřená osoba je oprávněná osoba smluvně pověřená městem k úkonům v systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu.

 

9.      Zbytkový odpad je část komunálního odpadu po oddělení využitelných a nebezpečných složek.

 

10.    Objemný odpad je část komunálního odpadu, která vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěna do sběrných nádob na zbytkový odpad.

 

 

 

 

11.    Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech. Nebezpečný odpad je uveden ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává Katalog odpadů    a stanoví další seznamy odpadů ( Katalog odpadů ).

 

12.    Drobný odpad je část komunálního odpadu, který je ukládán do odpadových košů umístěných na veřejných prostranstvích.

 

13.    Sběrné nádoby jsou nádoby, kontejnery nebo přepravníky určené ke shromažďování komunálního odpadu do doby jeho svozu.

 

14.    Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu. Stálé stanoviště sběrných nádob určuje vlastník nebo správce nemovitosti po dohodě s organizací pověřenou městem k zajištění sběru a svozu komunálního odpadu a se souhlasem městského úřadu   a po dohodě s vlastníkem pozemku.

 

15.    Vyhrazeným místem jsou sběrné nádoby umístěné na stanovišti sběrných nádob označené pro sběr komunálního odpadu a jeho jednotlivých složek.

 

16.    Sběr komunálního odpadu je jeho soustředění ve sběrných nádobách do doby jeho svozu organizací zajišťující svoz komunálního odpadu.

 

17.    Svoz komunálního odpadu je vyprázdnění sběrných nádob a odvoz shromažďovaného komunálního odpadu  nebo odvoz sběrných nádob a jejich vyprázdnění. Svoz komunálního odpadu zajišťuje organizace, která je pověřena městem (dále jen pověřená osoba).

 

18.    Sběrný dvůr je místo určené městem, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro skladování nebezpečných odpadů a kam mohou občané a původci odpadů dle této vyhlášky ukládat v provozních hodinách nebezpečné složky komunálního  odpadu, odpad velkoobjemový a další složky komunálního a stavebního odpadu stanovené provozním řádem sběrného dvora.

 

19.    Ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je takový způsob sběru nebezpečných složek KO, kdy pověřená osoba odebírá tento druh odpadu od občanů     na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do sběrových a svozových prostředků, které odpovídají technicky všem platným legislativním požadavkům. Pověřená osoba je povinna ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu provádět 2 x ročně.

 

20.      Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných komodit komunálního odpadu                do speciálních nádob.

 

 

 

 

 

 

                                                      Část II.

 

čl. 4.

Sběr komunálního odpadu

 

1.      Sběr komunálního odpadu je zajištěn pomocí sběrných nádob umístěných na stálých    nebo přechodných stanovištích. Vlastník nebo správce nemovitosti je povinen zajistit dostatečné množství sběrných nádob odpovídajících produkci odpadu, a to buď vlastních nebo pronajatých. Sběrné nádoby na odpady využitelné jako druhotné suroviny a jejich stanoviště zajistí pověřená osoba po dohodě s vlastníkem pozemku. Vlastník sběrných nádob je povinen tyto po dohodě s oprávněnou osobou řádně označit dle druhu odpadu, který v nich má být shromažďován.

 

2.      Občané a ostatní původci odpadů, na které se vztahuje tato vyhláška, ukládají komunální odpad vzniklý jejich činností pouze do označených sběrných nádob.Jsou-li sběrné nádoby určeny pouze pro určitý druh komunálního odpadu (separovaný sběr), ukládají se          do těchto nádob pouze ty odpady, pro které jsou určeny a jejichž označení je                na nádobách uvedeno.

 

3.      Občané a ostatní původci odpadů, na které se vztahuje tato vyhláška, ukládají komunální odpad do sběrných nádob tak, aby nedocházelo ke znečištění stanovišť sběrných nádob, přístupových cest k nim a okolí. Dojde - li ke znečištění těchto prostor, zajistí úklid majitelé (správci) objektů, pro které je stanoviště sběrných nádob zřízeno. Nerozlišuje se, zda jde o stanoviště individuální nebo společná.

         Komunální odpad je přípustné ukládat do sběrných nádob pouze takovým způsobem,    aby nedocházelo k obtěžování okolí hlukem, zápachem z nedostatečně uzavřených nádob, prachem a kouřem z hořícího komunálního odpadu a pod.

 

4.      Občanům a původcům odpadů dle této vyhlášky se zakazuje:

         - odkládat komunální odpad mimo sběrné nádoby

         - dávat do sběrných nádob odpad tekutý, horký popel, velkoobjemový odpad             nebo odpad, který může mít nebezpečné vlastnosti

         - využívat sběrné nádoby k jinému účelu než k ukládání komunálního odpadu

         - odkládat odpad využitelný jako druhotnou surovinu (ve smyslu části VI.vyhlášky)       do sběrných nádob na nevyužitelný odpad

         - vybírat, rozhazovat nebo odvážet předměty odložené ve sběrných nádobách

         - spalovat odpad na volném prostranství, zahradách a v zařízeních, která nejsou k tomuto určena a povolena mimo dřeva a odpadů zeleně, neznečištěných škodlivinami

 

5.      Stanoviště sběrných nádob udržují vlastníci (správci) nemovitostí průběžně ve stavu způsobilém pro manipulaci a naložení nádob do sběrného vozu. V zimním období to znamená očistit nádoby a stanoviště od sněhu a ledu včetně přístupové cesty k místu nakládky tak, aby byla umožněna nakládka na svozový vůz. Nejsou-li tyto podmínky splněny,  pověřená osoba nemusí odvoz komunálního odpadu provést. Náhradní svoz se provede dle možnosti pověřené osoby až po odstranění závad resp. po vytvoření podmínek pro nakládku.

 

čl.5.

Odvoz komunálního odpadu

 

1.      Odvoz komunálního odpadu provádí pověřená osoba na základě smlouvy uzavřené           s Městem Lomnice nad Popelkou. Pověřená osoba zajišťuje pravidelný a včasný odvoz komunálního odpadu ve lhůtách dohodnutých ve smlouvě s městem Lomnice nad Pop. Minimální četnost odvozu (vyprázdnění sběrné nádoby) je z hygienických důvodů stanovena  na 1x  za 14 čtrnáct dní.

 

2.      Odvoz  komunálního odpadu od podnikatelských subjektů, které neuzavřely s Městem Lomnice nad Popelkou písemnou dohodu o zneškodňování komunálního odpadu        (viz. odst. I.2), je zajišťován na základě individuálně uzavíraných smluv s pověřenou osobou.

 

3.      Vlastník (správce) nemovitosti po dohodě s pověřenou osobou je povinen zajistit dostatečné množství sběrných nádob. Po dohodě s pověřenou osobou je vlastník sběrných nádob povinen zajistit jejich zřetelné označení, jejich pravidelné a včasné vyprazdňování, odvoz komunálního odpadu. Další nakládání s komunálním odpadem je pověřená osoba povinna provádět takovým způsobem, aby se maximálně omezily možné negativní vlivy na životní prostředí na stanovišti sběrných nádob (viz čl.5 odst.5) a jeho bezprostředním okolí.

 

4.        Odvoz komunálního odpadu nesmí ohrožovat bezpečnost silničního provozu,                 ani bezpečnost v místech ležících mimo silniční provoz.

 

5.      Pověřená osoba je povinna si počínat tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám,       ke škodám na majetku a k úrazům. Dále je povinna zajistit úklid sběrného místa dojde-li při manipulaci, event. při nakládce ke znečištění okolí.        

 

6.      Obsahuje-li sběrná nádoba odpady uvedené v čl.7, pověřená osoba provede její vyprázdnění na náklady původce odpadů.

 

        

čl.6.

Nakládání s využitelným odpadem

 

           Základem nakládání s využitelným odpadem je třídění využitelných složek komunálního odpadu, kterými  jsou:

 

         a)  papír shromažďovaný ve sběrných nádobách k tomu určených a označených

         b)  bílé a barevné sklo shromažďované ve sběrných nádobách k tomu určených                 

            a označených

         c)  kovový odpad na místech k tomu určených a označených

 

         Sběrné nádoby a místa uvedené pod body a) - c) musí být označeny druhem odpadu,     pro který jsou určeny.

         Nádoby na tříděný odpad jsou umístěny zpravidla na určených stanovištích.

čl.7.

Nakládání s nebezpečnými složkami  TKO

 

           Třídění nebezpečných složek komunálního odpadu, kterými jsou oleje a tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenční a odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpady s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků (lednice, mrazáky),          je ve městě prováděno:

 

         a)  ambulantním sběrem, který provádí pověřená osoba 2 x ročně po předem stanovených trasách

         b)  ukládáním do speciálních nádob na určených místech (lékárny, čerpací stanice PHM, sběrný dvůr, ZTKO Bryndov a pod.).

         c) vyřazené nespotřebované a nepoužitelné léky od občanů odebírá zdarma lékárna          v Lomnici nad Popelkou

 

 

 

čl.8.

Nakládání s velkoobjemovým odpadem

 

1.        Objemné odpady jsou shromažďovány do velkoobjemových kontejnerů, které jsou rozmísťovány 2 x ročně (jaro - podzim) po předchozím vyhlášení termínů a stanovišť     ve městě. V ostatních případech je možné tyto odpady odložit v areálu skládky INGEO   v Košťálově nebo ve sběrném dvoře pověřené osoby.

 

 

 

čl.9.

Nakládání se stavebním odpadem

 

1.        Stavební odpady vznikající při činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb. a souvisejícími předpisy.

 

2.      Využitím nebo zneškodněním podle článku 9.1. se rozumí:

         a)  vlastní využití

         b)  předání k recyklaci v recyklačním zařízení

         c)  zneškodnění v příslušném zařízení ke zneškodňování odpadů.

 

3.      Součástí stavební dokumentace musí být v případech, kdy vznikají odpady, výpočet předpokládaného množství a druhů stavebních odpadů.

 

4.      Po ukončení stavby doloží stavebník způsob využití nebo zneškodnění odpadů dokladem, který musí obsahovat:

         a)  název, adresu a IČO firmy, která převzala odpady k využití nebo zneškodnění

         b) druh odpadu včetně katalogového čísla, jeho množství, SPZ vozidla, které odpady                přivezlo a datum přijetí odpadu

         c)  jméno - název subjektu, který předal odpady včetně IČO nebo rodného čísla

 

5.      Pokud využívá stavebník odpady sám, uvede druh a množství odpadu a doloží oprávněnost a způsob jejich využití.

 

6.      Doklady dle odstavce 4. jsou fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné

         k podnikání  povinny archivovat po dobu 3 let po ukončení stavební činnosti - kolaudaci.

 

 

 

čl.10.

Nakládání s odpady právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání

 

1.         Pokud jsou ke shromažďování odpadu právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání použity sběrné nádoby umístěné na veřejných prostranstvích, musí mít        na sběrné nádobě písmeno "P" červené barvy vysoké nejméně 20 cm.

 

2.      Pokud jsou stanoviště sběrných nádob uvedených v odstavci 1. na pozemcích města, podléhá zřízení stanoviště schválení vlastníkem pozemku a oprávněná osoba je povinna hradit poplatek za zvláštní užívání určeného veřejného prostranství.

 

3.      Pro nakládání s odpady právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání obecně platí ustanovení zákona č. 125/1997 Sb. a předpisů souvisejících v platném znění.

 

 

 

Část  III.

 

čl.11.

Oprávnění a povinnosti pověřené osoby

 

1.      Pověřená osoba je oprávněna zřizovat na pozemcích města stanoviště sběrných nádob     na separovaný sběr a zbytkový odpad. Stanoviště budou Městem Lomnice nad Popelkou schválena.

 

2.      Pověřená osoba je oprávněna nakládat s komunálním odpadem dle schváleného systému.

        

3.      Pověřená osoba je oprávněná odmítnout odvoz odpadu v případech:

         a)  pokud se ve sběrných nádobách systému nachází odpady uvedené v § 3 odst. 3                    zákona č. 125/1997 Sb.

         b)  pokud se ve sběrných nádobách systému nacházejí předměty zakázané, které by mohly  

            poškodit svozovou techniku (stavební suť, kameny, větší kovové předměty, větší kusy

            dřeva a pod.).

4.      Pověřená osoba je povinna zajistit dostatečný počet nádob příslušného druhu               pro jednotlivé části systému a tyto pravidelně vyprazdňovat.

 

5.      Pověřená osoba je povinna do 5 pracovních dní po oznámení, event. zjištění, zajistit výměnu nebo opravu nádob v případě, že:

         a)  sběrná nádoba je poškozená a dochází k úniku odpadů

         b)  s nádobou nelze manipulovat dle potřeby

         c)  nádoba má odlišné barevné provedení nebo nečitelný nápis určující použití     nádoby

         d)  hrozí poranění osob z důvodu poškození nádoby

 

 

6.      Pověřená osoba je povinna zajistit náhradní odvoz do 24 hodin, pokud neprovedla odvoz v pravidelném cyklu.

 

7.        Pověřená osoba je povinna zajistit v lokalitách, které jsou zejména v zimním období nedostupné, náhradní řešení odvozu (např. pytlový systém, velkoobjemové kontejnery     a pod.).

 

8.      Pověřená osoba je povinna zajistit čistotu při manipulaci a vyprazdňování sběrných nádob a neprodleně odstranit případné znečištění  veřejného prostranství.

 

9.      Pověřená osoba informuje vlastníky o změnách cyklu svozu zbytkového odpadu.

 

10.    Pověřená osoba informuje město o neprovedených odvozech dle odstavce 3., neprovedených odvozech z důvodů nepřístupnosti stanoviště a jiných skutečnostech, které brání v plnění jejich povinností.

 

 

 

čl.12.

Oprávnění a povinnosti fyzických osob

 

1.      Fyzické osoby účastnící se systému sběru a třídění komunálního odpadu jsou oprávněny    a povinny:

         a)  používat sběrné nádoby na separovaný sběr využitelných složek komunálního odpadu

         b)  používat sběrné nádoby na zbytkový odpad a tyto v době svozu přistavovat

             k příjezdovým komunikacím

         c)  používat sběrné nádoby na velkoobjemový odpad

         d)  odevzdávat nebezpečné složky komunálního odpadu při prováděném svozu

         e)  osoba starší 18 let je oprávněna na sběrném místě pověřené osoby odevzdat

            elektronický odpad, 1 ks lednice (kompletní) s nepoškozenou chladící soustavou a pod. 

            dle provozního řádu "SBĚRNÉHO MÍSTA".                                     

 

2.      Fyzické osoby, které nejsou účastníky systému, nemohou služby uvedené v odstavci 1. bezplatně využívat.

 

3.      Fyzické osoby jsou povinny provádět třídění využitelných složek komunálního odpadu      a nebezpečných složek komunálního odpadu podle stanoveného systému.

4.      Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a zbytkový odpad ukládat do určených nádob.

 

5.      Je zákázáno:

 

         a)  do sběrných nádob ukládat odpady, které by sběrnou nádobu mohly poškodit nebo              znemožnit její vyprázdnění

         b)  do sběrných nádob ukládat odpady mimořádně nebezpečné (§3, odst.3, zákona          

             č.125/1997 Sb.).

         c)  je zakázáno svévolně používat sběrné nádoby k jiným účelům než je ukládání odpadů

         d)  je zakázáno ukládání odpadů mimo sběrné nádoby.

 

 

 

čl.13.

Povinnosti vlastníků nemovitostí

 

1.      Vlastník nemovitosti je povinen po dohodě s pověřenou osobou určit stanoviště sběrných nádob na zbytkový odpad, které přísluší k této nemovitosti a v době svozu přistavit nádoby k příjezdové komunikaci.

 

2.      Vlastník nemovitosti je povinen udržovat čistotu na stanovištích sběrných nádob             na zbytkový odpad, které přísluší k dané nemovitosti a to včetně úklidu sněhu.

 

3.      Vlastník nemovitosti oznámí městu závažné nedostatky v činnosti pověřené osoby.

 

4.      Vlastník nemovitosti je povinen zpřístupnit ve stanovené době stanoviště sběrných nádob pověřené osobě k provedení odvozu. Pokud tak neučiní, je proveden náhradní odvoz     na jeho náklady.

 

5.      Vlastník nemovitosti požádá město o sjednání nápravy, pokud není oprávněnou osobou nebo pověřenou osobou vyřízen  jeho oprávněný požadavek.

 

6.      Vlastník nemovitosti, objektu určeného k bydlení, který není trvale obýván (rekreační objekty), může po úhradě jednorázového poplatku být účastníkem systému nebo musí předložit městu prohlášení, jak nakládá s odpady.

 

 

 

čl.14.

Úhrady za sběr, odvoz a zneškodnění komunálního odpadu

 

1.        Za použití sběrných nádob, sběr, odvoz a zneškodnění komunálního odpadu včetně odpadu využitelného a nebezpečných složek komunálního odpadu hradí občané             ve smyslu této vyhlášky  cenu dle . § 5 odst. (1)  zákona č. 526/1990 Sb. v platném znění. Výše ceny je stanovena platným cenovým výměrem Města Lomnice n.Pop

         

2.      Občan, který není přihlášen k trvalému či přechodnému pobytu na území města po celý kalendářní rok, a občan, který je přihlášen k přechodnému pobytu mimo území města nebo na území města nežije,a prokáže tuto skutečnost včas městskému úřadu (oprávněné osobě)  platí poměrnou  část stanovené úhrady.

 

3.      Úhrada za zneškodnění komunálního odpadu se původcům dle této vyhlášky vyměřuje vždy pro kalendářní rok.

 

 

 

čl.15.

Prokazování využití nebo zneškodnění komunálního odpadu

 

1.        Pokud fyzická osoba hodlá využívat nebo zneškodňovat komunální odpady sama, předloží městu (oprávněné osobě) prohlášení, jak bude se svým odpadem nakládat.

 

2.      Odpady musí být využívány nebo zneškodňovány pravidelně v souladu se zákonem č.125/1997 Sb. a předpisy souvisejícími.

 

3.      Doklad o předání jiné osobě k využití nebo zneškodnění musí obsahovat tyto údaje:

         a)  jméno nebo název oprávněné osoby

         b)  adresu (sídlo) oprávněné osoby, adresu zařízení k využití nebo zneškodnění odpadů              včetně IČO nebo rodného čísla

         c)  datum předání odpadu

         d)  druh předaného odpadu (katalogové číslo) a množství

         e)  jméno, funkci a podpis pracovníka, který odpady přijal

         f)   čitelný otisk firemního razítka

         g)  jméno, příjmení, rodné číslo a adresu fyzické osoby, od které byl odpad přijat

 

4.      Doklad podle odstavce 3. tohoto článku je fyzická osoba povinna archivovat po dobu      3 let, od doby, kdy takto s odpady naložila. Na požádání pověřeného pracovníka města je povinna tyto doklady předložit ke kontrole.

 

5.      V případě zneškodňování komunálního odpadu nebo některých jeho složek na vlastní nemovitosti, musí fyzická osoba doložit oprávněnost použití zařízení k takovému nakládání a to včetně dokladů od výrobce zařízení (např. kotle), že zařízení je k tomuto nakládání s odpady vyhovující.

 

6.      Kompostování bioodpadu je možné pouze na vlastní nebo pronajaté nemovitosti, přičemž nesmí docházet k obtěžování vlastníků nebo uživatelů sousedních nemovitostí            nebo k porušování jiných předpisů (zákon o vodách a pod.).

 

 

 

 

 

 

Část IV.

 

čl.16.

Sankce

 

1.      Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů.

 

2.      Město uloží dle § 39 odst.5 písm. a) zákona č. 125/1997 Sb. pokutu do výše 200.000,-Kč právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, pokud na základě dohody podle § 9 odst. 5 neplní povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou upravujících systém sběru, třídění, využívání a  zneškodňování komunálních odpadů.

 

 

3.      Město uloží dle § 39 odst. 5 písm. b) zákona č.125/1997 Sb. pokutu do výše 10.000,- Kč fyzické osobě za nesplnění povinností z obecně závazné vyhlášky obce,  přitom postupuje podle zvláštního zákona ( zákon ČNR č.200/1990 Sb.o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.)

 

4.      Město současně může stanovit podmínky a lhůtu pro sjednání nápravy. Při opětovném zjištění nedostatečného počtu sběrných nádob, dochází-li tím k hygienickým a estetic    kým závadám, může město nařídit vlastníkovi zajistit větší počet nádob.                   

 

5.      Pokuty lze uložit do dvou let ode dne, kdy orgán oprávněný ke kontrole dodržování této vyhlášky zjistil porušení některého z ustanovení této vyhlášky.

 

6.        Uložením pokuty nejsou dotčeny obecně platné právní předpisy o náhradě způsobené škody.

 

 

 

čl.17.

Kontrolní činnost

 

1.      Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádějí:

         a) pracovníci pověření Městem Lomnice nad Popelkou nebo Městským úřadem

         b) pracovníci Městské policie, je-li zřízena

         c)  osoby oprávněné provádět inspekci životního prostředí

        

2.      Osoby uvedené v odst. 1, písm. a) a b) jsou oprávněny požadovat od fyzických osob                prokázání toho, jak s komunálním odpadem naložily.

 

3.      Osoby uvedené v odst. 1, písm. a), b), a c) jsou oprávněny požadovat od právnických   osob a fyzických osob oprávněných k podnikání prokázání toho, jak s komunálním        odpadem naložily.

 

 

Část  V.

 

čl.18.

Závěrečná ustanovení

 

1.      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

        

2.        Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší v plném rozsahu vyhláška č. 14/1998 kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodnění komunálního a stavebního odpadu, přijatá na  zasedání městského zastupitelstva   v Lomnici n.Pop.  dne  28.1.1998  ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

 

                                                  

         V Lomnici nad Pop. dne:  23.2.2000

 

 

         Jiří Krejcar, v.r.                                                              Vladimír Mastník, v.r.             

         zástupce starosty                                                                 starosta


Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz