Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 18/1999, o stavební uzávěře

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 23.11.1999 do 19.12.1999
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 19.12.1999 do 19.08.2003
Značka: ozv puv. 18/1999
Poznámka: zrušeno nařízením 3/2003
Přílohy: - grafická příloha

ZMĚNY:
- ZRUŠENA NAŘÍZENÍM Č. 3/2003

 

Městský úřad

Lomnice nad Popelkou

čj. 1610/99

dne 3.12.1999

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 18/99

o stavební uzávěře

 

            Městská rada v Lomnici nad Popelkou na svém zasedání dne 22.11.1999 č. us. 317/99 rozhodla podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. 1 /zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování s stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, vydat tuto

 

obecně závaznou vyhlášku o stavební uzávěře:

 

 

čl. 1

Vymezení územní stavební uzávěry

 

            Stavební uzávěra se vyhlašuje na územ města Lomnice nad Popelkou, část pozemku p.p.č. 1679/1 k.ú. Lomnice n. Pop., vymezeném ÚPSÚ Lomnice n. Pop. grafickým znázorněním rozvojových ploch jako rezerva pro zónu klidného bydlení, a to ploch označených barevně jak je zakresleno na připojeném situačním výkresu v měř. 1:5000.

 

 

čl. 2

Zákazy a omezení

 

            V území vymezeném podle čl. 1 se zakazuje provádění veškerých novostaveb vč. přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizace (mimo staveb pro které již bylo vydáno územním rozhodnutí o umístění stavby, nebo staveb, pro které byl návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podán, a staveb pro které bylo vydáno stavební povolení) z důvodu, že by jakákoliv výstavba mohla omezit nebo narušit zájmy Města Lomnice n. Pop. při pořizování kompletních změn ÚP SÚ města Lomnice n. Pop.. Zákazy a omezení se nevztahují na provádění udržovacích prací na stávajících stavbách. Změny stávajících staveb (stavební úpravy, přístavby a nástavby) musí být k žádosti o stavební povolení příp. návrhu na vydání územního rozhodnutí doloženy souhlasem příslušného orgánu územního plánování.

 

 

čl. 3

Výjimky ze zákazů a omezení

 

            Městský úřad Lomnice n. Pop., stavební úřad, může udělit podle § 41 odst. 3zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků, výjimku ze zákazu a omezení uvedených v čl. 2. Žadatel o výjimku musí svoji žádost odůvodnit.

 

 

 

čl. 4

Účinnost

 

 

             Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím uveřejnění na úřední desce Města Lomnice n. Pop.

 

 

 

Jiří Krejcar, v.r.                                                                      Vladimír Mastník, v.r.

zástupce starosty                                                                                 starosta

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz