Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 17/1999, o stavební uzávěře

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 16.07.1999 do 31.07.1999
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 31.07.1999 do 18.05.2004
Značka: ozv 1/1999
Poznámka: změna ev. čísla nařízením 1/2004, zrušena nařízením 3/2004
Přílohy: - grafická příloha

ZMĚNY:
- změna evidenčního čísla vyhláškou 3/2003
- ZRUŠENA VYHLÁŠKOU Č. 3/2004

Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 17/1999

 

o stavební uzávěře

 

Městská rada v Lomnici nad Popelkou na svém zasedání dne 12.7.1999 č.us. 186/99 rozhodla podle 24 odst. 1 a § 45 pístu. 1/ zákona č. 367J~1990 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších změn a doplňků, a podle § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších změn a doplňků, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku o stavební uzávěře:

 

 

čl. 1

Vymezení území stavební uzávěry

 

Stavební uzávěra se vyhlašuje na území města Lomnice nad Popelkou, část Žižkov a Větrov, vymezeném UPSÚ Lomnice n.Pop. grafickým znázorněním rozvojových ploch, a to ploch označenými barevně jak je zakresleno na připojeném situačním výkresu v měř. 1 : 5000.

 

 

čl. 2

Zákazy a omezení

 

V území vymezeném podle čl. 1 se zakazuje provádění veškerých novostaveb vč. přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci ( mimo staveb pro které již bylo vydáno územním rozhodnutí o umístěni stavby, nebo staveb, pro které byl návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podán, a staveb pro které bylo vydáno stavební povolení ) z důvodu, že by nová výstavba mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace ( regulační plán ). Zákazy a omezení se nevztahují na provádění udržovacích prací na stávajících stavbách.

 

 

čl. 3

Výjimky ze zákazů a omezení

 

Městský úřad Lomnice n.Pop., stavební úřad, může udělit podle § 41 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků, výjimku ze zákazu a omezení uvedených v čl. 2. Žadatel o výjimku musí svoji žádost odůvodnit.

 

 

 

 

čl. 4

 Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím uveřejnění na úřední desce Města Lomnice n.Pop.

 

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

 

            Jiří Krejcar, v.r.                                                                      Vladimír Mastník,v.r.

            zástupce starosty                                                                           starosta

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz