Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 16/1999, o místních poplatcích

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 02.02.1999 do 17.02.1999
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 17.02.1999 do 01.01.2003
Značka: ozv puv. 16/1999
Poznámka: ruší vyhlášku 1/1991, 9/1994, zrušena vyhl. 1/2003
Přílohy: - Dodatek č.1 k vyhl. 16/1999

ZMĚNY:
- dodatek č.1
- ZRUŠENA VYHLÁŠKOU Č. 1/2003

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 16/1999

 

O místních poplatcích

 

 

Městské zastupitelstvo Lomnice nad Popelkou schválilo na svém zasedání dne 1. února 1999 na základě ustanovení § 14 odst. 1/ písm. i), § 16 a § 36 odst. 1/ písm. f) zákona č. 367/199O Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 565/199O Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecné závaznou vyhlášku.

 

 

Oddíl I.

Základní ustanovení

 

 

čl. 1.

Poplatky

 

1) Město Lomnice nad Popelkou vybírá tyto místní poplatky:

 

a) poplatek ze psů

b) poplatek za užívání veřejného prostranství

c) poplatek ze vstupného

d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 

2) Výkon správy poplatků provádí Městský úřad v Lomnici nad Popelkou.

 

 

Oddíl II,

Poplatek ze psů

 

 

čl. 2.

Předmět poplatku

 

Poplatku Podléhají psi starší šesti měsíců.

 

čl. 3.

Poplatník

 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území

obce trvalý pobyt nebo sídlo.

 

 

čl. 4.

Oznamovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15-ti dnů nabytí psa do vlastnictví. Přiznání se podává na předepsaných tiskopisech.

 

2) Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen. Tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

 

3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 15-ti dnů od jejího vzniku.

 

4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

 

5) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy v domě chované.

 

čl. 5.

Identifikace psů

 

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Tato známka je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 15-ti dnů.

 

čl. 6.

Sazby poplatku

viz tabulka č. 1 a č. 2.

 

Tabulka č. 1

Sazby místního poplatku ze psů

 

z 1. psa

ze 2. psa a každého dalšího

a) Sídliště u Technolenu

sídliště k ČSAD

sídliště k Babylonu

domy na náměstí

 

Hlavní ulice města:

Palackého /směr- Jičín k viaduktu/

 

A. Staška /ke Košovu na křižovatku výkupu/

 

Smetanova /ke křiž. Tyršova parku/

 

Fučíkova /k budově Svazarmu/

 

ul. Plk. Truhláře

ul. 5. května /ke křiž. Otmar- Honců/

 

základní

důchodci

základní

Důchodci

400,-

200,-

550,-

300,-

b/ Ostatní části města

200,-

250,-

c/ Osady: Chlum, Košov, Morcinov, Ploužnice, Želechy, Nové Dvory, Rváčov, Dráčov, Tikov, Černá, Skuhrov a ost. Čísla popisná podle tabulky č. 2- Hoření Lomnice, Hrádka a u Rváčova

100,-

150,-

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2

 

 

Hoření Lomnice- č.p.:

27l, 273, 274, 275, 276, 277, 279,

28O, 282, 283, 284, 2B5, 286, 288,

29O, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299,

3OO, 3O1, 3O2, 3O3, 312, 313, 32O, 351,

475, 497,

59B, 599,

6OO, 6O1, 616,

11O8, 11O9,

125O, 1251,

 

Hrádka- č.p.:

3O5, 3O6, 3OB, 3O9, 314, 319, 323, 324, 325,

326, 328, 329, 33O, 334, 34O, 342, 343, 345,

346, 348, 35O,

6O2, 6O3, 6O7,

 

u Rváčova- č.p.:

934, 94O, 941, 942, 943, 944, 947

 

čl. 7.

Osvobození

 

1) Poplatek se neplatí ze psů jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P /zvlášť těžce postižený s průvodcem/.

 

2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 15-ti dnů příslušného kalendářního roku prokázat, že odvod osvobození trvá.

 

3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 

 

čl. 8.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

 

2) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit do 15-ti dnů.

 

čl. 9.

Splatnost poplatku

 

1) Poplatek je splatný bez vyměření každoročně:

 

a) nečiní-li více než 5OO,-Kč ročně, nejpozději do 3O.O4.

b) činí-li více než 5OO,-Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 3O.O4 a do 31.O8.

 

2) I při vyšší částce než 5OO,-Kč lze poplatek zaplatit najednou a to v termínu určeném pro platbu jednou částkou, t.j. do 3O.O4. běžného roku.

 

3) Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, je poplatek splatný do 15. dne prvního měsíce od kterého se poplatek platí.

4) Poplatek se vybírá v hotovosti na městském úřadě, případně složením na účet č. 19-2422-581/O1OO u Komerční banky, variabilní symbol 1341.

 

 

Oddíl III.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

 

čl. 1O.

Předmět poplatku

 

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trva1ého parkovacího místa a užíváni tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

čl. 11.

Veřejné prostranství

 

Za veřejné prostranství se považují náměstí, pozemní komunikace, státní silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace, parkoviště a odstavné plochy, tržiště, parky, hřiště, podchody, nadchody, loubí, proluky, průchody, chodníky, zelené pásy přilehlé státním silnicím a místním komunikacím v zastavěném území města, prostory určené městem k činnostem, které jsou předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství apod.

 

čl. 12.

Poplatník

 

1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 1O.

 

2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

 

čl. 13.

Oznamovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 15 dní před jeho započetím.

V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 2 dny je nutno splnit tuto povinnost bezprostředně před zahájením užívání veřejného prostranství.

 

2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné čis1o nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

čl. 14.

Sazby poplatku

 

/1/ Pop1atek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m² a den užívaného prostranství:

 

a) za umístění zařízení k poskytování služeb ............ 1O,-Kč

 

b) za um1ístění stavebního zařízení a skládek

stav. materiálu v případě, že neplatí bod c) .........   4,-Kč

 

c) za umístění stavebního zařízení, skládky

materiálu, lešení a jakéhokoliv záboru v

souvislosti se stavbou pro fyzickou osobu

(nepodnikající) na dobu nezbytně nutnou pro

provedení stavby a po předchozím ohlášení ............. 1,-Kč

 

d) za umístění prodejního zařízení, stánku, prodejního pultu, kiosku nebo jiného zařízení určeného k prodejním účelům včetně manipulačního prostoru, skládek zboží na tržišti

bez rozdílu druhu zboží ............................. 1O,-Kč

 

e) za umístění reklamního zařízení

o poh1edové ploše větší než O,6m².................... 25,-Kč

 

f) za umístění skládek všeho druhu bez

rozdílu účelu pokud neplatí bod b) a c) ............. 1O,-Kč

 

g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa ............... 2,-Kč

 

h) za umístěni a provoz lunaparků, cirkusů

a jiných podobných atrakci ........................... 5,-Kč

 

i) za použití veř. prostranství pro kulturní

a sportovní akce ..................................... 2,-Kč

 

j) za použití veř. prostranství pro účely

tvorby filmových a televizních děl ................... 1O,-Kč

 

/2/ Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

 

/3/ Správce poplatku může poplatek vyměřit paušální částkou, která nesmí být menší než 5O% poplatku vypočítaného dle položek,

v případě, že doba záboru veřejného prostranství je delší než jeden měsíc.

 

 

čl. 15.

Osvobození

 

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

 

1)Akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely /viz. Čl. 22 písm.a) - poplatek ze vstupného/

 

2) Vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní

 

čl. 16.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 1O, až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

 

čl. 17.

Splatnost poplatku

 

1)      Poplatek je splatný:

 

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 2 dnů nejpozději v den, kdy bylo užívání veř. prostranství započato

 

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší 2 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo užívání veř. prostranství započato a zbývající splátka nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku a poplatek je vyšší než 5.OOO,-Kč.

 

c) poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný první den v příslušném měsíci

 

d) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného

kalendářního roku

 

2) Poplatek se vybírá v hotovosti na městském úřadě nebo na místě samém, případně složením nebo převodem na účet č. 19-2422-581/O1OO u Komerční banky, variabilní symbol 1343.

 

 

 

 

Oddíl IV.

Poplatek ze vstupného

 

 

čl. 18.

Předmět poplatku

 

Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, společenské, prodejní akce a akce obdobného charakteru.

 

čl. 19.

Poplatník

 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

 

čl. 2O.

Oznamovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen nejpozději tři dny před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontro1e a perforaci.

 

2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

3) Do 15-ti dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání

 

4) V případě nesplněni oznamovací povinnosti bude poplatek vymezen z kapacity místa konání s cenou vstupného v místě obvyklou.

 

čl. 21.

Sazba poplatku

 

1) Sazba poplatku z úhrnné částky z vybraného vstupného činí pro:

 

a) taneční kurzy a kurzy společenské výchovy

/mimo kurzovného/ ...................................... 1O%

 

b) diskotéky, taneční zábavy, plesy, společenské večery

s tancem a akce obdobného charakteru ................... 2O%

 

c) prodejní akce /burzy, tržiště, aukce/ .................. 2O%

 

2) Obec může stanovit poplatek paušální částkou. Obligatorní náležitostí je dohoda s poplatníkem. Použití paušální částky není vázáno na délku časového období, a1e na konkrétní akci.

 

čl. 22.

Osvobození

 

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:

 

1) akce, jejichž celý výtěžek je určen a prokazatelně zaslán na charitativní a veřejně prospěšné účely:

- pro oblasti postižené přírodní katastrofou

- dětským domovům

- dětským zařízením pro děti s mentálními, tělesnými nebo smyslovými vadami

- domovům důchodců

- zařízením pro občany s mentálními, tělesnými nebo smyslovými vadami

- opravy kulturních památek a podobné účely

 

2) divadelní představení a koncerty

 

3) filmová představení

 

4) akce, které pořádají rozpočtové a příspěvkové organizace Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

čl. 23.

Splatnost poplatku

 

1) Poplatek je splatný do 15-ti dnů ode dne pořádání akce. U poplatku placeného paušální částkou je povinen poplatník zaplatit poplatek předem, není-li dohodnuto jinak.

 

2) Poplatek se vybírá v hotovosti na městském úřadě, případně složením na účet č. 19-2422-581/O1OO u Komerční banky, variabilní symbol 1344.

 

 

Oddíl V.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 

 

čl. 24.

Předmět poplatku

 

Poplatku podléhá každý povolený hrací přístroj (dále VHP) ve smyslu zákona č. 2O2/199O Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění.

 

 

 

čl. 25.

Poplatník

 

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem VHP.

 

čl. 26.

Ohlašovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen oznámit písemně ve lhůtě do 15-ti dnů Správci poplatku uvedení VHP do provozu a tuto skutečnost doložit zahajovacím protokolem o zahájení provozu.

 

2) Poplatník je povinen oznámit ve lhůtě do 15-ti dnů ukončení provozování VHP a doložit

 

3)Pop1atník je rovněž povinen oznámit správci poplatku do 15-ti dnů jakékoliv změny v nahlášených skutečnostech.

 

4)Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

čl. 27.

Sazba poplatku

 

Poplatek za každý povolený VHP činí 5.OOO,-Kč na 3 měsíce.

V případě, že VHP bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vymezen v poměrné části.

 

čl. 28.

Splatnost poplatku

 

1) Poplatek je splatný:

 

a) při povolení k provozování VHP na dobu 3 měsíce do dvou měsíců po zahájeni provozu

 

b) při povolení k provozování VHP na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu VHP v příslušném čtvrtletí a to splatný vždy nejpozději poslední den příslušného čtvrtletí

 

c) při povolení k provozováni VHP na celý kalendářní rok ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu VHP v příslušném čtvrtletí a to splatný vždy nejpozději poslední den příslušného čtvrtletí

 

d) poplatek může být zaplacen i jednorázové

 

3) Poplatek se platí převodem nebo složením na účet u Komerční banky č. 19-2422-5B1/O1OO, variabilní symbol 1347.

 

 

Oddíl VI.

Ustanovení společná a závěreč

 

 

čl. 29.

Sankce

 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a zvýší včas nezaplacené poplatky o 25% platebním výměrem.

 

2) Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

3)  Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení §§ 37 a 38a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

čl. 3O.

Lhůty

 

1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou /oznamovací/ povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková /oznamovací/ povinnost vznikla.

 

2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo k jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu spraven.

 

3) Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní předpisy (zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

 

čl. 31.

Snížení nebo prominutí poplatku

 

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

 

čl. 32.

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 17. února 1999

 

Zrušující ustanovení

 

Ruší se platnost vyhlášky č. 1/1991 a č. 9/1994.

 

 

 Jiří Krejcar v. r.                                                             Vladimír Mastník v. r.

 zástupce starosty města                                                       starosta města


Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz