Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 15/1998, o změnách a doplňcích č. 2 závazné části územního plánu Lomnice n.P.

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 14.08.1998 do 01.09.1997
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.09.1998 do 12.07.2003
Značka: ozv puv. 15/1998
Poznámka: mění vyhlášku 10/1994, zrušena vyhláškou 2/2003

ZMĚNY:
- ZRUŠENA VYHLÁŠKOU Č. 2/2003

 

MĚSTO LOMNICE NAD POPELKOU

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 15/1998

 

o změnách č. 2 závazné části územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou.

 

 

Městská rada v Lomnici nad Popelkou vydává podle § 24 a § 45 písm.l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 5b., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Část 1.

Úvodní ustanovení

 

čl. 1.

 Účel vyhlášky

 

1) Vyhláška oznamuje změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou, který byl schválen městským zastupitelstvem města Lomnice nad Popelkou dne 13. října 1994 usnesením č. 82/94.

 

2) Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou byly schváleny dne12.8.1998 usnesením č.162/98

 

čl. 2.

Rozsah platnosti

 

1) Vyhláška platí pro vymezené části lokalit Karlov a V Popelkách na katastrálním území Lomnice nad Popelkou, jak je uvedeno v grafické části změny č. 2 územního plánu.

 

2) Doba platnosti odpovídá stanovené době platnosti schváleného územního plánu, tedy do roku 2005.

 

Část 2.

Závazná část územního plánu

 

Čl. 3.

Závazné regulativy

 

1) lokalita KARLOV - Výstavba se umísťuje na pozemkové parcele č. 1971/6 v k.ú. Lomnice nad Popelkou podél komunikace III. třídy do Horní Lomnice. Lokalita je zařazena do zóny klidného bydlení.

2) lokalita V POPELKÁCH - Výstavba se umísťuje na pozemkových parcelách č. 3157/1, 3157/5, 3010, 3104 v k.ú. Lomnice nad Popelkou. Lokalita je zařazena do zóny klidného bydlení.

 

3) Pro zónu klidného bydlení jsou stanoveny následující regulativy (dle obecně závazné vyhlášky o závazných částech uspořádaní území sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou, která byla schválena dne 13. října 1994):

 

A - Využití území

1) Výlučně pro bydlení

 

B - Přípustné využití území

I) Bydlení v rodinných domech a nízkopodlažních formách do 2. nadzemních podlaží+podkroví

 

C - Výjimečně přípustné využití území

1) Maloobchod, stravovací zařízení

2) Nerušící řemeslnické provozy pro obsluhu tohoto území

3) Malé ubytovací zařízení a zařízení pro staré občany

4) Kulturní, zdravotnické a sportovní zařízení sloužící pro obsluhu tohoto území

 

4) Pro zónu klidného bydlení jsou stanoveny následující závazné limity:

a) Výška zástavby do 2. NP + podkroví

 

b) Přípustné jsou šikmé střechy se sklonem odpovídajícím místní zástavbě s doporučenou keramickou nebo betonovou krytinou.

 

c) Stavební čára 5 m od chodníku (jinak dle požadavku stavebního povolení)

 

d) Oplocení max. v = 1,60 m s podezdívkou 30 cm.

Doporučeno svislé řešení, materiál respektuje okolní oplocení.

 

e) Chov domácích zvířat a drobných hospodářských zvířat bude podstatně omezen za podmínek stanovených zvláštní vyhláškou městského úřadu, vzdálenost chlívku hospodářských zvířat a hnojišt' od oken obytných domů bude min. 20 m, bude zajištěn hygienicky nezávadný provoz, stavba nesmí vzhledově narušovat prostředí, stavby musí odpovídat stavebnímu zákonu.

 

f) U rodinných domů mohou být drobné a jednoduché podnikatelské stavby, garáže (pokud nejsou součástí rodinného domu), stavby musí splňovat zvláštní předpisy (hygienické, požární, bezpečnostní).

 

g) V případě možnosti připojení na veřejné inženýrské sítě je povinnost jejich využití.

 

5) Mezi veřejně prospěšné stavby se zařazují inženýrské sítě dle výkresu inženýrských sítí změn a doplňků č. 2 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou a stavební úpravy obslužné komunikace.

 

6) Výstavba v obou lokalitách musí respektovat stávající vedení inženýrských sítí (vedení elektrické energie) a příslušná ochranná pásma. Při umísťování a povolování staveb je nutné vyjádření správce sítě.

 

 

Část 3.

Závěrečná ustanovení

 

čl. 4.

Dokumentace změny územního plánu

 

1) Změny č. 2 závazné části územního plánu budou připojeny jako textová a grafická příloha k územnímu plánu v místech jeho uložení na Městském úřadu Lomnice nad Popelkou, na příslušném stavebním úřadu, kterým je Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad a na Okresním úřadu Semily, referátu regionálního rozvoje.

 

Čl. 5.

Zrušující a vyhlašovací ustanovení

 

1)   Pro lokality uvedené v článku 3 vyhlášky se ruší regulativy podle grafické a textové částí územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou, který byl schválen městským zastupitelstvem města Lomnice nad Popelkou dne 13. října 1994 usnesením č. 82/94 a stanovují se regulativy dle článku 3 této vyhlášky.

 

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. den po jejím vyhlášení. Dnem vyhlášení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

Město

Lomnice nad Popelkou

 

            Miroslav Kučera v.r.                                                  Ing. Miroslav Šmiraus v.r.

            zástupce starosty                                                              starosta města


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz