Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 13/1997, o změnách a doplňcích č. 1 závazné části územního plánu Lomnice n.P.

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 18.12.1997 do 03.01.1998
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 03.01.1998 do 12.07.2003
Značka: ozv puv. 13/1997
Poznámka: mění vyhlášku 10/1994, změna vyhláškou 15/1998, zrušena vyhláškou 2/2003

ZMĚNY:
- změna vyhláškou 15/1998
- ZRUŠENA VYHLÁŠKOU Č. 2/2003

 

MĚSTO LOMNICE NAD POPELKOU

č.j.:

Dne:  17.12.1997

 

 

Obecně závazná vyhláška města Lomnice nad Popelkou č. 13/1997

 

O ZMĚNÁCH A DOPLňCÍCH Č. 1 ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLANU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOMNICE NAD POPELKOU

 

 

Městská rada v Lomnici nad Popelkou vydává podle § 24 a § 45 písm. 1) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Část 1.

Úvodní ustanovení

 

čl. 1.

Účel vyhlášky

 

1) Vyhláška oznamuje změny a doplňky č. 1 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou, který byl schválen městským zastupitelstvem města Lomnice nad Popelkou dne 13. října 1994 usnesením č. 82/94.

 

2) Změny a doplňky č. 1 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou byly schváleny dne 17. 12. 97 usnesením č. 122/97.

 

 

čl. 2.

Rozsah platnosti

 

1) Vyhláška platí pro vymezenou lokalitu na katastrálním území Chlum (obec Lomnice nad Popelkou).

 

2) Doba platnosti odpovídá stanovené době platnosti schváleného územního plánu, tedy

do roku 2005.

 

Část 2.

Závazná část územního plánu

 

Čl. 3.

Závazné regulativy

 

1) Závazné regulativy jsou stanoveny pro lokalitu CHLUM - pozemkové parcely č. 328 a

325 v k.ú. Chlum. Lokalita je v zóně venkovského typu a vztahují se na ní regulativy z Obecně závazné vyhlášky o závazných částech uspořádání území sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou, která byla schválena dne 13. října 1994.

 

2) Zóna venkovského typu

 

A - Slouží

- pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a s chovem domácího     zemědělského zvířectva, včetně záhumenkového hospodářství.

 

- pro potřeby menších zemědělských a lesnických provozů.

 

B - Přípustné

- rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem domácího a zemědělského

zvířectva

 

- obchod, veřejné stravování, služby, nerušící řemeslné provozy.

 

 

Regulační zásady

 

-výška zástavby do dvou nadzemních podlaží + podkroví

 

-šikmé střechy se sklonem odpovídajícím místní zástavbě s doporučenou keramickou nebo betonovou krytinou. Tvar střech dle regulačních plánů

 

-stavební čára 5 m od chodníku (jinak dle požadavku stavebního povolení)

 

-oplocení max. v = 1,60 m s podezdívkou 30 - 40 cm, doporučeno je svislé členění, materiál respektuje okolní oplocení

 

-chov domácích a drobných, event. středních hospodářských zvířat dle vyhlášky městského úřadu v přiměřeném množství, vzdálenost chlévů hospodářských zvířat a hnojišť od oken obytných domu min. 20 m, zajistit hygienicky nezávadný provoz, vzhledově nesmí narušovat prostředí, stavby musí odpovídat stavebnímu zákonu

 

-u RD mohou být drobné a jednoduché podnikatelské stavby, garáže (pokud nejsou v RD), musí splňovat zvláštní předpisy (hygienické, požární, bezpečnostní)

 

-v případě možnosti připojení a veřejné sítě je povinnost jejich využití

 

-zemědělské provozy budou posuzovány individuelně (splnění zvláštních předpisů)

Část 3.

Závěrečná ustanovení

 

čl. 4.

Dokumentace změny územního plánu

 

1) Změny a doplňky č. 1 závazné části územního plánu budou připojeny jako textová a grafická příloha k územnímu plánu v místech jeho uložení na Městském úřadu Lomnice nad Popelkou, na příslušném stavebním úřadu, kterým je Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad a na Okresním úřadu Semily, referátu regionálního rozvoje. Po schválení změn a doplňků č. 2 budou změny a doplňky připojeny k územnímu plánu jako společná příloha.

 

 

čl. 5.

Zrušující a vyhlašovací ustanovení

 

1) Pro lokalitu uvedenou v článku 3. Se ruší regulativy podle grafické a textové části územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou , který byl schválen městským zastupitelstvem města Lomnice nad Popelkou dne 13. Října 1994 usnesením č. 82/94 a stanovují se regulativy dle článku 3. Vyhlášky a dle obecně závazné vyhlášky o závazných částech uspořádání území sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou, která byla schválena dne 13. Října 1994.

 

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. Dne po jejím vyhlášení. Dnem  vyhlášení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

Město

Lomnice nad Popelkou

512 51

 

 

            Miroslav Kučera, v.r.                                                  Ing. Miroslav Šmiraus, v.r.

            zástupce starosty                                                         starosta města


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz