Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 12/1997, o vytvoření a poskytování účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu konkrétním vlastníkům

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 25.09.1997 do 16.10.1997
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 16.10.1997
Značka: ozv 1/1997
Poznámka: dodatek 1/2000, dodatek 2/2001, změna ev. čísla vyhláškou 3/2003
Přílohy: - Dodatek č.1 k vyhl. 12/1997 - Dodatek č.2 k vyhl. 12/1997

ZMĚNY:
- dodatek 1/2000, 2/2001
- změna vyhláškou 9/1994
- změna evidenčního čísla vyhláškou 3/2003

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

č.j.       927/97

datum   24. 9.  1997

 

 

Vyhláška č. 12/97

 

o vytvoření a poskytování účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu konkrétním vlastníkům

 

 

Městské zastupitelstvo v Lomnici nad Popelkou odsouhlasilo na svém zasedání dne 24. září 1997 a vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. i)  a § 36 odst. 1 písm. f) zákon č. 367/90 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků tuto vyhlášku:

 

 

 

článek I. základní ustanovení

 

a)      Město Lomnice nad Popelkou z prostředků státní půjčky vytvoří účelový fond k podpoře úsilí vlastníků domů a bytů na zlepšení stavu dosavadního bytového fondu.

 

b)      Fond je založen na základě dopisu Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.j. E 1271/97-12 ze dne 22. 7.  1997. Jedná se o návratnou finanční výpomoc. Právo disponovat prostředky fondu přísluší městu Lomnice nad Popelkou. Prostředky fondu jsou uloženy na zvláštním účtu u Komerční banky Semily.

 

 

 

článek II. příjmy fondu

 

a)      Příjmem fondu jsou:

-         dotace ze státního rozpočtu (státní půjčka) a případné výpomoci z rozpočtu OkÚ

-         splátky půjček poskytnuté obcí vlastníkům obytných budov a úrokové výnosy z nich

-         částka z rozpočtu obce odpovídající objemu prostředků vyčerpaných na opravy a modernizaci bytového fondu zvýšená o 3 %

-         výnosy z prodeje obytných domů a bytů dle bodu 4  c)  podmínek programu podpory pro rok 1997

-         jiné příjmy (dary, případně výpomoci sponzorů)

 

b)      Příjmy a případné přírůstky fondu musí být dále použity k účelům a dle pravidel této vyhlášky.

 

 

 

 

článek III. výdaje fondu

 

Výdaje z fondu lze použít pouze v souladu se schváleným programem rozvoje územního obvodu obce a stavebními předpisy:

a)      poskytování půjček s nejnižším úrokem 4 % a s max. lhůtou splatnosti 6 roků pro fyzické i právnické osoby, které vlastní obytné budovy na území Města Lomnice nad Popelkou. Pro soukromé vlastníky bude z celkového objemu prostředků fondu    použito  20 %.

 

b)      na úhradu nákladů spojených se zřízením a vedením samostatného účtu u peněžního ústavu, dále náklady výběrového řízení dle č. 4.

 

c)      z účelového fondu se poskytují tyto druhy půjček:

 

 

kód

 

horní hranice

úrok %

max. splat.

 

v tis. Kč

01

obnova střechy domu

do 50 tis.Kč/dům

4

4 roky

staršího 10 let

 

 

 

 

 

02

zřízení topení el.,

do 25 tis.Kč/byt

4

4 roky

plynového nebo LTO

ve stávajících bytech

 

 

 

 

 

03

dodatečná izolace domu

do 50 tis.Kč/dům

4

3 roky

staršího 10-ti let

proti spodní vodě

 

 

 

 

 

04

obnova fasády domu

do 10 tis.Kč/dům

4

4 roky

staršího 10-ti let

 

 

 

 

 

05

zateplení obvodového

do 20 tis.Kč/byt

4

4 roky

pláště domu staršího

5-ti let

 

 

 

 

 

06

Vybudování WC, koupelny

do 20 tis.Kč/byt

4

3 roky

nebo sprchy v bytě,

kde není

 

 

 

 

 

07

zřízení malé ČOV ke

do 20 tis.Kč/byt

4

3 roky

stávajícímu domu

 

 

 

 

 

08

provedení kanalizace

do 15 tis.Kč/dům

4

4 roky

a přípojky plynu

 

 

 

 

 

51

vestavba bytu do

do 50 tis.Kč/byt

6

6 roků

půdního prostoru

 

 

 

 

 

52

půdní nástavba bytů

do 70 tis.Kč/byt

6

6 roků

na ploché střechy

 

d)      Jednotlivé druhy půjček lze kumulovat s vyjímkou půjček č. 4 a 5.  Půjčku nelze poskytnout opakovaně na jeden objekt ke stejnému účelu. Půjčku lze čerpat pouze do konce jednoho roku po podpisu smlouvy o výpůjčce. Půjčka se splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek  splácení jistiny a úrok vč. termínu splátek je stanoveno ve smlouvě mezi městem a uživatelem. Ve smlouvě o výpůjčce lze dohodnout rychlejší splácení  půjčky.

 

 

 

článek IV. výběrové řízení

 

a)      Výběrové řízení na poskytnutí půjček z účelového fondu vyhlašuje jedenkrát ročně Městský úřad v Lomnice nad Popelkou a to na základě usnesení Městské rady. Podmínky  výběrového řízení  musí být vhodným způsobem zveřejněny. Přihlášku k účasti ve výběrovém řízení  lze podat do 30-ti  ode dne vyhlášení podmínek řízení.

 

b)      Přihláška musí obsahovat:

1)      jméno a příjmení žadatele, název právnické osoby a jejího statutárního orgánu

2)      adresa bydliště nebo sídlo  právnické osoby

3)      přesné označení předmětu budovy (adresa, č.p., č. parcely, doklad o vlastnictví, st. povolení popř. jiný doklad o přípustnosti akce, projekt dokumentace)

4)      účel, na který má být půjčka poskytnuta

5)      předpokládaná lhůta dokončení akce

6)      požadovaná výše půjčky

7)      návrh na stanovení záruky na poskytnutou půjčku

 

c)      Městská rada jmenuje pětičlennou komisi  z řad pracovníků Městského úřadu a členů zastupitelstva, která vyhodnotí předložené vyhlášky a konkrétní závěr výběrového řízení předloží ke schválení městskému zastupitelstvu na nejbližším zasedání

 

d)      Výběrové řízení je ukončeno schválením jednotlivých návrhů na uzavření smluv o půjčkách. Nedostaví-li se vybraný žadatel k uzavření smlouvy o výpůjčce do 30-ti dnů od vyzvání, zaniká jeho právo na uzavření smlouvy.

 

e)      Časově musí být výběrové řízení organizováno tak, aby smlouvy o výpůjčkách mohly být uzavřeny nejpozději v dubnu příslušného roku.

 

 

článek V. smlouva o výpůjčce

 

a)      Smlouva o výpůjčce musí obsahovat tyto údaje:

1)      smluvní strany

2)      určení druhu půjčky dle čl. 3 odst. c) této vyhlášky

3)      celková výše půjčky v případě více titulů i skladby

4)      úroková sazba

5)      lhůta splatnosti

6)      výše měsíční splátky

7)      způsob splácení

8)      závazek dlužníka k užití půjčky k dohodnutému účelu

9)      smluvní pokuta (okamžité vrácení + 30% penále) při porušení závazku dle bodu 7)

10)  záruku na půjčku

11)  dohoda o otevření účtu u KB Semily, pracoviště Lomnice nad Popelkou

12)  souhlas dlužníka s kontrolním působením MěU

 

 

článek VI. závěrečná ustanovení

 

a)      Jestliže se při poskytování půjček kumulují u jednoho uživatele půjčky s rozdílnou dobou splatnosti u téže obytné budovy, považuje se při uzavírání smlouvy o výpůjčce lhůta dle přání uživatele, zpravidla ta delší.

 

b)      Poskytování půjček dle této vyhlášky podléhá kontrole města (tj. Městského úřadu, rady, zastupitelstva), KB a.s. a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

c)      Městský úřad předkládá pravidelně jedenkrát ročně Městské radě vyhodnocení hospodaření fondu a to nejpozději ke dni vyhlášení výběrového řízení pro další rok.

 

d)      Na právní vztahy touto vyhláškou neupravené se vztahují příslušná ustanovení občanského a obchodního zákoníku.

 

e)      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

V Lomnici nad Popelkou dne 14. 9.  1997

 

 

 

            Miroslav Kučera, v.r.                                                  ing. Miroslav Šmiraus, v.r.

            zástupce starosty                                                         starosta


Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz