Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 11/1995, o čistotě komunikací ve městě

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 06.01.1995 do 23.01.1995
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 23.01.1995
Značka: ozv 1/1995
Poznámka: změna ev. čísla vyhláškou 3/2003

ZMĚNY:
- změna evidenčního čísla vyhláškou 3/2003

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

č.j. : 17/95

dne : 5.1.1995

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.11/1995

 

O ČISTOTĚ KOMUNIKACÍ VE MĚSTĚ LOMNICE NAD POPELKOU

 

 

Městské zastupitelstvo v Lomnici nad Popelkou schválilo na svém veřejném zasedání dne 5.11995 obecně závaznou vyhlášku v samostatné působnosti podle § 16 zákona č. 367/90 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §14 odst. 1/ písm.p,r/ a 45 písm. 1/výše citovaného zákona.

 

 

čl. 1.

Užívání chodníků

 

1) V celém území města smějí být chodníky užívány pouze pro pěší provoz. Jiné užívání je možné pouze na základě písemného rozhodnutí Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou.

 

2) V celém území města je zakázáno všem vozidlům jakékoli zastavení a stání na chodníku, stejně tak jako je zakázáno všem vozidlům jakékoli vjíždění na chodník, kromě vjezdů k tomuto účelu upravených.

 

 

čl. 2.

Zvláštní užívání komunikací

 

1) V celém území města je zakázáno při provádění jakýchkoli výkopových pracech v tělese vozovky, chodníku či jiného prostranství skladovat vytěženou zeminu na vozovce, chodníku či veřejném prostranství.

2) V celém území města je zakázáno používat pro zásyp výkopu provedeného v tělese vozovky, chodníku či veřejného prostranství zeminu vytěženou z tohoto výkopu.

3) V celém území města se smí používat pro zásyp výkopu provedeného v tělese vozovky, chodníku či veřejného prostranství pouze kamenivo a o zrnitosti maximálně  8 mm.

 

 

čl. 3.

Závěrečná ustanovení

 

1) Porušování této vyhlášky právnickou osobou a podnikatelem může být potrestáno podle zákona č. 367/90 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů pokutou až do výše 100.000,-Kč. Porušování této vyhlášky občanem může být potrestáno podle zákona č. 200/90 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších přepisů až do výše 50.000,-Kč ve správním řízení nebo blokovou pokutou do výše 500,-Kč.

2) Na dodržování této vyhlášky dohlíží pracovníci Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou. Na nedodržení této vyhlášky mohou písemně upozornit všichni občané podáním na Městský úřad v Lomnici nad Popelkou.

3) Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

V Lomnici nad Popelkou dne 5.1.1995.

 

V Lomnici nad Popelkou

Dne 5.1.1995

 

            Miroslav Kučera v.r.                                                              ing. Miroslav Šmiraus v.r.

            zástupce starosty                                                                    starosta


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz