Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis z 24.zasedání zastupitelstva města (9.2.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 17.02.2006 do 01.03.2006
Vytvořil: Zastupitelstvo Města
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM
Značka: ZM 24 Z

Město Lomnice nad Popelkou

 

Z Á P I S

 

z 24. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

 konaného dne 9. února 2006

 

 

Přítomno:    14 členů zastupitelstva města (ing. Vlastimil Bambas, Jan Drahoňovský, Roman
                           Dušta, ing. Bohumil Hercík, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Josef
                           Kysela, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, ing. František Novotný,
                           PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Miroslav Šmiraus,
                           ing. Petr Velda)

                                              

                         omluveni:         Mgr. Petr Doležal, Petr Havel
                                                     

                         nepřítomen:     ing. Josef Klinger

                                              

                         tajemník městského úřadu ing. Ivo Bělonohý

                       

                         33 občanů

 

 

    Dnešní zasedání zastupitelstva města zahájila v 18.00 hodin a dále řídila starostka Jaroslava Hynková. Oznámila, že 24. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a že je přítomno 13 členů zastupitelstva, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Poté konstatovala, že se právě dostavil MUDr. Jiří Mlejnek, takže v tuto chvíli bylo v sále přítomno 14 členů zastupitelstva. Pořízením zápisu z dnešního jednání pověřila tajemníka městského úřadu, ing. Ivo Bělonohého. Dále potvrdila, že zápis z 23. zasedání zastupitelstva města byl ověřen ing. Vlastimilem Bambasem a PaedDr. Pavlem Pavelkou, kteří shledali zápis v pořádku, což stvrdili svými podpisy.

   Dále starostka Jaroslava Hynková přistoupila k volbě návrhové komise. Jako předsedu navrhla Vladimíra Mastníka, za členy návrhové komise Jana Drahoňovského a MUDr. Jiřího Mlejnka. Návrhová komise v tomto složení proběhla jednomyslně a tím byla návrhová komise schválena.

   Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhla starostka Jaroslava Hynková
Romana Duštu a ing. Bohumila Hercíka. I tento návrh přítomní členové zastupitelstva schválili jednomyslně.

   Potom starostka Jaroslava Hynková přečetla jednotlivé body dnešního programu, který byl předem členům zastupitelstva předložen a zveřejněn na úřední desce městského úřadu. Nikdo ze zastupitelstva neměl k přednesenému programu doplnění, proto o něm dala starostka hlasovat. Poté byl jednomyslně schválen následující program:

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

   1.   Obecně závazná vyhláška o zrušení některých obecně závazných vyhlášek města

   2.   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

   3.   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

   4.   Dodatek č. 2 ke stanovám a smlouvě o založení Mikroregionu Tábor

 

Finanční záležitosti:

   5.   Dodatečné schválení úprav rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou

   6.   Rozpočet Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006

   7.   Žádost o prodloužení termínu splátek půjčky z Fondu rozvoje bydlení

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

   8.   Převod části pozemku p.p.č. 2996/14 k.ú. Lomnice nad Popelkou

   9.   Prodej pozemku p.p.č. 534/2 k.ú. Lomnice nad Popelkou

 10.   Převod pozemků v areálu Střední odborné školy v ul. Antala Staška

 11.   Nabídka pozemku k odkupu – p.p.č. 2350/2 k.ú. Lomnice nad Popelkou

 12.   Nabídka lesních pozemků k odkupu

 

 13.   Diskuse

 14.   Usnesení, závěr

 

   Starostka Jaroslava Hynková ještě sdělila, že z řad občanů se do diskuse k bodu č. 8 schváleného programu písemně přihlásila paní Marie Mikulová a pan Bedřich Stolín.

 

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

 

1.   Obecně závazná vyhláška o zrušení některých obecně závazných vyhlášek města

   Starostka Jaroslava Hynková předala slovo tajemníkovi městského úřadu ing. Ivo Bělonohému, který uvedl, že Město Lomnice nad Popelkou může ze zákona vydávat obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV), což jsou právní předpisy obce. Takových předpisů má město desítky. Tyto vyhlášky mohou být kontrolovány ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje i dozorovým orgánem Ministerstva vnitra ČR, oddělením dozoru Liberec. Právě toto oddělení provedlo kontrolu. V 11 případech musí dojít k opravě. Například se jedná o předpisy staršího data, které vlivem vývoje legislativy ztratily svoji účinnost a vymahatelnost, a oddělení dozoru navrhuje jejich zrušení. V první fázi proto dochází ke zrušení tří OZV, a to č. 1/1992 o poplatcích za znečištění ovzduší, která v r. 2001 pozbyla platnosti s novým zákonem o ochraně ovzduší, č. 4/1993 o městském informačním systému a digitální technické mapě, která stejně nikdy neměla žádné zákonné opodstatnění. Dále OZV č. 1/2000 o symbolech města, která je nyní nad rámec zákona, neboť pravidla pro užívání symbolů města řeší po úpravě v roce 2003 zákon o obcích. Nyní rada města předkládá ke schválení návrh vyhlášky, která všechny tři výše jmenované vyhlášky ruší.

   S dotazem se přihlásil MUDr. Jiří Mlejnek k záležitosti symbolů města, konkrétně k městské vlajce. Zeptal se, zda je možné, aby kdokoliv použil tento symbol města pro vlastní potřebu, bez ohledu na autorská práva města.

   Ing. Ivo Bělonohý odpověděl, že to zákon umožňuje. Na rozdíl od použití znaku města, kdy město musí dát  cizímu subjektu k použití znaku souhlas, vlajka města může být použita kdykoliv a kýmkoliv.

   Další dotazy ani připomínky nebyly, proto ing. Ivo Bělonohý přečetl návrh usnesení a starostka Jaroslava Hynková o něm dala následně hlasovat. Návrh byl přijat jednomyslně.

   Zastupitelstvo města tak vydalo v souladu s § 84 odst. 2, písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2006, o zrušení obecně závazných vyhlášek Města Lomnice nad Popelkou č. 1/1992, o poplatcích za znečištění ovzduší, č. 4/1993, o městském informačním systému a digitální technické mapě, a č. 1/2000, o symbolech města, dle předloženého návrhu, s účinností v nejkratším možném termínu.

2.   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

   Ing. Ivo Bělonohý sdělil, že změny v OZV o místním poplatku ze psů též vyplývají z dozorové činnosti Ministerstva vnitra. Je zapotřebí zrušit odlišnou sazbu poplatku za psa, který je v držení fyzické osoby a za psa, který slouží k podnikatelské činnosti, jak to bylo zakotveno v dosavadní vyhlášce. Takovéto rozlišení je údajně diskriminující. Dále je třeba zrušit ve vyhlášce povinnost držitele psa, aby pes nosil evidenční známku. K tomu ještě ing. Bělonohý dodal, že tato povinnost bude obsahem připravované jiné OZV, která se připravuje na příští zasedání zastupitelstva a která bude pojednávat o pořádku na veřejném prostranství.

   S dotazem ani připomínkou se nikdo nepřihlásil, proto ing. Bělonohý přečetl návrh usnesení, který přijalo všech 14 přítomných členů zastupitelstva.

   Zastupitelstvo města tak vydalo v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2006, o místním poplatku ze psů, dle předloženého návrhu, s účinností v nejkratším možném termínu.

 

3.   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

   Také k tomuto bodu podal informaci ing. Ivo Bělonohý. Vysvětlil, že dále na základě dozorové činnosti je třeba oproti dosavadní vyhlášce rozlišit poplatek za umístění prodejního zařízení (sazba 20,- Kč/m2 /den) a poplatek za umístění zařízení pro poskytování služeb           (10,- Kč/m 2 /den, tj. maximální zákonem stanovená sazba). Dosavadní sazba byla jednotná, a to 20,- Kč.

   Dalšího vysvětlení nebylo třeba, proto ing. Ivo Bělonohý přečetl návrh usnesení, který odsouhlasili všichni přítomní členové zastupitelstva.

   Zastupitelstvo města tak vydalo v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 3/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dle předloženého návrhu, s účinností v nejkratším možném termínu.

 

4.   Dodatek č. 2 ke stanovám a smlouvě o založení Mikroregionu Tábor

   Starostka Jaroslava Hynková k tomuto bodu uvedla, že dne 8. 9. 2005 na shromáždění zástupců dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, došlo k dohodě o novém stanovení podílů na majetku svazku. Dále vyjmenovala výši podílů majetku v procentech pro jednotlivé členské obce.

   Nikdo se s dotazem ani s připomínkou nepřihlásil, proto starostka Jaroslava Hynková přečetla návrh usnesení. Poté zastupitelstvo města jednomyslně přijalo následující usnesení:

   Zastupitelstvo města odsouhlasilo  v souladu s § 48 odst. 3 a § 50 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, změnu podílového vlastnictví majetku dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, ve vztahu k jednotlivým členům uvedeného svazku obcí. Zastupitelstvo města současně schválilo dodatek č. 2 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, a dodatek č. 2 Stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, dle návrhu Mikroregionu Tábor a pověřilo Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podpisu uvedených dokumentů.

 

Finanční záležitosti

 

5.   Dodatečné schválení úprav rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou

   Slovo bylo uděleno Vlastě Zikešové, vedoucí odboru finančního a plánovacího, která připomněla, že 8. prosince minulého roku na posledním zasedání zastupitelstva města bylo odsouhlaseno, že případné změny rozpočtu na r. 2005 v závěru roku budou provedeny za souhlasu rady města s tím, že je zastupitelstvo města dodatečně schválí na 1. zasedání roku nového. O takovou úpravu rozpočtu se jednalo v případě povýšení výdajové části o položku 50.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci města, Kulturní a informační středisko, na akci Příjezd Mikuláše. O stejnou částku byla povýšena příjmová část v položce „Daň z přidané hodnoty“.

   Dotaz ani připomínku nikdo neměl, proto Vlasta Zikešová přečetla návrh usnesení. Pro tento návrh hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva, které tak schválilo dodatečnou úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005 povýšením jak příjmové, tak i výdajové části o 50 tis. Kč. Jedná se o navýšení příjmové položky „Daň z přidané hodnoty“ o 50 tis. Kč a navýšení výdajové položky „Kulturní a informační středisko – příspěvek“ o 50 tis. Kč. Po této úpravě je rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 90.982 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu  3.906 tis. Kč  (stav ke dni 31. 12. 2005).

 

6.   Rozpočet Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006

   Starostka Jaroslava Hynková se krátce zmínila o tvorbě rozpočtu na r. 2006 a o finanční situaci města. Ujistila, že při sestavování rozpočtu byla snaha uspokojit co nejvíce požadavků a přání všech organizací města, ale i zájmových organizací a města jako takového. Pro uspokojení všech požadavků by však bylo zapotřebí o zhruba 45 milionů navíc. Uvedla, že rozpočet města byl nejprve předložen radě města, poté finančnímu výboru a následně zveřejněn na úřední desce i internetu. Následovalo projednání na společné schůzi rady města s členy zastupitelstva. Jelikož byli členové zastupitelstva podrobně s jednotlivými položkami rozpočtu již seznámeni, navrhla starostka, aby p. Zikešová přečetla součtové položky jednotlivých kapitol, což také Vlasta Zikešová učinila.

 

   Poté se přihlásil Vladimír Mastník s faktickou připomínkou a dvěma pozměňovacími návrhy. Faktická připomínka se týkala jeho přesvědčení, že Město Lomnice nad Popelkou (rada města) uzavřelo se společností .A.S.A. nevýhodnou smlouvu o svozu a likvidaci komunálního odpadu, přičemž město přichází odhadem o 1 milion korun.

   První pozměňovací návrh spočíval ve změně názvu položky 2.4 rozpočtu. Vladimír Mastník nesouhlasí s označením „oprava komunikací J. J. Fučíka a Fügnerova“, nýbrž navrhuje formulaci „oprava městských komunikací“, z důvodu, že ul. J. J. Fučíka je ve správě Krajské správy silnic, protože ke slíbené výměně ulice za ulici Rváčovskou s KSS zatím nedošlo.

   Druhý pozměňovací návrh se týkal položky 7.1, a to povýšení příspěvku Hokejovému klubu Lomnice nad Popelkou z 300 tis. na 600 tis. Kč. na zvýšenou spotřebu elektřiny pro zimní stadion. Vladimír Mastník navrhl toto zvýšení provést ponížením výše jmenované položky 2.4 (opravy komunikací).

   K tomu Vlasta Zikešová upozornila, že položka 2.4 je částečně kryta z nedočerpaného, městem přijatého úvěru na opravu komunikací a částečně z nových prostředků města.

   Starostka Jaroslava Hynková uvedla k prvnímu pozměňovacímu návrhu Vladimíra Mastníka, že ul. J. J. Fučíka je jedna z nejexponovanějších ulic pro chodce. Z jednání s Libereckým krajem vyplynulo, že kraj nebude opravovat žádné „svoje“ komunikace, po kterých nejezdí veřejná hromadná doprava. Takovou tato ulice je. Město jedná s krajem o směně této ulice za ulici Rváčovská. Kraj je ochoten nám ul. J. J. Fučíka i dát bezúplatně. Dále starostka oznámila, že je např. velkým úspěchem, že se podařilo vedení města prosadit, aby kraj zařadil do plánu oprav silnic II. a III. třídy z přijatého úvěru na opravy silnic ve výši 750 mil. Kč také silnici vedoucí ze Zeleného háje do Lomnice nad Popelkou. Opravy komunikací v Libereckém kraji by si však vyžádaly asi 40 x více finančních prostředků, než umožňuje úvěr.

   K příspěvku na zimní stadion se vyjádřil Roman Dušta, který navrhl jednat ze strany města s hokejovým klubem dál, vyžádat si ekonomický rozbor celého hospodaření hokejového klubu, teprve potom navýšit příspěvek. Nestačí mu předložený dopis hokejového klubu, podle kterého tam je údajně situace kritická, potřebuje pro rozhodnutí přesné informace.

   Jelikož Roman Dušta nepřednesl přesnou formulaci svého doplňujícího návrhu, zformuloval text návrhu  usnesení ing. Ivo Bělonohý: „Zastupitelstvo města ukládá Jaroslavě Hynkové, starostce, jednat s hokejovým klubem o finanční situaci a předložit zastupitelstvu města při případných úpravách rozpočtu návrh na případnou úpravu této položky“.

   Poté proběhlo o tomto návrhu hlasování takto. Pro tento návrh hlasovalo 13 členů zastupitelstva (ing. Vlastimil Bambas, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, ing. Bohumil Hercík, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, MUDr. Jiří Mlejnek, ing. František Novotný, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Miroslav Šmiraus, ing. Petr Velda). Vladimír Mastník se hlasování zdržel. Tím byl návrh Romana Dušty přijat.

   Poté vystoupila starostka Jaroslava Hynková, která sdělila, že vzhledem k výsledku předchozího hlasování je již hlasování o návrhu Vladimíra Mastníka, týkajícího se povýšení příspěvku pro HC Lomnice nad Popelkou na 600 tis. Kč, bezpředmětné.

   K druhému pozměňovacímu návrhu Vladimíra Mastníka, týkajícího se změny textu položky 2.4 rozpočtu („oprava komunikací města“) proběhlo další hlasování. Pro navrhovanou opravu položky hlasovalo 7 členů zastupitelstva (Jan Drahoňovský, Roman Dušta, ing. Bohumil Hercík, Bc. Otakar Kracík, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, ing. František Novotný), proti návrhu hlasovalo 5 členů ( ing. Vlastimil Bambas, Josef Kysela, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Petr Velda) a dva členové se hlasování zdrželi (Jaroslava Hynková a ing. Miroslav Šmiraus). Tím návrh Vladimíra Mastníka nebyl schválen.

   Proto bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu usnesení, který napřed přečetla Vlasta Zikešová. Pro návrh hlasovalo 12 členů zastupitelstva (ing. Vlastimil Bambas, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, MUDr. Jiří Mlejnek, ing. František Novotný, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Miroslav Šmiraus, ing. Petr Velda). Dva členové se hlasování zdrželi (ing. Bohumil Hercík, Vladimír Mastník).

   Zastupitelstvo města tak schválilo na základě § 84 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 v celkové výši 73.728 tis. Kč a to v části příjmové: příjmy 67.163 tis. Kč, financování 6.565 tis. Kč, v části výdajové: výdaje 70.839 tis. Kč, financování 2.889 tis. Kč, dle návrhu předloženého a zveřejněného v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo města současně uložilo Jaroslavě Hynkové, starostce, jednat se zástupci hokejového klubu HC Lomnice nad Popelkou, o nákladech na provoz zimního stadionu a případný požadavek na úpravu finančního příspěvku Města Lomnice nad Popelkou předložit při následujících úpravách rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006. 

 

7.   Žádost o prodloužení termínu splátek půjčky z Fondu rozvoje bydlení

   Slovo bylo předáno ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města, která uvedla, že členové zastupitelstva obdrželi v písemných materiálech vysvětlení záležitosti splácení půjček paní Vojtekové z fondu bydlení. Rada města projednala žádost paní Vojtekové o prodloužení lhůty splatnosti, která vypršela 30. 4. 2005, a nedoporučuje zastupitelstvu tuto žádost schválit. S dotazem ani připomínkou se nepřihlásil žádný člen zastupitelstva, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení, který byl poté jednomyslně přijat všemi hlasy.

   Zastupitelstvo města tak neschválilo prodloužení termínu úhrady splátek půjček z Fondu rozvoje bydlení (smlouvy o půjčce č. 19/2000 a 20/2000), poskytnutých  Ivaně Vojtekové, bytem Lomnice nad Popelkou, dle její žádosti a trvá na úhradě dlužných částek do 30 dnů od převzetí výzvy k úhradě Ivanou Vojtekovou.

 

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti

 

8.   Převod části pozemku p.p.č. 2996/14 k.ú. Lomnice nad Popelkou

   Ing. Milena Rádlová uvedla, že po projednání způsobu majetkoprávního vypořádání mezi Městem Lomnice nad Popelkou a manžely Pavlou a Bedřichem Stolínovými formou prodeje části pozemku p.p.č. 2996/14 v zastupitelstvu města 3. 11. 2005 byl zveřejněn záměr prodeje jmenované části pozemku. Na tento záměr reagovala v zákonné době svojí žádostí o koupi paní Marie Mikulová, která na místě samém po dlouhá léta obhospodařuje zahrádku. Rada města na své schůzi 2. 2. 2006 doporučila zastupitelstvu tuto záležitost projednat.

   Z řad zastupitelstva se přihlásil Jan Drahoňovský, který oznámil, že před začátkem dnešního zasedání mu předala paní Mikulová dvě možné varianty řešení obou požadavků, tj. požadavku manželů Stolínových a požadavku jejího. Jan Drahoňovský řekl, že by bylo dobré, aby zde paní Mikulová svoji představu přednesla.

   Nikdo z členů zastupitelstva se potom nepřihlásil, proto starostka Jaroslava Hynková předala slovo paní Marii Mikulové, která se předem písemně přihlásila do rozpravy a k tomuto bodu, stejně jako pan Bedřich Stolín.

   Paní Mikulová vysvětlila, že část pozemku, který má být manželům Stolínovým odprodán, již dlouho řadu let se svým manželem obhospodařovali a platí za to nájem. Nyní by paní Mikulová utrpěla ztrátu zahrádky a byla by poškozena podobně jako byli na jiném místě poškozeni manželé Stolínovi při tehdejším restitučním řízení. Proto navrhla, aby byla prodána manželům Stolínovým ta část pozemku, kterou obhospodařují nebo jiná část pozemku a nebyly tím poškozeny jiné osoby. Pro názornost vypracovala plánek.

   Poté dostal slovo pan Bedřich Stolín, který uvedl, že nájem ze zahrádek na předmětném místě se platí až od r. 2005 a on žádal o odprodej ještě v době, kdy z těchto zahrádek nájmy nikdo neplatil. Nesouhlasil s odprodejem pouze té části pozemku, na kterém má svoji zahrádku, protože tím by se jeho finanční ztráta daleko méně zkompenzovala. Ujistil, že nechce omezovat dosavadní uživatele v hospodaření na jejich zahrádce a že mu nebudou muset platit nájem. Na svém vyjádření a požadavku trval.

   Jan Drahoňovský navrhl panu Stolínovi řešit situaci zřízením věcného břemene pro paní Mikulovou.

   Dále vyjádřil Bc. Otakar Kracík svůj názor, že by rád vyhověl oběma stranám a je nutná jejich vzájemná dohoda, aby se jedno zlo nenahrazovalo dalším zlem.

   Ing. Miroslav Šmiraus se zeptal paní Mikulové, zda by souhlasila s prodejem celé části  pozemku manželům Stolínovým, kdyby v kupní smlouvě bylo zakotveno, že bude mít zahrádku v bezplatném nájmu. Paní Mikulová s tím nesouhlasila, protože prý nejsou s panem Stolínem ve velké shodě. Navíc má obavy, že stejné právo by už nepřešlo na její děti.

   Ing. Šmiraus navrh proto další řešení, a to že by Město Lomnice nad Popelkou panu Stolínovi z původně určené plochy k odprodeji darovalo pouze dvě třetiny.

   S tím pan Stolín nesouhlasil a vyslovil také nesouhlas s tím, že záměr prodeje byl zveřejněn jako veřejná nabídka nikoliv na předem určeného nabyvatele. Označil za neférové jednání, že jeho účast na projednávání záležitosti na poslední schůzi rady města byla náhle odvolána. To mu vysvětlila ing. Rádlová, která sdělila, že pan Stolín měl být přizván na schůzi rady proto, aby s ním byla projednána nová žádost paní Mikulové na změnu doby nájmu její zahrádky na dobu určitou, a sice na 5 let. Avšak těsně před schůzí rady tuto svoji žádost vzala paní Mikulová zpět.

   Jan Drahoňovský navrhl záležitost odložit na příští zasedání zastupitelstva a znovu projednat s manželi Stolínovými.

   Vladimír Mastník se přiklonil k návrhu ing. Šmirause a přednesl tak svůj návrh na

 zachování prodeje pozemku panu Stolínovi za podmínky zřízení věcného břemene spočívajícího v bezúplatném užívání zahrádky paní Mikulovou. Tento návrh Vladimíra Mastníka zformuloval do textu návrhu usnesení ing. Ivo Bělonohý. Ing. Miroslav Šmiraus však namítl, že by bylo lépe, kdyby se v tomto smyslu hlasovalo až na příštím zasedání, kde by byla členům zastupitelstva kupní smlouva předložena. Starostka Jaroslava Hynková namítla, že příští zasedání bude v dubnu, kdy už je potřeba na pozemku pracovat.

   Poté bylo hlasováno nejprve o návrhu ing. Šmirause, který zformuloval ing. Ivo Bělonohý takto: „Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí o části pozemku p.p.č. 2996/14 k. ú. Lomnice nad Popelkou, ve smyslu prodeje tohoto pozemku manželům Stolínovým za podmínky zřízení věcného břemene pro Marii Mikulovou, a požaduje předložení kupní smlouvy s touto podmínkou na příští nejbližší zasedání zastupitelstva města“. Pro tento návrh hlasovali pouze tři členové zastupitelstva (Jan Drahoňovský, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Miroslav Šmiraus), proto návrh nebyl přijat.

   Dále bylo hlasováno o návrhu Vladimíra Mastníka, návrh usnesení zformuloval opět ing. Ivo Bělonohý, a to takto: „Zastupitelstvo města schvaluje v návaznosti na své usnesení č. 42/05/Z písm.b) ze dne 3. 11. 2005, prodej části pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Stolínovým s podmínkou zřízení věcného břemene na část tohoto pozemku pro Marii Mikulovou, za kupní cenu 3.816,- Kč.“ Pro tento návrh hlasovalo pět členů (ing. Vlastimil Bambas, Jaroslava Hynková, Josef Kysela, ing. František Novotný, Vladimír Mastník), takže ani tento návrh nebyl přijat.

   Následně bylo přistoupeno ke třetímu hlasování, a to o původním  návrhu usnesení, který na základě usnesení rady města přednesla ing. Milena Rádlová: „Zastupitelstvo města schvaluje v návaznosti na své usnesení č. 42/05/Z písm.b) ze dne 3. 11. 2005, prodej části pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura orná půda, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Pavle a Bedřichu  Stolínovým, bytem Lomnice nad Popelkou, za kupní cenu 3.816,- Kč.“ Pro tento návrh nehlasoval nikdo, proti hlasoval ing. Miroslav Šmiraus a hlasování se zdrželo 13 členů (ing. Vlastimil Bambas, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, ing. Bohumil Hercík, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, ing. František Novotný, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Petr Velda). Návrh také nebyl přijat.

   Jelikož k této záležitosti nebyl přijat ani jeden návrh usnesení a majetkoprávní vypořádání v dané věci je nutno řešit, přednesl ing. Ivo Bělonohý čtvrtý návrh, vyplývající z předešlé situace. Tento návrh byl již schválen dvanácti přítomnými členy zastupitelstva, kromě Mgr. Václava Šimůnka a ing. Miroslava Šmirause.

   Zastupitelstvo města tak neschválilo prodej části pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou  a uložilo Jaroslavě Hynkové, starostce, předložit na nejbližší následující zasedání zastupitelstva města jiný způsob majetkoprávního vypořádání mezi Městem Lomnice nad Popelkou a manželi Bedřichem a Pavlou Stolínovými, bytem Lomnice nad Popelkou, v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Semily, č.j. 3891/04 ze dne 23. 8. 2004, týkajícího se restitučního vypořádání pozemků p.p.č. 2931/2, p.p.č. 2931/6 a st.p.č. 2197, k.ú. Lomnice nad Popelkou.

 

9.   Prodej pozemku p.p.č. 534/2 k.ú. Lomnice nad Popelkou

   Ing. Milena Rádlová uvedla, že se jedná o prodej pozemku, který je součástí přilehlé komunikace, ul. Gen. Ludvíka Svobody, na základě žádostí dvou žadatelů, a to Evy Kmínkové a Oldřicha Kodejšky. Rada města tento prodej svým usnesením doporučila. Dotazy ani připomínky ze strany zastupitelstva nebyly, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení o dvou částech. Nejprve bylo hlasováno o první části, o prodeji paní Evě Kmínkové. Návrh byl jednomyslně přijat.

   Zastupitelstvo města tak schválilo prodej části pozemku p.p.č. 534/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, a to pozemek p.p.č. 534/75 o výměře cca 139 m2, odměřený geometrickým plánem č. 1764-338/2005 ze dne 16. 11. 2005, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Evě Kmínkové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2.

   Dále bylo hlasováno o druhé části, o prodeji panu Oldřichu Kodejškovi. I tento návrh byl přijat jednomyslně.

   Zastupitelstvo města tak schválilo prodej části pozemku p.p.č. 534/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, a to pozemek p.p.č. 534/76 o výměře cca 264 m2, odměřený geometrickým plánem č. 1764-338/2005 ze dne 16. 11. 2005, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Oldřichu Kodejškovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2.

 

10.   Převod pozemků v areálu Střední odborné školy v ul. Antala Staška

   Ing. Milena Rádlová sdělila, že bezúplatný převod pozemků v areálu Střední odborné školy v ul. Antala Staška byl již projednáván a schválen zastupitelstvem města dne 24. 9. 2001, avšak se neuskutečnil z důvodu neexistence nabývací listiny. Následným jednáním s Libereckým krajem byl dojednán prodej Libereckému kraji, zřizovateli školy, za cenu 3.000,- Kč, která odpovídá nákladům Města Lomnice nad Popelkou za převod.

   Roman Dušta se přihlásil s připomínkou, že v návrhu usnesení, které zastupitelstvu bylo předloženo, nenašel výměry tří předmětných pozemků. Ing. Rádlová výměry proto sdělila a starostka Jaroslava Hynková ubezpečila, že budou uvedeny v konečném vydaném usnesení z dnešního zastupitelstva. Poté ing. Rádlová přečetla návrh usnesení, který přijalo zastupitelstvo jednomyslně.

   Zastupitelstvo města tak schválilo prodej pozemků st.p.č. 1489/2 o výměře 49 m2, p.p.č. 136/9 o výměře 32 m2, kultura ostatní plocha a p.p.č. 138/1 o výměře 166 m2, kultura trvalý travní porost, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou do vlastnictví Libereckého kraje, kupní cena 3.000,- Kč. Zastupitelstvo města současně zrušilo své usnesení č. 159/01 ze dne 24. 9. 2001, které se týkalo schválení bezúplatného převodu pozemků st.p.č. 1489/2 a p.p.č. 138/1, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou bývalé Integrované střední škole Lomnice nad Popelkou.

 

11.   Nabídka pozemku k odkupu – p.p.č. 2350/2 k.ú. Lomnice nad Popelkou

   Ing. Milena Rádlová uvedla, že v písemném materiálu byla zastupitelstvu předložena nabídka České spořitelny, a. s. k odprodeji pozemku p.p.č. 2350/2. Rada města po projednání na své schůzi dne 2. 2. 2006 koupi pozemku nedoporučuje z důvodu, že pozemek nemá pro město větší význam.

   S dotazem ani připomínkou se nikdo nepřihlásil, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení. S předneseným návrhem souhlasilo 13 členů zastupitelstva (ing. Vlastimil Bambas, Jan Drahoňovský, ing. Bohumil Hercík, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Josef                  Kysela, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, ing. František Novotný, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Miroslav Šmiraus, ing. Petr Velda), Roman Dušta se hlasování zdržel.

   Zastupitelstvo města tak neschválilo odkoupení pozemku p.p.č. 2350/2, k.ú. Lomnice
nad Popelkou, kultura ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 627 m2, který je ve vlastnictví společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha, dle nabídky uvedené společnosti, z důvodu nepotřebnosti pro Město Lomnice nad Popelkou.

 

12.   Nabídka lesních pozemků k odkupu

   Ing. Milena Rádlová vysvětlila, že se jedná o 5 lesních pozemků, které pan Jaroslav Holec nabídl městu k odkupu. Lesní hospodář města, pan Jaroslav Blažík provedl ekonomické posouzení nabídky. Rada města odkoupení nedoporučuje.

   Přihlásil se Roman Dušta, který uvedl, že dle nabídky pana Holce by lesní pozemky stály 160 tis. Kč, finanční zisk z vytěžení lesa podle rozboru pana Blažíka byl činil přibližně 200 tis. Kč, ale p. Dušta neví, kolik by stálo následné nové zalesnění. Otázkou je, zda má město v současnosti na odkoupení peníze a jestli je záležitost výhodná, když není známa cena budoucího zalesnění.

   Starostka Jaroslava Hynková na to odpověděla, že hlavní důvod nevhodnosti odkupu je v tom, že předmětné lesní pozemky nenavazují na lesní pozemky města.

   Další dotazy ani připomínky nebyly, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení. Přednesený návrh přijali všichni přítomní členové zastupitelstva jednomyslně.

   Zastupitelstvo města tak neschválilo odkoupení lesních pozemků p.p.č. 3134 o výměře 5271 m2, p.p.č. 3137 o výměře 414 m2, p.p.č. 3141 o výměře 2388 m2, p.p.č. 3142 o výměře 5664 m2 a p.p.č. 3434 o výměře 3143 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Jaroslava Holce, bytem Lomnice nad Popelkou, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, z důvodu nepotřebnosti pro Město Lomnice nad Popelkou.

13.   Diskuse

 

Body dnešního programu byly vyčerpány a starostka Jaroslava Hynková otevřela diskusi.

 

   První se do diskuse přihlásil Vladimír Mastník se dvěma připomínkami. Za prvé vyjádřil připomínku řady občanů k nově opraveným hodinám na věži radnice, které nejsou z dálky dobře zřetelné. Je potřeba zvýraznit ručičky. Za druhé tlumočil nespokojenost některých občanů s ochranným zábradlím na Školním náměstí. Zábradlí nesplňuje zcela svůj účel, naopak občany vystavuje nebezpečí.

   K první připomínce se vyjádřil ing. Ivo Bělonohý, který ujistil, že jedná s dodavatelskou firmou a po skončení zimy bude provedena úprava ciferníku.

   K otázce zábradlí na Školním náměstí uvedl místostarosta Josef Kysela, že zábradlí bylo instalováno z dotace Libereckého kraje především z podnětu Základní školy za účelem zabránění vstupu dětí do vozovky. Zábradlí bude na příští zimu demontováno, což umožňuje způsob jeho osazení. Bude tak umožněna lepší údržba předmětného prostoru v zimních měsících.

 

   Pan Stolín ml. se dotázal, kam mají občané, kteří chodí venčit psy, odklízet při vycházkách psí exkrementy, když ve městě, kromě náměstí nejsou rozmístěny odpadové koše. Umísťovat takový odpad občanům do popelnic je nevhodné, neboť u některých občanů to vyvolává nevoli. Jestli tato situace znamená, že se psí exkrementy nemusí uklízet. Dále se zeptal, jak jsou městem využívány finanční prostředky, které vznikají z poplatku ze psů.

   Josef Kysela a Ing. Ivo Bělonohý podali informaci, že město zvažuje možnost nákupu speciálních nádob se sáčky a jiných zařízení dle došlých nabídek. Než však budou k dispozici, neznamená to, že se tento odpad může nechat ležet. Je to jako s jiným odpadem, který občanovi vznikne při pobytu venku. Pakliže není odpad kam odhodit na určené místo, musí jej odnést domů. K otázce poplatků ze psů uvedl, že z vybraných finančních prostředků se hradí například nákup psích známek a dále výdaje spojené se zaběhnutými psy na území města, např. s jejich pobytem v útulku apod. Dle zákona o ztrátách a nálezech se nález po půl roce (i zaběhnutý pes) stává majetkem města. Proto se město musí o takové psy starat.

 

   Dále vystoupil pan Bedřich Stolín st., který ještě navázal na projednávání jeho zahrádky při dnešním zasedání. Uvedl, že obdržel návrh – plánek od paní Mikulové. Navrhl, ať se pod to paní Mikulová podepíše a on to „bere“. Starostka Jaroslava Hynková mu odpověděla, aby se s paní Mikulovou sešli, domluvili se a navrhli nějaký termín, kdy společně přijdou na radnici. Zastupitelstvo uložilo starostce dnešním usnesením úkol, předložit na příští zasedání jiný způsob řešení, proto bude ráda, když dojde ke shodě. Pan Stolín s takovým postupem souhlasil.

 

   Pan Josef Pěnička vystoupil se svým příspěvkem týkajícím se likvidace odpadů. Přimlouval se za to, aby skládka v Košťálově byla kontrolována, aby zde nebyl ukládán odpad dovážený do České republiky z Německa. Ředitel Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou  ho prý ujistil, že dosud se tento případ v Košťálově nestal.

   Dále se zeptal, jaký je vývoj ve vlastnickém vztahu ke kompostárně. Na to odpověděla starostka Jaroslava Hynková, že v pondělí 13. 2. 2006 proběhne projednávání u Okresního soudu v Semilech ve věci sporu Města Lomnice nad Popelkou proti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ujistila, že vedení města se usilovně snaží získat závod na zpracování tuhých komunálních odpadů zpět do vlastnictví města a řádně jej využívat. Co se týče neřízené skládky v Košťálově, ta nepatří městu, a proto ji město nemůže ani spravovat a kontrolovat. Pan Pěnička ještě upozornil, že skládka se nachází nedaleko zdrojů pitné vody pro Lomnici nad Popelkou.

 

 

13.   Usnesení, závěr

  

   Jelikož další příspěvky do diskuse nebyly, starostka Jaroslava Hynková diskusi ukončila a prohlásila, že k jednotlivým bodům bylo hlasováno průběžně, proto se dále hlasovat nebude. Požádala předsedu návrhové komise Vladimíra Mastníka o přednesení zprávy.

  Vladimír Mastník potvrdil, že na dnešním zasedání zastupitelstva města byla všechna přečtená usnesení schválena většinou hlasů.

 

   V závěru zasedání starostka Jaroslava Hynková poděkovala členům zastupitelstva i občanům za účast a v 19.55 hodin zasedání ukončila.

  

    Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

 

Ze zasedání byl pořízen audiozáznam, který je uložen u tajemníka městského úřadu.    

 

 

V Lomnici nad Popelkou, 9. 2. 2006

 

 

  Roman Dušta

 

 

Ing. Bohumil Hercík

 

 

                                                                                              Jaroslava Hynková

                                                                                                      starostka


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz