Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 24.zasedání zastupitelstva města (9.2.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 10.02.2006 do 21.02.2006
Vytvořil: Zastupitelstvo Města
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města
Značka: ZM 24 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 24. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 9. února 2006

 

 

 

Zastupitelstvo města vydává                                                                                          1 / 06 / Z

 

a) v souladu s § 84 odst. 2, písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2006, o zrušení obecně závazných vyhlášek Města Lomnice nad Popelkou č. 1/1992, o poplatcích za znečištění ovzduší, č. 4/1993, o městském informačním systému a digitální technické mapě, a č. 1/2000, o symbolech města, dle předloženého návrhu, s účinností v nejkratším možném termínu.

 

 

b) v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2006, o místním poplatku ze psů, dle předloženého návrhu, s účinností v nejkratším možném termínu.

 

 

c) v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 3/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dle předloženého návrhu, s účinností v nejkratším možném termínu.

 

 

Zastupitelstvo města souhlasí                                                                                        2 / 06 / Z

 

- v souladu s § 48 odst. 3 a § 50 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, se změnou podílového vlastnictví majetku dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, ve vztahu k jednotlivým členům uvedeného svazku obcí.

Zastupitelstvo města současně schvaluje

- dodatek č. 2 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, a dodatek č. 2 Stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, dle návrhu Mikroregionu Tábor

a pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podpisu uvedených dokumentů.

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                      3 / 06 / Z

 

a) dodatečnou úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005 povýšením jak příjmové tak i výdajové části o 50 tis. Kč. Jedná se o navýšení příjmové položky „Daň z přidané hodnoty“ o 50 tis. Kč a navýšení výdajové položky „Kulturní a informační středisko – příspěvek“ o 50 tis. Kč. Po této úpravě je rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 90.982 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu  3.906 tis. Kč  (stav ke dni 31. 12. 2005).

 

 

b) na základě § 84 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 v celkové výši 73.728 tis. Kč a to v části příjmové: příjmy 67.163 tis. Kč, financování 6.565 tis. Kč, v části výdajové: výdaje 70.839 tis. Kč, financování 2.889 tis. Kč, dle návrhu předloženého a zveřejněného v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.   

Zastupitelstvo města současně ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, jednat se zástupci hokejového klubu HC Lomnice nad Popelkou, o nákladech na provoz zimního stadionu a případný požadavek na úpravu finančního příspěvku Města Lomnice nad Popelkou předložit při následujících úpravách rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006. 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                      4 / 06 / Z

 

a) prodej části pozemku p.p.č. 534/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, a to pozemek p.p.č. 534/75 o výměře cca 139 m2, odměřený geometrickým plánem č. 1764-338/2005 ze dne 16. 11. 2005, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Evě Kmínkové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2.

 

 

b) prodej části pozemku p.p.č. 534/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, a to pozemek p.p.č. 534/76 o výměře cca 264 m2, odměřený geometrickým plánem č. 1764-338/2005 ze dne 16. 11. 2005, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Oldřichu Kodejškovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2.

 

 

c) prodej pozemků st.p.č. 1489/2 o výměře 49 m2, p.p.č. 136/9 o výměře 32 m2, kultura ostatní plocha a p.p.č. 138/1 o výměře 166 m2, kultura trvalý travní porost, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou do vlastnictví Libereckého kraje, kupní cena 3.000,- Kč.

Zastupitelstvo města současně zrušuje

- své usnesení č. 159/01 ze dne 24. 9. 2001, které se týkalo schválení bezúplatného převodu pozemků st.p.č. 1489/2 a p.p.č. 138/1, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou bývalé Integrované střední škole Lomnice nad Popelkou.

 

 

  

 

Zastupitelstvo města neschvaluje                                                                                  5 / 06 / Z

 

a) prodloužení termínu úhrady splátek půjček z Fondu rozvoje bydlení (smlouvy o půjčce č. 19/2000 a 20/2000), poskytnutých  Ivaně Vojtekové, bytem Lomnice nad Popelkou, dle její žádosti

a trvá

na úhradě dlužných částek do 30 dnů od převzetí výzvy k úhradě Ivanou Vojtekovou.

 

 

b) prodej části pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou

a ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, předložit na nejbližší následující zasedání zastupitelstva města jiný způsob majetkoprávního vypořádání mezi Městem Lomnice nad Popelkou a manželi Bedřichem a Pavlou Stolínovými, bytem Lomnice nad Popelkou, v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Semily, č.j. 3891/04 ze dne 23. 8. 2004, týkajícího se restitučního vypořádání pozemků p.p.č. 2931/2, p.p.č. 2931/6 a st.p.č. 2197, k.ú. Lomnice nad Popelkou.

 

 

c) odkoupení pozemku p.p.č. 2350/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 627 m2, který je ve vlastnictví společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha, dle nabídky uvedené společnosti, z důvodu nepotřebnosti pro Město Lomnice nad Popelkou.

 

 

d) odkoupení lesních pozemků p.p.č. 3134 o výměře 5271 m2, p.p.č. 3137 o výměře 414 m2, p.p.č. 3141 o výměře 2388 m2, p.p.č. 3142 o výměře 5664 m2 a p.p.č. 3434 o výměře 3143 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Jaroslava Holce, bytem Lomnice nad Popelkou, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, z důvodu nepotřebnosti pro Město Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 9. února 2006  

 

 

     Josef Kysela                                                                   Jaroslava Hynková         

     místostarosta                                                                          starostka


Propojení na související dokumenty:
  • Zápis z 24.zasedání zastupitelstva města (9.2.2006)
  • Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz