Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva města (8.12.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 16.12.2005 do 05.01.2006
Vytvořil: Zastupitelstvo Města
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM
Značka: ZM 23 Z

Město Lomnice nad Popelkou

 

Z Á P I S

 

z 23. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 8. prosince 2005

 

 

Přítomno:    15 členů zastupitelstva města (ing. Vlastimil Bambas, Mgr. Petr Doležal, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, Vladimír Mastník, ing. František Novotný, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Miroslav Šmiraus, ing. Petr Velda)

                                              

                         omluveni:         MUDr. Jiří Mlejnek
                                                     

                         nepřítomen:     ing. Josef Klinger

                                              

                         tajemník městského úřadu ing. Ivo Bělonohý

                       

                         22 občanů

                              

                         hosté:  čestní občané a jejich rodinní příslušníci

Jarmila Lásková Soldátová, poradkyně Mikroregionu Tábor

                                   ing. Vlastimil Kraus, zástupce Ministerstva zemědělství, starosta Obce

Syřenov

                               

 

    Dnešní zasedání zastupitelstva města zahájila v 18.05 hodin a dále řídila starostka Jaroslava Hynková. Oznámila, že 23. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a že je přítomno
15 členů zastupitelstva, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Pořízením zápisu z dnešního jednání pověřila tajemníka městského úřadu, ing. Ivo Bělonohého. Dále potvrdila, že zápis
z 22. zasedání zastupitelstva města byl ověřen Janem Drahoňovským a Romanem Duštou, kteří shledali zápis v pořádku, což stvrdili svými podpisy.

   Dále starostka Jaroslava Hynková přistoupila k volbě návrhové komise. Jako předsedu navrhla ing. Františka Novotného, který byl následně všemi přítomnými členy zastupitelstva schválen. Za členy návrhové komise starostka navrhla ing. Bohumila Hercíka a Bc. Otakara Kracíka. Rovněž tento návrh byl jednomyslně přijat a tím byla návrhová komise schválena ve výše uvedeném složení.

   Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhla starostka Jaroslava Hynková
ing. Vlastimila Bambase a PaedDr. Pavla Pavelku. I tento návrh schválili všichni přítomní členové zastupitelstva.

   Dále starostka Jaroslava Hynková navrhla doplnění předem předloženého programu dnešního jednání, a to o dva body: Spolupráce Města Lomnice nad Popelkou v programu LEADER+ v rámci Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor a dále Dodatek ke smlouvě na finanční úvěr na opravy místních komunikací a chodníků v Lomnici nad Popelkou. Nikdo žádné připomínky nebo další doplnění programu neměl, proto dala starostka Jaroslava Hynková hlasovat nejprve o prvním doplněném bodu. Tento bod byl přijat jednomyslně. Také druhý doplněný bod přijali přítomní členové zastupitelstva všemi hlasy. Potom starostka přečetla návrh celého programu včetně doplněných bodů:

 

Zahájení

   1.   Slavnostní předání čestného občanství Města Lomnice nad Popelkou

Přestávka

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

   2.   Spolupráce Města Lomnice nad Popelkou v programu LEADER + v rámci DSO    

         Mikroregion Tábor

   3.   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady na rok 2006

   4.   Změna zřizovací listiny Speciálních škol – změna názvu

 Finanční záležitosti

    5.   Dodatek ke smlouvě na finanční úvěr na opravy místních komunikací a chodníků

          v Lomnici nad Popelkou 

   6.   Úpravy rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005

   7.   Rozpočtové provizorium na rok 2006

 Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti

   8.   Majetkoprávní změny v rámci jednoduchých pozemkových úprav č.j. 1883

   9.   Darování osobního automobilu Technickým službám

  10.   Diskuse

  11.   Usnesení, závěr

 

   Takto přednesený program byl poté schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. Z řad občanů se nikdo k projednávaným bodům písemně nepřihlásil.

 

 

1.   Slavnostní předání čestného občanství Města Lomnice nad Popelkou

 

   Na úvod vystoupil pěvecký sbor Bořivoj Kulturního a informačního střediska Města Lomnice nad Popelkou pod vedením Zdenky Lokajové, který přednesl píseň „Čechy krásné, Čechy mé“.

 

   Poté starostka Jaroslava Hynková přivítala všechny zúčastněné, především členy rodin oceněných. Dále ve své řeči připomněla hrůzy a mnohamilionové oběti 2. světové války, od jejíhož ukončení uplynulo letos 60 let. Vzpomenutím těchto událostí můžeme alespoň částečně vzdát hold všem padlým, umučeným a popraveným. Pamětníků oněch hrozných dob ubývá a je třeba vzpomenout s povděkem na ty, kdo hrůzy války poznali na vlastní kůži, aby jejich zkušenost zůstala zachována dalším generacím jako poučení a varování. Dále starostka sdělila, že Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou udělilo při příležitosti 60. výročí osvobození České republiky dle § 36 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle směrnice zastupitelstva města č. 1/2003 svým usnesením 36/05/Z ze dne 15. 9. 2005 čestné občanství osmi občanům, jejichž jména přečetla:

panu Karlu Bartošovi, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu

panu Michalu Bitljanovi, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu

panu Bohumilu Jodasovi, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu

panu Josefu Martínkovi, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu

panu Josefu Mikulemu, za zásluhy v boji proti fašismu

panu Janu Niesnerovi, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu

panu Ladislavu Rubínovi, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu

panu Miroslavu Ryšavému, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu

 

   Dále všichni přítomní vyslechli dvě vystoupení recitátorů ze Základní školy T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou.

   Potom následoval vlastní akt předání čestného občanství, při kterém Bohuslav Vejnar četl stručný přehled o životě jednotlivých vyznamenaných osob a jejich zásluhách v boji proti fašismu, přičemž byl na plátně promítán obraz dle fotografií oceněných. Starostka Jaroslava Hynková předala čestné občanství v abecedním pořadí takto:

 

Ocenění pro pana Karla Bartoše převzal Karel Bartoš, syn.

Ocenění pro pana Michala Bitljana převzala Dana Bitljanová, manželka.

Ocenění pro pana Bohumila Jodase převzal ing. Jaroslav Zuzánek, synovec.

Ocenění pro pana Josefa Martínka převzali synové MVDr. Ivan Martínek a ing. Jiří Martínek.

Pan Josef Mikule si převzal ocenění osobně, jako jediný dosud žijící z řady oceněných. Zároveň je poslední a jediný dosud žijící rodilý lomnický občan, který přežil věznění v koncentračních táborech.

Ocenění pro pana Jana Niesnera převzal Jan Niesner, syn.

Ocenění pro pana Ladislava Rubína převzala Eva Kalhousová, dcera.

Ocenění pro pana Miroslava Ryšavého předáno dodatečně, neboť Miroslav Ryšavý, syn, který byl vyzván k převzetí, se ze zdravotních důvodů omluvil.

 

Poté vystoupilo flétnové trio Základní umělecké školy Lomnice nad Popelkou a dále opět pěvecký sbor Bořivoj, který slavnostní akt ukončil státní hymnou. Na závěr starostka Jaroslava Hynková poděkovala všem účinkujícím za důstojné vystoupení a všem přítomným za účast. Zároveň vyhlásila desetiminutovou přestávku. Nakonec vystoupil ještě MVDr. Ivan Martínek, který poděkoval jménem svým i ostatních přebírajících za důstojné a vynikající ocenění. Zároveň popřál Městu Lomnici nad Popelkou jako mimolomnický občan hodně zdaru. Na to reagovala starostka Jaroslava Hynková poděkováním za jeho milá slova a pozvala pana Martínka i ostatní k návštěvě radnice při některé z cest do Lomnice nad Popelkou.

 

Následovala přestávka 10 minut.

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

 

2.   Spolupráce Města Lomnice nad Popelkou v programu LEADER +  v rámci DSO    

      Mikroregion Tábor

   V 19.00 hodin jednání zastupitelstva města pokračovalo. Starostka Jaroslava Hynková uvedla, že členové zastupitelstva obdrželi písemný materiál, k němuž podá vysvětlení
Jarmila Lásková Soldátová (poradkyně Mikroregionu Tábor) a ing. Vlastimil Kraus, kteří jsou přítomni zde v sále.

   Slova se ujala paní Lásková Soldátová, která uvedla, že v rámci operačního programu Ministerstva zemědělství – podopatření 2.1.4.Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER +) lze požádat o dotaci. Žádost může podat pouze občanské sdružení, které bude pracovat samostatně na území Mikroregionu Tábor a Mikroregionu Brada. Proto je podmínkou vytvoření takového sdružení a zároveň vytvoření strategického materiálu, který by definoval základní rozvojové osy daného území. V případě, že se schválí rozvojový materiál, mohou z tohoto programu následně čerpat zemědělci, podnikatelé (společnosti do 25 zaměstnanců), neziskový sektor i komunální sféra. Dále paní Lásková Soldátová poskytla další, ne příliš jasné informace.

      Vladimír Mastník se přihlásil s dotazem, zda je nějaký zájemce o program LEADER z Lomnice nad Popelkou a okolí a přiklonil se k využití tohoto programu. Paní Lásková Soldátová vyjmenovala některé firmy a organizace z Lomnice n. P., Bradlecké Lhoty, Syřenova, Železnice, které mají zájem a se kterými již probíhá jednání (ZEOS LOMNICE a.s., Jarošík s.r.o., Myslivecká jednota Syřenov, Kovovýroba Bradlecká Lhota).

   Starostka Jaroslava Hynková vyslovila názor, že by se mělo vzhledem k tomu, že problematika je stále nejasná,  hlasovat nejprve o tom, zda se zastupitelstvo bude otázkou programu LEADER dnes dále zabývat.

   Paní Lásková Soldátová se omluvila za naléhavost situace, ale k podání žádosti je lhůta do 21. 12. 2005 a musí být do té doby projednáno v zastupitelstvech jednotlivých obcích obou mikroregionů. Po dalších dotazech starostky  a odpovědích paní Láskové Soldátové proběhlo hlasování o tom, zda se zastupitelstvo bude dnes dále tímto bodem zabývat. Pro projednávání hlasovalo 11 členů zastupitelstva (ing. Vlastimil Bambas, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, Vladimír Mastník, ing. František Novotný, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek). Proti nebyl nikdo a 4 členové se hlasování zdrželi (Mgr. Petr Doležal, Jaroslava Hynková, ing. Miroslav Šmiraus, ing. Petr Velda). Většinou hlasů bylo rozhodnuto, že se bude pokračovat v jednání na toto téma.

   S návrhem se přihlásil Petr Havel, který by byl pro schválit vstup do občanského sdružení a umožnit podnikatelům a organizacím využití dotací.

   Poté vyzvala starostka Jaroslava Hynková paní Láskovou Soldátovou, aby zformulovala a přednesla návrh usnesení. Tento návrh zněl, aby „zastupitelstvo města zmocnilo starostku Jaroslavu Hynkovou k podpisu partnerství s Mikroregionem Brada v rámci podání žádosti z OP zemědělství, podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova, investiční záměr c), osvojování schopností.“ Tímto by starostka měla mandát na příští schůzi Mikroregionu Tábor, kde by hlasovala pro vytvoření potřebného občanského sdružení.

   K tomu podotkl ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu, že dříve než dojde k hlasování o právě předneseném návrhu, musí starostka s případným mandátem souhlasit.

   Starostka Jaroslava Hynková mandát nepřijala a rovněž tak učinil i místostarosta, Josef Kysela.

   Do diskuse se vložil ing. Miroslav Šmiraus, který vyjádřil pochybnost, v jakém postavení bude starostka při hlasování. Paní Lásková Soldátová vysvětlila, že starostka bude hlasovat za město, nikoliv za Mikroregion. Ing. Šmiraus byl proto toho názoru, že zastupitelstvo by muselo starostce hlasování na Mikroregionu uložit, nikoliv jí k tomu zmocnit.

  Dále se přihlásil Mgr. Petr Doležal, který uvedl, že nikdy nezvedne ruku pro to, aby starostka přijala něco, o čem neví nic konkrétního.

   Ing. Petra Veldu zajímalo, co to bude stát město, když do nového sdružení vstoupíme. Paní Lásková Soldátová odpověděla, že město to nebude stát nic, protože činnost sdružení by byla hrazena z přijatých finančních prostředků z programu. Občanské sdružení na základě žádosti obdrží balík finančních prostředků, které rozdělí subjektům a jen 10 % smí použít na vlastní činnost na území obou mikroregionů. Činnost mikroregionů nebude tím nijak ovlivněna.

   Starostka Jaroslava Hynková řekla, že jí není celá záležitost ještě dost jasná, proto se v dané chvíli zdržuje hlasování. Zeptala se, jak se budou platit členské příspěvky v nově vzniklém občanském sdružení. Město už tak je členem v mnoha sdruženích. Paní Lásková Soldátová ubezpečila, že členem sdružení nemůže být město, nýbrž fyzické osoby a podnikatelské subjekty. Proto město nebude platit ani členské příspěvky.

   Další otázky neměl již nikdo. Starostka proto dala hlasovat o výše uvedeném návrhu usnesení, který zformulovala paní Lásková Soldátová. Pro tento návrh hlasovali dva členové zastupitelstva (ing. Bohumil Hercík a Vladimír Mastník), proti nebyl nikdo a hlasování se zdrželo 13 členů (ing. Vlastimil Bambas, Jan Drahoňovský, Mgr. Petr Doležal, Roman Dušta, Petr Havel, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, ing. František Novotný, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Miroslav Šmiraus, ing. Petr Velda). Tím návrh nebyl přijat.

 

3.   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady na rok 2006

   Ing. Ivo Bělonohý řekl, že Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady je podle zákona o místních poplatcích předmětem každoročního schvalování na příští kalendářní rok. Ing. Bělonohý uvedl výši poplatku za občana v minulých dvou letech. Předpokládané náklady na jednoho poplatníka za rok 2006 budou 780,- Kč, přičemž zákonem stanovená maximální sazba činí 500,- Kč. Rada města doporučuje zachovat pro rok 2006 výši poplatku 450,- Kč s tím, že rozdíl bude doplácet město.

   Dotazy ani připomínky nebyly, proto ing. Ivo Bělonohý přečetl návrh usnesení. Poté byl návrh schválen čtrnácti hlasy (ing. Vlastimil Bambas, Mgr. Petr Doležal, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, Vladimír Mastník, ing. František Novotný, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Miroslav Šmiraus, ing. Petr Velda). Vladimír Mastník se hlasování zdržel.

   Zastupitelstvo města tak stanovilo v souladu s § 10b odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sazbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, pro Město Lomnice nad Popelkou od 1. 1. 2006 v celkové výši 450,- Kč a vydalo                        na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 10/2004, s účinností od 1. 1. 2006, dle předloženého návrhu.

 

   4.   Změna zřizovací listiny Speciálních škol – změna názvu

      Ing. Ivo Bělonohý vysvětlil, že změna názvu výše uvedené školy vychází z faktu, že v novém školském zákoně byly nově nazvány speciální typy vzdělávání, což se musí promítnout i do názvu školy. Proto Speciální školy Lomnice nad Popelkou mají být dle návrhu přejmenovány od 1. 9. 2006 na „Základní školu praktickou a základní školu speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvkovou organizaci“ a předkládá se ke schválení dodatek zřizovací listiny.

   Dotazy ani připomínky k tomuto bodu nebyly, proto ing. Bělonohý přečetl návrh usnesení, pro který hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva.

   Zastupitelstvo města tím schválilo změnu názvu příspěvkové organizace Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily, na název Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2006. Zastupitelstvo města současně schválilo v souladu s § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 178 odst. 1, písm. a) a § 179 odst. 4, písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, dodatek č. 4 příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace (doposud název „Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily“), týkající se změny názvu organizace, s účinností od 1. 9. 2006.

 

Finanční záležitosti

 

    5.   Dodatek ke smlouvě na finanční úvěr na opravy místních komunikací a chodníků

          v Lomnici nad Popelkou 

      Slovo dostala Vlasta Zikešová, vedoucí odboru plánovacího a finančního, která připomněla, že zastupitelstvo města svými usneseními č. 15/05/Z a č. 23/05/Z schválilo rozsah oprav místních komunikací a chodníků a zároveň financování formou přijetí úvěru ve výši 7 mil. Kč od bankovního ústavu Česká spořitelna a.s. Postupné čerpání je prováděno na základě dodavatelských faktur. V uzavřené smlouvě byl stanoven termín čerpání úvěru od 1. 7. 2005 do 31. 12. 2005 s možností prodloužení lhůty čerpání formou dodatku ke smlouvě. Doposud bylo čerpáno 4,584.572,- Kč a v roce 2006 bude čerpáno ještě 2,514.428,- Kč.

   K tomu se přihlásil Roman Dušta, který oznámil, že grant ve výši 350 tis. Kč, který Česká spořitelna, a. s., slíbila při výběrovém řízení na úvěr, byl schválen a bude postupně převeden na účet města dle čerpání úvěru. Vlasta Zikešová na dotaz starostky sdělila, že zatím alikvotní část grantu za rok 2005 na účet města nepřišla a nemá zatím oficiálně potvrzeno, že přijde do konce roku.

   Dotazy ani připomínky neměl nikdo, proto Vlasta Zikešová přečetla návrh usnesení, který byl následným hlasováním jednomyslně přijat.

   Zastupitelstvo města tak schválilo prodloužení termínu čerpání úvěru na financování oprav místních komunikací, přijatého usnesením zastupitelstva města č. 23/05/Z písm. a) ze dne 16. června 2005 od bankovního ústavu Česká spořitelna, a.s., a to do 30. 10. 2006. Zastupitelstvo města současně pověřilo Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podpisu dodatku k předmětné  smlouvě o úvěru s uvedeným bankovním ústavem.

 

6.   Úpravy rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005

   Vlasta Zikešová uvedla, že se jedná v letošním roce o již čtvrtou úpravu rozpočtu. Členové zastupitelstva obdrželi písemný materiál s rozpisem jednotlivých položek příjmové i výdajové části rozpočtu, přičemž dochází ke snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o 2.232 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet města ve výši 90.815 tis. Kč.

   Dotazy ani připomínky k rozpočtu nebyly, proto Vlasta Zikešová přečetla návrh usnesení. Pro tento návrh hlasovalo 14 přítomných členů zastupitelstva (ing. Vlastimil Bambas, Mgr. Petr Doležal, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, Vladimír Mastník, ing. František Novotný, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Miroslav Šmiraus, ing. Petr Velda). Ing. Bohumil Hercík se hlasování zdržel.

   Zastupitelstvo města schválilo dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005 snížením jak příjmové tak i výdajové části o 2.232 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 90.815 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 3.789 tis. Kč (stav ke dni 30. 11. 2005).

 

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Daň z přidané hodnoty

210

Poplatek ze psů

1

Poplatek za užívání veř. prostranství

10

Poplatek za výherní automaty

20

Investiční příspěvek od VHS na akci Vodovod Rváčov

600

VHS - za prodej projektů

-842

Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů

7

Bytové hospodářství - nájemné

136

Komunální služby - náklady řízení

25

Ekokom - za tříděný odpad

52

Technické služby - odvod z odpisů  (odprodané vozidlo Suzuki)

-30

Náhrady pojišťovny - pojistné plnění – Citroën

8

Prodej pozemků - schválení zájemci

-44

Správa MÚ - nahodilé příjmy z minulých let  (Minolta)

10

Neinvestiční dotace od obcí za žáky mateř.škol (nově dle zákona)

20

Úvěr na opravy míst.komunikací – snížení čerpání pro rok 2005

- 2.415

Celkem příjmy

- 2.232

 

2. změny výdajové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Propagace města

20

Opravy místních komunikací – financování z úvěru pro rok 2005

- 2.415

Investiční dotace VHS na opravu nádrži ČOV

-117

Neinvestiční náklady za žáka mateř.školy hrazené Městu Turnov

8

Příspěvek zimnímu stadionu na el.energii

50

Dům dětí a mládeže - příspěvek - zvýšení odpisového plánu

7

Projekt výstavby dráhy in-line bruslení, dokonč.tenisové klubovny

50

Veřejné osvětlení - povýšení na el.energii

50

Projektová dokumentace

-50

Okolní obce

70

Drobné opravy + revize majetku města  (havárie kotle v divadle)

60

Mikroregion Tábor - podíl finanč. prostř.na akci "Propagace MR"

26

Likvidace havárie na majetku města - oprava Citroenu

9

Celkem výdaje

- 2.232

 

7.   Rozpočtové provizorium na rok 2006

   Vlasta Zikešová vysvětlila, že nebude-li rozpočet na rok 2006 schválen před 1. lednem 2006, řídí se hospodaření města v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Dále uvedla další pravidla, jimiž se bude řídit hospodaření až do doby schválení rozpočtu 2006 zastupitelstvem v příštím roce. Tato pravidla jsou obsahem usnesení, jehož návrh Vlasta Zikešová nakonec přečetla. Nikdo z členů zastupitelstva neměl dotaz ani připomínku, proto dala starostka Jaroslava Hynková o návrhu hlasovat.

   Zastupitelstvo poté všemi 15-ti hlasy schválilo na základě § 84 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium Města Lomnice nad Popelkou na období od 1. ledna 2006 do schválení rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V době rozpočtového provizoria budou hrazeny jen nejnutnější provozní výdaje v intencích rozpočtu 1. čtvrtletí roku předchozího, které zajišťují plynulé hospodaření Města Lomnice nad Popelkou a organizací  jím  zřízených, z ostatních nákladů  budou hrazeny pouze náklady na likvidaci případných havárií. Výdaje na dlouhodobý majetek mohou být pořízeny v případech pokračování započaté akce, na jejíž úhradu jsou zajištěny dotační zdroje.  Zastupitelstvo města současně vyslovilo předběžný souhlas s případnými změnami rozpočtu pro období závěru roku 2005, kdy již nebude zastupitelstvo města zasedat, s tím, že tyto změny provede rada města a stanovilo, že na nejbližším následujícím zasedání zastupitelstva města budou tyto změny zastupitelstvem města dodatečně schváleny.

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti

 

8.   Majetkoprávní změny v rámci jednoduchých pozemkových úprav č.j. 1883

   Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města, sdělila, že v předložených materiálech se jedná již o třetí fázi pozemkových úprav, kdy je třeba schválit v zastupitelstvu města vlastnictví nově vytvořených pozemků. Město Lomnice nad Popelkou těmito úpravami výměry pozemků získá, přičemž doplatek za ně nebude hradit.

   Dotazy ani připomínky nebyly, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení, který byl následně jednomyslně přijat. Zastupitelstvo města tak schválilo souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh nového uspořádání pozemků ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou v rámci jednoduchých pozemkových úprav č.j. 1883 v k.ú. Lomnice nad Popelkou, Rváčov a Stružinec u Lomnice nad Popelkou, dle návrhu předloženého Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Semily.

 

9.   Darování osobního automobilu Technickým službám

   Ing. Milena Rádlová krátce uvedla, že se jedná o osobní automobil Škoda Felicia, který byl dříve ve správě Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a v současné době byl dán k dispozici Technickým službám Města Lomnice nad Popelkou.

   S připomínkou nebo dotazem se nikdo nepřihlásil, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení. Následným hlasováním zastupitelstvo jednomyslně schválilo poskytnutí daru – osobního automobilu Škoda Felicia včetně příslušenství z majetku Města Lomnice nad Popelkou příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

 

10.  Diskuse

  

   Jako první se do diskuse přihlásil ing. Ivo Bělonohý, který oznámil výši ceny vodného a stočného pro rok 2006, jak ji schválilo Vodohospodářské sdružení Turnov. Vodné bude činit 28,44 Kč a stočné 19,61 Kč, celkem 48,05 Kč včetně 5 % DPH.

 

   Potom se přihlásil pan Josef Pěnička s několika připomínkami a dotazy. Znovu poukázal na hrozící nebezpečí na komunikaci pod Základní školou, kde stále nejsou řádně označeny přechody pro chodce. Dále v souvislosti s blížícím se předvolebním plakátováním vyslovil nespokojenost s tím, že plakátovací služba je od firmy RENGL dražší, než bývala od Technických služeb. Ještě vznesl dotaz na Mgr. Petra Doležala, jak to bude s opravami silnic, když podle zpráv v rozhlase Liberecký kraj obdržel na opravy finanční prostředky na příští rok. Nakonec všem přítomným popřál hezké vánoce a hodně zdraví v novém roce.

   K otázce přechodů pod školou a ceně plakátování odpověděl místostarosta, Josef Kysela. Připomněl, že na základě stanoviska Policie ČR jeden přechod u Kozákovy cukrárny byl zrušen a druhý přechod dosud Krajská správa silnic svislým značením neoznačila, přestože to bylo projednáno. Co se týká ceny za výlep plakátů firmou RENGL, uvedl, že do ceny se promítla celková rekonstrukce vývěsních tabulí.

   K dotazu na opravu silnic sdělil Mgr. Petr Doležal, že Liberecký kraj bude v příštím roce čerpat úvěr ve výši 750 mil. Kč. Z toho 32 % bude investováno na opravy silnic v semilském okrese. Opraví se silnice z Lomnice na Semily, na Košov a dále do Peklovsi, na Žďár a po rekonstrukci kanalizace ve Smetanově ulici i silnice na Rváčov. Zdržení v opravách nastalo vlivem nevýhodných podmínek od Evropské investiční banky, takže si Liberecký kraj musel vzít úvěr od Komerční banky.

 

   Poté se přihlásil Vladimír Mastník, který oznámil, že paní starostka podala na něho a na ing. Františka Novotného trestní oznámení, které bylo již dříve odsouhlaseno v zastupitelstvu města. Řekl, že dnes obdržel předvolání na Policii ČR a označil to jako „milý dárek“. Při této příležitosti připomněl, že členové jednoho z minulých zastupitelstev (jmenoval ing. Šmirause, ing. Veldu, Mgr. Doležala a byl to možná i Petr Havel) odsouhlasili na doporučení ing. Šmirause záruku města za úvěr jedné lomnické podnikatelky ve výši 600 tis. Kč. Město ručilo městským kinem a poté, co podnikatelka zkrachovala, přišlo o oněch 600 tis. Kč. Vladimír Mastník vyslovil politování nad tím, že tehdy nebylo podáno trestní oznámení na celé zastupitelstvo. V 90. letech výše uvedená částka znamenala vyšší hodnotu, než je tomu dnes.

Na závěr pan Mastník popřál příjemnou pohodu o vánocích nejen svým přátelům, ale i svým nepřátelům.

   Na toto vystoupení reagoval ing. Miroslav Šmiraus, který potvrdil odhlasování záruky, avšak poukázal na skutečnost, že tehdy jednalo o věci celé zastupitelstvo, avšak v případě pana Mastníka jednal on (p. Mastník) sám za sebe.

   K tomu ještě vystoupila starostka Jaroslava Hynková, která řekla, že by dnes tuto otázku nechtěla otvírat a že se k tomu vyjádří později. Uvedla, že pan Mastník ji stále viní z něčeho, za co ona nemůže. Naopak připomněla, že vinou pana Mastníka bylo, že předmětné platební výměry Finančního úřadu nechal bez oznámení zastupitelstvu ležet v zásuvce, protože  bylo před volbami. Dále řekla, že by pan Mastník neměl obviňoval někoho, kdo se celou situaci s platebními výměry snažil vypořádat ve prospěch města. Za to, že se jí to podařilo, nežádá nic. V závěru vyjádřila politování nad tím, že atmosféra dnešního zasedání, na kterém chtělo vedení města potěšit lidi, jejichž předci trpěli, se v závěru pokazila.

 

13.   Usnesení, závěr

 

    Další diskusní příspěvek nebyl, proto starostka Jaroslava Hynková diskusi ukončila. Potom starostka Jaroslava Hynková poděkovala členům zastupitelstva za vysokou účast na jednáních během celého roku a za rozumné a zodpovědné rozhodování. Dále poděkovala za účast pravidelným účastníkům z řad občanů a popřála klid a radost o vánočních svátcích a zdraví a síly do nového roku. Poté ve 20.15 hodin zasedání ukončila.

 

    Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

   

Ze zasedání byl pořízen audiozáznam, který je uložen u tajemníka městského úřadu.    

 

 

V Lomnici nad Popelkou, 8. 12. 2005

 

 

 

Ing. Vlastimil Bambas

 

 

PaedDr. Pavel Pavelka

 

 

 

                                                                                              Jaroslava Hynková

                                                                                                     starostka


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz