Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 87.schůze rady města (9.3.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 15.03.2006 do 05.04.2006
Vytvořil: Rada města
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Značka: RM 87 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 87. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 9. března 2006

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   20 / 06 / R

 

a) úpravu cen hřbitovních poplatků na veřejných pohřebištích Města Lomnice nad Popelkou, s účinností od 1. 4. 2006, dle návrhu předloženého příspěvkovou organizací Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

b) Směrnici Rady města Lomnice nad Popelkou č. 2/2006, pravidla tvorby a použití sociálního fondu zaměstnanců Města Lomnice nad Popelkou a podrobný rozpis rozpočtu, jehož příděl byl schválen jako součást rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006, s účinností od 10. 3. 2006, dle návrhu, který předložila Vlasta Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně deleguje

- Josefa Kyselu, místostarostu, jako člena rady města, za člena správní rady sociálního fondu.

 

 

c) finanční příspěvky do výše 20.000,- Kč a dotace do výše 50.000,- Kč v oblasti kulturní činnosti kulturním společenským organizacím z výdajové položky rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 „Sponzorské příspěvky na kulturní činnost“ v celkové výši 20.000,- Kč takto:

 

Organizace                                          Účel poskytnutého příspěvku         Výše příspěvku

ZLOM, obč.sdruž.pěveckých sborů ZŠ T.G.Masaryka, Lomnice n.Pop.

Koncerty, soustředění, kalendář 2007, zpěvník

    8.500 Kč

Collegium musicum Český ráj, Lomnice n.P.

Na činnost, den hudby

F. Doubravského,

    8.500 Kč

Dechová hudba Táboranka

Činnost - přehlídky, kompletní ozvučení

    1.500 Kč

Občanské sdružení "Paměť Českého ráje a Podještědí"

Na vydání sborníku

"OD JEŠTĚDA K TROSKÁM"

    1.500 Kč

 

 

 

 

d) finanční příspěvky do výše 20.000,- Kč a dotace do výše 50.000,- Kč v oblasti sportovní činnosti sportovním a společenským organizacím z výdajové položky rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 „Sponzorské příspěvky na sportovní účely“ v celkové výši 120.500,- Kč takto:

 

Organizace                                          Účel poskytnutého příspěvku         Výše příspěvku

ZO Českého kynologického svazu

Na činnost a závod dvojic

    2.500 Kč

Tenisový klub Lomnice n. Pop.

Na činnost mládeže

a  ke zkvalitnění tréninků dětí

  10.000 Kč

TJ Sokol Lomnice n. Pop.  

- oddíl stolního tenisu

Velká cena veteránů

   5.000 Kč

TJ Sokol Lo - oddíl stolního tenisu

Pořádání dvou turnajů mládeže

TJ Sokol Lo - oddíl stolního tenisu

Účast mládeže na turnajích

a přeborech

TJ Sokol Lo - oddíl stolního tenisu

Memoriál J. Podzimka ml.

FC Lomnice nad Popelkou  

20. ročník mezinárodního turnaje přípravek

  20.000 Kč

TJ Lomnice n. P. - oddíl atletiky

a triatlonu

Na dopravu a  soutěže Český pohár, Mistrovství ČR

    5.000 Kč

TJ Lomnice n. P. - oddíl atletiky

a triatlonu

Přespolní běh Popelka, Běh olympijského dne

Horolezecký oddíl TJ Sokol

Na Aprílový pohár

    5.000 Kč

FBK Lomnice n. P.

Nájem sport. haly a náklady spojené s  dvěma turnaji

    2.000 Kč

Cyklistický oddíl Cyklo ski J.Žitník, Lomnice n. P.

Na činnost klubu, zajištění

a prezentaci sportovních akcí

    5.000 Kč

TJ Lomnice n. P. - šachový oddíl

Na činnost a šachové hodiny

  10.000 Kč

TJ Sokol Košov

Fotbalový turnaj 27. ročník

    3.000 Kč

TJ Sokol Košov

Pomůcky na cvičení rodičů

s dětmi

       500 Kč

TJ Sokol Košov

Dětský karneval

       500 Kč

TJ Sokol Košov

Vánoční turnaj ve stolním tenise

    1.000 Kč

PS Team BMX, Lomnice n. P.

Na činnost a účast na MČR, ME, MS

    1.000 Kč

EXTREME GOLF CLUB KOŠOV

Pronájem pozemků, sekání trávy, akademie, podložky

   1. 000 Kč

Klub českých turistů

Na činnost klubu, značení cest

    3.000 Kč

PEGAS AIR KLUB Lomnice n. P.

Údržba travnatých ploch areálu

    5.000 Kč

Cyklistický oddíl Maraton Centrum Jičín

5. ročník SCOTT KRKONOŠSKÉHO MARATONU

    1.000 Kč

Lyžařský sportovní klub

Na pořádání soutěží a na ceny

  30.000 Kč

HC Lomnice nad Popelkou

Na uspořádání turnaje mladších žáků 6. tříd

    5.000 Kč

Zaviko CZ, s.r.o. Praha

Projekt Sport bez předsudků

    5.000 Kč

 

  

 

e) finanční příspěvky do výše 20.000,- Kč a dotace do výše 50.000,- Kč na zájmovou činnost a využití volného času kulturním, sportovním a společenským organizacím z výdajové položky rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 „Sponzorské příspěvky na zájmovou činnost a využití volného času“ v celkové výši 40.000,- Kč takto:

 

Organizace                                          Účel poskytnutého příspěvku         Výše příspěvku

Tatra veteran car club Semily

Soutěž veteránů "Tatra v Českém ráji" - auta a motocykly

    5.000 Kč

Mykologický klub Lomnice n. Pop.

Výstavy hub a fotografií

    5.000 Kč

Junák stř. Pramen Lomnice n. P.

Na činnost

    3.000 Kč

Český rybářský svaz Košťálov

Na výchovu dětí a mládeže

    5.000 Kč

Český svaz chovatelů Lomnice n. P.

Výstava chovného zvířectva

    3.000 Kč

Myslivecké sdružení    KRAKONOŠ Lomnice n.P.

Zavedení vodovodu do budovy MS

    5.000 Kč

SDH Želechy

Činnost hasičského sboru - soutěže

    3.000 Kč

SDH Lomnice nad Popelkou

Na nákup pohárů a cen

v hasičské soutěži

    3.000 Kč

SDH Chlum

Soutěže a činnost - dovybavení

    3.000 Kč

SDH Rváčov

Práce s mládeží

    2.000 Kč

Klub vojenské a letecké historie

Na činnost, výstava, prezentace

    1.000 Kč

Válečné muzeum Trakal Milan

Na nájem - výstavy, kulturně vzdělávací činnost pro školy

    1.000 Kč

Okrašlovací spolek voj.historie, Lomnice n. P.

Na činnost a výstavy

    1.000 Kč

 

 

f) finanční příspěvky do výše 20.000,- Kč a dotace do výše 50.000,- Kč na zdravotní účely kulturním, sportovním a společenským organizacím z výdajové položky rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 „Sponzorské příspěvky na zdravotní účely“ v celkové výši 8.500,- Kč takto:

 

Organizace                                          Účel poskytnutého příspěvku         Výše příspěvku

Svaz diabetiků ČR,

ÚO Lomnice n. P.

Na činnost a rekondiční pobyt

3.000 Kč

Svaz postižených civ.chorobami ČR, ZO Lomnice n. P.

Na činnost 

  4.000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, pob.Semily

Náklady na kontaktní místo

v Lomnici nad Popelkou

       500 Kč

SONS Semily -sjednocená organiz. nevidomých a slabozrakých

Besedy, přednášky

    1.000 Kč

 

  

g) dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části objektu budovy čp. 1037 s pozemky st.p.č. 1400 a 1865/8, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, Komenského ulice, Lomnice nad Popelkou, mezi Městem Lomnice nad Popelkou, vlastníkem uvedených nemovitostí a příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, IČO 00854859, který se týká části půdních prostor v objektu čp. 1037, s účinností od 1. 4. 2006. Půdní prostory musí být užívány v souladu s platnými předpisy protipožárními, bezpečnostními a hygienickými.

 

 

h) zřízení věcného břemene pro stavbu zařízení veřejného rozvodu elektřiny „Lomnice (Hrádka) – přípojka VN, TSB a rekonstrukce sítě NN“ budovaného ve veřejném zájmu společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Praha 2,  na pozemcích p.p.č. 1892 a p.p.č. 2372, k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu společnosti ČEZ Distribuce a.s., s podmínkou jednorázové úhrady 500,- Kč.

 

 

i) poskytnutí věcných darů – sestav použitých stolních počítačů včetně operačního systému z majetku Města Lomnice nad Popelkou příspěvkovým organizacím:

1. Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily – 1 sestava,

2. Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily – 3 sestavy,

3. Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou – 1 sestava,

dle předloženého návrhu.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     21 / 06 / R

 

a) s pořízením použitého movitého majetku příspěvkovou organizací Technické služby Města Lomnice nad Popelkou:

1. kolový traktor ZETOR 7245 s lesní nástavbou,

2. vyvětvovací pila HUSQVARNA,

3. vysavač listí,

4. motorový vrták dvoumužný,

dle návrhu Jiřího Šustra, ředitele uvedené organizace. Pořizovací cena předmětného majetku bude uhrazena z rozpočtových prostředků uvedené organizace.

 

 

b) s projektovým záměrem „Zámecké nádvoří a jeho bezprostřední okolí jako místo pro odpočinek, kulturu a setkávání lidí mnoha generací“, který předložilo občanské sdružení LOKACER, Lomnice nad Popelkou,

a souhlasí

- s případnou realizací uvedeného projektového záměru na pozemcích st.p.č. 1628, p.p.č. 351/1 a p.p.č. 352/1, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, a s případnou podporou Města Lomnice nad Popelkou tomuto záměru. 

 

 

c) s odborným prořezem stromů na nádvoří zámku v Lomnici nad Popelkou, na pozemcích p.p.č. 351/1 a p.p.č. 352/1, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Lomnice nad Popelkou. Veškeré práce zajistí uvedená organizace a uhradí je ze svých rozpočtových prostředků, případně grantu, který si uvedená organizace zajistí.

Rada města bere na vědomí                                                                                         22 / 06 / R

 

a) zprávu příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou o nákladech na likvidaci sněhové kalamity letošní zimy.

Rada města současně souhlasí

- s mimořádným navýšením poměrné části příspěvku z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 uvedené organizaci, na pokrytí předmětných nákladů pro spolupracující subjekty.

Rada města současně ukládá

- Jiřímu Šustrovi, řediteli příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, předložit po skončení zimního období, nejpozději do 12. 5. 2006, podrobné vyúčtování nákladů na likvidaci sněhové kalamity, pro případnou úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

b) informace Jaroslavy Hynkové, starostky, o záležitosti vazby právní existence a provozu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou k probíhajícím legislativním úpravám v oblasti nestátních neziskových zdravotnických zařízení.

 

 

c) informace Jaroslavy Hynkové, starostky, o výsledcích porady zástupců Města Lomnice nad Popelkou s řediteli a účetními příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou ze dne 17. 2. 2006 a z nich vyplývajících opatřeních.

 

 

d) předpokládané termíny realizace položek rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 zajišťovaných Městským úřadem Lomnice nad Popelkou, odborem majetku a rozvoje města oddělením výstavby, který předložil ing. Jiří Pochop, vedoucí uvedeného oddělení.

 

 

e) žádost manželů Ivety a Rudolfa Sládkových, bytem Lomnice nad Popelkou, Ploužnice, o řešení bezpečnosti chodců na silnici č. II/286 v části Ploužnice

a ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zjistit všechny podrobnosti předmětné záležitosti a po zlepšení klimatických podmínek (odtání sněhu) zajistit a následně předložit radě města návrh řešení dané záležitosti.

 

 

f) nabídky na odkoupení pozemků p.p.č. 2019/4, 2019/9, 2019/10, 2019/11, 2019/12, 2019/13 a 2019/14, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě zveřejněného záměru prodeje

a ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, připravit výběrové řízení na nejvýhodnější nabídku v případě těch předmětných pozemků, na které je podáno více nabídek. Po výběrových řízeních bude záležitost předána zastupitelstvu města ke schválení.

 

 

g) žádost Blaženy Křikavové, bytem Praha 8, o odkoupení spoluvlastnického podílu 1/3 k pozemkům vedeným na listu vlastnictví č. 1177 pro k.ú. Lomnice nad Popelkou. Uvedený podíl 1/3 je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

Rada města pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k jednání s uvedenou žadatelkou, o majetkoprávních změnách ve vlastnictví předmětných pozemků v souvislosti s přípravou území rozvojových lokalit OM 2 a OM 3 dle platného územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou a pozemky, zasahujícími do území registrovaného významného krajinného prvku Lomnice nad Popelkou – Rybníčky.

 

 

h) nabídku společností MEGAM se sídlem Pardubice, na provozování kotelen a dodávku tepla ve vybraných objektech ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

a ukládá

- ing. Jiřímu Pochopovi, vedoucímu oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou,

1. připravit seznam konkrétních objektů a předložit radě města návrh na uzavření smluv o provozování zdrojů tepla v těchto objektech uvedenou společností,

2. prověřit další možnosti zajištění dodávky tepla ve vybraných objektech.

 

 

Rada města neschvaluje                                                                                               23 / 06 / R

 

- prominutí smluvní pokuty z prodlení splácení půjčky z Fondu rozvoje bydlení dle Smlouvy o půjčce č. 21/2000 ze dne 24. 3. 2000, ke dni 6. 11. 2005, ve výši 10.147,50 Kč, dle žádosti Ivany Vojtekové, bytem Lomnice nad Popelkou

a trvá

- na úhradě uvedené dlužné částky do 30 dnů od převzetí výzvy k úhradě Ivanou Vojtekovou.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                                  24 / 06 / R

 

a) schválit dodatek č. 2 k Dohodě o splátkách (splátkový kalendář) ev.č. 202.12 -03/04, ze dne 15. 10. 2002, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a společností DESMO s.r.o., Lomnice nad Popelkou, v návaznosti na částku 640 tis. Kč ve schváleném rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006.

Rada města současně schvaluje

- úhradu 50 % uvedené částky, splatné v roce 2006, tj. 320 tis. Kč v měsíci březnu 2006 a 50 %, tj. 320 tis. Kč v měsíci dubnu 2006, na základě ústního požadavku společnosti DESMO s.r.o.

 

 

b) schválit bezúplatný převod pozemků a stavby komunikace v ulici Josefa Jana Fučíka, Lomnice nad Popelkou, na pozemku p.p.č. 2223, k.ú. Lomnice nad Popelkou, v úseku mezi Husovým náměstím a křižovatkou s ulicí Pivovarská, od Libereckého kraje, resp. Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace.

Rada města současně ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, podat žádost Libereckému kraji a Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, o předmětný bezúplatný převod uvedených nemovitostí. 

c) schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků, případných staveb a součástí komunikace v ulici Rváčovská, Lomnice nad Popelkou,

1. od Libereckého kraje, resp. Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,

2. od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

3. od České republiky, Pozemkového fondu ČR,

ve veřejném zájmu.

Rada města současně ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, podat žádost Libereckému kraji a Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, o předmětný bezúplatný převod uvedených nemovitostí. 

 

 

d) schválit prodej části pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura orná půda, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Pavle a Bedřichu Stolínovým, bytem Lomnice nad Popelkou, celková kupní cena 3.816,- Kč v rámci majetkoprávního vypořádání s Městem Lomnice nad Popelkou. Vyhotovení geometrického plánu zajistí Město Lomnice nad Popelkou na své náklady.

 

 

e) schválit prodej další části pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura orná půda, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Marii Mikulové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu zajistí Město Lomnice nad Popelkou na své náklady.

 

 

Rada města ukládá                                                                                                        25 / 06 / R

 

- Jaroslavě Hynkové, starostce, jednat s vlastníkem pozemků a součástí vodního díla rybníka Matouš v Lomnici nad Popelkou, o řádné správě tohoto vodního díla a případném převodu vodního  díla s příslušnými pozemky do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 9. března 2006

 

 

 

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz