Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 86.schůze rady města (16.2.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 22.02.2006 do 16.03.2006
Vytvořil: Rada města
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Značka: RM 86 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 86. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 16. února 2006

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     14 / 06 / R

 

a) v souladu s § 102 odst.2 písm.b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 49 a 59 Vyhlášky MPSV ČR č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s úpravou výše úhrad za poskytování pečovatelské služby organizační složkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou a s vnitřním předpisem organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou č. PS 1/2006, Výše úhrad za poskytování pečovatelské služby, dle návrhu předloženého Olgou Noskovou, ředitelkou uvedené organizační složky, s účinností od 1. 3. 2006.

 

 

b) v souladu s § 102 odst.2 písm.b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s vnitřním předpisem organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou č. PS 2/2006, dodatek č. 1 Pracovního řádu zaměstnanců Města Lomnice nad Popelkou, zařazených do organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou, s účinností od 1. 3. 2006, na základě návrhu, který předložila Olga Nosková, ředitelka uvedené organizační složky.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   15 / 06 / R

 

a) pronájem části nebytových prostor – garáže v objektu domu s pečovatelskou službou čp. 1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou, o výměře 17,28 m2, Jánu Horváthovi, bytem tamtéž. Nájem na dobu neurčitou s účinností od 1. 3. 2006, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, roční nájemné 250,‑Kč/m2.

 

 

b) dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. ev. 202.4-79/04 ze dne 2. 7. 2004 uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Tenisovým klubem Lomnice nad Popelkou, týkající se podnajímání objektu budovy tenisové klubovny na pozemku st.p.č. 2583, k.ú. Lomnice nad Popelkou, která je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu

 

 

c) záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2272/1 o výměře 250 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, na základě žádosti Ladislavy Kotkové, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   16 / 06 / R

 

- urbanistické studie rozvojových lokalit Lomnice nad Popelkou OM 2 – Olymp, OM 3 – u hřbitova a OV 5 – Větrov, vypracovanými společností S.P.S. Architekti s.r.o., se sídlem Praha 6, v prosinci 2005 a s rozvojem předmětného území dle těchto urbanistických studií jako územně plánovacího podkladu.

Rada města současně souhlasí

- s tím, aby za závazné části uvedených urbanistických studií byla považována prostorová, plošná a funkční regulace území vymezených urbanistickými studiemi rozvojových lokalit OM 2 – Olymp, OM 3 – u hřbitova a OV 5 – Větrov včetně navrženého systému komunikací a za směrnou část bylo považováno technické řešení infrastruktury (voda, kanalizace, plyn, elektřina, sdělovací kabely).

Rada města současně souhlasí

- s tím, že změny urbanistických studií bude projednávat a schvalovat rada města po projednání ve stavební komisi.

Rada města současně ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, do 30. 4. 2006 zajistit provedení ekonomického, časového a procesního  posouzení rozvoje lokality dle uvedené urbanistické studie, zjistit zájem o výstavbu v předmětné lokalitě a navrhnout postup realizace rozvoje lokality.

Rada města současně vydává

- Nařízení města Lomnice nad Popelkou č. 1/2006, kterým se zrušuje Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č. 3/2004 o stavebních uzávěrách v lokalitě Olymp, u hřbitova a Větrov a o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 1/1999, o stavební uzávěře.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         17 / 06 / R

 

a) informaci Josefa Kysely, místostarosty, o činnosti Školské rady při Střední odborné škole, Středním odborném učilišti, Odborném učilišti, Učilišti a Praktické škole Lomnice nad Popelkou, jíž je Josef Kysela členem.

 

 

b) informaci ing. Ivo Bělonohého, tajemníka Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, o činnosti Školské rady Základní školy T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, jíž je ing. Ivo Bělonohý členem.

Rada města současně bere na vědomí

- žádost uvedené školské rady o pomoc při řešení prodeje alkoholu mladistvým v restauračních zařízeních na území města.

 

 

c)  výsledky veřejnoprávních finančních kontrol Města Lomnice nad Popelkou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které na základě objednávky Města Lomnice nad Popelkou provedl útvar finanční kontroly Sdružení obcí Libereckého kraje, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, za rok 2004 u příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou:

1.  Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

2.  Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou,

3.  Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou,

4.  Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

5.  Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

6.  Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

7.  Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou,

8.  Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

9.  Technické služby Města Lomnice nad Popelkou,

10. Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

11. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

dle předložených zpráv o provedené veřejnoprávní kontrole.

 

 

d) zprávu Policie České republiky, Obvodního oddělení Lomnice nad Popelkou, o bezpečnostní situaci v územním obvodu Města Lomnice nad Popelkou za rok 2005.

 

 

e) bez výhrad výroční zprávu o činnosti Města Lomnice nad Popelkou v oblasti  poskytování informací za rok 2005, kterou předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

f) bez výhrad Výroční zprávu centrální evidence petic a stížností Městského úřadu Lomnice nad Popelkou za rok 2005, kterou předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

g) bez výhrad výroční zprávu o provozu městského rozhlasu Města Lomnice nad Popelkou za rok 2005, kterou předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

h) žádost Jaroslava Bocha, bytem Lomnice nad Popelkou, ze dne 30. 12. 2005, o úhradu nákladů za úpravu chodníku u domu čp. 1329, na křižovatce ulic Máchova a 5. května, Lomnice nad Popelkou. Tato opakovaná žádost bude předložena do požadavků na výdaje z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou v roce 2007, případně do požadavků na výdaje z rozpočtu v roce 2006 při jeho úpravách. Podmínkou je odstranění zatravňovacích prefabrikátů a jejich nahrazení zámkovou dlažbou a následný převod stavby chodníku na Město Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

i) informaci ing. Jiřího Pochopa, vedoucího oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, o přípravě realizace oprav komunikací dle schváleného rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 – bezejmenné ulice na pozemku p.p.č. 2249, k.ú. Lomnice nad Popelkou, ulice Josefa Jana Fučíka v úseku mezi Husovým náměstím a ulicí Pivovarskou a ulice Fügnerova.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                                  18 / 06 / R

 

a) schválit prodej garáže na části pozemku p.p.č. 381/1,   dle nového geometrického plánu označené st.p.č. 2608, a pozemku st.p.č. 2608, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Karlu Tichému, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 15.000,- Kč.

 

 

b) schválit prodej garáže na části pozemku p.p.č. 381/1,  dle nového geometrického plánu označené st.p.č. 2609, a pozemku st.p.č. 2609, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům ing. Renatě Hejdukové a ing. Petru Hejdukovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 25.000,- Kč.

 

 

c) schválit prodej garáže na části pozemku p.p.č. 381/1,   dle nového geometrického plánu označené st.p.č2610, a pozemku st.p.č. 2610, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Petru Jiroušovi, bytem Praha, kupní cena 15 000,- Kč.

 

 

d) schválit prodej garáže na části pozemku p.p.č. 381/1,   dle nového geometrického plánu označené st.p.č. 2611, a pozemku st.p.č. 2611, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželů Evě a Josefu Martincovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 15.000,- Kč.

 

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města                                                              19 / 06 / R

 

- schválit prodej pozemku p.p.č. 155/1, k.ú. Ploužnice pod Táborem, o výměře 58 m2, s kulturou pastvina, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 16. února 2006

 

 

 

 

     Ing. Miroslav Šmiraus                                                         Josef Kysela               

           člen rady města                                                           místostarosta     
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz