Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 85.schůze rady města (9.2.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 15.02.2006 do 01.03.2006
Vytvořil: Rada města
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Značka: RM 85 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 85. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 9. února 2006

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     12 / 06 / R

 

a) s podáním žádosti Základní umělecké školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily, o poskytnutí dotace – účelově určených finančních prostředků z Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci Státní politiky ve vzdělávání pro zajišťování standardních ICT ve školách v roce 2006, na základě návrhu Lenky Krausové, ředitelky uvedené školy.

 

b) se zalesněním pozemků p.p.č. 840, o výměře 176 m2 , a p.p.č. 841, o výměře 5.582 m2, vše doposud kultura trvalý travní porost, k.ú. Tuháň u Stružince, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

c) s podáním žádosti Základní školy T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, o grant z programu „Strom života – místo pro stromy“, který vyhlašuje Nadace Partnerství v roce 2006, na výsadbu dřevin a úpravu okolí v areálu základní školy, na základě návrhu uvedené školy.

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         13 / 06 / R

 

- informaci Josefa Kysely, místostarosty, o přírodní sněhové kalamitě a jejím řešení v rámci nemovitého majetku města, zejména odstraňování sněhu ze střech (přístavba tělocvičen u základní školy, zimní stadion, tribuna letního stadionu a další střechy).

Rada města současně bere na vědomí a dodatečně schvaluje

1. opatření, vydané Jaroslavou Hynkovou, starostkou, k zákazu vstupu všech osob do objektu přístavby školní tělocvičny ve dnech od 8. do 9. 2. 2006.

2. opatření, vydané Jaroslavou Hynkovou, starostkou, k zákazu vstupu všech osob do objektu tribuny letního stadionu a do jeho bezprostředního okolí, do doby než oprávněná osoba vydá závazné stanovisko k opětovnému užívání předmětného objektu, případně k dalším úkonům, spojeným s technickým zabezpečením objektu.

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

V Lomnici nad Popelkou, dne 9. února 2006

 

 

 

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz