Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 84.schůze rady města (2.2.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 15.02.2006 do 23.02.2006
Vytvořil: Rada města
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Značka: RM 84 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 84. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 2. února 2006

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                       6 / 06 / R

 

a) s ukončením a dalším nezajišťováním akcí komise rady města Sbor pro občanské záležitosti „Stříbrný podvečer“.

 

 

b) v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s použitím výnosu z podnájmu nebytových prostor v areálu Olymp příspěvkovou organizací Technické služby Města Lomnice nad Popelkou na provozní údržbu předmětných nemovitostí v rozsahu uvedeném zřizovací listinou této organizace, na základě žádosti Jiřího Šustra, ředitele uvedené organizace.

 

 

c) v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s přispíváním příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou na soukromé životní pojištění svých zaměstnanců, na základě návrhu Jiřího Šustra, ředitele uvedené organizace, s podmínkou, že tyto příspěvky budou pokrývány z výnosu ze služeb organizace pro obyvatelstvo, fyzické i právnické osoby s výjimkou Města Lomnice nad Popelkou a jím zřízených organizací a složek.

 

 

d) s pokácením dřevin, rostoucích mimo les - osmi jasanů ztepilých, na pozemcích p.p.č. 136 a 137, k.ú. Chlum pod Táborem, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Břetislava Dědka a Evy Burešové, oba bytem Lomnice nad Popelkou, Chlum, s podmínkou zajištění náhradní výsadby v lokalitě, druhové skladbě a rozsahu, stanovených zástupcem Města Lomnice nad Popelkou a příslušným orgánem státní správy. Práce spojené s pokácením dřevin, zpracováním dřevní hmoty a náhradní výsadbou zajistí žadatelé na vlastní náklady.

 

 

e) s podáním žádosti Speciálních škol Lomnice nad Popelkou, okres Semily, o poskytnutí dotace – účelově určených finančních prostředků z Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci Státní politiky ve vzdělávání pro zajišťování standardních ICT ve školách v roce 2006, na základě návrhu Mgr. Libuše Mikešové, ředitelky uvedené školy.

f) s podáním žádosti Základní školy T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, o poskytnutí dotace – účelově určených finančních prostředků z Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci Státní politiky ve vzdělávání pro zajišťování standardních ICT ve školách v roce 2006, na základě návrhu Mgr. Miroslava Šulce, ředitele uvedené školy.

 

 

g) s připojením Města Lomnice nad Popelkou k projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Semilsku“, který zabezpečuje Městský úřad Semily

a deleguje

- zástupce Města Lomnice nad Popelkou do pracovních týmů v rámci uvedeného projektu:

1. Jaroslavu Hynkovou, starostku, do pracovních týmů pro sociální skupiny – zdravotně postižení, nepřizpůsobiví občané a rodiny s dětmi,

2. Olgu Noskovou, ředitelku organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou, do pracovního týmu pro sociální skupinu seniorů.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                           7 / 06 / R

 

a) žádost Jiřího Šustra, ředitele příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, o převod dlouhodobého movitého majetku Města Lomnice nad Popelkou, který má uvedená organizace ve správě, do majetku této organizace. Záležitost bude předána k rozhodnutí zastupitelstvu města po získání stanoviska ing. Ivany Schneiderové, auditora města a finančního výboru zastupitelstva města.

 

 

b) návrh ing. Bohumila Hercíka, Bc. Oty Kracíka, PaedDr. Pavla Pavelky a Mgr. Václava Šimůnka, členů zastupitelstva města, na bezúplatný převod budovy čp. 664, ulice Poděbradova, Lomnice nad Popelkou, kterou využívá na základě nájemní smlouvy Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola Lomnice nad Popelkou (dále jen „SOŠ, SOU, OU, U a PrŠ“), z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou Libereckému kraji.

Rada města současně ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, vyžádat od SOŠ, SOU, OU, U a PrŠ písemné stanovisko uvedené školy k předpokládanému současnému a budoucímu využití předmětného objektu pro činnost uvedené školy. Následně bude záležitost předána zastupitelstvu města k rozhodnutí.

 

 

c) žádost subjektu Václav Chaloupka – Obchodní a pořadatelská činnost, se sídlem Hrádek nad Nisou, o povolení konání pravidelných prodejních trhů v Lomnici nad Popelkou v roce 2006. Rada města již svým usnesením č. 94/05/R ze dne 20. 10. 2005 rozhodla o konání prodejních trhů v Lomnici nad Popelkou v roce 2006, zajištěných jiným provozovatelem. Uvedenou žádost je možné projednat při rozhodování o konání trhů v roce 2007, popřípadě v následujících letech.

 

 

 

d) nabídku Sdružení obcí Libereckého kraje, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, na vzájemnou spolupráci Města Lomnice nad Popelkou s některou obcí či městem z kantonu St. Gallen, Švýcarsko.

Rada města současně souhlasí

- s případným využitím předmětné nabídky spolupráce obcí

a pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k zaslání kladné odpovědi Sdružení obcí Libereckého kraje a k jednání v této záležitosti. Výsledek jednání bude předložen radě města k projednání a následně zastupitelstvu města k rozhodnutí.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                        8 / 06 / R

 

a) souhlasit se změnou podílového vlastnictví majetku dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, ve vztahu k jednotlivým členům uvedeného svazku obcí a schválit dodatek č. 2 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, a dodatek č. 2 Stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, dle návrhu Mikroregionu Tábor.

 

 

b) vydat obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2006, o zrušení obecně závazných vyhlášek Města Lomnice nad Popelkou č. 1/1992, o poplatcích za znečištění ovzduší, č. 4/1993, o městském informačním systému a digitální technické mapě, a č. 1/2000, o symbolech města, dle návrhu, který předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

c) vydat obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2006, o místním poplatku ze psů a obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 3/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dle návrhů, které předložili ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu a Jana Šnajdrová, vedoucí odboru vnitřní správy Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

d) projednat v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 42/05/Z písm. b) ze dne 3. 11. 2005 prodej části pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

e) schválit prodej částí pozemku p.p.č. 534/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, odměřených geometrickým plánem č. 1764-338/2005 ze dne 16. 11. 2005, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou,

1. pozemek p.p.č. 534/75 o výměře cca 139 m2, Evě Kmínkové, bytem Lomnice nad Popelkou,

2. pozemek p.p.č. 534/76 o výměře cca 264 m2, Oldřichu Kodejškovi, bytem Lomnice nad Popelkou,

oba kupní cena 100,- Kč/m2.

 

 

 

f) schválit prodej pozemků st.p.č. 1489/2, p.p.č. 136/9, kultura ostatní plocha a p.p.č. 138/1, kultura trvalý travní porost, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou do vlastnictví Libereckého kraje, kupní cena 3.000,- Kč.

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

- zrušit usnesení zastupitelstva města č. 159/01 ze dne 24. 9. 2001, které se týkalo schválení bezúplatného převodu pozemků st.p.č. 1489/2 a p.p.č. 138/1, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou na bývalou Integrovanou střední školu Lomnice nad Popelkou.

 

 

g) program 24. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 9. února 2006:

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

1.    Obecně závazná vyhláška o zrušení některých obecně závazných vyhlášek města

2.    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

3.    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

4.    Dodatek č. 2 ke stanovám a smlouvě o založení MR Tábor

Finanční záležitosti:

5.    Dodatečné schválení úprav rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou za rok 2005

6.    Rozpočet Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006

7.    Žádost o prodloužení termínu splátek půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

8.        Převod části pozemku p.p.č. 2996/14 k.ú. Lomnice nad Popelkou

9.        Prodej pozemku p.p.č. 534/2 k.ú. Lomnice nad Popelkou

10.    Převod pozemků v areálu střední školy v ul. A.Staška

11.    Nabídka pozemku k odkupu – p.p.č. 2350/2 k.ú. Lomnice nad Popelkou

12.    Nabídka lesních pozemků k odkupu

Ostatní záležitosti:

13.    Diskuse

14.    Usnesení, závěr

 

 

Rada města zřizuje                                                                                                          9 / 06 / R

 

a) komisi pro oslavy 100 let železnice v Lomnici nad Popelkou, dle návrhu Jaroslavy Hynkové, starostky

a současně jmenuje

její členy:

1. Josef Kysela, místostarosta, předseda komise,

2. Ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu,

3. Bc. Jan Drahoňovský, ředitel příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou,

4. Ing. Josef Mařas, referent rozvoje města odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

5. Mgr. Josef Svoboda, ředitel příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou.

 

b) komisi pro prezentaci a propagaci města, dle návrhu Jaroslavy Hynkové, starostky

a současně jmenuje

její členy:

1. Jaroslava Hynková, starostka, předsedkyně komise,

2. Ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu,

3. Mgr. Josef Svoboda, ředitel příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   10 / 06 / R

 

a) smlouvu o zhotovení a umístění 3 kusů informační tabule INTAKA, mezi Městem Lomnice nad Popelkou a společností Ing. Jan Kavalír informační a reklamní společnost, IČO 11305045, se sídlem Benátky nad Jizerou, dle návrhu uvedené společnosti.

Rada města současně souhlasí

- v souladu s § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 2, odst. 2 obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 21/2000, o symbolech města, s použitím znaku Města Lomnice nad Popelkou uvedenou společností na předmětných tabulích INTAKA, na základě žádosti uvedené společnosti.

 

 

b) smlouvu o spolupráci při přípravě a zhotovení informačních brožur s mapou města  pro prezentaci a potřeby města mezi Městem Lomnice nad Popelkou a společností Robert Helvich – vydavatelství multimédia, IČO 48634026, se sídlem Hradec Králové, dle návrhu uvedené společnosti.

Rada města současně souhlasí

- v souladu s § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 2, odst. 2 obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 21/2000, o symbolech města, s jednorázovým použitím znaku Města Lomnice nad Popelkou v roce 2006 uvedenou společností na předmětných informačních brožurách, na základě žádosti uvedené společnosti.

 

 

c) postup při zajišťování prezentace a propagace města a propagačních materiálů, dle návrhu, který předložila Jaroslava Hynková, starostka.

 

 

d) na základě  § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, objem prostředků na platy zaměstnanců Města Lomnice nad Popelkou, zařazených do městského úřadu a organizačních složek Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 v celkové výši hrubých mezd :

1. Městský úřad v Lomnici nad Popelkou …………………………... 5.400 tis.Kč

2. Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou ……….………1.170 tis.Kč

 

e) na základě  § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,           ve znění pozdějších předpisů, objem prostředků na platy zaměstnanců příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 v celkové výši hrubých mezd :

1. Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou …….. 894 tis.Kč

2. Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou …….…….…..…. 613 tis.Kč

3. Technické služby Města Lomnice nad Popelkou ………….………..4.836 tis.Kč

4. Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou

(pouze zdravotnický personál) ………..………………....………….. 448 tis.Kč

 

 

f) na základě  § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,           ve znění pozdějších předpisů, výši prostředků na platy zaměstnanců příspěvkové organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou na rok 2006 danou podílem mimotarifních složek platů k platovým tarifům 0,100.

 

 

g) limity na reprezentaci pro jednotlivé příspěvkové organizace Města Lomnice                nad Popelkou pro rok 2006 v maximální výši takto: 

1.  Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily2,5 tis.Kč 2.  Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou ……... 10 tis.Kč 3.  Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou …………….. 3 tis.Kč 4.  Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily ……. 1 tis.Kč 5.  Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily …… 1 tis.Kč 6.  Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily ……… 1 tis.Kč  7.  Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou ………………….... 6 tis.Kč 8.  Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily ……………..…. 1 tis.Kč 9.  Technické služby Města Lomnice nad Popelkou ……………………… 2 tis.Kč 10. Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily   3 tis.Kč 11. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily ……... 3 tis.Kč

Rada města současně ukládá              

- v souladu s § 28 odst. 4, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, odvod finančních prostředků ve výši 4.447,10 Kč, za překročení limitů na reprezentaci, do rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006 z rezervního fondu uvedené příspěvkové organizace.

 

 

 

 

h) limit na pohoštění v maximální výši 12 tis. Kč a limit na věcné dary v maximální výši 8 tis. Kč v rámci výdajové položky Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 „Správa městského úřadu“.

 

 

i) limit na pohoštění v maximální výši 40 tis. Kč a limit na věcné dary v maximální výši 10 tis. Kč v rámci výdajové položky Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 „Propagace města“.

 

 

j) odpisové plány všech příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou                na rok 2006 ve výši odpisů:

1. Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily

…………………………………………………….. 3.841,- Kč,

2. Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou .….. 61.478,- Kč,

3. Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou ………. 150.672,- Kč,

4. Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily .. 47.920,- Kč,

5. Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily ..13.105,- Kč,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6. Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily ..…. 2.346,- Kč,

7. Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou ………………. 31.415,- Kč,

8. Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily …………....... 1.712,- Kč,

9. Technické služby Města Lomnice nad Popelkou …..……………. 310.415,- Kč,

10. Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily

.…………………………………………………...  54.804,- Kč,

11. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily …71.447,- Kč.

Celkem odpisy   ………………………………………..…………… 749.155,- Kč

 

 

k) mandátní smlouvu k uplatnění, realizaci a splacení vybraných pohledávek Města Lomnice nad Popelkou za jeho dlužníky, mezi Městem Lomnice nad Popelkou a subjektem Agentura MKS, sdružení podnikatelů, se sídlem Jablonec nad Nisou, dle návrhu smlouvy, který zpracovala uvedená Agentura MKS a který předložila ing. Milena Koudelková, referentka odboru finančního plánovacího Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně doporučuje

- Jiřímu Šustrovi, řediteli příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, uzavřít s uvedenou Agenturou MKS obdobnou smlouvu ve vztahu k pohledávce uvedené příspěvkové organizace za společností H & J Work, spol. s r. o., se sídlem Bílovice.

 

 

l) Směrnici Rady města Lomnice nad Popelkou č. 1/2006, pravidla pro stanovení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů Města Lomnice nad Popelkou, kterou se schvaluje výše základního nájemného v bytech ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou na 30,- Kč za 1 m2, a další složky nájemného za vybavení bytu dle návrhu, předloženého ing. Milenou Rádlovou, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

m) prodej plechového skladu, umístěného v bývalém areálu domu dětí a mládeže Lomnice nad Popelkou, Jiřímu Jiránkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, za nabídkovou cenu 1.100,- Kč, s podmínkou odstěhování předmětného skladu  z uvedeného areálu na náklady kupujícího a v termínu, stanoveném zástupcem města.

 

 

n) na základě výsledku výběrového řízení, nájem bytu č. 1 o velikosti 3 +1 v 2. NP v objektu domu čp. 118, ulice K Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou, společně Pavlu Jirákovi a Martině Ježkové, oba bytem Lomnice nad Popelkou, nájem na dobu neurčitou, od nejbližšího možného termínu po rekonstrukci bytu. Podle podmínek výběrového řízení uhradí nájemníci předem náklady na rekonstrukci bytu ve výši 165.000,- Kč a dále náklady na opravu terasy – pochůzí střechy nad přízemím ve výši 100.000,- Kč, dle nabídky uvedených nájemníků. Měsíční nájemné se sjednává ve výši 3.300,- Kč, toto nájemné bude po dobu 50 měsíců, resp. 80,3 měsíců prominuto jako náhrada výše nákladů na rekonstrukci bytu, resp. rekonstrukci bytu včetně opravy terasy.

 

 

o) dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. 837/93 ze dne 27. 9. 1993, mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a Policií České republiky, Správou Východočeského kraje Hradec Králové jako nájemcem nebytových prostor v domě čp. 36, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, kterým se v předmětné smlouvě snižuje množství nebytových prostor, užívaných nájemcem, na základě návrhu dodatku smlouvy, který předložil nájemce.

Rada města současně ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, i nadále jednat se zástupci Policie ČR o umístění a podmínkách provozu Policie ČR, Obvodního oddělení Lomnice nad Popelkou.

 

 

p) cenovou přílohu pro rok 2006 ke smlouvě o dílo č. S04F200596, v oblasti svozu a nakládání s komunálními odpady, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako objednatelem a společností .A.S.A., spol. s r. o., se sídlem Praha, jako zhotovitelem, na základě návrhu zhotovitele.

 

 

r) mandátní smlouvu v oblasti zpětného odběru použitých elektrozařízení a souvisejícího provozu sběrného dvora, mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako mandantem a společností .A.S.A., spol. s r. o., se sídlem Praha, jako mandatářem, na základě návrhu mandatáře.

Rada města současně uděluje plnou moc

- společnosti .A.S.A., spol. s r. o., se sídlem Praha, k úkonům spojeným s předmětnou činností.

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města                                                              11 / 06 / R

 

a) schválit prodloužení termínu úhrady splátek půjček z Fondu rozvoje bydlení (smlouvy o půjčce č. 19/2000 a 20/2000), poskytnutých  Ivaně Vojtekové, bytem Lomnice nad Popelkou, dle její žádosti.

Rada města současně bere na vědomí

- žádost Ivany Vojtekové, o prominutí smluvní pokuty z prodlení splácení dle Smlouvy o půjčce č. 21/2000 ze dne 24. 3. 2000 ke dni 6. 11. 2005 ve výši 10.147,50 Kč. Tato žádost bude projednána až po rozhodnutí zastupitelstva města ve věci úhrady splátek půjček z Fondu rozvoje bydlení (smlouvy o půjčce č. 19/2000 a 20/2000), případně po úhradě těchto splátek.

 

 

b) schválit odkoupení pozemku p.p.č. 2350/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 627 m2, který je ve vlastnictví společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha, dle nabídky společnosti KNIGHT FRANK, spol. s r. o., se sídlem Praha, zástupce uvedené společnosti, z důvodu nepotřebnosti pro Město Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 2. února 2006

 

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz