Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.10/1994, O závazných částech uspořádání území Lomnice nad Popelkou

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 14.10.1994 do 01.11.1994
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.11.1994 do 12.07.2003
Značka: ozv puv. 10/1994
Poznámka: změna vyhláškou 13/1997, 15/1998, zrušena vyhláškou 2/2003

 ZMĚNY:

- změna vyhláškou 13/1997, 15/1998
- ZRUŠENA VYHLÁŠKOU Č. 2/2003
 

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

č. j.   1058/94

dne: 14.10. 1994

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 10/1994

 

O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU LOMNICE NAD POPELKOU

 

Veřejné zasedání městského zastupitelstva Lomnice nad Popelkou schválilo dne 13.10. 1994 tuto obecně závaznou vyhlášku dle § 16 zákona č. 367/90 Sb. o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších přepisů /úplné znění vyhlášeno pod čís. 410/92 Sb./ a podle § 29 odst. 2 zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ ve znění č. 103/90 Sb. a zákona č. 262/92 Sb. a 43/1994 Sb.

 

 

Část I.

Úvodní ustanovení

 

čl. 1.

Účel vyhlášky

 

Vyhláška vymezuje závazné části uspořádání administr. Území města Lomnice nad Popelkou podle územního plánu schváleného plenárním zasedáním zastupitelstva města dne 13.10. 1994.

 

 

čl. 2.

Rozsah platnosti

 

Tato vyhláška platí pro správní území města Lomnice nad Popelkou, které je tvořeno katastry Lomnice nad Popelkou, Želechy, Ploužnice, Chlum, Košov, Rváčov.

Vyhláška je závazná pro všechny organizace, orgány, občany při činnostech vyvolávající změny ve funkčním využití a uspořádání území i při přípravě a provádění staveb nebo jejich změn při užívání, údržbě a odstraňování staveb.

 

Územní plán je směrně navržen pro návrhové období do roku 2005. Aktualizaci průběžně provádět podle potřeby rozvoje města stavu legislativy  /obvykle po 5 letech/.

 

 

 

 

 

 

 

čl. 3.

Vymezení pojmů

1) Závaznými regulativy jsou :

 

-rozdělení území na funkční zóny, jejich charakteristika, regulační zásady v jednotlivých zónách

 

-limity využití území  /intenzita využití území, ochranná pásma, zásady ekolog. stability/

-veřejně prospěšné stavby

 

2) Urbanizované území je rozděleno na plochy zastavěné nebo určené k zastavění :

Polyfunkční plochy:

- smíšená zóna centrální

 

- smíšená zóna městská

 

- zóna klidného bydlení

 

- zóna venkovského typu /s rekreačním charakterem/

 

- zóna průmyslové a zemědělské velkovýroby

 

Monofunkční plochy  /vybraný druh funkce/ :

- plochy pro dopravu

 

- sportovní plochy

 

- plochy pro zařízení technického vybavení

 

- plochy pro veřejnou zeleň

 

- společensky prospěšné stavby a plochy

 

- plochy zahrádkových kolonií

 

 

3)Neurbanizované území tvoří ostatní nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění :

-zemědělský půdní fond

 

- lesní půdní fond

 

- vodní plochy

 

- plochy zeleně

 

- ostatní plochy mimo zastavěné území

 

V neurbanizovaném území nesmí být dovoleno umísťovat stavby s výjimkou staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch, dále druh pozem. komunikací,  liniových staveb techn. vybavení a úprav vodních toků.

 

 

Část II.

Základní závazné zásady  /regulativy/ využití území

 

čl. 4.

 

1) Město Lomnice nad Popelkou se rozvíjí jako souvisle urbanizovaný celek, včetně Staré Lomnice je přirozeným střediskem osídlení administrativou města a další obce  /zaměstnání, školství, zdravotnictví, obchod, služby/.

Pod působností stav. Úřadu MěÚ Lomnice nad Popelkou patří tyto obce Bělá, Libštát, Tatobity, Košťálov, Veselá, Bradlecká Lhota, Holenice, Stružinec, Nová Ves nad Popelkou, Syřenov.

 

2) Samostatné urbanizované části tvoří venkovská sídla: Chlum, Ploužnice, Košov  /Hrádka, Hoření Lomnice/, Morcinov, Nové Dvory, Rváčov  /Černá, Dráčov, Skuhrov, Tikov/, Želechy.

 

3) Ve volné krajině nebudou vytvářeny nová sídla a samoty ani umísťovány žádné stavby - budovy.

 

4) Bude se respektovat základní kostra silnic II/286 a II/284, která je založena na postupném provádění obchvatu severovýchodním směrem a městském půlkruhu.

 

5) Město bude rozvíjet svůj městský charakter v zóně smíšené centrální a smíšené městské.

 

Ostatní části a obce budou mít venkovský charakter tvořený nízkopodlažní řadovou nebo izolovanou zástavbou. Občanské vybavení mimo centrum bude mít solitérní charakter.

 

 

čl. 5.

Funkční uspořádání území

/charakteristika funkčních zón/

 

 

1) Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel  umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich vymezení na výkresu č. 6.

 

2) Umísťování a povolování staveb a zařízení technického vybavení pro obsluhu jednotlivých zón a umísťování parkovišť, odstavných ploch je přípustné je tehdy, pokud nebudou mít negativní vliv na základní funkci jednotlivých zón nad přípustnou míru. Tuto míru udávají  hygienické přepisy, požadavky norem, event. podmínky územního rozhodnutí.

 

2a) Výjimečné přípustné stavby v jednotlivých zónách umísťovat se souhlasem městského zastupitelstva.

 

3) Charakteristika funkčních zón :

 

I. -  Smíšené území centrální

/jádrové území/

 

A - Slouží :

1)      Převážně pro umístění obchodních, administrativních, správních a kulturních zařízení.

 

B - Přípustné

1) Obchodní, administrativní a správní budovy

2) Maloobchod, veř. stravování a ubytování

3) Ostatní podstatně nerušící zařízení služeb

4) Kulturní, sociální, zdravotnické a církevní zařízení

5) Byty pohotovostní, majitelů zařízení

6) Ostatní byty dle regulačních plánů

7) Veřejná zeleň a dopravní plochy

 

C - Výjimečně přípustné

1) Bydlení ostatní

2) Nerušící zařízení drobné výroby a služeb

3) Čerpací stanice jako součást objektů pro garážování

 

Regulační zásady

1)Max. výška 3 podl.  /výjimka stáv. objekty/

2)Na náměstí respektovat stávající max. výšky

3)Zvýšené nároky na architekturu /posoudit komisí pro výstavbu a za spolupráce konzultantů/

 

4)Používat šikmé střechy se sklonem odpovídající stávající zástavbě, doporučit keramickou krytinu

 

5)Zvláštní podmínky pro schvalování úprav objektů v památkovém zájmu a památkově chráněných budou stanoveny stavebním úřadem  /schválení Památkovým ústavem/

 

6)Chov domácích zvířat a drobných hosp. zvířat bude podstatně omezen za podmínce stanovených zvláštní vyhláškou městského úřadu. Podmínkou bude   objektech schválených v souladu se stavebním zákonem a v přiměřené vzdálenosti od sousedů.

 

 

 

 

 

II. - Smíšené území městské

 

A - Slouží

1)Bydlení a pro umístění zařízení drobné výroby a služeb, která podstatně neruší bydlení.

 

B - Přípustné

1)Obytné budovy do výšky určené regulačním plánem 4 n. p. /výjimka jsou stávající objekty

2)Obchodní a administrativní budovy

3)Maloobchod, veř. stravování a ubytování

4)Správa

5)Kulturní, sociální, církevní, zdravotnické a sportovní zaízení

6)Veřejná zeleň

 

C - Výjimečně přípustné

1)Zahradnictví

2)Zábavní střediska

3)Čerpací stanice pohonných hmot

 

Regulační zásady

1)Max. výška 4 NP + podkr. /výjimka  stávající objekty v ulici 5.května 3 NP/

2)Používat šikmé střechy se sklonem odp. okolní současné zástavbě, doporučit keramickou krytinu.

 

3) Zvláštní podmínky pro schvalování uprav objektů v památkovém zájmu a památkově chráněných budou stanoveny stavebním úřadem /schválení Památkovým ústavem/.

 

4)Chov domácích zvířat a drobných hosp. zvířat bude podstatně omezen za podmínek stanovených zvláštní vyhláškou městského úřadu. Podmínkou bude chov v objektech schválených v souladu se stavebním zákonem a v přiměřené vzdálenosti o sousedů.

 

 

III. - Zóna klidného bydlení

 

A - Slouží

1)Výlučně pro bydlení

 

B - Přípustné

1)Bydlení v rod. Domcích a nízkopodlažních formách do 2 NP + podkroví

 

C - Výjimečně přípustné

1)Maloobchod, strav. Zařízení

2)Nerušící zařízení výroby a služeb

3)Malé ubytovací zařízení a zařízení pro staré občany

4)Kulturní, zdravotnické a sport. Zařízení sloužící pro obsluhu tohoto území

 

 

Regulační zásady

1) Výška zástavby do 2. NP + podkroví /upřesní regulační plán nebo územní rozhodnutí/

 

2) Šikmé střechy s doporučenou keramickou nebo betonovou krytinou, se sklonem odpovídajícím stávající zástavbě. Tvar střech dle regul. plánů.

 

3) Stavební čára 5 m od chodníku  /jinak dle požadavku stavebního povolení/

 

4) Oplocení max. v =1,60 m s podezdívkou 30 m. Doporučeno svislé řešení, materiál respektuje okolní oplocení

 

5) Chov domácích a drobných, event. středních hosp. zvířat dle vyhlášky městského úřadu v přiměřeném množství. Vzdálenost chlívků hosp. zvířat a hnojišť od oken obytných domů min.. 20 m. Zajistit hygienicky nezávadný provoz, vzhledově nesmí narušovat prostředí, stavby musí odpovídat stavebnímu zákonu.

 

6) U RD mohou být drobné a jednoduché podnik. stavby, garáže  /pokud nejsou v RD/. Musí splňovat zvláštní přepisy  /hygienické, požární, bezpečnostní/.

 

7) V případě možnosti připojení na veřejné sítě je povinnost jejich využití.

 

 

IV. - Zóna venkovského typu

 

A - Slouží

1) Pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a s chovem domácího a zemědělského zvířectva, včetně záhumenkového hospodářství.

 

2)      Pro potřeby menších zemědělských a lesnických provozů.

 

B - Přípustné

1)Rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem dom. a zemědělského zvířectva.

 

2)Obchod, veř, stravování, nerušící řemesl. Provozy, služby a čerpací stanice.

 

Regulační zásady

1)Výška zástavby do 2. NP + podkroví /upřesní regul. plán nebo územní rozhodnutí/

 

2)Šikmé střechy s doporučenou keram. Nebo beton. Krytinou. Tvar střechy dle regulačních plánů.

 

3)Stavební čára 5 m od chodníku  /jinak dle požadavku stav. povolení/.

 

4)Oplocení max. v 1,60 m s podezdívkou 30 - 40 cm. Doporučeno svislé členění, materiál respektuje okolní oplocení.

 

5)Chov domácích a drobných, event. středních hosp. zvířat dle vyhlášky městského úřadu v přiměřeném množství. Vzdálenost chlívků hosp. zvířat a hnojišť od oken obytných domů min. 20 m. Zajistit hygienicky nezávadný provoz, vzhledově nesmí narušovat prostředí. Stavby musí odpovídat stav. zákonu.

 

6)U RD mohou být drobné a jednoduché podnik. Stavby, garáže  /pokud nejsou v RD/, musí splňovat zvláštní předpisy / hygienické, požární, bezpečnostní/.

 

7)V případě možnosti připojení na veřejné sítě je povinnost jejich využití.

 

8)Zemědělské provozy budou posuzovány individuálně /splnění zvláštních předpisů/.

 

 

V. - Smíšená zóna venkovská

 

A - Slouží

1)Rekreačnímu využití chalup a domků

 

2)Pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad, s chovem domácího a zemědělského zvířectva, včetně záhumenk. hospodářství.

 

B - Přípustné

1)Rekreační využití chalup

2)Bydlení s užitkovými zahradami a chovem dom. a zem. Zvířectva

3)Obchod, veřejné stravování, nerušící řemeslnické provozy a služby

4)Zahradnictví

5)Rekreační a sportovní zařízení

 

C - Výjimečně přípustné

1)Menší zemědělské provozy

2)Zařízení kulturní, sociální, zdravotnické

3)Ubytování

 

Regulační zásady

1)Výška zástavby do 2. NP + podkroví /upřesní regul. plán nebo územní rozhodnutí/

 

2)Šikmé střechy s doporučenou keram. Nebo beton. Krytinou. Tvar střech dle regulačních plánů.

 

3)Stavební čára 5 m od chodníku  /jinak dle požadavku stav. povolení/.

 

4)Oplocení max. v =1,60 m s podezdívkou 30 - 40 cm. Doporučeno svislé členění, materiál respektuje okolní oplocení.

 

5)Chov domácích a drobných, event. středních hosp. zvířat dle vyhlášky městského úřadu v přiměřeném množství.Vzdálenost chlívků hosp. zvířat a hnojišť od oken obytných domů min. 20 m. Zajistit hygienicky nezávadný provoz, vzhledově nesmí narušovat prostředí. Stavby musí odpovídat stav. zákonu.

 

6)U RD mohou být drobné a jednoduché podnik. Stavby, garáže /pokud nejsou v RD/. Musí splňovat zvláštní předpisy /hygienické, požární, bezpečnostní/.

 

7)V případě možnosti připojení na veřejné sítě je povinnosti jejich využití.

 

8)Zachovat regionální charakter architektury, zvl. U vyznačených objektů lidové architektury.

 

 

VI. - Zóna drobné výroby a služeb

 

A - Slouží

1)Pro zařízení průmyslové výroby, zvláště těch, která nemohou být umístěna v jiných zónách.

 

B - Přípustné

1)Zařízení průmyslové výroby, služeb, skladů

2)Čerpací stanice PH

 

C - Výjimečně přípustné

1)Stavby nákupních center

2)Služební a pohotovostní byty

3)Stavby pro zdravotnictví, sociál. péči, sport

 

Regulační zásady

1)Max. výška 4.p. nebo 11 m po římsu objektu  /upřesní územní rozhodnutí/

2)Tvar střech sedlový  /výjimečně i rovná - dle místních okolností/

3)Respektovat ochr. pásma předpisů hygienických a požárních

4)Zajistit parkovací plochy na vlastním pozemku

5)Provádět ochrannou zeleň

6)Ve staveb povolí předepisovat druha výšku oplocení, arch. Úpravu

 

 

VIII. - Zóna zemědělské výroby

A - Slouží

1)Zařízení a stavby zemědělské výroby, které mají negativní účinek na životní prostředí

 

 

B - Přípustné

1)Stavby a zařízení zemědělské výroby

2)Čerpací stanice PH

 

C - Výjimečně přípustné

1)Byty pohotovostní a majitelů nebo správců

2)Byty stávající

 

Regulační zásady

1)Max. výška 3. P. nebo 1 m po římsu objektu

 

2)Šikmé střechy

 

3)Respektovat ochr. Pásma přepisů hygienických i požárních. Počty zemědělských zvířat dle možností ochr. Pásem

 

4)Nařizovat ochranou zeleň

 

5)Předepisovat oplocení a arch. Úpravy

 

 

IX. - Plochy pro dopravu

 

 

1)      Plochy pro dopravu:

- plochy pozemních komunikací

- plochy želez. Drahy a staveb na dráze

- autobusové nádraží, zařízení autobusové dopravy

- parkoviště, pěší zóny a veřejná prostranství

- amatérské letiště

Slouží pro danou funkci, vylučuje se využití pro jinou funkci. Související objekty s danou funkcí jsou povoleny dle regul. zásad daných územním rozhodnutím.

 

 

X. - Sportovní plochy

 

- lyžařské středisko v Popelkách

- sportovní stadion

- zimní stadion

- letní koupaliště

- kynolog. cvičiště

- sokolovna a přilehlé pozemky

Regulační zásady budou stanoveny územním rozhodnutím.Přihlédne se k zásadám okolních zón. V lyžařském středisku a u letního koupaliště budou povoleny jen stavby 1. NP + podkroví.

 

 

 

XI.- Plochy pro zařízení techn. vybavení

 

Představují plochy pro stavby a zařízení techn. vybavení

- zásobování elektřinou

- plynem

- vodou

- odvádění a čištění odpadních vod

- zpracování a likvidace odpadu

- telekomunikační zařízení

- plochy skládek

Malé plochy jsou znázorněny značkou.

Regulační zásady platí dle druhu zóny, ve které se nalézají.

 

 

XII. - Plochy pro veřejnou zeleň

 

- veřejné parky

- hřbitovy

- plochy a pásy veřejné zeleně

 

Stavby jsou povoleny jen související s funkcí veřejné zeleně a dle regul. zásad daných územním rozhodnutím.

 

 

XIII. - Plochy zahrádkových osad

 

Představují plochy zahrádkových a chatičkových osad dočasných /Větrov/ a definitivních stávajících event. navržených  /podmíněno vyřešení restitučních nároků/.

Dočasná  /rezerva pro rodinné domky, případně jinou výstavbu/:

- nepovoluje se nová výstavba - trvalá  /mimo demontovaných staveb/

- jsou možné běžné udržovací práce na objektech na základě staveb. Ohlášení

 

 

 

Definitivní /stávající a navržené/:

- zahrádkářské chaty jsou povoleny dle vyhl.č. 83/76 Sb. ve znění vyhl.č. 376/92 Sb.

 

- přízemí s využitím podkroví, zast. plocha mas. 25 m2, obest. Prostor nad uprav. Terénem nesmí překročit 110 m3

 

-tvar šikmých střech, povrchové úpravy a druh plotu celé osady budou určeny územním rozhodnutím a respektováním prostředí a místních materiálů

 

- v zahr. Osadách bude soc. zařízení budováno buď jako společné nebo vestavěné do jednotlivých zahr. Chat

Kombinace není přípustná.

 

- výjimečně přípustné je umístění staveb pro ubytování nebo bydlení

 

 

 

čl. 6.

Doprava

 

1) Vybudováním městského půlokruhu a I. etapy obchvatu severovýchodním směrem odlehčit dopravu přes centrální část města.

 

2) II. etapu obchvatu silnice II/284 je možno rozdělit na 2 části.

 

3) Vytvořit možnost náhradního objezdu pro případ výluky dopravy přes střed města okolo koupaliště, ČSAD a průmyslovou zónou na severu města.

 

4) Dobudovat základní komunikační skelet na Žižkově, Větrově a Staré Lomnici.

 

5) Zajistit požadovaný počet stání v centrální oblasti.

 

6) Rozšířit kolejiště nádraží ČD  /staropacké zhlaví /.

 

7) Dopravu městskou a cílovou usměrni dopravním značením.

 

 

 

čl. 7.

Technické vybavení

 

Zásobování vodou

1) Zásobování vodou bude ze stávajících vrtů ve 2 tlakových pásmech

2) Další zdroje vody budou dle potřeby využity u obce Bělá

3) Nutno provést připojení zdroje vody u Želech  /přečerpací stanice s vodojemem/

4) Realizovat výměny malých a starých profilů za min. DN 100 mm

5) Využít zdroje vody "Zářezy obora" s gravitačním odtokem k vodojemu DTP

6) Dokončit zajištění ochranných pásem vod. zařízení

7) Koordinace při rekonstrukci inž. Sítí

 

Kanalizace

1) Odkanalizování bude přes jednotnou kanalizační síť do celoměstské čistírny odpadních vod u Nové Vsi

 

2) Zajistit pro chod ČOV mas. Přítok odpadních vod města doplněním a rekonstrukcí stokové sítě města

 

Vodní toky

1) Vybudováním kanalizační sítě zajistit, aby se z Popelky stal čistý vodní tok pro odvedení dešťových vod

 

Zásobování teplem

- soustředit se na decentralizované zásobování města zemním plynem a mimo plynofikované území s využitím el. energie nebo jiným způsobem ekol. vytápění

 

- postupně převést průmyslové kotelny na plyn

Zásobovat z nich teplem jen bezprostřední okolí

 

Zásobování plynem

1) Dokončit rozvody z nové regulační stanice za obřadní síní směrem k STS, posílit plynovodní síť pod stadionem a napojit část Staré Lomnice

 

2) Provést RS u SÚS odbočkou z VTL ze Rváčova a postupně napojit objekty v této části města

 

3) Postupně vyměňovat dožité potrubí a plynofikovat vhodné objekty

 

Elektrorozvody

- pro navrhovanou zástavbu a ekologické vytápění elektřinou zajistit v předstihu vybudování příslušných trafostanic, včetně VN a NN sítí

 

- ve středu města budou zásadně trafostanice kabelové  /postupně kabelizovat i trafa stávající/

 

- posílit NN vedení v okrajových obcích

 

Telekomunikace

- od doby vlastní výstavby nové telekom. Budovy bude telefonní ústředna v případě nutnosti umístěna v objektu bývalého pivovaru, kde bude rezervována plocha 150 m2

 

 

 

 

 

 

čl. 8.

Ochrana nemovitých památek

 

1)      Seznam nemovitých kulturních památek chráněných dle zákona o státní památkové péči:

 Státní seznam nemovitých kulturních památek:

 

Černá        -

Dráčov     -

Chlum      2556 - kostel na Táboře s areálem

                             2556/1   kostel

                                         2556/2   kříž s Kristem

2556/3    plastika Krista s mříží

2556/4    kříž na lípě

2557

2557/1    plastika I

2557/2    plastika II

2557/3    plastika III

2557/4    plastika IV

2557/5    plastika V

2557/6    plastika VI

2257/7    plastika VII

2557/8    plastika VIII

2557/9    plastika IX

2557/10  plastika X

2557/11  plastika XI

2557/12  plastika XII

2557/13  plastika XIII

2557/14  kaple XIV

2558 - věž Aleinova

4760 - sousoší Korunování P. Marie

 

Hrádky     -

Košov      2639 - torzo hradu Kozlov

Lomnice nad Popelkou

2660 - zámek čp. 4

2661 - kostel sv. Mikuláše

2662 - kaple sv. Jana Křtitele s areálem

2662/1  kaple

2662/2  náhrobek

2662/3  mohyla

2663 - zvonice

2664 - radnice čp. 6

2665 - kašna

2666 - morový sloup

2667 - socha sv. Jana Nepomuckého

2669 - dům čp. 243

2670 - dům čp. 244

2671 - dům čp. 245

2672 - dům čp. 247

2673 - dům čp. 248

2674 - dům čp. 253

2675 - dům čp. 254

2676 - dům čp. 255

2677 - dům čp. 259

2678 - dům čp. 262

2679 - dům čp. 263

2680 - dům čp. 265

2682 - dům čp. 678 s areálem

2682/1  dům čp. 678

2682/2  stodola

2683 - dům čp. 679

2684 - dům čp. 710

2685 - socha P. Marie

2686 - socha sv. Prokopa

4762 - náhrobek MUDr. Šlechty

4763 - mohyla s náhrobky padlých z r. 1866

 

Morcinov             -

Nové Dvory         -

Ploužnice             -

Rváčov                2780 - socha Matky Boží

                            2781 - kříž

Skuhrov               -

Tikov                   -

 

 

Seznam nemovitostí památkového zájmu:

Černá                   -

Dráčov                 -

Chlum                  Táborská rozhledna

                            dům čp. 14 u Křížku, os. Ploužnice 

Lomnice nad Popelkou

zámeček - obora

socha sv. Anežky Blahoslavené, na hřbitově

hlavní hřbitovní kříž na hřbitově

lomnické kříže - na katastru města, 22 ks

válečné hroby na hřbitově z roku 1866

"Hrubý dům" čp. 43, 44 na náměstí

měšťanské domy čp. 37, 88, 199

                  roubený dům čp. 669

Hrádky                -

Košov                 -

Morcinov           -

Nové Dvory       -

Ploužnice           viz Chlum

Rváčov              křížek, os. Skuhrov

                         pomník obětem 1. Světové války

                          Smetanova vyhlídka

Tikov                -

Želechy            kříž - Boží muka, na kopci u čp. 33

                        Hrob vojína s pomíčkem

                        Pomník padlým v 1. Světové válce

 

 

2) Stavby v památkovém zájmu a objekty charakteristické svojí regionální architekturou  /zakreslené v územním plánu/ podléhají zpřísněnému stavebnímu řízení  /posudek ref. kultury nebo jiných expertu/.

 

3) Návrh památkové zóny lidové architektury Karlov

 

 

 

čl. 9.

Ochrana přírody, řešení systému ekolog. stability

/Péče o životní prostředí/

 

1) Odpadní vody budou řešeny

a) v jímkách a vyváženy

 

b) č. vypouštět  /dle rozhodnutí vodohosp. Orgánu/

 

c) odvodem do kanalizace /kde je to možné/, která bude ukončena čistírnou odpadních vod /celoměstskou/

 

2) Ochrana vodních zdrojů je podmíněna dodržováním ochran. Pásem zakreslených v územním plánu

 

3) Vodní tok Popelka bude po vybudování ČOV a kanalizačních sítí sloužit svému účelu

 

4) Postupně rušit uhelné kotelny a přebudovávat na vytápění plynem nebo elektr. energií

 

5) Likvidace domv. A průmyslového odpadu :

- odvážen do zpracovatelského závodu u Želech

- neškodný materiál do lomu v Košťálově

- škodlivý domovní odpad soustředit na místě určeném TS, které zajistí jeho odvoz

 

6) Ochranu před radonovým plynem provádět dle podmínek staveb. Úřadu. Střední riziko se dle orientačního průzkumu objevuje částečně na Žižkově, částečně u Stružince

 

7) Ekologická stabilita širšího území je poměrně vysoká.

Zvláštní ochranu věnovat území mezi Vranovskem, Rváčovem, Táborem a Bradlecem. Respektovat rekreační hodnoty tohoto území a chráněné lokality přírody (Ploužnice, Rybničky).

Nařizovat ochrannou značku.

Respektovat závěry výkresu krajinné ekologie (závazné pro pozemkové úpravy)

 

 

- za závazné se považují biokoridory :

a) regionální biokoridor, který je veden po okraji katastrálního území Lomnice nad Popelkou

 

b) lokální biokoridor včetně vložených biocenter mezi Novou Vsí a Novými Dvory /č. 21 - 25 ve výkresu krajinné ekologie/. Předpokládá se doplnění alespoň jednostranného ozelenění a ochranné zatrávnění v s. min. 15 m

 

- za směrné se považují :

a) funkční biokoridor  Košov - Žižkov - Ploužnice

 

b) funkční biokoridor Ředice - Morcinov - lyžařský areál - Vranovsko

 

- u stávajících BK, BC  /funkční na lesním pozemku/ zajistit ochranu a zapracování do osnov lesních hosp. plánů s cílem postupné obnovy přirozené dřevinné skladby

 

- zásahy ve stávajících BK a BC, změny kultur jen se souhlasem staveb. úřadu

 

- pravidla pro zakládání nových BK a BC budou upřesněna v pozemkových úpravách a zvláštní vyhláškou obce po přijetí příslušných zákonů

 

 

čl. 10.

Limity využití území

 

1) Při využití území musí být dodržovány podmínky ochr. pásem:

- vodních zdrojů

- veřejných studní

- ČOV

- silnic

- železnic

- letiště

- plynovodů

- elektrorozvodů

- výrobních a zemědělských podniků

- chráněných přírodních lokalit

- chráněné lokality zdrojů surovin

 

2) Plochy staveb. Kult. Památek chráněných dle zákona ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, vymezené ke dni schválení územního plánu jsou neměnné

 

3) V území je možno provádět stavby a jejich změny v takovém objemu a hmotě, aby nebyly překročeny limity prostorového využití území

 

 

 

 

 

 

funkční zóna

koef.zast. pozemku

koef. podl. plochy

Max. podlažnost

Centrální

90

2,4

3

Městská

60

2,0

4  /3/

Klidné bydlení

40

0,8

2 + P

Venkovská

30

0,6

2 + P

Smíš. Venkovská

30

0,6

2 + P

Drobné výroby

80

1,8

3

Průmyslové výroby

80

2,4

3  /4/

Zemědělské výroby

60

1,2

3

 

 

Koeficient zastavění pozemku =  max. % podíl zastavěné plochy k celkové ploše pozemku

 

Koeficient podlažní plochy     =  poměr součtu ploch všech podlaží k celkové ploše pozemku

 

Max. podlažnost                     =  počet nadz. podlaží bez podkroví

 

 

 

Část III.

Plochy pro veřejně prospěšné stavby

 

čl. 10

 

1) Plochy pro navrhované veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny na výkresu č. 6 územního plánu v měřítku 1 : 5000.

 

2) Vymezení ploch je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb dle § 108 odst. 2 písmeno a) stav. zákona, pokud nebude možnost řešení majetkoprávních vzthaů dosáhnout dohodou nebo jiných způsobem.

 

3) Seznam veřejně prospěšných staveb :

a) Veřejně prospěšná obč. vybavenost :

- rezerva pro zvláštní školu  (1956/4,5, 1791, 758/1,2)

 

-občanská vybavenost nebo školství (2147/5)

 

- lyžařský areál v Popelkách tj. současně zastavěné pozemky, dále  (2809/1,2, 2871, 2879, 3320, 2875, 2945, 3045, 3053, 3058, 3059)

 

-kulturní stavby  (215312, 2198, 2150/1, 2199)

 

- rozšíření hřbitova  (1009/1)

 

- plocha sídliště pod nemocnicí  )3113, 3114, 3188, 2418, 2424, 980, 981, 982)

 

- rezer. plocha pro krytou halu  (872/2, 877/1, 872/2)

- rezerv. plocha pro krytý bazén  (872/2, 877/1, 872/1)

 

- koupaliště  (1748/1,2, 1753, 1739/4, 1821-4, 1754, 1755, 1739/1)

 

b) Veřejně prospěšná techn. vybavenost :

- ČOV - dle rozhodnutí o umístění stavby čj. 1173/91 ze dne 29. 12. 1991

 

- kanalizační stoka - dle vydaného územ. Rozhodnutí o umístění stavby čj. 340/92 ze dne 15.5. 1992

 

- kanalizace - dle jednotlivě zpracovaných ÚPZ

 

- nové trafostanice a elektrokabely  /bude upřesněno v územních projektech zón/. V centr. Zóně budou trafokabelové - dle jednotl. zprac. ÚPZ

 

- VTL - STL Rváčov - regul. stanice plynu za služebnou silnic  (2896/1, 3331, 2692, 3353, 2895/2, 2849, 2852, 2821/1, 3344, 2657)

 

- rozvod plynu z RS u obřadní síně k STS  (913/2, 2269/1, 534/1, 3545, 3459, 2570/1)

 

- plocha pro telef. ústřednu a poštu  (219, 324)

 

- plocha amatérského letiště  (1019/4, 1017/1, 995/1)

 

- vodovod  (1158/1, 2291, 1100/1, 1150/1, 1153/3)

 

c) Veřejné komunikace :

- I. etapa obchvatu silnice II/284  (913/2, 534/1, 2269/1)

 

- II. etapa obchvatu  ((534/1, 3545, 3459, 3444/2, 2562, 2572/2,3, 2553/2)

 

- městský půlokruh  (340, 354/16,17, 2401, 1707, 6, 2389, 2222, 333/2, 328/3, 843, 239, 332, 238, 334/1, 237, 337/1, 235, 330/1, 332/1, 331/1)

 

-rozšíření kolejiště nádraží ČD  (2401)

 

- místní komunikace Žižkov  (1362, 1355)

 

- místní komunikace Větrov  (1091/2, 1068/3, 2293, 84, 38/10, 2283/1, 2298/1)

 

- místní komunikace nad ČS poh. Hmot  (2253/2, 442/4,1,7)

 

- místní komunikace ve Staré Lomnici  /dle regul. plánů/

 

d) Veřejné prospěšné plochy pro ekologii :

- biocentrum č. 21, 23, 25

- biokoridor č. 22, 24

 

 

 

Část IV.

Směrné části územního plánu

 

čl. 11.

 

1) Návrhové období je uvažováno do roku 2005. Počet obyvatel v roce 2005 se předpokládá 6.500

 

2) Ostatní části územního plánu jsou směrné - které jsou uvedeny v části I - III, jsou závazné.

 

 

 

Část V.

Závěrečné ustanovení

 

čl. 12.

 

1) Dokumentace územního plánu je uložena na Městském úřadu v Lomnici nad Popelkou, na Okresním úřadu, Refer. region. rozvoje Semily

 

2) Neupravená problematika v této vyhlášce se řídí zákonem č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších doplňků a změn /stavební zákon/ a předpisy souvisejícími.

 

 

čl. 13.

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. Listopadu 1994.

 

v Lomnici nad Popelkou

 

Stolín Bedřich, v.r.                                                                  Ing. Šmiraus Miroslav, v.r.

            zástupce starosty                                                                    starosta


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz