Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 82.schůze rady města (12.1.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 19.01.2006 do 03.02.2006
Vytvořil: Rada města
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Značka: RM 82 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 82. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 12. ledna 2006

 

 

 

Rada města jmenuje                                                                                                        1 / 06 / R

 

- členy komise pro záležitosti pečovatelské služby:

1. Olga Nosková, ředitelka organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou, předsedkyně komise,

2. Josef Kysela, místostarosta

3. MUDr. Hana Benešová, praktická lékařka,

4. Jana Šnajdrová, vedoucí odboru vnitřní správy Městského úřadu Lomnice nad Popelkou,

5. Gabriela Lešáková, vedoucí oddělení sociální péče odboru vnitřní správy Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zapisovatelka komise,

ke dni 13. 1. 2006

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                           2 / 06 / R

 

a) nabídky ing. arch. Petra Sladkého, Projekční kancelář Praha 6, na vypracování

1. studie revitalizace Obory a koupaliště v Lomnici nad Popelkou,

2. studie využití bývalého areálu domu dětí a mládeže, Bezručova ulice, Lomnice nad Popelkou,

které předložila Jaroslava Hynková, starostka.

Rada města současně bere na vědomí

- informaci Jaroslavy Hynkové, starostky, o skutečnosti, že náklady na vypracování studie revitalizace Obory a koupaliště v Lomnici nad Popelkou ve výši 70 tis. Kč uhradí společnost Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, jako sponzorský dar Městu Lomnice nad Popelkou. Město Lomnice nad Popelkou uhradí ze svých prostředků studii využití bývalého areálu domu dětí a mládeže, Bezručova ulice, Lomnice nad Popelkou, ve výši 70 tis. Kč.

 

 

b) dopis Městského úřadu Semily, odboru sociálních věcí, ze dne 9. 12. 2005, o podmínkách umisťování občanů jiných měst v Domově důchodců v Semilech, který předložila Jaroslava Hynková, starostka.

 

 

 

c) stanovisko Sdružení obcí Libereckého kraje, se sídlem Liberec, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, ze dne 14. 12. 2005, k návrhu zákona o veřejných ústavních zdravotnických zařízeních, které předložila Jaroslava Hynková, starostka.

 

 

d) dopis ing. Jaroslava Mojžíše, bytem Praha 10, ze dne 27. 11. 2005, týkající se problematiky zařazení domu čp. 18,  resp. vymezení lokalizace ulice Doubravského v Lomnici nad Popelkou. K uvedené záležitosti přijalo zastupitelstvo města usnesení č. 17/04/Z ze dne 17. 6. 2004 a usnesení č. 39/04/Z ze dne 11. 11. 2004. Obě uvedená usnesení zastupitelstva města zůstávají v platnosti.

 

 

e) informaci ing. Ivo Bělonohého, tajemníka městského úřadu, o aktivitách Města Lomnice nad Popelkou při přípravě Her II. zimní Olympiády dětí a mládeže ČR 2006 v Královéhradeckém kraji, jejichž dílčí část se bude ve dnech 24. až 25. ledna 2006 konat v Lomnici nad Popelkou.

 

 

f) informaci Mgr. Petra Doležala, člena rady města, o současné situaci v přípravě   projektu „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje“, na kterém se podílí mj. Liberecký kraj, Město Lomnice nad Popelkou, příspěvkové organizace Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,  Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, a Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, a který by měl být financovaný z finančních prostředků finančních mechanismů EHP / Norska a Libereckého kraje.

 

 

g) informaci ing. Jiřího Pochopa, vedoucího oddělení výstavby odboru majetku                a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, o průběhu realizace zakázky „Změna stavby - stavební úpravy v objektu čp. 1373, soc. zařízení dílen v areálu TSM – Olymp Lomnice nad Popelkou“, kterou provádí společnost Lomnická stavební spol. s r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou. Zakázka byla dokončena 6. 1. 2006, tedy po stanoveném termínu, vůči dodavateli budou uplatněny smluvní sankce.

 

 

h) informaci ing. Jiřího Pochopa, vedoucího oddělení výstavby odboru majetku                a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, o průběhu realizace zakázky „Přístavba a zastřešení rampy u objektu čp. 664, Poděbradova ulice, Lomnice nad Popelkou“, kterou provádí společnost Lomnická stavební spol. s r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou.

 

 

i) skončení nájmu bytu č. 5 v domě č.p. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a Vladimírem Slaninou, bytem tamtéž, jako nájemcem, na základě výpovědi nájemce a v souladu se smluvními podmínkami, ke dni 31. 1. 2006.

 

  

j) návrh postupu prací na přípravě a realizaci rozvoje lokalit OM 1 u stadionu a OM 4 Letná, dle příslušných urbanistických studií, který předložila ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

 

 

k) informaci ing. Ivo Bělonohého, tajemníka městského úřadu, o upozornění Ministerstva vnitra ČR, oddělení dozoru Liberec, na nesoulad těchto právních předpisů Města Lomnice nad Popelkou s právním řádem České republiky:

1.  Obecně závazná vyhláška města č. 1/1992, o poplatcích za znečištění ovzduší,

2. Obecně závazná vyhláška města č. 2/1993, o zákazu prodeje a podávání alkoholických a tabákových výrobků na veřejném prostranství,

3.  Obecně závazná vyhláška města č. 3/1993, o čistotě města,

4.  Obecně závazná vyhláška města č. 4/2003, o městském informačním systému a digitální technické mapě Města Lomnice nad Popelkou,

5.  Obecně závazná vyhláška města č. 1/1995, o čistotě komunikací ve městě,

6.  Obecně závazná vyhláška města č. 1/2000, o symbolech města,

7. Obecně závazná vyhláška města č. 2/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem,

8. Obecně závazná vyhláška města č. 1/2002, požární řád Města Lomnice nad Popelkou,

9.  Obecně závazná vyhláška města č. 1/2004, o místním poplatku ze psů,

10. Obecně závazná vyhláška města č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a

11. Nařízení města č. 1/2004, kterým se přečíslují nařízení a  obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou v přenesené působnosti.

Rada města současně ukládá

- ing. Ivo Bělonohému zajistit nápravu v navržených termínech 9. 2. 2006, 13. 4. 2006 a 15. 6. 2006.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                         3 / 06 / R

 

a) nájem nejdříve uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou čp.1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou těmto žadatelům :

1. Anna Straňáková, doposud bytem Lomnice nad Popelkou

2. Iva Petrová, doposud bytem Lomnice nad Popelkou 

vždy k nejbližšímu možnému datu k prvnímu kalendářnímu dni měsíce následujícího po uvolnění bytu. 

 

 

b) v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění Nařízení vlády č. 537/2005 Sb. úpravu platu vedoucím příspěvkových organizací a organizačních složek Města Lomnice nad Popelkou:

1. Mgr. Josefu Svobodovi, řediteli Kulturního a informačního střediska Města Lomnice nad Popelkou,

2. MUDr. Heleně Boháčové, ředitelce Léčebny dlouhodobě nemocných Lomnice           nad Popelkou,

3. Bc. Janu Drahoňovskému, řediteli Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou,

4. Jiřímu Šustrovi, řediteli Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou,

5. Zdeňce Mariášiové, ředitelce Mateřské školy „Lvíček“, Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

6. Daně Grofové, ředitelce Mateřské školy „Klubíčko“ se speciální třídou, Lomnice   nad Popelkou, okres Semily,

7. Vlastě Kolové, ředitelce Mateřské školy „Dášenka“, Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

8. Mgr. Miroslavu Šulcovi, řediteli Základní školy T.G.Masaryka Lomnice                    nad Popelkou, okres Semily,

9. Lence Krausové, ředitelce Základní umělecké školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

10. Mgr. Libuši Mikešové, ředitelce Speciálních škol Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

11. Olze Noskové, ředitelce Pečovatelské služby Města Lomnice nad Popelkou,

dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2006.

 

 

c) předložený rámcový návrh rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 k projednání finančním výborem zastupitelstva města a samotným zastupitelstvem města.

 

 

d) pronájem části nebytových prostor v areálu  objektu čp. 118, ulice K Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou, společnosti INTERFLAG, spol. s r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou, pro skladovací účely, na dobu určitou do 30. 6. 2006, dle předloženého návrhu nájemní smlouvy.

 

 

e) pronájem pozemků st.p.č. 2051, o výměře 18 m2 a p.p.č. 1467/3, o výměře 283 m2, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Haně Rejfové, bytem Lomnice nad Popelkou. Roční nájemné v celkové výši 1.029,-Kč, pronájem na dobu neurčitou.

 

 

f) záměr pronájmu pozemků st.p.č. 1606, o výměře 26 m2 a p.p.č. 3096, kultura zahrada, o výměře 417 m2, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

g) umístění 1 kusu reklamního poutače na sloup veřejného osvětlení u křižovatky ulice Palackého a ulice Komenského, na základě žádosti Ladislava Harčarika, bytem Stará Paka, za roční poplatek 600,- Kč.

 

  

 

Rada města souhlasí                                                                                                       4 / 06 / R

 

a) s likvidací movitého majetku – 2 kusů konstrukce stojanů na košíkovou, které jsou v majetku příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu Jiřího Šustra, ředitele uvedené organizace.

 

 

b) s prodejem movitého majetku:

1. rozmetadlo RNP 3, inv. č. 1881,

2. nakladač za traktor, inv. č. 0013,

které jsou v majetku příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu Jiřího Šustra, ředitele uvedené organizace.

 

 

c) s udělením záštity a s podporou sportovně – sociálního projektu prevence kriminality „Sport bez předsudků 2006 / Liberecko bez předsudků 2006“, na základě žádosti organizátora – společnosti ZAVIKO CZ, s.r.o., Sport bez předsudků, se sídlem Praha 5, kterou předložil Josef Kysela, místostarosta.

 

 

d) s konáním oslav 100 let železnice v Lomnici nad Popelkou pod záštitou Města Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně souhlasí

- s vytvořením komise pro přípravu a koordinaci  průběhu předmětných oslav

a ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, předložit návrh složení uvedené komise v nejkratším možném termínu.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 12. ledna 2006

 

 

 

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz