Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 81.schůze rady města (15.12.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 16.12.2005 do 05.01.2006
Vytvořil: Rada města
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Značka: RM 80 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 81. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 15. prosince 2005

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                       108 / 05 / R

 

- zprávu o posouzení vývoje lesního hospodaření Města Lomnice nad Popelkou po roce 2004, zpracovanou ing. Jiřím Kopicem, technickým poradcem v oblasti zemědělství a lesnictví, odborným lesním hospodářem, Hradec Králové.

Rada města současně ukládá

- Jiřímu Šustrovi, řediteli příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, předkládat radě města každoročně, počínaje rokem 2005, vždy do 31. března následujícího roku, Zprávu o stavu lesů Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města zřizuje

 

- v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č.zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako svůj iniciativní a poradní orgán komisi pro záležitosti pečovatelské služby, k 1. 1. 2006

a ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, předložit na nejbližší schůzi rady města jmenovitý návrh na jmenování členů předmětné komise.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                 109 / 05 / R

 

a) v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako směrnici Rady města Lomnice nad Popelkou č. 2/2005, Zásady pro poskytování nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2006

a současně zrušuje

- směrnici Rady města Lomnice nad Popelkou č. 2/2004, zásady pro poskytování nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, ze dne 27. 4. 2004.

 

 

b) dodatky ke všem nájemním smlouvám na nájem bytů v domě s pečovatelskou službou čp. 1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou, s účinností od 1. 1. 2006, dle předloženého návrhu.

c) záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí objektu domu čp. 1188 – část garáže v domě s pečovatelskou službou, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Jána Horvátha, bytem tamtéž.

 

 

d) záměr prodeje pozemků v lokalitě Lomnice nad Popelkou, Hrádky – p.p.č. 2019/4, 2019/9, 2019/10, 2019/11, 2019/12, 2019/13 a 2019/14, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za účelem využití území dle územního plánu Města Lomnice nad Popelkou, tj. území zahrádkářských a chatových osad.

 

 

e) záměr prodeje části pozemku p.p.č. 534/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře cca 400 m2, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádostí Evy Kmínkové, bytem Lomnice nad Popelkou a Oldřicha Kodejšky, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

f) zřízení věcného břemene pro stavbu „Vedení veřejné telekomunikační sítě označ. J-053-2-7798, Košov čp.80“, společnosti ČESKý telecom a.s., se sídlem Praha 3,  na pozemcích p.p.č. 77/2, 542 a p.p.č. 78, oba k.ú. Košov, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu společnosti Český Telecom a.s. – jednorázová úhrada 750,- Kč.

 

 

g) dodatek č. 3 k upřesnění jmenovacího dekretu č.j. P/03/167/Ma ze dne 16. 5. 2003, kterým se prodlužuje doba trvání pracovního poměru MUDr. Heleny Boháčové, jmenované do funkce ředitelky příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou, do 31. 12. 2006.

 

 

h) na základě usnesení Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou č. 45/05/Z  písm. c) ze dne 8. 12. 2005 změnu rozpočtu Města na rok 2005 navýšením příjmové položky o 50 tis.Kč (navýšení položky „Daň z přidané hodnoty“ o uvedenou částku) a navýšením výdajové části o 50 tis. Kč (navýšení položky „Kulturní a informační středisko – příspěvek“ o uvedenou částku)

a současně předkládá zastupitelstvu města

- uvedenou úpravu rozpočtu ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 15. prosince 2005

 

  

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz