Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 6/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních o

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 13.12.2005 do 27.12.2005
Vytvořil: ZM
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.01.2006
Značka: OZV 1-2005

Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2005

 

kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 6/2004

o  místním  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

ve znění Obecně závazné vyhlášky

Města Lomnice nad Popelkou č. 11/2004

 

 

Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou se na základě § 10 písm. d) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svým usnesením č. 43/05/Z ze dne    8. 12. 2005, usneslo vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a §  14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), tuto

 

obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Lomnice

nad Popelkou č. 6/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 11/2004.

 

Čl. 1

Předmět obecně závazné vyhlášky

 

Město Lomnice nad Popelkou mění obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 6/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadům, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 11/2004 takto:

 

Příloha č.1 nově zní:

Příloha č.1

Obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 6/2004

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

        

 

Sazba místního poplatku pro poplatníka dle čl. 3 této obecně závazné vyhlášky činí 450,- Kč za kalendářní rok. Tato sazba se skládá ze dvou složek a to:

 

a) částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a

b) částka 200,-Kč stanovená na základě skutečných nákladů Města Lomnice nad Popelkou v roce 2005 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Rozúčtování nákladů  na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2005 na osobu:

Sběr a svoz komunálních odpadů společností .A.S.A. spol. s r.o., Praha ...… 2.966 tis.Kč

 

Počet poplatníků:

1. Počet občanů s trvalým pobytem

    ve Městě Lomnice nad Popelkou k 31.12.2004 …………………….… 5.928

2. Počet fyzických osob, které vlastní na území města objekt

    sloužící k individuální rekreaci ………………………………….…….   239

Počet poplatníků celkem……………………………….………….….... 6.167

 

Skutečné náklady na 1 obyvatele dle uvedených skutečností …………………..… 480,95 Kč

Výše stanovená Městem Lomnice nad Popelkou pro složku b) místního poplatku ... 200,- Kč“

 

 

Čl.2

Účinnost, evidence

 

1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2006.

2. Tato obecně závazná vyhláška je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou  pod č.j.: MULO 1882/2005.

                     

                                                                                 

                                                                                               

Josef Kysela                                                               Jaroslava Hynková                         

           místostarosta                                                                       starostka

 

 

 

Vyhlášeno (vyvěšeno) dne: 13. 12. 2005                Razítko a podpis orgánu, zopovědného za vyvěšení:

 

Sejmuto dne:

 

Účinnost od : 1.1.2006


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz