Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 23.zasedání zastupitelstva města (8.12.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 09.12.2005 do 24.12.2005
Vytvořil: ZM
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města
Značka: ZM 23 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 23. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 8. prosince 2005

 

 

 

Zastupitelstvo města stanovuje                                                                                   43 / 05 / Z

 

- v souladu s § 10b odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sazbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, pro Město Lomnice nad Popelkou od 1. 1. 2006 v celkové výši 450,- Kč 

a vydává                                                                                        

- na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2004,  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 10/2004, s účinností od 1. 1. 2006, dle předloženého návrhu.

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    44 / 05 / Z

 

- změnu názvu příspěvkové organizace Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily, na název Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2006.

Zastupitelstvo města současně schvaluje

- v souladu s § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 178 odst. 1, písm. a) a § 179 odst. 4, písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, dodatek č. 4 příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace (doposud název „Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily“), týkající se změny názvu organizace, s účinností od 1. 9. 2006.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    45 / 05 / Z

 

a) prodloužení termínu čerpání úvěru na financování oprav místních komunikací, přijatého usnesením zastupitelstva města č. 23/05/Z písm. a) ze dne 16. června 2005 od bankovního ústavu Česká spořitelna, a.s., a to do 30. 10. 2006. 

Zastupitelstvo města současně pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podpisu dodatku k předmětné  smlouvě o úvěru s uvedeným bankovním ústavem.

 

 

b) dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005 snížením jak příjmové tak i výdajové části o 2.232 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 90.815 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 3.789 tis. Kč (stav ke dni 30. 11. 2005).

 

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Daň z přidané hodnoty

210

Poplatek ze psů

1

Poplatek za užívání veř. prostranství

10

Poplatek za výherní automaty

20

Investiční příspěvek od VHS na akci Vodovod Rváčov

600

VHS - za prodej projektů

-842

Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů

7

Bytové hospodářství - nájemné

136

Komunální služby - náklady řízení

25

Ekokom - za tříděný odpad

52

Technické služby - odvod z odpisů  (odprodané vozidlo Suzuki)

-30

Náhrady pojišťovny - pojistné plnění – Citroën

8

Prodej pozemků - schválení zájemci

-44

Správa MÚ - nahodilé příjmy z minulých let  (Minolta)

10

Neinvestiční dotace od obcí za žáky mateř.škol (nově dle zákona)

20

Úvěr na opravy míst.komunikací – snížení čerpání pro rok 2005

- 2.415

Celkem příjmy

- 2.232

 

2. změny výdajové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Propagace města

20

Opravy místních komunikací – financování z úvěru pro rok 2005

- 2.415

Investiční dotace VHS na opravu nádrži ČOV

-117

Neinvestiční náklady za žáka mateř.školy hrazené Městu Turnov

8

Příspěvek zimnímu stadionu na el.energii

50

Dům dětí a mládeže - příspěvek - zvýšení odpisového plánu

7

Projekt výstavby dráhy in-line bruslení, dokonč.tenisové klubovny

50

Veřejné osvětlení - povýšení na el.energii

50

Projektová dokumentace

-50

Okolní obce

70

Drobné opravy + revize majetku města  (havárie kotle v divadle)

60

Mikroregion Tábor - podíl finanč. prostř.na akci "Propagace MR"

26

Likvidace havárie na majetku města - oprava Citroenu

9

Celkem výdaje

- 2.232

 

c) na základě § 84 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium Města Lomnice nad Popelkou na období od 1. ledna 2006 do schválení rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou  na rok 2006 dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V době rozpočtového provizoria budou hrazeny jen nejnutnější provozní výdaje v intencích rozpočtu  1. čtvrtletí roku předchozího, které zajišťují plynulé hospodaření Města Lomnice nad Popelkou a organizací  jím  zřízených, z ostatních nákladů  budou hrazeny pouze náklady na likvidaci případných havárií. Výdaje na dlouhodobý majetek mohou být pořízeny v případech pokračování započaté akce, na jejíž úhradu jsou zajištěny dotační zdroje. 

Zastupitelstvo města současně vyslovuje předběžný souhlas

- s případnými změnami rozpočtu pro období závěru roku 2005, kdy již nebude zastupitelstvo města zasedat, s tím, že tyto změny provede rada města

a stanovuje

- že na nejbližším následujícím zasedání zastupitelstva města budou tyto změny zastupitelstvem města dodatečně schváleny.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    46 / 05 / Z

 

a) souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh nového uspořádání pozemků ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou v rámci jednoduchých pozemkových úprav č.j. 1883 v k.ú. Lomnice nad Popelkou, Rváčov a Stružinec u Lomnice nad Popelkou, dle návrhu předloženého Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Semily.

 

 

b) poskytnutí daru – osobního automobilu Škoda Felicia včetně příslušenství z majetku Města Lomnice nad Popelkou příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

  

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 8. prosince 2005         

 

 

 

     Josef Kysela                                                                   Jaroslava Hynková         

                místostarosta                                                                          starostka


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz