Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva města (3.11.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 11.11.2005 do 25.11.2005
Vytvořil: ZM
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM
Značka: ZM 22 Z

Město Lomnice nad Popelkou

 

Z Á P I S

 

z 22. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

 konaného dne 3. listopadu 2005

 

 

Přítomno:    12 členů zastupitelstva města (ing. Vlastimil Bambas, Mgr. Petr Doležal, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Jaroslava Hynková, Josef Kysela, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr.Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Miroslav Šmiraus, ing. Petr Velda)

                                

omluveni:  Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, Bc. Otakar Kracík, ing. František Novotný

 

                                 nepřítomen:  ing. Josef Klinger

                                           

                                 tajemník městského úřadu ing. Ivo Bělonohý

                    

                                 27 občanů

                           

                                 hosté:   RNDr. Ladislava Rohlová, - ISES, s.r.o. Praha

                                             ing. Petr Hejduk, L. Bergman – Pozemkový úřad Semily

                                             Jiří Mohaupt –  Deník Pojizeří

                               

 

    Dnešní zasedání zastupitelstva města zahájila v 18.05 hodin a dále řídila starostka Jaroslava Hynková. Oznámila, že 22. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a že je přítomno 11 členů zastupitelstva, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné (MUDr. Jiří Mlejnek se dostavil v 18.15 hod.). Pořízením zápisu z dnešního jednání pověřila tajemníka městského úřadu, 
ing. Ivo Bělonohého. Dále potvrdila, že zápis z 21. zasedání zastupitelstva města byl ověřen ing. Vlastimilem Bambasem a Janem Drahoňovským, kteří shledali zápis v pořádku, což stvrdili svými podpisy.

   Dále starostka Jaroslava Hynková přistoupila k volbě návrhové komise. Jako předsedu navrhla Mgr. Václava Šimůnka, který byl následně všemi přítomnými členy zastupitelstva schválen. Za členy návrhové komise starostka navrhla PaedDr. Pavla Pavelku  a ing. Vlastimila Bambase. Rovněž tato volba proběhla jednomyslným hlasováním a tím byla návrhová komise schválena ve výše uvedeném složení.

       Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhla starostka Jaroslava Hynková
Jana Drahoňovského a Romana Duštu. I tento návrh přítomní členové zastupitelstva schválili jednomyslně.

    Dále starostka Jaroslava Hynková vyzvala přítomné členy zastupitelstva, zda má někdo nějaké doplnění k předem předloženému programu jednání. Nepřihlásil se nikdo. Poté starostka program přečetla a dala o něm hlasovat. Všichni přítomní členové zastupitelstva jednomyslně schválili následující program:

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

   1.   Městský stadion Lomnice nad Popelkou  - rekonstrukce a modernizace

   2.   Plán odpadového hospodářství Města Lomnice nad Popelkou

 

Finanční záležitosti:

   3.   Úpravy rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005

   4.   Odpis některých pohledávek města

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

   5.   Prodej plynovodní přípojky k objektu č.p. 1373 – areál Olymp

   6.   Majetkoprávní vyrovnání s manž. Stolínovými – náhrada za zahrádku

   7.   Převod pozemků u regulovaného toku Popelky u městské čistírny odpadních vod

   8.   Prodej pozemku p.p.č. 2073/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou

   9.   Směna části pozemku p.p.č. 2380, k.ú. Lomnice nad Popelkou v lokalitě Letná

  10.  Prodej části pozemku p.p.č. 3131/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou

  11.  Plán společných zařízení v rámci jednoduchých pozemkových úprav č.j. 1883

 

  12.  Diskuse

 

  13.  Usnesení, závěr

 

   Starostka Jaroslava Hynková ještě sdělila, že z řad občanů se do diskuse k bodům schváleného programu písemně přihlásil pan Bedřich Stolín, a to k bodu č. 6.

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

 

1.   Městský stadion Lomnice nad Popelkou  - rekonstrukce a modernizace

   Starostka Jaroslava Hynková předala slovo předkladateli tohoto bodu, Mgr. Petru Doležalovi, který uvedl, že zastupitelstvo města bylo již seznámeno s výše uvedeným záměrem na pracovní schůzi 31. 10. 2005. Tato iniciativa vychází z výkonu jeho funkce náměstka hejtmana Libereckého kraje pro školství, mládež, tělovýchovu a sport Libereckého kraje. Má zájem na tom, aby lomnický stadion, v 50. letech nejlepší stadion v kraji, byl přebudován a vynikl opět svoji kvalitou a navíc i zvláštností. Je v návrhu vybudovat v areálu stadionu asfaltovou dráhu pro kolečkové bruslení a další zařízení. Takováto ucelená dráha v délce 400 m by byla jediná v ČR a umožnila by konání světových pohárů v Lomnici. Toto je navrhováno s myšlenkou, aby specializovaná sportoviště nebyla centralizována pouze
do Liberce. Dále by na stadionu přibyla dráha s měkkým povrchem na rekreační běhání, tartanová dráha na sprinty, hotelové ubytovací zařízení s kapacitou 50 lůžek, tenisová hala, fotbalové hřiště s umělým trávníkem, ještě jedno tenisové hřiště, nová přístupová komunikace a vstupní brána. Dnešní projednání a souhlas zastupitelstva s akcí jsou důležité k zadání projektů pro získání dotace. Dále je navrhováno, aby zastupitelstvo udělilo souhlas fotbalovému klubu FC Lomnice nad Popelkou k provedení investiční akce na stávajícím zařízení, tj. tribuna a škvárové i travnaté hřiště, přičemž musí mít s Městem Lomnice
nad Popelkou uzavřenou nájemní smlouvu nejméně na 15 let dopředu.

   Celý výklad byl doprovázen videoprojekcí, zobrazující jednotlivé etapy přestavby stadionu. Nikdo z členů zastupitelstva neměl žádné dotazy ani připomínky, proto starostka Jaroslava Hynková přečetla návrh usnesení a ještě dodala, že nájemní smlouvu s FC Lomnice
nad Popelkou bude ještě dnes projednávat rada města po skončení zasedání zastupitelstva.

   Všichni přítomní členové zastupitelstva poté jednomyslně přednesený návrh odsouhlasili
a zastupitelstvo města tak přijalo následující usnesení. Zastupitelstvo bere na vědomí studii „Městský stadion Lomnice nad Popelkou“ k rekonstrukci, modernizaci a dalšímu rozvoji městského letního stadionu, kterou předložil Mgr. Petr Doležal, člen rady města. Zastupitelstvo města současně souhlasí s investičním záměrem FC Lomnice nad Popelkou, se sídlem Lomnice nad Popelkou, IČO 150 44 025, „Rekonstrukce hřiště a šaten městského stadionu Lomnice nad Popelkou“ na pozemcích st.p.č. 1321, 2410, 2583, dále p.p.č. 710/2, 733, 735/7, 735/10, 735/11, 735/12, 735/13, 735/14, 735/15, 735/16, 735/17, 2266/4, vše katastrální území a obec Lomnice nad Popelkou

a souhlasí s umístěním, provedením a užíváním těchto stavebních součástí a celků:

A. rekonstrukce stávajících fotbalových hřišť,

B. rekonstrukce šaten a zázemí,

C. zavlažování hřiště včetně vybudování vodního zdroje,

D. přípojky inženýrských sítí,

E. oplocení,

v rámci uvedeného investičního záměru FC Lomnice nad Popelkou.

 

2.   Plán odpadového hospodářství Města Lomnice nad Popelkou

   Starostka Jaroslava Hynková předala slovo místostarostovi Josefu Kyselovi, který uvedl, že Město Lomnice nad Popelkou na základě schváleného Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje má povinnosti ze zákona zpracovat vlastní plán odpadového hospodářství (dále jen „POH“), jehož zpracování bylo na základě výsledku poptávkového řízení zadáno společnosti ISES s.r.o., Praha. Poté byl POH předložen k připomínkování Krajskému úřadu Libereckého kraje. Jeho připomínky byly do POH zapracovány. Rada města po projednání na své schůzi POH Města Lomnice nad Popelkou doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Dále místostarosta Josef Kysela přivítal zástupkyni společnosti ISES, s.r.o., Praha, RNDr. Ladislavu Rohlovou, která připomněla, že POH je povinna zpracovat každá obec, která ročně vyprodukuje 1000 tun odpadu nebo 10 tun nebezpečného odpadu. Dále pomocí videoprojekce RNDr. Rohlová prezentovala a vysvětlila jednotlivé části POH. Uvedla, že do roku 2010 bylo stanoveno pro Město Lomnice nad Popelkou 32 cílů, mezi jiným zahustit síť kontejnerů a vytvořit tak další sběrná hnízda s kontejnery na papír, bílé a barevné sklo, plasty. Dále např. biologicky rozložitelný odpad by mělo město zpracovávat v kompostárně. Pro demoliční a stavební odpad byl stanoven limit 200 kg na občana při bezplatném odložení na sběrném dvoře. V kapitole příjmy a výdaje města na odpadové hospodářství se počítá s investičními náklady 3 mil. Kč rozloženými do několika let.

    S otázkou nebo připomínkou se nikdo nepřihlásil, proto místostarosta Josef Kysela poděkoval RNDr. Rohlové za přednesenou zprávu a tajemník městského úřadu ing. Ivo Bělonohý přečetl návrh usnesení. Tento návrh byl jednomyslně přijat. Zastupitelstvo města tak schválilo na základě § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na plán odpadového hospodářství Libereckého kraje, plán odpadového hospodářství Města Lomnice nad Popelkou, který zpracovala společnost ISES, s.r.o., se sídlem Praha 6, v souladu s § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 28 Vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. K plánu odpadového hospodářství Města Lomnice nad Popelkou vydal Krajský úřad Libereckého kraje kladné stanovisko dne 3. 10. 2005 pod značkou KULK/5545/2005.

Zastupitelstvo města současně uložilo ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku
a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit realizaci všech cílů
a opatření dle plánu odpadového hospodářství Města Lomnice nad Popelkou.

 

Finanční záležitosti 

 

3.   Úpravy rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005

   Starostka Jaroslava Hynková vyzvala členy zastupitelstva, zda má někdo nějaký dotaz k předem předloženému návrhu úprav rozpočtu města na rok 2005. Nikdo se nepřihlásil, proto bylo uděleno slovo paní Vlastě Zikešové, vedoucí odboru finančního a plánovacího,   aby přečetla návrh usnesení. Paní Zikešová přečetla návrh dílčí úpravy rozpočtu v příjmové
i výdajové části dle jednotlivých položek a dále doplnila, že se jedná již o třetí úpravu rozpočtu na rok 2005.

   Poté se přihlásil se dvěma připomínkami Vladimír Mastník. První poznámka se týkala zvýšení výdajové části rozpočtu v položce svoz tuhého a komunálního odpadu o 400 tis. Kč, což označil jako velké navýšení. Zároveň uvedl celkovou výši nákladů na svoz a likvidaci odpadů v minulých letech. Druhá poznámka směřovala k uděleným odměnám starostce
a místostarostovi města za práci nad rámec povinností, ve výši 20.000,- Kč a 10.000,- Kč, které schválila rada města. Přijetí těchto odměn považuje za nemorální, protože práce pro město v těchto funkcích nezná pojem nad rámec povinností.

   K první připomínce sdělil místostarosta Josef Kysela, že při tvorbě rozpočtu byla částka snížena a nyní, kdy jsou již známy skutečné náklady provozu za celý kalendářní rok včetně provozu sběrného dvora, dochází proto k navýšení. Jedná se o oficiální míru inflace.

   K druhé připomínce se vyjádřila starostka Jaroslava Hynková, že přijetí odměny nepovažuje za nemorální a označila slova pana Mastníka za křivé nařčení. Na vysvětlenou dodala, že v době její téměř tříměsíční pracovní neschopnosti docházela částečně (kromě pobytu v nemocnici) se souhlasem ošetřujících lékařů do práce z důvodu neodkladných úkolů
a  místostarosta celou tu dobu ji na radnici zastupoval.

   Poté následovalo hlasování o již dříve přečteném návrhu usnesení. Všichni přítomní členové zastupitelstva jednomyslně schválili dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice
nad Popelkou pro rok 2005 zvýšením jak příjmové tak i výdajové části o 792 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 92.621 tis. Kč
a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 3.363 tis. Kč (stav ke dni 31. 10. 2005).

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Daň z příjmu právnických osob

300

Poplatek za komunální odpad

65

Správní poplatky

40

Prodej pozemků

111

Prodej ostatního HDM  (prodej auta DPS a auta TSM)

246

Pokuty ukládané obcí

30

Celkem příjmy

792

2. změny výdajové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

MŠ Lvíček -přísp.na opr.podlahy a na věc.režii spoj. se strav.zam.

14

Dům dětí a mládeže - přísp.na instalaci zabezpeč.zař.nov.objektu

20

Úprava izolace suterénu MŠ III

-120

Kino - rekonstukce plynové kotelny

-200

Přípojka vody k čp. 417 - šatny zimního stadionu

-50

Projektová dokumentace

-40

Technické služby - přísp.na likvid.podz.odpad.občanů ze zeleně

30

Řízení s pozemky

140

Drobné opravy + revize majetku města

250

Úpravy areálu Olymp

350

Demolice šaten na koupališti

-150

ASA - za svoz TKO

400

Nákup nových popelnic

20

Pečovatelská služba

-42

Nákup nového auta pro PS

210

Městské zastupitelstvo

-60

Správa městského úřadu

60

Úprava krovu radnice

-40

Celkem výdaje

792

 

 

 

 

4.   Odpis některých pohledávek města

   Starostka Jaroslava Hynková uvedla, že materiál k tomuto bodu zpracovala ing. Milena Koudelková z odboru finančního a plánovacího. K tomuto předloženému písemnému materiálu nebyly žádné dotazy ani připomínky, proto ing. Koudelková přečetla návrh usnesení, v němž byly obsaženy odpisy pěti nedobytných pohledávek. Poté se starostka dotázala, zda si někdo ze zastupitelstva přeje hlasovat zvlášť o jednotlivých pohledávkách. Nepřihlásil se nikdo. Proto bylo přistoupeno k hlasování o všech pohledávkách najednou. Zastupitelstvo města jednomyslně přijalo následující usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí

a) v souladu s § 85 odst. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  se vzdáním se práva a prominutím pohledávky Města Lomnice nad Popelkou vůči  společnosti BELAG - Jiří Svoboda, se sídlem Hradec Králové, ve výši 143.141,03 Kč včetně příslušenství, pro její nedobytnost vyplývající z předloženého návrhu. Zastupitelstvo současně bere na vědomí  účetní odpis předmětné pohledávky.

b) v souladu s § 85 odst. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se vzdáním se práva a prominutím pohledávky Města Lomnice nad Popelkou vůči společnosti STONE, spol. s r.o., se sídlem Praha 6, ve výši 183.504,- Kč včetně příslušenství, pro její nedobytnost vyplývající z předloženého návrhu. Zastupitelstvo současně bere na vědomí účetní odpis předmětné pohledávky.

c) v souladu s § 85 odst. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se vzdáním se práva a prominutím pohledávky Města Lomnice nad  Popelkou  vůči Haně
a Františkovi Krejčíkovým, bytem Lomnice nad Popelkou, ve výši 31.096,- Kč, pro její nedobytnost vyplývající z předloženého návrhu. Zastupitelstvo současně bere na vědomí  účetní odpis předmětné pohledávky.

d) v souladu s § 85 odst. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se vzdáním se práva a prominutím pohledávky Města Lomnice nad  Popelkou  vůči Milanovi Dlouhému, bytem Lomnice nad Popelkou, ve výši 31.448,- Kč, pro její nedobytnost vyplývající z předloženého návrhu. Zastupitelstvo současně bere na vědomí účetní odpis předmětné pohledávky.

Zastupitelstvo města současně vzalo na vědomí účetní odpis pohledávek Města Lomnice
nad Popelkou vůči třetím osobám, vzniklých z výkonu přenesené působnosti obce, v celkové výši 105.546,92 Kč včetně nákladů řízení, z důvodu prekluze předmětných pohledávek.

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti

 

5.   Prodej plynovodní přípojky k objektu č.p. 1373 – areál Olymp

Materiál k tomuto bodu předložil ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města. Uvedl, že se jedná o novou, dosud nezprovozněnou přípojku plynu
do objektu v areálu Olymp, který je rekonstruován pro provoz Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou. Prodej se uskuteční provozovateli sítě,Východočeské plynárenské, a.s. Hradec Králové, což je obvyklý způsob dle energetického zákona.

Dotazy ani připomínky nebyly, proto ing. Pochop přečetl návrh usnesení, který byl následně přijat všemi hlasy.

   Zastupitelstvo města tak schválilo prodej části rozestavěné stavby plynovodní přípojky k objektu čp. 1373 v areálu Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou, realizované v tomto roce, společnosti Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Hradec Králové, za cenu 2.220,- Kč, dle návrhu kupní smlouvy, předloženého kupujícím. Kupující se na základě kupní smlouvy stává výlučným vlastníkem stavby plynovodní přípojky, přebírá práva
a povinnosti stavebníka uvedené stavby ve smyslu § 66 zákona 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

6.   Majetkoprávní vyrovnání s manž. Stolínovými – náhrada za zahrádku

   Starostka Jaroslava Hynková sdělila, že tento bod byl již projednáván na minulém zasedání zastupitelstva a byl odložen k novému projednání v radě i v zastupitelstvu města. Z jednání rady města za přítomnosti manželů Stolínových vzešlo řešení, které na dnešní jednání předkládá ing. Milena Rádlová (návrh viz usnesení níže). Dotazy ani připomínky k předloženému písemnému materiálu nebyly, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení. Poté dostal slovo p. Bedřich Stolín, který vyjádřil uspokojení nad tím, že po delší době došlo k vyjasnění a k dohodě. Sdělil, že i přes jeho utrpěné finanční ztráty s navrhovaným řešením souhlasí.

   Ing. Ivo Bělonohý doplnil, že v případě dnešního přijetí návrhu usnesení bude zveřejněn záměr prodeje předmětného pozemku po dobu 15 dnů a potom teprve bude na nejbližším jednání zastupiteltva prodej definitivně schválen.

   Potom starostka Jaroslava Hynková dala o předneseném návrhu usnesení hlasovat. Zastupitelstvo města jednomyslně schválilo způsob majetkoprávního vypořádání mezi Městem Lomnice nad Popelkou a manželi Bedřichem a Pavlou Stolínovými, bytem Lomnice nad Popelkou, v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Semily, č.j. 3891/04 ze dne 23. 8. 2004, týkajícího se restitučního vypořádání pozemků p.p.č. 2931/2, p.p.č. 2931/6 a st.p.č. 2197, k.ú. Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu, tj. uhradit manželům Stolínovým částku 3.816,- Kč, odpovídající výši uhrazené kupní ceny výše uvedených pozemků a současně manželům Stolínovým prodat část pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Zastupitelstvo města současně schválilo záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

7.   Převod pozemků u regulovaného toku Popelky u městské čistírny odpadních vod

   Ing. Milena Rádlová uvedla, že majetkoprávním vypořádáním pozemků u toku Popelky se zastupitelstvo města zabývalo již na minulém zasedání. Nyní se jedná o výměnu a prodej dalších pozemků, a to se společností H plus, spol. s. r.o. Lomnice nad Popelkou
a Zemědělskou vodohospodářskou správou Hradec Králové, přičemž návrh usnesení obsahuje tři části. Dotazy ani připomínky k tomuto bodu nebyly. Na výzvu starostky přečetla ing. Rádlová nejprve první část návrhu usnesení. Poté zastupitelstvo města jednomyslně schválilo prodej pozemků, nově oddělených geometrickým plánem č. 1722-021/2005, a to pozemky p.p.č. 1313 o výměře 2567 m2, p.p.č. 1315 o výměře 108 m2, p.p.č. 1316 o výměře 1033 m2, vše kultura trvalý travní porost, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, společnosti H-plus spol. s r.o. se sídlem Lomnice nad Popelkou,
za kupní cenu nabídkovou 30,- Kč/m2.

   Dále ing. Rádlová přednesla druhou část návrhu usnesení, který byl poté opět jednomyslně přijat. Zastupitelstvo města tak schválilo prodej pozemků, nově oddělených geometrickým plánem č. 1722-021/2005, a to pozemky p.p.č. 2395/80 o výměře 210 m2, kultura ostatní plocha, p.p.č. 2395/81 o výměře 66 m2, p.p.č. 2395/82 o výměře 755 m2, p.p.č. 2395/86 o výměře 16 m2, p.p.č. 2395/89 o výměře 177 m2, vše kultura trvalý travní porost, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Zemědělské vodohospodářské správě Hradec Králové, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků regulovaného toku řeky Popelky, po schválení státními orgány, za kupní cenu v místě obvyklou.

   Nakonec ing. Rádlová přečetla třetí část návrhu usnesení. Tento návrh byl schválen jedenácti hlasy (pro návrh hlasovali: ing. Vlastimil Bambas, Mgr. Petr Doležal, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Josef Kysela, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr.Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Miroslav Šmiraus, ing. Petr Velda. Hlasování se zdržela Jaroslava Hynková). Zastupitelstvo  města tak schválilo odkoupení pozemků, nově oddělených geometrickým plánem č. 1722-021/2005, a to pozemky p.p.č. 1227/3 o výměře 1809 m2, p.p.č. 2395/90 o výměře 283 m2, 1227/4 o výměře 39 m2, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od společnosti H plus, spol. s r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou, za kupní cenu 30,- Kč/m2.

 

8.   Prodej pozemku p.p.č. 2073/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou

   Jak sdělila ing. Milena Rádlová, jedná se o záležitost již jednou v zastupitelstvu projednávanou a odloženou do doby vyřešení urbanistické studie v lokalitě na Letné. Nyní
po navržení pozemků rada města doporučuje zastupitelstvu prodej výše uvedeného pozemku. Dotazy ani připomínky nebyly, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení. Tento návrh byl přijat všemi hlasy.

Zastupitelstvo města tak schválilo prodej pozemku p.p.č. 2073/2, k.ú. Lomnice
nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, výměra 21 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1604-323/2003 z pozemku p.p.č. 2073, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice  nad Popelkou, Ladislavu Těhníkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena  100,- Kč/m2.

 

9.   Směna části pozemku p.p.č. 2380, k.ú. Lomnice nad Popelkou v lokalitě Letná

   Ing. Milena Rádlová sdělila, že v předloženém materiálu i v návrhu usnesení se jedná o dvě související záležitosti ve stejné lokalitě, tj. na Letné pod vodojemem. V prvním případě jde
o směnu a doplatek kupní ceny rozdílu u pozemků, které mají být směněny mezi Městem Lomnice nad Popelkou a panem Pavlem Typltem z důvodu výstavby nových domků v uvedené lokalitě dle urbanistické studie. Druhá část návrhu usnesení řeší odkoupení pozemku od paní Zdeňky Kudrnáčové pro vybudování přístupové komunikace k výše uvedeným domkům.

   K tomu ještě dodala starostka Jaroslava Hynková, že tyto směny a odkupy pozemků jsou podmínkou k zahájení výstavby v nové rozvojové lokalitě OM 4 na Letné, především k výstavbě na prvním pozemku stavebníkem panem Typltem. S dotazy ani s připomínkami se nikdo nepřihlásil, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení, nejprve první část, o které dala starostka hlasovat. Všichni přítomní členové zastupitelstva byli pro tento návrh.

Zastupitelstvo města tak schválilo směnu pozemku p.p.č. 2380/2, odměřeného geometrickým plánem č. 1745-20/2005 z pozemku p.p.č. 2380, kultura orná půda, výměra 61 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za pozemky p.p.č. 1977/24, výměra 13 m2 a p.p.č. 1977/25, výměra 171 m2, vše kultura orná půda, vše  k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Pavla Typlta, bytem Lomnice
nad Popelkou. Doplatek kupní ceny dle rozdílu výměr pozemků v celkové výši 6.150,- Kč uhradí Město Lomnice nad Popelkou ve prospěch Pavla Typlta.

Poté byla přečtena druhá část návrhu usnesení, která byla rovněž jednomyslně schválena.

Zastupitelstvo města současně schválilo odkoupení pozemku p.p.č. 2069,  o výměře 1058 m2, a části pozemku p.p.č. 2065 (týkající se hranice řešeného území rozvojové lokality OM 4 dle platného územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou), vše kultura orná půda, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, s možností úhrady kupní ceny, případně její části v roce 2006, od vlastníka - Zdeňky Kudrnáčové, bytem Kněžnice, kupní cena 100,- Kč/m2.

 

10.   Prodej části pozemku p.p.č. 3131/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou

   Rovněž k tomuto bodu předložila ing. Rádlová písemný materiál, ve kterém je popsán návrh prodeje pozemku ve Smetanově ulici. Nebylo již potřeba dalšího vysvětlení, nikdo se nepřihlásil s dotazem ani s připomínkou. Ing. Rádlová proto přečetla návrh usnesení, který byl poté jednomyslně přijat.

Zastupitelstvo města tak schválilo prodej části pozemku p.p.č. 3131/2, k.ú. Lomnice
nad Popelkou, kultura ostatní plocha, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Janě a Petru Fišerovým, bytem Lomnice
nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2. Vyhotovení kupní smlouvy a geometrického plánu na rozdělení předmětného pozemku si zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

11.   Plán společných zařízení v rámci jednoduchých pozemkových úprav č.j. 1883

   Slovo bylo uděleno ing. Ivo Bělonohému, který vysvětlil, že Plán společných zařízení je součástí pozemkových úprav na hranici k.ú. Lomnice nad Popelkou, Rváčov a Stružinec
a předchází definitivnímu návrhu nového uspořádání pozemků. Provádí jej Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Semily. Slouží k zpřístupnění pozemků, jako jsou polní nebo lesní cesty, mostky, propustě. Cílem jsou také protierozní a vodohospodářská opatření k odvedení povrchových vod apod. Dále ing. Bělonohý vyjmenoval konkrétní lokality, kterých se pozemkové úpravy týkají. Vysvětlil, že finanční krytí nově tvořených  nebo obnovených cest bude ze státního rozpočtu nebo z dotačních titulů Evropské unie. Provedení zajistí Pozemkový úřad a následně budou zmíněné cesty převedeny do správy města. Plán společných zařízení podléhá schválení v zastupitelstvu obce.

   Dotazy ani připomínky nebyly, proto ing. Bělonohý přečetl návrh usnesení, který byl poté přijat všemi hlasy.

Zastupitelstvo města tak schválilo v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 9 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, plán společných zařízení v rámci provádění jednoduchých pozemkových úprav č.j. 1883  v k.ú. Lomnice nad Popelkou, Rváčov a Stružinec u Lomnice nad Popelkou, dle návrhu předloženého Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Semily.

 

 

12.   Diskuse

  

  První se do diskuse přihlásil ing. Ivo Bělonohý, který informoval přítomné, že byla dokončena oprava věžních hodin na radnici. Tyto elektronické hodiny jsou napojeny
na dálkový radiový signál a ukazují přesný čas.

 

   Dále vystoupil pan Bedřich Stolín, který připomněl, že v době jeho působení na radnici byl iniciátorem výstavby kompostárny, která je nyní mimo provoz a bude potřebovat jistě modernizaci. V době zrodu kompostárny v letech 1991- 93 se ještě nevědělo, že od roku 2010 bude pro obce nařízeno kompostování. Vyslovil velké politování nad tím, že dosud není vyřešeno vlastnictví kompostárny ve prospěch města a její provoz.

   Starostka Jaroslava Hynková ubezpečila pana Stolína, že její snahou už dva roky je tento závod získat zpět pro město. Záležitost má však vážná úskalí, proto se ještě převod z majetku státu, Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, na Město Lomnice nad Popelkou nepodařilo uskutečnit. Tato snaha však bude i nadále pokračovat.

 

   Pan Josef Pěnička ve svém vystoupení upozornil na skutečnost, že byla v ulici 5. května
na straně od kina k divadlu podél parku instalována dopravní značka zákazu stání. Při tom je potřeba ji umístit hlavně mezi křižovatkami s ulicemi Máchova a Pivovarská, kde parkuje množství aut.

   K tomu sdělil místostarosta Josef Kysela, že administrativní chybou došlo k chybnému umístění  a je již odsouhlaseno MěÚ Semily, odborem dopravy a Krajskou správou silnic, Liberec požadované rozšíření zákazu.

   Dále pan Pěnička ocenil záměr rekonstrukce lomnického stadionu a vybudování dráhy
na kolečkové bruslení, protože tento sport nebude pro mládež tak finančně náročný.

   K otázce kompostárny podotkl, že její nevýhodou je, že nepřináší pro firmy takový rychlý zisk, jako vyvážení odpadu na skládku do Košťálova.

 

   Dále se o slovo přihlásila paní Miroslava Svojanovská s otázkou k ceně prodávaných pozemků z majetku města, tj. cena 100,- Kč/m2, cena 30,- Kč/m2  a cena obvyklá. Druhá otázka směřovala ke stále problematickému parkování a průjezdnosti v ulici Dělnická, kde stále chybí ztracená dopravní značka zákazu stání.

   Na první část otázky odpověděl ing. Ivo Bělonohý podrobným výkladem stanovení výše kupní ceny pozemků a objasnil pojem „cena obvyklá“, zvláště se zaměřením na lokalitu
u čističky odpadních vod, kde se na dnešním jednání řešila otázka majetkoprávního vypořádání pozemků kolem regulovaného toku Popelky. Vysvětlil paní Svojanovské podrobně důvody těchto převodů pozemků, přičemž je sledována možnost budoucího rozvoje čistírny odpadních vod.

 

   K otázce parkování se připojil pan Jaroslav Holec, který znovu apeloval na vyřešení stále se opakujícího parkování osobních automobilů před hasičárnou, čímž se znemožňuje výjezd požární techniky k požáru. Řidiči takto zaparkovaných automobilů pobývají třeba i několik hodin v restauraci na zimním stadionu.

   K těmto stále palčivým problémům s parkováním uvedl ing. Ivo Bělonohý, že v kompetenci obce k omezení parkování na místních komunikacích je navrhovat městskému úřadu s rozšířenou působností (MěÚ Semily) omezení parkování a v případě souhlasu i zajistit dopravní značení. Dodržování zákazu v místě již umístěné značky je však již v pravomoci Městské policie (která však není v Lomnici zřízena) a Policie ČR. Starostka Jaroslava Hynková dodala, že s policií se o dodržování zákazů parkování opakovaně jedná. Město si
ve snaze vyřešit problémy s parkování ve středu města a u zimního stadionu, pronajímá prostory před bývalým pivovarem pro parkování osobních automobilů i další prostory
na autobusovém nádraží pro parkování autobusů. To však není vždy využíváno.

 

   Dalším diskutujícím byl Jan Drahoňovský, který připomněl, že v příštím roce uplyne stoleté výročí od zavedení dráhy ze Staré Paky do Lomnice. Kdyby se uspořádaly oslavy k tomuto výročí, je třeba počítat s výdaji do rozpočtu města za r. 2006. Jako inspiraci uvedl velkorysé oslavy 100. výročí dráhy v Sobotce, jichž se letos zúčastnil. Iniciativu očekává ze strany města, neboť není v silách pracovníků Městského muzea a galerie celou věc zajistit
a financovat z rozpočtu muzea.

   Starostka Jaroslava Hynková vzala na vědomí tento námět.  K tomu ještě dodala, že vedení města již dříve jednalo s Českými drahami v Liberci o opravě nádražní budovy. Z důvodu nedostatku finančních prostředků však České dráhy údajně nemohou vyhovět.

 

   Paní Miroslava Svojanovská ještě apelovala na to, aby se z prostoru u zimního stadionu odstranila hromada sněhu ze zimního stadionu, která po několik měsíců v roce omezuje chodce, kteří tudy procházejí z náměstí na sídliště a opačně. Dále paní Svojanovská položila otázku, zda má již město nějaký pozemek, který by mohlo k výstavbě supermarketu nabídnout. Přečetla si v tisku, že je zájem ze strany obchodních společností o stavbu marketů ve městech nad 5 tisíc obyvatel.

   Starostka Jaroslava Hynková k první otázce ohledně hromady sněhu odpověděla, že s hokejovým klubem již jednala. Představitelé klubu přislíbili nápravu. Problém však zůstává, proto bude jednání opakovat. K otázce pozemku na supermarket sdělila, že pozemky má město připraveno. Ještě podotkla, že v některých jiných městech nabídly pozemky
pro výstavbu marketu soukromé osoby, ale v Lomnici se nikdo takový nenašel.

 

   Dále vystoupila ing. Milena Rádlová, aby zodpověděla dotaz Vladimíra Mastníka, který byl položen na minulém zasedání zastupitelstva. Pokud se týká uložené náhradní výsadby
za pokácení stromů firmou ASON v roce 2002, bylo dohledáno v archivu, že byla uložena náhradní výsadba za pokácený smrk u objektu firmy. Vladimír Mastník sdělil, že měl
na mysli řízení ve věci pokácení řady lip podél tovární budovy. Ing. Rádlová přislíbila, že odbor majetku provede ještě další dohledání.

 

   Posledním příspěvkem do diskuse byla informace pana Jaroslava Holce o výjezdu hasičů v předcházejícím dnu do Bradlecké Lhoty, kde hořelo auto a došlo i ke střelbě ze strany pachatelů úmyslně založeného požáru.

 

 

13.   Usnesení, závěr

 

    Další diskusní příspěvek nebyl. Proto starostka Jaroslava Hynková diskusi ukončila
a požádala předsedu návrhové komise Mgr. Václava Šimůnka o přednesení závěrečné zprávy.

    Mgr. Václav Šimůnek konstatoval, že o jednotlivých bodech, které byly projednány  podle jednacího řádu, bylo v průběhu zasedání hlasováno jednotlivě, proto není třeba o nich dále hlasovat.

    Starostka Jaroslava Hynková poděkovala Mgr. Václavu Šimůnkovi za přednesenou zprávu a všem přítomným za účast.  Zároveň pozvala přítomné i všechny lomnické občany na příští zasedání zastupitelstva 8. 12. 2005, na kterém budou slavnostně předána čestná občanství občanům Lomnice nad Popelkou (případně jejich žijícím potomkům) za jejich zásluhy v boji proti fašismu. Potom dnešní zasedání ve 20.00 hodin ukončila.

 

    Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

    Ze zasedání byl pořízen audiozáznam, který je uložen u tajemníka městského úřadu.    

 

 

V Lomnici nad Popelkou, 3. 11. 2005

 

 

Jan Drahoňovský

 

 

Roman Dušta

 

 

                                                                                              Jaroslava Hynková

                                                                                                     starostka


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz