Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 22.zasedání zastupitelstva města (3.11.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 04.11.2005 do 18.11.2005
Vytvořil: ZM
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města
Značka: ZM 22 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 22. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 3. listopadu 2005

 

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                 37 / 05 / Z

 

- studii „Městský stadion Lomnice nad Popelkou“ k rekonstrukci, modernizaci a dalšímu rozvoji městského letního stadionu, kterou předložil Mgr. Petr Doležal, člen rady města.

Zastupitelstvo města současně souhlasí

- s investičním záměrem FC Lomnice nad Popelkou, se sídlem Lomnice nad Popelkou, IČO 150 44 025, „Rekonstrukce hřiště a šaten městského stadionu Lomnice nad Popelkou“ na pozemcích st.p.č. 1321, 2410, 2583, dále p.p.č. 710/2, 733, 735/7, 735/10, 735/11, 735/12, 735/13, 735/14, 735/15, 735/16, 735/17, 2266/4, vše katastrální území a obec Lomnice nad Popelkou

a souhlasí

- s umístěním, provedením a užíváním těchto stavebních součástí a celků:

A. rekonstrukce stávajících fotbalových hřišť,

B. rekonstrukce šaten a zázemí,

C. zavlažování hřiště včetně vybudování vodního zdroje,

D. přípojky inženýrských sítí,

E. oplocení,

v rámci uvedeného investičního záměru FC Lomnice nad Popelkou.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    38 / 05 / Z

 

- na základě § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na plán odpadového hospodářství Libereckého kraje, plán odpadového hospodářství Města Lomnice nad Popelkou, který zpracovala společnost ISES, s.r.o., se sídlem Praha 6, v souladu s § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 28 Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. K plánu odpadového hospodářství Města Lomnice nad Popelkou vydal Krajský úřad Libereckého kraje kladné stanovisko dne 3. 10. 2005 pod značkou KULK/5545/2005.

Zastupitelstvo města současně ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit realizaci všech cílů a opatření dle plánu odpadového hospodářství Města Lomnice nad Popelkou.

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    39 / 05 / Z

 

- dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005 zvýšením jak příjmové tak i výdajové části o 792 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 92.621 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 3.363 tis. Kč (stav ke dni 31. 10. 2005).

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Daň z příjmu právnických osob

300

Poplatek za komunální odpad

65

Správní poplatky

40

Prodej pozemků

111

Prodej ostatního HDM  (prodej auta DPS a auta TSM)

246

Pokuty ukládané obcí

30

Celkem příjmy

792

2. změny výdajové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

MŠ Lvíček -přísp.na opr.podlahy a na věc.režii spoj. se strav.zam.

14

Dům dětí a mládeže - přísp.na instalaci zabezpeč.zař.nov.objektu

20

Úprava izolace suterénu MŠ III

-120

Kino - rekonstukce plynové kotelny

-200

Přípojka vody k čp. 417 - šatny zimního stadionu

-50

Projektová dokumentace

-40

Technické služby - přísp.na likvid.podz.odpad.občanů ze zeleně

30

Řízení s pozemky

140

Drobné opravy + revize majetku města

250

Úpravy areálu Olymp

350

Demolice šaten na koupališti

-150

ASA - za svoz TKO

400

Nákup nových popelnic

20

Pečovatelská služba

-42

Nákup nového auta pro PS

210

Městské zastupitelstvo

-60

Správa městského úřadu

60

Úprava krovu radnice

-40

Celkem výdaje

792

 

 

Zastupitelstvo města souhlasí                                                                                      40 / 05 / Z

 

a) v souladu s § 85 odst. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se vzdáním se práva a prominutím pohledávky Města Lomnice nad  Popelkou  vůči  společnosti BELAG - Jiří Svoboda, se sídlem Hradec Králové, ve výši 143.141,03 Kč včetně příslušenství, pro její nedobytnost vyplývající z předloženého návrhu.

Zastupitelstvo současně bere na vědomí

- účetní odpis předmětné pohledávky.

 

 

 

 

 

b) v souladu s § 85 odst. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se vzdáním se práva a prominutím pohledávky Města Lomnice nad  Popelkou  vůči společnosti STONE, spol. s r.o., se sídlem Praha 6, ve výši 183.504,- Kč včetně příslušenství, pro její nedobytnost vyplývající z předloženého návrhu. 

Zastupitelstvo současně bere na vědomí

- účetní odpis předmětné pohledávky.

 

 

c) v souladu s § 85 odst. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se vzdáním se práva a prominutím pohledávky Města Lomnice nad  Popelkou  vůči Haně a Františkovi Krejčíkovým, bytem Lomnice nad Popelkou, ve výši 31.096,- Kč, pro její nedobytnost vyplývající z předloženého návrhu. 

Zastupitelstvo současně bere na vědomí

- účetní odpis předmětné pohledávky.

 

 

d) v souladu s § 85 odst. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se vzdáním se práva a prominutím pohledávky Města Lomnice nad  Popelkou  vůči Milanovi Dlouhému, bytem Lomnice nad Popelkou, ve výši 31.448,- Kč, pro její nedobytnost vyplývající z předloženého návrhu. 

Zastupitelstvo současně bere na vědomí

- účetní odpis předmětné pohledávky.

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                 41 / 05 / Z

 

- účetní odpis pohledávek Města Lomnice nad Popelkou vůči třetím osobám, vzniklých z výkonu přenesené působnosti obce, v celkové výši 105.546,92 Kč včetně nákladů řízení, z důvodu prekluze předmětných pohledávek.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    42 / 05 / Z

 

a) prodej části rozestavěné stavby plynovodní přípojky k objektu čp. 1373 v areálu Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou, realizované v tomto roce, společnosti Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Hradec Králové, za cenu 2.220,- Kč, dle návrhu kupní smlouvy, předloženého kupujícím. Kupující se na základě kupní smlouvy stává výlučným vlastníkem stavby plynovodní přípojky, přebírá práva a povinnosti stavebníka uvedené stavby ve smyslu § 66 zákona 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

  

b) způsob majetkoprávního vypořádání mezi Městem Lomnice nad Popelkou a manželi Bedřichem a Pavlou Stolínovými, bytem Lomnice nad Popelkou, v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Semily, č.j. 3891/04 ze dne 23. 8. 2004, týkajícího se restitučního vypořádání pozemků p.p.č. 2931/2, p.p.č. 2931/6 a st.p.č. 2197, k.ú. Lomnice nad Popelkou,            dle předloženého návrhu, tj. uhradit manželům Stolínovým částku 3.816,- Kč, odpovídající výši uhrazené kupní ceny výše uvedených pozemků a současně manželům Stolínovým prodat část pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

Zastupitelstvo města současně schvaluje

- záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

c) prodej pozemků, nově oddělených geometrickým plánem č. 1722-021/2005, a to pozemky p.p.č. 1313 o výměře 2567 m2, p.p.č. 1315 o výměře 108 m2, p.p.č. 1316 o výměře 1033 m2, vše kultura trvalý travní porost, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, společnosti H-plus spol. s r.o. se sídlem Lomnice nad Popelkou, za kupní cenu nabídkovou 30,- Kč/m2.

 

 

d) prodej pozemků, nově oddělených geometrickým plánem č. 1722-021/2005, a to pozemky p.p.č. 2395/80 o výměře 210 m2, kultura ostatní plocha, p.p.č. 2395/81 o výměře 66 m2, p.p.č. 2395/82 o výměře 755 m2, p.p.č. 2395/86 o výměře 16 m2, p.p.č. 2395/89 o výměře 177 m2, vše kultura trvalý travní porost, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Zemědělské vodohospodářské správě Hradec Králové, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků regulovaného toku řeky Popelky, po schválení státními orgány, za kupní cenu v místě obvyklou.

 

 

e) odkoupení pozemků, nově oddělených geometrickým plánem č. 1722-021/2005, a to pozemky p.p.č. 1227/3 o výměře 1809 m2, p.p.č. 2395/90 o výměře 283 m2, 1227/4 o výměře 39 m2, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od společnosti H plus, spol. s r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou, za kupní cenu 30,- Kč/m2.

 

 

f) prodej pozemku p.p.č. 2073/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, výměra 21 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1604-323/2003 z pozemku p.p.č. 2073, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice  nad Popelkou, Ladislavu Těhníkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena  100,- Kč/m2.

 

 

g) směnu pozemku p.p.č. 2380/2, odměřeného geometrickým plánem č. 1745-20/2005 z pozemku p.p.č. 2380, kultura orná půda, výměra 61 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za pozemky p.p.č. 1977/24, výměra 13 m2 a p.p.č. 1977/25, výměra 171 m2, vše kultura orná půda, vše  k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Pavla Typlta, bytem Lomnice nad Popelkou. Doplatek kupní ceny dle rozdílu výměr pozemků v celkové výši 6.150,- Kč uhradí Město Lomnice nad Popelkou ve prospěch Pavla Typlta.

 

 

h) odkoupení pozemku p.p.č. 2069,  o výměře 1058 m2, a části pozemku p.p.č. 2065 (týkající se hranice řešeného území rozvojové lokality OM 4 dle platného územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou), vše kultura orná půda, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, s možností úhrady kupní ceny, případně její části v roce 2006, od vlastníka - Zdeňky Kudrnáčové, bytem Kněžnice, kupní cena 100,- Kč/m2.

 

 

i) prodej části pozemku p.p.č. 3131/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura ostatní plocha, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Janě a Petru Fišerovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2. Vyhotovení kupní smlouvy a geometrického plánu na rozdělení předmětného pozemku si zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

j) v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 9 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, plán společných zařízení v rámci provádění jednoduchých pozemkových úprav č.j. 1883  v k.ú. Lomnice nad Popelkou, Rváčov a Stružinec u Lomnice nad Popelkou, dle návrhu předloženého Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Semily.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 3. listopadu 2005         

 

 

 

     Josef Kysela                                                                   Jaroslava Hynková         

                místostarosta                                                                          starostka


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz