Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 75.schůze rady města (26.9.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 03.10.2005 do 17.10.2005
Vytvořil: RM
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Značka: RM 75 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 75. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 26 září 2005

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         83 / 05 / R

 

a) koncepci další činnosti a rozvoje příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, kterou předložil Bc. Jan Drahoňovský, ředitel uvedené organizace

a ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit odhad časové a finanční náročnosti přičlenění prostor vybraných v současnosti bytových prostor v domě čp. 44, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, k prostorám muzea a galerie, po stránce investiční i dalšího provozu předmětných prostor a předložit jej radě města do 10. 11. 2005.

 

 

b) vyjádření Bedřicha Stolína, bytem Lomnice nad Popelkou, k záležitosti majetkoprávního vypořádání mezi Městem Lomnice nad Popelkou a manželi Bedřichem a Pavlou Stolínovými, v souvislosti s rozhodnutím Pozemkového úřadu v Semilech, č.j. 3891/04 ze dne 23. 8. 2004, týkajícího se restitučního vypořádání pozemků p.p.č. 2931/2, p.p.č. 2931/6 a st.p.č. 2197, k.ú. Lomnice nad Popelkou

a pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k projednání možností řešení předmětné záležitosti s právním zástupcem Města Lomnice nad Popelkou a předložení navrženého nejvhodnějšího řešení radě města do 20. 10. 2005.

 

 

c) informaci ing. Ivo Bělonohého, tajemníka Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, o technickém stavu objektu čp.6, radnice, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, o investiční náročnosti rekonstrukce a modernizace uvedeného objektu a možnosti jejich financování. 

 

 

d) písemnou informaci společnosti KNIGHT FRANK spol. s r. o., se sídlem Praha, o prodeji nemovitostí - objektů České spořitelny, a.s., včetně objektu čp. 7, ulice plk. Truhláře, Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

e) informaci Josefa Kysely, místostarosty, o provádění exhumací tělesných pozůstatků německých obětí druhé světové války Lidovým spolkem péče o německé válečné hroby se sídlem v Kasselu (SRN), zastoupeným společností PARGENT,  s. r. o., se sídlem Praha 10, na pozemku p.p.č. 2279/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou,  u hřbitova v Lomnici nad Popelkou.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   84 / 05 / R

 

a) výpůjčku části objektu budovy čp. 1073 se st.p.č. 1400, a to prostory suterénu a 1. NP, a pozemek p.p.č. 1865/8 k.ú. Lomnice nad Popelkou  Komenského ulice, Lomnice nad Popelkou, mezi Městem Lomnice nad Popelkou, vlastníkem uvedených nemovitostí a příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, IČO 00854859, pro zřízení sídla a činnost uvedené příspěvkové organizace, s účinností od 1. 10. 2005.

 

 

b) dohodu o předčasném užívání nebytových prostor části objektu budovy čp. 1073, Komenského ulice, Lomnice nad Popelkou, mezi Městem Lomnice nad Popelkou, vlastníkem uvedeného objektu a příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, IČO 00854859, za účelem přestěhování věcí a zařízení uvedené příspěvkové organizace v rámci změny sídla organizace, s účinností od 27. 9. 2005 do 30. 9. 2005.

 

 

c) ukončení smlouvy o výpůjčce č.j. 14/94 ze dne 7. 1. 1994 uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, IČO 00854859, týkající se užívání nemovitostí v areálu objektu čp. 130, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, včetně pozemků  a příslušenství, dohodou ke dni 31. 10. 2005.

 

 

d) záměr prodeje nadzemních částí všech nemovitých objektů v areálu objektu čp. 130, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, bez základů a podezdívek, s podmínkou odstranění předmětných částí staveb z uvedeného areálu kupujícím. Prodej je možný i po jednotlivých objektech.

 

 

e) snížení kapacity základní školy speciální (dříve „pomocné školy“), součásti příspěvkové organizace Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily,  ze současných 10 žáků na 8 žáků, ve prospěch Pomocné školy při Dětském centru Turnov, IČO 71173854, na základě žádosti Města Turnov, k nejbližšímu možnému datu.

 

 

f) na základě  § 5 odst.1 nařízení vlády č.447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost  v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v souladu s § 102 odst.2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 28 odst.2 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úpravu objemu prostředků na platy zaměstnanců příspěvkové organizace Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily (pouze zdravotnický personál) na rok 2005 zvýšením celkové výše hrubých mezd o 11 tis. Kč z důvodu úpravy platových předpisů od 1. 9. 2005.

 

 

g) zrušení realizace zakázky „Odstranění stavby bývalé hasičské zbrojnice čp. 3 v Lomnici nad Popelkou“ v roce 2005

a současně zrušuje

- své usnesení č. 75/05/R, písm. f) ze dne 11. 8. 2005.

 

 

h) jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Oprava izolace suterénu MŠ III čp. 1084  v Lomnici nad Popelkou“ nabídku, kterou předložila společnost UNICA, s.r.o.,  se sídlem Semily.

Rada města současně schvaluje

- smlouvu o dílo na předmětnou zakázku s uvedenou společností.

 

 

i) jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Lomnice nad Popelkou – oprava střechy polikliniky “ nabídku, kterou předložila společnost IZOKEL, izolace staveb, se sídlem Semily.

Rada města současně schvaluje

- smlouvu o dílo na předmětnou zakázku s uvedenou společností.

 

 

j) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku „Lomnice nad Popelkou –  ul. Plk. Truhláře, oprava chodníků“ mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako objednatelem a dodavatelem, společností K+N stavební společnost s.r.o., se sídlem Pardubice, dle předloženého návrhu.

 

 

k) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zakázku „Lomnice nad Popelkou –  ul. Plk. Truhláře, oprava chodníků“ mezi Městem Lomnice nad Popelkou  jako objednatelem a dodavatelem, společností K+N stavební společnost s.r.o.,  se sídlem Pardubice, dle předloženého cenového návrhu.

 

 

l) na základě návrhu ing. Mileny Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, dohodu o vypořádání vlastnických vztahů mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako vlastníkem místní komunikace a Mgr. Petrem Doležalem a Pavlem Doležalem, oba bytem Lomnice nad Popelkou, jako vlastníky stavby suterénu na pozemku p.p.č. 2247/3, k.ú. Lomnice  nad Popelkou, na níž je předmětná komunikace umístěna, s účinností ode dne podpisu obou stran.

 

 

m) úpravu současného bytu o velikosti 2 + 1 v domě čp. 1084, ulice Karla Čapka, Lomnice nad Popelkou, na byt o velikosti 1+1 a nové skladovací prostory pro MŠ Dášenka. Realizace úprav bytu proběhne do konce roku 2005.

 

 

n) záměr pronájmu části pozemku st.p.č. 173, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za účelem zařízení staveniště.

 

 

o) převod movitého majetku – infoboxu (hardware, software a povrchová úprava) z projektu „Nisa – vícejazyčná navigace turistů – infobox“ od Regionálního sdružení Euroregion Nisa, se sídlem Liberec, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, s úhradou nákladů ve výši 1.000,- Městem Lomnice nad Popelkou, dle smlouvy o převodu movitého majetku, kterou předložilo uvedené sdružení, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem.

 

 

p) prodej veškerého movitého majetku, s výjimkou výpočetní techniky, pořízeného v rámci projektu informačních středisek sítě bývalé společnosti Koridor spol. s r.o. a Asociace turistických informačních středisek, TJ Lomnice nad Popelkou,  za smluvní zůstatkovou cenu 3.200,- Kč.

 

 

q) předloženou dohodu o zápočtu nájemného mezi Městem Lomnice nad Popelkou a subjektem SAL, družstvo ambulantních lékařů, se sídlem Semily, ve vztahu k smlouvě o nájmu nebytových prostor č. ev. 202.4-205/03 ze dne 19. 12. 2003, týkající se pronájmu objektu polikliniky čp. 866, ulice Obránců míru, Lomnice  nad Popelkou. Započtené finanční prostředky na část nájemného na rok 2006 Město Lomnice nad Popelkou použije na úhradu části investiční akce „Lomnice  nad Popelkou – oprava střechy polikliniky“. 

 

 

Rada města ukládá                                                                                                       85 / 05 / R

 

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit obnovení a větší intenzitu inzerce nabídky nemovitosti ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou – záměru prodeje objektu čp. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, včetně souvisejících pozemků.

 

  

Rada města neschvaluje                                                                                               86 / 05 / R

 

- prezentaci Města Lomnice nad Popelkou v měsíčníku Podnikání A Obchod dle nabídky redakce uvedeného periodika.

  

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 26. září 2005

 

 

 

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz