Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 76.schůze rady města (6.10.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 13.10.2005 do 27.10.2005
Vytvořil: RM
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Značka: RM 76 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 76. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 6. října 2005

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         87 / 05 / R

 

a) dopis mjr. Jana Doležala, zástupce Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, k redukci počtu jednotek požární ochrany ve Městě Lomnice nad Popelkou z hlediska neplnění základních podmínek určených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a novelizací Vyhlášky MV ČR č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

1. zrušit jednotky požární ochrany Sborů dobrovolných hasičů kategorie JPO II/1 - Lomnice nad Popelkou a kategorie JPO N – Košov, Chlum, Ploužnice, Rváčov a Želechy, k 31. 12. 2005,

2. schválit související úpravu obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2002 (dříve č. 24/2002) požární řád Města Lomnice  nad Popelkou, s účinností od 1. 1. 2006,

3. schválit následné majetkoprávní vyrovnání ve vztahu k jednotlivým Sborům dobrovolných hasičů.

 

 

b) soupis pohledávek Města Lomnice nad Popelkou v souhrnné výši 120.466,02 Kč  s příslušenstvím dle seznamu, předloženého ing. Milenou Koudelkovou, referentkou finančního a plánovacího odboru Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

1. schválit odpis pohledávky vůči společnosti BELAG - Jiří Svoboda, Hradec Králové ve výši 143.141,03 Kč včetně příslušenství. Pohledávka je promlčena dnem 5. 4. 2004 a je nevymahatelná.

2. schválit odpis pohledávky vůči společnosti STONE, spol.s r.o., ve výši 183.504,-Kč včetně příslušenství. Pohledávka je promlčena a je nevymahatelná.

3. schválit odpis pohledávky (nezaplacený úrok za pozdní platbu) vůči Haně a Františkovi Krejčíkovým ve výši 31.096,- Kč z důvodu promlčení  ke dni 3. 4. 2001.

4. schválit  odpis pohledávky vůči  Ladislavu Kalvachovi  ve výši 22.577,60 Kč, která vznikla nezaplacením poplatku za prodej alkoholických a tabákových výrobků   a za nákladů řízení, z důvodu promlčení.                       

5. schválit odpis pohledávky vůči  Milanovi Dlouhému ve výši 31.448,-Kč z důvodu promlčení dnem 6. 6. 2004. 

c) informaci ing. Mileny Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, o stavu části pozemku  p.p.č. 372/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou a kde vstoupila dne 30. 9. 2005 v účinnost výpověď z užívání předmětného pozemku pod 2 garážemi ve vlastnictví Stanislava Pokorného, bytem Lomnice nad Popelkou,   a pod 1 garáží ve vlastnictví Stanislava Suchardy, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   88 / 05 / R

 

a) zakoupení osobního automobilu Citroën Berlingo 2.0 HDI pro potřeby organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou, od společnosti DOLEŽAL MOTOR, s.r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou, za kupní cenu nabídkovou 210.000,- Kč.

 

 

b) záměr prodeje dodávkového automobilu Volkswagen Transporter z majetku Města Lomnice nad Popelkou formou nabídky v autobazaru.

 

 

c) časový harmonogram pro zpracování rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006, dle návrhu, který předložila Vlasta Zikešová, vedoucí finančního a plánovacího odboru Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

d) záměr pronájmu nebytových prostor v objektu budovy radnice, Husovo náměstí čp. 6 v Lomnici nad Popelkou, která je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pro činnost Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů, na základě předložené žádosti.

 

 

e) pronájem části pozemku st.p.č. 77, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pod třemi garážemi, každá o výměře  18 m2, které jsou po jedné ve vlastnictví Jaroslava Holce, Pavla Maška a Libuše Brožkové, všichni bytem Lomnice nad Popelkou. S vlastníky garáží bude uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou, roční nájemné 5,- Kč/m2, vše s účinností od 7. 10. 2005.

Rada města současně schvaluje

1. vyměření nájemného zpětně za 3 roky za bezesmluvní užívání části předmětného pozemku st.p.č. 77, k.ú. Lomnice nad Popelkou, pod jednou garáží, o výměře 18 m2, ve  výši 270,- Kč, Jaroslavu Holcovi, bytem Lomnice nad Popelkou,

2. vyměření nájemného zpětně za 3 roky za bezesmluvní užívání části předmětného pozemku st.p.č. 77, k.ú. Lomnice nad Popelkou, pod jednou garáží, o výměře 18 m2, ve  výši 270,- Kč, Pavlu Maškovi, bytem Lomnice nad Popelkou,

3. vyměření nájemného zpětně za 3 roky za bezesmluvní užívání části předmětného pozemku st.p.č. 77, k.ú. Lomnice nad Popelkou, pod jednou garáží, o výměře 18 m2, ve  výši 270,- Kč, Libuši Brožkové, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

f) pronájem části pozemku st.p.č. 77, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 18 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, k umístění mobilní plechové garáže Stanislavu Pokornému, bytem Lomnice nad Popelkou, na dobu neurčitou, roční nájemné 5,- Kč/m2, s účinností od 7. 10. 2005. Poloha umístění garáže bude přesně určena pověřeným pracovníkem Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

g) pronájem části pozemku st.p.č. 77, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 18 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, k umístění mobilního plachtového přístřešku Stanislavě Jiřičkové, bytem Lomnice nad Popelkou, na dobu určitou 1 měsíc, roční nájemné 5,- Kč/m2, s účinností od 7. 10. 2005

a současně schvaluje

- záměr pronájmu části pozemku st.p.č. 77, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 18 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, k umístění mobilního plachtového přístřešku, na základě žádosti Stanislavy Jiřičkové, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

h) záměr pronájmu dalších částí pozemku st.p.č. 77, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, o jednotlivých výměrách do 20 m2, pro umisťování prefabrikovaných garáží.

 

 

i) dohodu o skončení nájmu bytu v domě č.p. 417, ulice Pivovarská, Lomnice nad Popelkou, mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem  a Pavlem Prokopem jako nájemcem, na základě návrhu nájemce ke dni 31. 10. 2005.

Rada města současně schvaluje

- prodej vybraných movitých věcí – vybavení předmětného bytu v domě č.p. 417 Pavlu Prokopovi za nabídnutou cenu 500,- Kč za kus.

 

 

j) úpravu kapacity školní jídelny příspěvkové organizace Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, na kapacitu nejvýše možnou dle současných stavebně technických, hygienických a provozních parametrů, dle žádosti Dany Grofové, ředitelky uvedené organizace, s účinností od školního roku 2005/2006.

 

 

k) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku „Oprava (výměna) věžních hodin objektu radnice v Lomnici nad Popelkou“ mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako objednatelem a dodavatelem, společností ELEKON, s.r.o., se sídlem Vyškov, dle předloženého návrhu.

 

 

l) poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč z výdajové položky „Zastupitelstvo města“ rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005 Josefu Kyselovi, místostarostovi, za práci nad rámec rozsahu povinností uvolněného člena zastupitelstva města a za výkon některých činností po dobu pracovní neschopnosti starostky.

 

 

m) výpůjčku nebytových prostor objektu č.p.3, bývalé hasičské zbrojnice, Pivovarská ulice, Lomnice nad Popelkou, Lyžařskému sportovnímu klubu Lomnice nad Popelkou, pro uskladnění materiálu na nový povrch skokanských můstků v lyžařském areálu v Lomnici nad Popelkou, na dobu určitou, od 7. 10. 2005 do 3. 11. 2005.

Rada města současně schvaluje

- záměr výpůjčky nebo pronájmu nebytových prostor objektu č.p.3, bývalé hasičské zbrojnice, Pivovarská ulice, Lomnice nad Popelkou, pro uskladnění materiálu na nový povrch skokanských můstků v lyžařském areálu v Lomnici nad Popelkou,   na dobu určitou, do 28. 2. 2006.

 

 

Rada města zamítá                                                                                                        89 / 05 / R

 

- žádost TJ Sokol Košov o mimořádnou dotaci z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou v roce 2005 z položky „Sponzorské příspěvky na sportovní účely“ na účast v lomnické hokejové lize.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                      90 / 05 / R

 

a) schválit prodej části pozemku p.p.č. 3131/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura ostatní plocha, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Janě a Petru Fišerovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2. Vyhotovení kupní smlouvy a geometrického plánu na rozdělení pozemku si zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

b) schválit prodej pozemků, nově oddělených geometrickým plánem č. 1722-021/2005, a to pozemky p.p.č. 1313 o výměře 2567 m2, 1315 o výměře 108 m2, 1316 o výměře 1033 m2, vše kultura trvalý travní porost, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, společnosti H-plus spol. s r.o. se sídlem Lomnice nad Popelkou, za kupní cenu nabídkovou 30,- Kč/m2.

 

 

c) schválit prodej pozemků, nově oddělených geometrickým plánem č. 1722-021/2005, a to pozemky p.p.č. 2395/80 o výměře 210 m2, kultura ostatní plocha, p.p.č. 2395/81 o výměře 66 m2, p.p.č. 2395/82 o výměře 755 m2, p.p.č. 2395/86 o výměře 16 m2, p.p.č. 2395/89 o výměře 177 m2, vše kultura trvalý travní porost, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Zemědělské vodohospodářské správě Hradec Králové, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků regulovaného toku řeky Popelky, po schválení státními orgány, za kupní cenu v místě obvyklou.

  

 

d) schválit odkoupení pozemků, nově oddělených geometrickým plánem č. 1722-021/2005, a to pozemky p.p.č. 1227/3 o výměře 1809 m2, 2395/90 o výměře 283 m2, 1227/4 o výměře 39 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od společnosti H plus, spol. s r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou, za kupní cenu 30,- Kč/m2.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 6. října 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus                                            Jaroslava Hynková                     

     člen rady města                                                        starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz