Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 77.schůze rady města (20.10.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 27.10.2005 do 11.11.2005
Vytvořil: RM
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Značka: RM 77 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 77. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 20. října 2005

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   91 / 05 / R

 

a) návrh urbanistické studie rozvojových lokalit OM 2 (Olymp), OM 3 (Větrov)  a OV 5 (u Bergerů), označených dle platného územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou, vypracovaný společností S.P.S. ARCHITEKTI, se sídlem Praha 6, s tím, že do urbanistické studie budou zapracována doporučení stavební komise rady města.

 

b) v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č.330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací a organizačních složek Města Lomnice nad Popelkou :

1. Mgr. Josefu Svobodovi, řediteli Kulturního a informačního střediska Města Lomnice nad Popelkou,

2. MUDr. Heleně Boháčové, ředitelce Léčebny dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou,

3. Bc. Janu Drahoňovskému, řediteli Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou,

4. Jiřímu Šustrovi, řediteli Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou,

5. Věře Bártové, ředitelce Domu dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

6. Zdeňce Mariášiové, ředitelce Mateřské školy „Lvíček“, Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

7. Daně Grofové, ředitelce Mateřské školy „Klubíčko“ se speciální třídou, Lomnice   nad Popelkou, okres Semily,

8. Vlastě Kolové, ředitelce Mateřské školy „Dášenka“, Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

9. Mgr. Miroslavu Šulcovi, řediteli Základní školy T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

10. Lence Krausové, ředitelce Základní umělecké školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

11. Mgr. Libuši Mikešové, ředitelce Speciálních škol Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

12. Olze Noskové, ředitelce Pečovatelské služby Města Lomnice nad Popelkou,

Mimořádné odměny budou vyplaceny s úhradou platů za měsíc říjen 2005, z rozpočtových prostředků jednotlivých organizací.

c) v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením vlády č.330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, úpravu platu (úpravu osobního příplatku) Jiřímu Šustrovi, řediteli příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2005.

 

 

d) poskytnutí finančního daru ve výši 19.900,- Kč z výdajové položky „Zastupitelstvo města“ rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005 Jaroslavě Hynkové, starostce, za práci nad rámec rozsahu povinností uvolněného člena zastupitelstva města a starosty.

 

 

e) provedení odvodnění - odtokového žlabu na pozemku p.p.č. 3120/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, u domu čp. 1131, ulice Karla Čapka, Lomnice nad Popelkou, z prostředků Města Lomnice nad Popelkou v roce 2005.

 

 

f) jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Změna stavby - stavební úpravy v objektu čp. 1373, soc. zařízení dílen v areálu TSM – Olymp Lomnice nad Popelkou“ nabídku, kterou předložila společnost Lomnická stavební spol. s r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně schvaluje

- smlouvu o dílo na předmětnou zakázku s uvedenou společností.

 

 

g) dohodu o skončení nájmu pozemku p.p.č. 2272/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a Janem Doležalem jako nájemcem, na základě návrhu nájemce ke dni 31. 12. 2005.

 

 

h) pronájem části pozemku st.p.č. 173, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 30 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za účelem umístění a užívání zařízení staveniště společnosti L&V Jičín s.r.o., se sídlem Jičín, výše ročního nájemného 10,- Kč/m2, s účinností od 1. 11. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

 

 

i) záměr prodeje pozemků st.p.č. 1489/2, p.p.č. 136/9, kultura ostatní plocha, p.p.č. 138/1, kultura trvalý travní porost, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Libereckého kraje. Předpokládaná celková kupní cena 3.000,- Kč.

 

 

j) poskytnutí daru – sestavy stolního počítače včetně operačního systému z majetku Města Lomnice nad Popelkou příspěvkové organizaci Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, dle předloženého návrhu.

 

k) doplnění plánu práce Rady a Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou na II. pololetí roku 2005 o schůzi rady města, rozšířené o ostatní členy zastupitelstva města, která se bude konat dne 31. 10. 2005 od 17:00 hodin.

 

 

Rada města ukládá                                                                                                       92 / 05 / R

 

- Bc. Petru Tomešovi, vedoucímu stavebního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, připravit a předložit na nejbližší možné schůzi rady města návrh  

1. nařízení města o stavební uzávěře v lokalitě Karlov a o zrušení nařízení Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2003, o stavební uzávěře v lokalitě Karlov,

2. nařízení města o stavební uzávěře v lokalitě u letního stadionu a o zrušení nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.4/2004, o stavební uzávěře v lokalitě  u letního stadionu.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         93 / 05 / R

 

- záměr rekonstrukce a modernizace městského stadionu Lomnice nad Popelkou  a studii výstavby rychlostní dráhy pro kolečkové bruslení, které předložil Mgr. Petr Doležal, člen rady města.

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

1. projednat uvedený záměr rekonstrukce a modernizace městského stadionu Lomnice nad Popelkou a studii výstavby rychlostní dráhy pro kolečkové bruslení,

2. souhlasit s umístěním, provedením a užíváním stavby „Rekonstrukce stávajícího fotbalového hřiště, rekonstrukce šaten a zázemí (včetně ubytovacích kapacit do 30 lůžek), zavlažování hřiště včetně vybudování vodního zdroje, přípojky inženýrských sítí a oplocení“ fotbalovým klubem FC Lomnice nad Popelkou, se sídlem Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu.

Rada města současně schvaluje

- záměr dlouhodobého pronájmu, případně výpůjčky části areálu městského stadionu k provozování sportovní činnosti.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     94 / 05 / R

 

- s konáním čtyř prodejních trhů ve vymezeném prostoru Husova náměstí v roce 2006 (včetně trhů před velikonočními a vánočními svátky), na základě žádosti, kterou podal Jiří Němec, bytem Chotěboř. Provozovatelem trhů bude žadatel.

 

 

Rada města zamítá                                                                                                        95 / 05 / R

 

- finanční podporu z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 pro projekt turistických autobusů, dle požadavku Sdružení Český ráj, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem a společnosti ČSAD Semily, a.s., se sídlem Semily.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                      96 / 05 / R

 

a) schválit plán společných zařízení v rámci provádění jednoduchých pozemkových úprav č.j. 1883 v k.ú. Lomnice nad Pop., Rváčov a Stružinec u Lomnice nad Popelkou, dle návrhu Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Semily.

 

 

b) schválit plán odpadového hospodářství Města Lomnice nad Popelkou dle návrhu, zpracovaného společností ISES s.r.o., se sídlem Praha 6.

 

 

c) schválit dílčí úpravy rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005.

 

 

d) schválit prodej části rozestavěné stavby plynovodní přípojky k objektu čp. 1373 v areálu Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou, realizované v tomto roce, společnosti Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Hradec Králové, dle návrhu kupní smlouvy, předloženého kupujícím. Kupující se na základě kupní smlouvy stává výlučným vlastníkem stavby plynovodní přípojky, přebírá práva a povinnosti stavebníka uvedené stavby ve smyslu § 66 zákona 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

e) schválit prodej pozemku p.p.č. 2073/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, výměra 21 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1604-323/2003 z pozemku p.p.č. 2073, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Ladislavu Těhníkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2.

 

 

f) schválit směnu pozemku p.p.č. 2380/2, odměřeného geometrickým plánem  č. 1745-20/2005, kultura orná půda, výměra 61 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou,  který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za pozemky p.p.č. 1977/24, výměra 13  m2 a p.p.č. 1977/25, výměra 171 m2, vše kultura orná půda, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Pavla Typlta, bytem Lomnice nad Popelkou. Doplatek kupní ceny dle rozdílu výměr pozemků v celkové výši 6.150,- Kč uhradí Město Lomnice nad Popelkou ve prospěch Pavla Typlta.

Rada města současně souhlasí

- s umístěním stavby plynové přípojky na pozemku p.p.č. 2068/4, stavby přípojky elektro na pozemcích p.p.č. 2073, 2377 a 2380, vše  k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle návrhu Pavla Typlta.

 

 

g) schválit odkoupení pozemku p.p.č. 2069,  o výměře 1058 m2, a části pozemku p.p.č. 2065 (týkající se hranice řešeného území rozvojové lokality OM 4 dle platného územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou), vše kultura orná půda, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, s možností úhrady kupní ceny, případně její části v roce 2006, od vlastníka - Zdeňky Kudrnáčové, bytem Kněžnice, kupní cena 100,- Kč/m2.

h) schválit způsob majetkoprávního vypořádání mezi Městem Lomnice nad Popelkou a manželi Bedřichem a Pavlou Stolínovými, bytem Lomnice nad Popelkou, v souvislosti s rozhodnutím Pozemkového úřadu v Semilech, č.j. 3891/04 ze dne 23. 8. 2004, týkajícího se restitučního vypořádání pozemků p.p.č. 2931/2, p.p.č. 2931/6 a st.p.č. 2197, k.ú. Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu, tj. uhradit manželům Stolínovým částku 3.816,- Kč, odpovídající výši uhrazené kupní ceny výše uvedených pozemků pozemků a současně manželům Stolínovým prodat část pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je  ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

i) předání čestného občanství, uděleného usnesením zastupitelstva města č. 36/05/Z ze dne 15. 9. 2005 čestným občanům, případně jejich nejbližším možným rodinným příslušníkům, na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 8. 12. 2005.

 

 

j) program 22. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 3. 11. 2005:

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

1. Městský stadion Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce a modernizace

2. Plán odpadového hospodářství Města Lomnice nad Popelkou

Finanční záležitosti:

3. Úpravy rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005

4. Odpis některých pohledávek města

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti :

5. Prodej plynovodní přípojky k objektu čp. 1373 - areál Olymp

6. Majetkoprávní vyrovnání s manž. Stolínovými - náhrada za zahrádku

7. Převod pozemků u regulovaného toku Popelky u městské čistírny odpadních vod

8. Prodej pozemku p.p.č. 2073/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou

9. Směna části pozemku p.p.č. 2380, k.ú. Lomnice nad Popelkou v lokalitě Letná

10. Prodej části pozemku p.p.č. 3131/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou

11. Plán společných zařízení v rámci jednoduchých pozemkových úprav č.j. 1883

Ostatní záležitosti:

12. Diskuse

13. Usnesení, závěr

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 20. října 2005

 

 

 

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz