Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 79.schůze rady města (9.11.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 11.11.2005 do 25.11.2005
Vytvořil: RM
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Značka: RM 79 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 79. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 9. listopadu 2005

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   99 / 05 / R

 

a) záměr výpůjčky nebytových prostorů objektu domu čp. 417, ulice Pivovarská, Lomnice nad Popelkou, včetně pozemků st.p.č. 806 a p.p.č. 341/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, pro sportovní činnosti, související s využitím zimního stadionu.

 

 

b) vyhlášení výběrového řízení na nájem volného bytu v objektu čp. 118, ulice K Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou, pro zřízení nájemního bytu dle předloženého návrhu.

Rada města současně pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k opětovnému jednání se zástupci Správy Východočeského kraje Policie ČR Hradec Králové, o případném využití části objektu čp. 118 Olymp, ulice K Urnovému háji, pro potřeby Policie ČR.

 

 

c) převod správy referentského osobního automobilu Škoda Felicia, který je v majetku Města Lomnice nad Popelkou, ze správy městského úřadu do správy příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně schvaluje

- záměr prodeje osobního automobilu Škoda Forman z majetku Města Lomnice nad Popelkou, který je ve správě příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně zrušuje

- své usnesení č. 97/05/R písm. b) ze dne 31. 10. 2005, které se týkalo záměru prodeje uvedeného osobního automobilu Škoda Felicia.

 

  

d) úpravy odpisových plánů některých příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou  podle návrhů, předložených těmito organizacemi:

1. Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily:

- schválený odpisový plán na rok 2005 … 8.759,- Kč

- úprava odpisového plánu navýšením o    1.192,- Kč

- upravený odpisový plán na rok 2005 …  9.951,- Kč

2. Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou:

- schválený odpisový plán na rok 2005 … 26.228,- Kč

- úprava odpisového plánu navýšením o      1.293,- Kč

- upravený odpisový plán na rok 2005 …  27.521,- Kč

3. Technické služby Města Lomnice nad Popelkou:

- schválený odpisový plán na rok 2005 … 247.070,- Kč

- úprava odpisového plánu snížením o           2.416,- Kč

- upravený odpisový plán na rok 2005 …  244.654,- Kč

 

 

e) výpůjčku části pozemku st.p.č. 733, pozemků p.p.č. 735/7, 735/10, 735/11, 735/12, 735/14, 735/15, 735/17, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou  ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, sportovnímu klubu FC Lomnice nad Popelkou, se sídlem Lomnice nad Popelkou, IČO 150 44 025,  na dobu určitou 20 let, za účelem provozování sportovní činnosti,

a současně zrušuje a nahrazuje

- v plném rozsahu smlouvu o výpůjčce č.ev. 202.12-15/02 ze dne 27. 3. 2002, uzavřenou mezi Městem Lomnice nad Popelkou a FC Lomnice nad Popelkou smlouvou novou, dle předloženého návrhu.

 

 

f) jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Oprava havárie kotle v objektu čp. 2 – Tylovo divadlo, Lomnice nad Popelkou“ nabídku, kterou předložila společnost JAMAS plus, spol.  s r.o., se sídlem Semily.

Rada města současně schvaluje

- uzavření smlouvy o dílo na předmětnou zakázku s uvedenou společností, dle předloženého návrhu.

 

 

g) nájem bytu v domě č.p. 1084, ulice Karla Čapka, Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Marcele Bryxové, dosud trvale bytem Sobotka, s účinností k 11. 11. 2005, smluvní nájemné 30,- Kč/m2.

 

 

h) pronájem části pozemku st.p.č. 77, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 18 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Stanislavě Jiřičkové, bytem Lomnice nad Popelkou, k umístění mobilního plachtového přístřešku, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, roční nájemné 5,- Kč/m2, s účinností  od 11. 11. 2005.

 

 

i) záměr pronájmu pozemků st.p.č. 2051 a p.p.č. 1467/3, k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Hany Rejfové, bytem Lomnice nad Popelkou.

j) záměr směny pozemků st.p.č. 400/9, o výměře 54 m2, a p.p.č. 1563/7, o výměře 62 m2, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za pozemek p.p.č. 1707/5, o výměře 229 m2, který je ve vlastnictví společnosti Technolen technický textil, a.s., se sídlem Lomnice nad Popelkou, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu společnosti Technolen technický textil, a.s.

 

 

k) záměr prodeje pozemku st.p.č. 400/6, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti společnosti Východočeská energetika, a.s., se sídlem Hradec Králové

a pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, jednáním ze zástupci VČE, a.s., o směně pozemku st.p.č. 400/1, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za pozemek  p.p.č. 1563/6, který je ve vlastnictví VČE, a.s., vše k.ú. Lomnice nad Popelkou.

 

 

l) pokácení dřevin rostoucích mimo les - dvou jasanů, které se nacházejí na pozemku p.p.č. 113/1, k.ú. Rváčov, jenž je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Františka Chalupy, bytem Jičín. Práce spojené s pokácením dřevin a zpracováním dřevní hmoty zajistí žadatel na vlastní náklady.

 

 

m) pokácení dřevin rostoucích mimo les - jednoho jeřábu na pozemku p.p.č. 3120/11 a jednoho cypřiše na pozemku p.p.č. 3120/17, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1138, Lomnice na Popelkou. Práce spojené s pokácením dřevin, odstraněním kořenových systémů a odvozem dřevní hmoty zajistí příspěvková organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

n) pokácení dřevin rostoucích mimo les - dvou jasanů na pozemku p.p.č. 1162, k.ú. Rváčov, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Petra Jandy, bytem Jičín. Práce spojené s pokácením dřeviny a zpracováním dřevní hmoty zajistí žadatel na vlastní náklady.

 

 

o) vyřazení pozemku p.p.č.351/1 , k.ú. Lomnice nad Popelkou, nádvoří zámku, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, ze seznamu veřejných prostranství, které lze užívat pro umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí a umístění skládek, s výjimkou užívání předmětného pozemku Městem Lomnice nad Popelkou a příspěvkovou organizací Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou pro jejich činnost a akce jimi pořádané.

 

p) podporu akci příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou „Příjezd Mikuláše do Lomnice nad Popelkou“

a souhlasí

- s úhradou slavnostního ohňostroje v rámci této akce z výdajové položky rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005 „Propagace města“ ve výši 15.000,- Kč.

 

 

r) průběh 23. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 8. 12. 2005  a při němž budou slavnostně předána udělená čestná občanství Města Lomnice nad Popelkou, dle návrhu, který předložila Jaroslava Hynková, starostka.

 

 

s) uskutečnění setkání představitelů Města Lomnice nad Popelkou se zástupci významných společností, podnikajících v Lomnici nad Popelkou, které se bude konat dne 9. 12. 2005, dle návrhu, který předložila Jaroslava Hynková, starostka.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                       100 / 05 / R

 

a) informaci Jaroslavy Hynkové, starostky, o průběhu plnění programu rozvoje Města Lomnice nad Popelkou na roky 2005 – 2006 a o přípravě jeho realizace v roce 2006.

 

 

b) bez připomínek výroční zprávy za rok 2004 těchto příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou:

1. Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

2. Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

3. Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

4. Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

5. Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily.

6. Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

7. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily.

 

c) požadavek společnosti M.C.O.M., spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové, na vzájemnou spolupráci mezi Městem Lomnice nad Popelkou a společností M.C.O.M., spol. s r.o., při propagaci akce „Hry II. zimní Olympiády dětí a mládeže ČR 2006 v Královéhradeckém kraji“.

Rada města současně souhlasí

- s bezplatným poskytnutím přiměřeného prostoru ve vysílání městského rozhlasu a využitím plakátovacích ploch

a pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k jednání se zástupci Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou o vzájemné spolupráci při této akci.

 

 

d) žádost manželů Jiřího a Lenky Zajícových, bytem Lomnice nad Popelkou, o prodej pozemku p.p.č. 442/11, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Žádost bude projednána souběžně s projednáním prodeje sousedních pozemků, u kterých je schválen záměr jejich prodeje.

Rada města souhlasí                                                                                                   101 / 05 / R

 

- s finanční podporou Města Lomnice nad Popelkou Lyžařskému sportovnímu klubu Lomnice nad Popelkou ve výši 30 tis. Kč, na úpravu lyžařských běžeckých tratí v okolí Lomnice nad Popelkou v zimní sezóně 2005 – 2006

a doporučuje zastupitelstvu města

- uvedenou částku začlenit do rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006.

 

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města                                                            102 / 05 / R

 

- schválit odkoupení lesních pozemků p.p.č. 3134 o výměře 5271 m2, p.p.č. 3137  o výměře 414 m2, p.p.č. 3141 o výměře 2388 m2, p.p.č. 3142 o výměře 5664 m2  a p.p.č. 3434 o výměře 3143 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou  ve vlastnictví Jaroslava Holce, bytem Lomnice nad Popelkou, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě nabídky uvedeného vlastníka.

 

 

Rada města zamítá                                                                                                      103 / 05 / R

 

-  žádost Josefa Včelky, bytem Lomnice nad Popelkou, o pokácení dřeviny rostoucí mimo les - jednoho dubu na pozemku p.p.č. 3224/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Jedná se o zdravý strom v areálu mateřské školy s vysokou dendrologickou hodnotou, který nenese žádné známky poškození a nehrozí bezprostředním nebezpečím pádu.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 9. listopadu 2005

 

 

 

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz