Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 80.schůze rady města (1.12.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 08.12.2005 do 22.12.2005
Vytvořil: RM
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Značka: RM 80 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 80. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 1. prosince 2005

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                 104 / 05 / R

 

a) zrušení stavební uzávěry v rozvojové lokalitě OM 4 – Karlov a v rozvojové lokalitě OM 1 - u stadionu

a vydává

- na základě § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení města Lomnice nad Popelkou č. 1/2005, kterým se ruší Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2003 o stavební uzávěře v lokalitě Karlov, ze dne 24.7.2003 a Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.4/2004  o stavební uzávěře  v lokalitě u letního stadionu a o zrušení nařízení Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2003, o stavební uzávěře v lokalitě u letního stadionu, ze dne 12. 8. 2004.

 

 

b) na základě  § 3 odst. 2 nařízení vlády č.447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost  v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) a j) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu objemu prostředků na platy zaměstnanců Města Lomnice nad Popelkou, zařazených do organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005 snížením celkové výše hrubých mezd o 45 tis.Kč.

 

 

c) úpravu odpisového plánu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, podle návrhu, předloženého uvedenou organizací:

- schválený odpisový plán na rok 2005 …  3.310,- Kč

- úprava odpisového plánu navýšením o     6.717,- Kč

- upravený odpisový plán na rok 2005 … 10.027,- Kč

 

 

d) jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Dokončení vytápění tenisové klubovny v areálu městského stadionu Lomnice nad Popelkou“ nabídku, kterou předložila společnost DESMO a.s., se sídlem Praha 5, provozovna Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně schvaluje

- uzavření smlouvy o dílo na předmětnou zakázku s uvedenou společností,  dle předloženého návrhu.

 

 

e) nájem bytu v objektu čp. 118, ulice K Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou, Janě Karáskové, bytem Lomnice nad Popelkou, od nejbližšího možného data po dokončení oprav předmětného bytu, dle předloženého návrhu nájemní smlouvy.

 

 

f) pronájem části nebytových prostor v areálu objektu čp. 118,  ulice K Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou, společnosti Interflag, spol. s r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou, pro skladovací účely, na dobu určitou od 1. 12. 2005 do 31. 12. 2005, dle předloženého návrhu nájemní smlouvy.

Rada města současně schvaluje

- záměr dalšího pronájmu předmětné části nebytových prostor v areálu objektu čp. 118,  ulice K Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou, pro skladovací účely, do 30. 4. 2006.

 

 

g) výpůjčku nebytových prostor objektu čp. 417, ulice Pivovarská, Lomnice nad Popelkou, včetně souvisejících pozemků st.p.č. 806 (pod budovou) a p.p.č. 341/1, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, organizaci HC Lomnice nad Popelkou pro sportovní činnost související s využitím zimního stadionu, dle předloženého návrhu smlouvy o výpůjčce.

 

 

h) výpůjčku nebytových prostor objektu čp. 3, bývalé hasičské zbrojnice, ulice Pivovarská, Lomnice nad Popelkou, Lyžařskému sportovnímu klubu Lomnice nad Popelkou, pro uskladnění materiálu na nový povrch skokanských můstků v lyžařském areálu v Lomnici nad Popelkou, na dobu určitou do 28. 2. 2006.

 

 

i) prodej sociální buňky č. 1 v bývalém areálu domu dětí a mládeže čp. 130, Bezručova ulice, Lomnice nad Popelkou, ing. Petru Hejdukovi, bytem Lomnice nad Popelkou, za nabídkovou cenu 4.000,- Kč a s podmínkou odstěhování předmětné buňky z uvedeného areálu na náklady kupujícího a v termínu, stanoveném zástupcem Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

j) likvidaci buňky č. 2 v bývalém areálu domu dětí a mládeže čp. 130, Bezručova ulice, Lomnice nad Popelkou, z důvodů havarijního technického stavu.

 

 

k) záměr prodeje 4 garáží na pozemku p.p.č. 381/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

l) záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 381/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pod dřevěnými garážemi – kůlnami.

 

 

m) poskytnutí daru z majetku Města Lomnice nad Popelkou

1. vybavení kanceláře lesního hospodářství,

2. soubor vánočního osvětlení,

příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou  dle předloženého návrhu.

Rada  města současně doporučuje zastupitelstvu města

- schválit poskytnutí daru – osobního automobilu Škoda Felicia z majetku Města Lomnice nad Popelkou příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice  nad Popelkou, dle předloženého návrhu.

 

 

n) plán práce Rady a Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou na I. pololetí roku 2006 s těmito termíny schůzí:

12. 1. 2006   schůze rady města

19. 1. 2006   schůze rady města, v části rozšířená o členy zastupitelstva

  2. 2. 2006   schůze rady města

  9. 2. 2006   zasedání zastupitelstva města

16. 2. 2006   schůze rady města

  9. 3. 2006   schůze rady města

23. 3. 2006   schůze rady města

  6. 4. 2006   schůze rady města

13. 4. 2006   zasedání zastupitelstva města

20. 4. 2006   schůze rady města

  4. 5. 2006   schůze rady města

18. 5. 2006   schůze rady města

  1. 6. 2006   schůze rady města

15. 6. 2006   zasedání zastupitelstva města

22. 6. 2006   schůze rady města

Program schůzí bude stanoven podle potřeb projednávání záležitostí města.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                   105 / 05 / R

 

- s bezplatným užíváním veřejného prostranství části Husova náměstí od domu čp. 32 k domu čp.46 a středového ostrůvku dne 2. 12. 2005 od 12,00 do 19,00 hodin a s bezplatným odběrem elektrické energie z napojení středového ostrůvku náměstí pro konání akce „Příjezd Mikuláše do Lomnice nad Popelkou“, na základě žádosti příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                    106 / 05 / R

 

a) vydat obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 10/2004, s účinností od 1. 1. 2006, dle předloženého návrhu.

 

 

b) schválit při nejbližších úpravách rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005 navýšení příspěvku hokejovému klubu HC Lomnice nad Popelkou z rozpočtu města na elektrickou energii pro zimní stadion o 50 tis.Kč, na základě žádosti uvedeného klubu.

 

 

c) schválit dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005 zvýšením jak příjmové tak i výdajové části o 133 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 93.180 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 3.789 tis. Kč (stav ke dni 30. 11. 2005).

 

 

d) schválit rozpočtové provizorium Města Lomnice nad Popelkou na období od 1. ledna 2006 do schválení rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

e) schválit návrh nového uspořádání pozemků ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou v rámci jednoduchých pozemkových úprav č.j. 1883 v k.ú. Lomnice nad Popelkou, Rváčov a Stružinec u Lomnice nad Popelkou, dle návrhu předloženého Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Semily.

 

 

f) schválit změnu názvu příspěvkové organizace Speciální školy Lomnice  nad Popelkou, okres Semily, na název Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2006 a současně schválit příslušný dodatek zřizovací listiny uvedené organizace..

 

g) program 23. zasedání zastupitelstvo města, které se bude konat dne 8. 12. 2005  ve velkém sále zámku čp. 4 v Lomnici nad Popelkou:

Zahájení

1. Slavnostní předání čestného občanství Města Lomnice nad Popelkou

Přestávka

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady na rok 2006

3. Změna zřizovací listiny Speciálních škol – změna názvu

Finanční záležitosti:

4. Úpravy rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005

5. Rozpočtové provizorium na rok 2006

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti :

6. Majetkoprávní změny v rámci jednoduchých pozemkových úprav č.j. 1883

7. Darování osobního automobilu Technickým službám

8. Diskuse

    9. Usnesení, závěr

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                       107 / 05 / R

 

a) opakovanou žádost společnosti TECHNOLEN TECHNICKÝ TEXTIL, a.s., se sídlem Lomnice nad Popelkou, ze dne 8. 11. 2005, o jednorázovou úhradu zatím neuhrazeného zbytku kupní ceny odkoupené bývalé provozovny 13 – průmyslového areálu čp. 1060, ulice Kampelíkova, Lomnice nad Popelkou. V této záležitosti je platné usnesení Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou č. 22/05/Z písm. a)  ze dne 16. 6. 2005, kterým zastupitelstvo města neschvaluje provedení požadovaného jednorázového doplacení uvedené zbývající dlužné částky.  

 

 

b) informaci Jaroslavy Hynkové, starostky, o technickém a vzhledovém stavu rybníka Matouš a jeho okolí. Uvedený rybník je zařazen v požárním řádu města jako jediná větší nádrž požární vody.

 

 

c) informace Sdružení Český ráj, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, k vyhlášení geoparku Český ráj od 5. 10. 2005.

 

 

d) žádost Vladimíry Vařechové a Ing. Jiřího Kubáta, oba bytem Lomnice nad Popelkou, ze dne 11. 10. 2005,  o výstavbu trafostanice v rozvojové lokalitě OM 20. Žadatelé jsou vlastníky většiny pozemků v uvedené rozvojové lokalitě OM 20, která byla v roce 2002 schválena jako území pro výstavbu rodinných domků.

Rada města současně pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k jednání s uvedenými žadateli, se zástupci VČE a.s., se sídlem Hradec Králové, a se zástupci podnikatelských subjektů v blízkosti předmětné lokality, o řešení dané situace.

 

  

e) informaci ing. Mileny Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, o průběhu realizace usnesení zastupitelstva města č. 42/05/Z písm. b) ze dne 3. 11. 2005, týkajícího se způsobu majetkoprávního vypořádání mezi Městem Lomnice nad Popelkou a manželi Bedřichem a Pavlou Stolínovými, bytem Lomnice nad Popelkou, v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Semily, č.j. 3891/04 ze dne 23. 8. 2004

a ukládá

- ing. Mileně Rádlové pozvat manžele Stolínovy ke společnému jednání v této záležitosti.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 1. prosince 2005

 

 

      Mgr. Petr Doležal                                                           Jaroslava Hynková        

                    člen rady města                                                                  starostka


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz