Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis z 21.zasedání zastupitelstva města (15.9.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 23.09.2005 do 08.10.2005
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM
Značka: ZM 21 Z

Město Lomnice nad Popelkou

 

Z Á P I S

 

z 21. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

 konaného dne 15. září 2005

 

 

Přítomno:         13 členů zastupitelstva města (ing. Vlastimil Bambas, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, Jaroslava Hynková,                        Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek,               ing. František Novotný, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek)

                                              

omluveni :  Mgr. Petr Doležal, ing. Miroslav Šmiraus, ing. Petr Velda

 

neomluven: ing. Josef Klinger

                                              

tajemník městského úřadu ing. Ivo Bělonohý

                      

23 občanů

 

Jiří Mohaupt – Deník Pojizeří

 

 

    Dnešní zasedání zastupitelstva města zahájila v 18.05 hodin a dále řídila starostka Jaroslava Hynková. Oznámila, že 21. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a že je přítomno                     13 členů zastupitelstva, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Pořízením zápisu z dnešního jednání pověřila tajemníka městského úřadu,  ing. Ivo Bělonohého. Dále potvrdila, že zápis              z 20. zasedání zastupitelstva města byl ověřen Petrem Havlem a ing. Františkem Novotným, kteří shledali zápis v pořádku, což stvrdili svými podpisy.

    Poté bylo přistoupeno k volbě návrhové komise. Starostka Jaroslava Hynková navrhla jako předsedu PaedDr. Pavla Pavelku, který byl následně jednomyslným hlasováním schválen.                Za členy komise starostka navrhla Bc. Otakara Kracíka a Vladimíra Mastníka. Rovněž tento návrh byl jednomyslně přijat.

    Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhla starostka Jaroslava Hynková
Jana Drahoňovského a ing. Vlastimila Bambase. I tento návrh přítomní členové zastupitelstva schválili jednomyslně.

Starostka Jaroslava Hynková dále oznámila, že je v pracovní neschopnosti a dnešního zasedání zastupitelstva města se může účastnit pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře.

    Dále starostka Jaroslava Hynková přečetla program dnešního jednání zastupitelstva města. Nikdo z členů zastupitelstva neměl k programu žádné připomínky, proto o něm dala starostka hlasovat. Poté byl všemi hlasy schválen následující program:

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

   1.   Vstup Města Lomnice nad Popelkou do Svazu měst a obcí ČR

   2.   Změna zřizovací listiny Domu dětí a mládeže „Sluníčko“

Finanční záležitosti:  

   3.   Závěrečný účet DSO Mikroregion Tábor za rok 2004

   4.   Žádost spol. ASON o prominutí  (splátkový kalendář) pohledávky

   5.   Zvýšení nákladů stavby Vodovod Rváčov

   6.   Žádost manželů Stolínových o finanční náhradu za zahrádku

   7.   Úpravy rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

   8.   Budoucí převod bytové jednotky – změna nájemníka v domě čp. 164 ul. Komenského,          Lomnice nad Popelkou

   9.   Prodej části pozemku p.p.č. 411, k.ú. Lomnice nad Popelkou

 10.  Prodej pozemků p.p.č. 2768/7, 2767, st.p.č. 2439, 1885, 1886,1887, k.ú. Lomnice nad Popelkou

 11.   Převod pozemků u regulovaného toku Popelky u městské čistírny odpadních vod

 12.   Koupě pozemků v areálu lyžařských můstků

 13.   Koupě pozemku p.p.č. 735/13, k.ú. Lomnice nad Popelkou v areálu letního stadionu

 14.   Koupě pozemků p.p.č. 840 a 841 k.ú. Tuhaň u Stružince

 15.   Koupě pozemků p.p.č. 1091/14 a 2298/1 k.ú. Lomnice nad Popelkou

 16.   Změna hranic katastrálních území Lomnice nad Popelkou a Rváčov

 

Ostatní záležitosti:

 17.   Projednání udělení čestného občanství města v souvislosti s 60. výročím konce

         světové války

 18.   Diskuse

 19.   Usnesení, závěr

 

Starostka Jaroslava Hynková ještě oznámila, že do diskuse k projednávaným bodům se z občanů písemně přihlásil pan Bedřich Stolín, a to k bodu č. 6.

 

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

 

1.   Vstup Města Lomnice nad Popelkou do Svazu měst a obcí ČR

    Starostka Jaroslava Hynková sdělila, že dle názoru rady města je vstup do Svazu měst                  a obcí ČR (dále jen Svaz) pro tak malá města, jako je Lomnice nad Popelkou, výhodný z důvodu dobrého metodického vedení. Na výzvu starostky přednesl ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu, další údaje a informace. Členské obce tvoří téměř 40 % z celkového počtu obcí v ČR, a to představuje 72 % obyvatelstva ČR. Rada města doporučuje vstup do Svazu hlavně z toho důvodu, že jedině přes Svaz může obec iniciovat změnu zákonů nebo připomínkovat proces tvorby zákonů. Dále ing. Ivo Bělonohý sdělil zjištěnou výši členských příspěvků města. Po případném vstupu do Svazu pro rok 2005 by příspěvek činil 10.366,40 Kč a pro rok 2006 okolo 16 tis. Kč.

    S připomínkou se přihlásil Vladimír Mastník. Uvedl, že po negativních zkušenostech některých dalších starostů měst s členstvím ve Svazu, Město Lomnice nad Popelkou vstoupilo v minulosti do Svazu obcí Libereckého kraje, který má též zákonnou iniciativu. Dle jeho názoru toto členství již stačí. Ing. Bělonohý dále sdělil, že členové zastupitelstva obdrželi v písemném materiálu též seznam obcí Libereckého kraje, které jsou členy Svazu města a obcí ČR.

    Další dotazy ani připomínky nebyly, proto tajemník ing. Bělonohý přečetl návrh usnesení, o kterém dala starostka Jaroslava Hynková hlasovat. Pro návrh hlasovalo 10 členů zastupitelstva (ing. Vlastimil Bambas, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel,                      ing. Bohumil Hercík, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek), proti nebyl nikdo, hlasování se zdrželi tři členové (MUDr. Jiří Mlejnek, Vladimír Mastník, ing. František Novotný).

    Tím byl návrh schválen a zastupitelstvo města tak schválilo vstup Města Lomnice                     nad Popelkou do Svazu měst a obcí České republiky  k 1. 10. 2005 a pověřilo Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podání přihlášky a zajištění všech úkonů, souvisejících se vstupem Města Lomnice nad Popelkou do Svazu měst a obcí České republiky.

 

2.   Změna zřizovací listiny Domu dětí a mládeže „Sluníčko“

    Starostka Jaroslava Hynková oznámila, že přestavba nového objektu Domu dětí a mládeže „Sluníčko“ (dále jen DDM) je již ukončena a že proběhla první část kolaudačního řízení. Vyjádřila přesvědčení, že vytvoření nových, lepších podmínek pro práci DDM byla dobrá volba. Poté předala slovo ing. Ivo Bělonohému, který vysvětlil, že v souvislosti se stěhováním do nového objektu dochází ke změně sídla ve zřizovací listině DDM k datu 1.10.2005. Písemný návrh Dodatku č. 3 zřizovací listiny DDM obdrželi všichni členové zastupitelstva předem.

    Žádné dotazy ani připomínky k této záležitosti nebyly, proto tajemník ing. Ivo Bělonohý přečetl návrh usnesení, který byl poté přijat všemi přítomnými členy zastupitelstva.        

    Tím zastupitelstvo schválilo v souladu s § 84 odst. 2, písm. e) zákona č.128/2000 Sb.,                 o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu sídla příspěvkové organizace Dům dětí                       a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily z ulice Bezručova 130,  Lomnice nad Popelkou, nově ulice Komenského 1037, Lomnice nad Popelkou, a současně schválilo                     v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 3 zřizovací listiny uvedené organizace, týkající se změny sídla, s účinností od 1. 10. 2005. Zastupitelstvo města současně uložilo ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony,  se změnami danými tímto dodatkem souvisejícími.

 

3.   Závěrečný účet DSO Mikroregion Tábor za rok 2004

    Slovo dostal místostarosta Josef Kysela, který k předem předloženému písemnému závěrečnému účtu Mikroregionu Tábor připomněl, že tento svazek nemá žádných závazků vůči státu a že hospodaření svazku bylo přezkoumáno odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje.

    K tomu ještě starostka Jaroslava Hynková dodala, že svazek obcí Mikroregion Tábor tvoří v současné době obce nejen Libereckého kraje, ale i Královéhradeckého kraje, čímž jsou              pro činnost kromě příspěvků obcí získávány finanční prostředky i prostřednictvím grantů obou krajů. Jako jeden z výsledků práce Mikroregionu připomněla zdařilý provoz informačního stánku na Táboře v letním období a veřejně poděkovala jeho provozovateli, Kulturnímu a informačnímu středisku Města Lomnice nad Popelkou za tento nápad                         a provozování.

    Dotazy ani připomínky nebyly, proto místostarosta Josef Kysela přečetl návrh usnesení, který byl poté jednomyslně schválen.

    Zastupitelstvo města tak odsouhlasilo závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, za rok 2004 s vyjádřením dle § 17 odst. 7, písm. a) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasu s celoročním hospodařením uvedeného svazku obcí,  a to bez výhrad.

 

4.   Žádost spol. ASON o prominutí  (splátkový kalendář) pohledávky

   Ing. Ivo Bělonohý seznámil s historií vzniku pohledávky Města Lomnice nad Popelkou                  u firmy Antonín Kolinger ASON, Český Brod, která provozuje budovu bývalých Čokoládoven ve Smetanově ulici. Pohledávka vznikla v roce 2004 na základě neuhrazené pokuty ve výši 50.000,- Kč uložené stavebním úřadem MěÚ Lomnice nad Popelkou.                      Po výzvě k úhradě pohledávky podala firma žádost k zastupitelstvu města o prominutí pohledávky, což nebylo zastupitelstvem v listopadu 2004 odsouhlaseno, pouze odloženo datum splatnosti do 20.12.2004. Ani tento termín nebyl dodržen a po nové výzvě k úhradě ASON požádal zastupitelstvo znovu o prominutí pohledávky nebo alespoň o schválení splátkového kalendáře. Rada města nyní doporučuje zastupitelstvu trvat na úhradě a schválit splátkový kalendář. Dále informoval, že pan Kolinger již začal na doporučení vedení města splácet pohledávku dle jím navrženého splátkového kalendáře. V případě dnešního schválení splátkového kalendáře bude povinností subjektu Antonín Kolinger ASON podle zákona                   o správě daní a poplatků zaplatit správní poplatek ve výši 400,- Kč a dále mu budou vyměřeny úroky.

    S dotazy ani připomínkami se nikdo nepřihlásil, proto ing. Ivo Bělonohý přečetl návrh usnesení, který zastupitelstvo následně jednomyslně schválilo a přijalo tak následující usnesení:

Zastupitelstvo města trvá na svém usnesení č. 36/04/Z z 11. 11. 2004, kterým neschválilo vzdání se práva pohledávky Města Lomnice nad Popelkou ve výši 50.000,- Kč vůči subjektu Antonín Kolinger - ASON, se sídlem Český Brod, a prominutí této pohledávky s jejím následným odpisem v účetnictví Města Lomnice nad Popelkou. Zastupitelstvo města současně schválilo v souladu s § 85, písm. f) a h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dohodu o splátkách uvedené pohledávky Města Lomnice nad Popelkou vůči subjektu Antonín Kolinger - ASON, se sídlem Český Brod, v deseti měsíčních splátkách               po 5.000,- Kč dle návrhu dlužníka.

 

5.   Zvýšení nákladů stavby Vodovod Rváčov

    K tomuto bodu vystoupil ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby. Uvedl, že důvody navýšení jsou uvedeny v písemném materiálu, rovněž také zpracování výše nákladů zhotovitelem stavby firmou František Zikuda – stavitel. Výsledkem jednání obou smluvních stran v této záležitosti je, že objednatel uhradí zvýšené náklady ve výši 600.000,- Kč včetně DPH a zbývající vícenáklady ponese zhotovitel. K tomu ještě starostka Jaroslava Hynková sdělila, že zvýšení nákladů způsobil těžký terén v závěru prací, kde vodovod vede úplně                 ve skále, což projekt nepředpokládal.

    Dalšího vysvětlení nebylo třeba, dotazy ani připomínky nebyly, proto ing. Pochop přečetl návrh usnesení, který byl přijat všemi přítomnými členy zastupitelstva.

    Zastupitelstvo města tak vzalo na vědomí oznámení subjektu František Zikuda – stavitel,    se sídlem Turnov, zhotovitel stavby „Lomnice nad Popelkou – vodovod Rváčov“, o zvýšení nákladů uvedené stavby vlivem rozdílu geologických poměrů skutečných oproti předpokládaným v projektové dokumentaci.Zastupitelstvo města současně odsouhlasilo  navýšení nákladů na stavbě „Lomnice nad Popelkou – vodovod Rváčov“ vlivem rozdílu geologických poměrů skutečných oproti předpokládaným v projektové dokumentaci                o 600 tis. Kč a úhradou této částky zhotoviteli stavby „Lomnice nad Popelkou – vodovod Rváčov“ subjektu František Zikuda – stavitel, se sídlem Turnov.

 

6.   Žádost manželů Stolínových o finanční náhradu za zahrádku

   Slovo bylo předáno ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města,                 která sdělila, že historie celé záležitosti je popsána v předloženém písemném materiálu. Rada města doporučuje zastupitelstvu na základě rozhodnutí Pozemkového úřadu Semily a porady s JUDr. Velíškovou schválit vrácení částky 3.816,- Kč, která představuje výši uhrazené kupní ceny předmětného pozemku, dále možnost výpůjčky náhradního pozemku.

    Vladimír Mastník se přihlásil s námitkou, že částka výše uvedené náhrady je směšná                      a že újma, kterou město v době předrevoluční manželům Stolínovým způsobilo, byla mnohem vyšší. Na otázku starostky Jaroslavy Hynkové, zda chce podat protinávrh, odpověděl  Vladimír Mastník, že jej eventuelně přednese po vyjádření pana Bedřicha Stolína, přítomného v jednacím sále.

    Další členové zastupitelstva se do rozpravy nepřihlásili, proto byl vyzván p. Stolín.                  Ten uvedl, že jeho dopis adresovaný městu nebyla žádost o vrácení nějaké částky, ale pouze vyčíslil rozsah velkých škod, které manželé Stolínovi utrpěli vinou chyby a lajdáctví někoho z úředníků na městském úřadě v minulých letech. Dále chtěl s vedením města celou věc projednat a nalézt únosné řešení, tj. dostat náhradou část pozemku u domu, kde bydlí, aby si mohl včas vzhledem k nadcházejícímu jaru přestěhovat ze zahrady své věci a rostliny. V lednu rada města rozhodla o pronájmu výše uvedeného pozemku pouze na dobu jednoho měsíce, což jim připadalo směšné. Písemnou odpověď však v zákonné lhůtě nedostal. Teprve začátkem května rada města rozhodla o trvalém pronájmu výše uvedeného pozemku. Přestěhovány mohly být jen některé věci. Např. stromové porosty, skleník a pracovna tam zůstaly. Ve svém dopise proto p. Stolín vyčíslil vzniklé finanční ztráty ve výši minimálně 212.000,-  Kč a částka 3 tisíce, kterou ho nyní město chce odškodnit, je podle něho výsměchem a arogancí městských orgánů. Tuto částku nepřijme a očekává nějaké seriózní jednání. Jinak se obrátí na jiné orgány.

    Starostka Jaroslava Hynková na svoji obranu uvedla, že manžele Stolínovi dvakrát přijala     a jednala s nimi. Poté byla celá věc řešena tak, jak sami navrhovali.

    Do diskuse se přihlásil ještě tajemník, ing. Ivo Bělonohý, který sdělil, bylo využito služeb JUDr. Velíškové, když v roce 1992 probíhalo restituční vypořádání s předmětnými pozemky. Tehdy k chybě ze strany města došlo. Co se týče výpůjčky pozemku na dobu jednoho měsíce, bylo tak učiněno pro umožnění přestěhování věcí z původní zahrady (během měsíce února), jelikož u takovéto krátkodobé výpůjčky nemusí proběhnout zákonné zveřejnění záměru pronájmu, které by jinak věc oddálilo. Ze strany města došlo ke kompenzaci škod tím,                   že manželé Stolínovi budou náhradní pozemek užívat bezplatně. Co se týče náhrady                       za skleník, pracovnu a porosty, bude nutné jednat s restituenty pozemku.

    Dále se přihlásil Petr Havel, který vyjádřil názor, že částka 3.816,- Kč je opravdu směšná               a že by bylo vhodnější řešit problém např. převodem nějakého pozemku do vlastnictví.

    Poté Vladimír Mastník podal návrh, aby záležitost byla řešena jinak a projednávání se odložilo na příští zasedání zastupitelstva. O návrhu na odložení záležitosti dala starostka Jaroslava Hynková hlasovat. Pro tento návrh hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva.

    Zastupitelstvo města tak odložilo projednání záležitosti majetkoprávního vypořádání mezi Městem Lomnice nad Popelkou a manželi Bedřichem a Pavlou Stolínovými, bytem Lomnice                    nad Popelkou, v souvislosti s rozhodnutím Pozemkového úřadu v Semilech, č.j. 3891/04                ze dne 23. 8. 2004, týkajícího se restitučního vypořádání pozemků p.p.č. 2931/2, p.p.č. 2931/6 a st.p.č. 2197, k.ú. Lomnice nad Popelkou, na příští zasedání zastupitelstva města.

 

7.   Úpravy rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005

    Slovo dostala Vlasta Zikešová, vedoucí finančního a plánovacího odboru, která oznámila, že členové zastupitelstva obdrželi předem podklady pro úpravu rozpočtu včetně tabulek. Paní  Zikešová dále sdělila, že předložené úpravy rozpočtu projednal i finanční výbor dne 13.9.2005 bez připomínek.

    Žádné dotazy ani připomínky nebyly, proto p. Zikešová přečetla návrh usnesení, přičemž jmenovala všechny jednotlivé položky rozpočtu v příjmové i výdajové části. Takto přednesený návrh byl poté jednomyslně schválen.

    Zastupitelstvo města tak schválilo dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou                        pro rok 2005 snížením jak příjmové tak i výdajové části o 3.346 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice n. Pop.  vyčíslen částkou ve výši 90.923 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 2.457 tis. Kč (stav ke dne 31. 8. 2005).

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

-200

Daň z příjmu FO z celostátního výnosu

100

Daň z příjmu FO vybíraná zvláštní sazbou

-100

Daň z příjmu právnických osob

200

Daň z přidané hodnoty

1 000

Odvody za odnětí zemědělské půdy

2

Lesní hospodářství

1

Městské muzeum - odvod za porušení rozpočtové kázně

1

KIS - odvod za porušení rozpočtové kázně

13

DDM - odvod za porušení rozpočtové kázně

11

Poliklinika - mimořádné jednorázové nájemné

200

Prodej nemovitostí

32

Komunální služby - náklady řízení

5

TS - odvod z odpisů - ponížení

-41

Nájem z pozemků

60

Náhrady pojišťovny

55

Prodej pozemků

-2 000

Pokuty ukládané obcí

90

Příjmy z úroků

-40

Zapojení prostředků z FRB

120

Neinv.dotace od obcí za výkon přenesené působnosti

3

Úvěr na financování platebních výměrů FÚ

-2 858

Celkem příjmy

-3 346

2. změny výdajové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Členský příspěvek do Svazu měst a obcí ČR

16

Vodovod Rváčov - vlastní zdroje

600

Mateřská škola Dášenka - příspěvek - zvýš. nákl.na provoz sauny

30

Městské muzeum a galerie - příspěvek - na el.energii v čp. 50

5

Dům dětí a mládeže - příspěvek - na stěhování

10

Střecha na poliklinice čp. 866

429

Projektová dokumentace

-887

Změny ÚPSÚ

-90

Likvidace havárie na majetku

37

Náklady související s výstavbou supermarketu

-5

Demolice staré hasičárny

-500

Nákup nových popelnic

20

Náklady související s přípravou rekonstrukce radnice

-130

Bezbariérový vstup do radnice

-30

Oprava věžních hodin

250

Platební výměry FÚ

-2 834

Rozpočtová rezerva výdajů

-267

Celkem výdaje

-3 346

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti

 

8. Budoucí převod bytové jednotky – změna nájemníka v domě čp. 164, ul. Komenského, Lomnice nad Popelkou

    Ing. Milena Rádlová uvedla, že na minulém zasedání zastupitelstvo města na základě žádosti paní Typltové schválilo nového budoucího vlastníka bytu v čp. 164, kterým se stala dle smlouvy paní Irma Ondrůšková. Ta však poté od smlouvy odstoupila. Nyní je třeba původní usnesení zrušit. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit nového nájemníka – budoucího vlastníka bytu, paní Zdenku Rezkovou.

    S dotazem ani připomínkou se nikdo nepřihlásil, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení. Všichni přítomní členové zastupitelstva hlasovali pro tento návrh.

    Zastupitelstvo města tak schválilo převod bytové jednotky č. 164/12 v domě č.p. 164, ulice Komenského, Lomnice nad Popelkou, včetně příslušenství, po uplynutí 20 let ode dne kolaudace bytových jednotek v domě, budoucímu vlastníkovi, Zdence Rezkové, bytem Semily, jako právnímu nástupci  dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva ze dne 24. 4. 2001, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Janou Typltovou a současně zrušilo své usnesení č. 25/05/Z ze dne 16. 6. 2005, týkající se budoucího převodu bytové jednotky č. 164/12 v domě č.p. 164, ulice Komenského, Lomnice nad Popelkou, včetně příslušenství, po uplynutí 20 let ode dne kolaudace bytových jednotek v domě, budoucímu vlastníkovi, Irmě Ondrůškové, bytem Staré Smrkovice.

 

9.   Prodej části pozemku p.p.č. 411, k.ú. Lomnice nad Popelkou

    Ing. Milena Rádlová sdělila, že se jedná o prodej pozemku, který je žadatelkou, paní Dvořákovou, dlouhodobě užíván v oplocené zahrádce. Rada města doporučuje prodej tohoto pozemku za obvyklou kupní cenu.

    Připomínky ani dotazy nebyly, ing. Rádlová přečetla návrh usnesení a zastupitelstvo města poté jednomyslně schválilo prodej části pozemku p.p.č. 411, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura ostatní plocha, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice               nad Popelkou, Pavle Dvořákové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2. Vyhotovení kupní smlouvy a geometrického plánu na rozdělení pozemku si zajistí kupující  na vlastní náklady.

 

10.   Prodej pozemků p.p.č. 2768/7, 2767, st.p.č. 2439, 1885, 1886,1887, k.ú. Lomnice    nad Popelkou

    Ing. Milena Rádlová uvedla, že tata dlouhodobější záležitost je popsána v předloženém písemném materiálu a byla konzultována s právníkem. Rada města projednala žádost kynologického svazu v Lomnici nad Popelkou a doporučila zastupitelstvu schválit prodej pozemků za symbolickou cenu.

    S dotazem ani připomínkou se nikdo nepřihlásil. Ing. Rádlová přečetla návrh usnesení, který byl jednomyslně přijat.

    Zastupitelstvo města tak schválilo prodej pozemků p.p.č. 2768/7 a 2767, st.p.č. 2439, 1885, 1886 a 1887, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Českému kynologickému svazu, základní organizaci 385 v Lomnici nad Popelkou, smluvní cena 500,- Kč.

 

11.  Převod pozemků u regulovaného toku Popelky u městské čistírny odpadních vod

    Ing. Milena Rádlová vysvětlila, že jedná o řešení majetkoprávních vztahů v blízkosti původního toku Popelky, který byl regulován. Jedná se o pozemky, které zasahují do areálu čističky odpadních vod a musí být dodatečně řešeny z důvodu převodu majetku                               na Vodohospodářské sdružení Turnov.

    Nikdo z členů zastupitelstva neměl dotaz ani připomínku. Ing. Rádlová přednesla návrh usnesení a všichni přítomní členové zastupitelstva jej jednomyslně přijali.

    Zastupitelstvo města tak schválilo odkoupení pozemků, nově oddělených geometrickým plánem č. 1722-021/2005, a to pozemky p.p.č. 2395/6 o výměře 147 m2, p.p.č. 2395/84                       o výměře 48 m2, p.p.č. 2395/87 o výměře 71 m2, p.p.č. 4064 o výměře 20 m2 a p.p.č. 4065                      o výměře 12 m2, vše kultura vodní tok, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od Zemědělské vodohospodářské správy Hradec Králové,                        po schválení státními orgány za nabídkovou cenu.

    Poté ing. Rádlová přečetla na výzvu starostky ještě druhou část usnesení, vyplývající z části první, které bylo rovněž jednohlasně přijato. Zastupitelstvo města tím pověřilo Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podání žádosti o prodej uvedených pozemků  Zemědělské vodohospodářské správě Hradec Králové.

 

12.   Koupě pozemků v areálu lyžařských můstků

    Tato záležitost je rozdělena za a) na odkoupení pozemků od Lesů  České republiky a za b) od pana Vladislava Noska. Jak uvedla ing. Milena Rádlová, jedná se o pozemky v lyžařském areálu, které je třeba ještě odkoupit do majetku města v návaznosti na schválený rozpočet města na r. 2005.

    Dotazy ani připomínky nebyly, ing. Rádlová přednesla návrh usnesení k bodu a) a ten byl poté jednomyslně přijat. Zastupitelstvo města tak schválilo odkoupení pozemku                        p.p.č. 2945/2, o výměře 642 m2, kultura ostatní plocha, k.ú. Lomnice nad Popelkou, v areálu lyžařských můstků, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od vlastníka, společnosti Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, celková kupní cena 40.000,- Kč.

 

    V bodě b) se jedná o pozemky pod chatkami, pozemky parkoviště a příjezdové cesty. Návrh usnesení byl též jednomyslně schválen a zastupitelstvo města tak schválilo odkoupení pozemků st.p.č. 2098, o výměře 62 m2, st.p.č. 2099, o výměře 61 m2, st.p.č. 2100, o výměře 61 m2, st.p.č. 2101, o výměře 59 m2, st.p.č. 2102, o výměře  60 m2, st.p.č. 2103, o výměře              62 m2, st.p.č. 2104 o výměře 12 m2, p.p.č 2801/2 o výměře 46 m2, p.p.č. 2804/3, o výměře 466 m2 a p.p.č. 2802/6 o výměře 129 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, v areálu  lyžařských můstků, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou od vlastníka Vladislava Noska, bytem Lomnice nad Popelkou, celková kupní cena 71.000,- Kč, splatná ve dvou splátkách, ve výši 60.000,- Kč v roce 2005 a ve výši 11.000,- Kč v roce 2006.

 

13.   Koupě pozemku p.p.č. 735/13, k.ú. Lomnice nad Popelkou v areálu letního stadionu

    Koupě výše uvedeného pozemku od deseti vlastníků dle slov ing. Mileny Rádlové představuje předposlední fázi získání pozemků v areálu letního stadionu do majetku města, v návaznosti na schválený rozpočet města na r. 2005. Členové zastupitelstva neměli k předloženému materiálu žádné dotazy ani připomínky, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení.

    Zastupitelstvo města poté jednomyslně schválilo odkoupení pozemku p.p.č. 735/13 o výměře 2.231 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, v areálu  sportovního hřiště FC,                           do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou od vlastníků Marie Bartošové, bytem Turnov, podíl 1/12, Jany Bortelové, bytem Praha, podíl 1/12, Ivany Dlouhé, bytem Turnov, podíl 1/12, Anny Jůzové, bytem Praha, podíl 1/12, ing. Pavla Lásky, CSc., bytem Olomouc, podíl 1/12,  ing. arch. Vojtěcha Lásky, bytem Praha, podíl 1/12, ing. arch. Marie Maškové, bytem Praha, podíl 1/12, ing. Ivana Porcala, bytem Turnov, podíl 1/6, Jiřího Porcala, bytem Praha podíl 1/6 a RNDr. Olgy Zibrinové, CSc., bytem Roztoky u Prahy, podíl 1/12, celková kupní cena 111.550,- Kč.

 

14.   Koupě pozemků p.p.č. 840 a 841 k.ú. Tuhaň u Stružince     

    Ing. Milena Rádlová sdělila, že na návrh lesního hospodáře města rada města doporučuje zastupitelstvu odkoupit, v návaznosti na schválený rozpočet města, výše uvedené pozemky v k.ú. Tuhaň u Stružince za účelem zalesnění, neboť pozemky sousedí s městskými lesy. Dotazy ani připomínky nebyly, proto ing. Rádlová přednesla návrh usnesení. Pro tento návrh hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva.

     Zastupitelstvo města tím schválilo odkoupení pozemků p.p.č. 840, o výměře 176 m2,                  a p.p.č. 841, o výměře 5.582 m2, vše kultura trvalý travní porost, k.ú. Tuháň u Stružince,                do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od vlastníka Marie Kůtkové, bytem Mladá Boleslav, za nabídkovou kupní cenu 6.000,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí Město Lomnice nad Popelkou.

 

15.   Koupě pozemků p.p.č. 1091/14 a 2298/1 k.ú. Lomnice nad Popelkou

     Ing. Rádlová uvedla, že po delším jednání došlo k dohodě o kupní ceně mezi Městem Lomnice nad Popelkou a vlastníky. Výše uvedené pozemky se nacházejí pod komunikací                na Větrově. Rada města doporučila zastupitelstvu odkoupení v návaznosti na schválený rozpočet města na r. 2005. Nebylo žádných dotazů ani připomínek a ing. Rádlová přečetla návrh usnesení. Návrh byl poté jednomyslně přijat.

    Zastupitelstvo města tak schválilo odkoupení pozemků p.p.č. 1091/14, o výměře 306 m2, kultura orná půda, kupní cena 5,- Kč/m2 a p.p.č. 2298/1 o výměře 974 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, kupní cena 50,- Kč/m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, do vlastnictví  Města Lomnice nad Popelkou, od vlastníka Jiřiny Landovské, bytem Semily, celková kupní cena 50.230,- Kč.

16.   Změna hranic katastrálních území Lomnice nad Popelkou a Rváčov

    Ing. Rádlová vysvětlila, že Pozemkový úřad Semily zahájil pozemkové úpravy v k.ú. Rváčov, k.ú. Lomnice nad Popelkou a k.ú. Stružinec. Tyto drobné úpravy jsou zakresleny v předloženém materiálu. Případné dotazy je ochoten zodpovědět v jednacím sále přítomný ing. Hejduk z Pozemkového úřadu.

    Dotazy ani připomínky však nebyly, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení. Pro návrh hlasovalo všech 13 přítomných členů zastupitelstva, které tím schválilo dle § 84, odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu katastrální hranice mezi k.ú. Lomnice nad Popelkou a k.ú. Rváčov v rámci provádění jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Lomnice nad Pop., Rváčov a Stružinec u Lomnice nad Pop.,                 dle návrhu Pozemkového úřadu Semily.

 

 

Ostatní záležitosti

 

17.  Projednání udělení čestného občanství města v souvislosti s 60. výročím konce             světové války

    Starostka Jaroslava Hynková připomněla, že na minulém zasedání zastupitelstva města vzalo zastupitelstvo na vědomí návrh Jana Drahoňovského a starostky Jaroslavy Hynkové                na udělení čestného občanství města s tím, že budou na příštím zasedání doplněny konkrétní údaje o navržených osobách a dále písemný souhlas žijících navržených. Požadovaný materiál byl proto před dnešním jednáním předložen. Dále se starostka Jaroslava Hynková zeptala, zda někdo navrhuje hlasovat o navržených osobách jednotlivě. Nepřihlásil se nikdo. Proto starostka přednesla návrh usnesení. Potom vystoupil Vladimír Mastník s námitkou, že třeba přeformulovat text v závěru usnesení, kde u navržených osob již nežijících se předá čestné občanství rodinným příslušníkům.

    O takto pozměněném návrhu usnesení bylo poté hlasováno. Návrh byl jednomyslně přijat            a zastupitelstvo města tím udělilo dle § 36 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a směrnice Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou č. 1/2003, Zásady pro udělování čestného občanství a cen Města Lomnice nad Popelkou, čestné občanství Města Lomnice nad Popelkou

- panu Karlu Bartošovi, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu,

- panu Michalu Bitljanovi, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu,

- panu Bohumilu Jodasovi, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu,

- panu Josefu Martínkovi, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu,

- panu Josefu Mikulemu, za zásluhy v boji proti fašismu,

- panu Janu Niesnerovi, in memoriam za zásluhy v boji proti fašismu,

- panu Ladislavu Rubínovi, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu a

- panu Miroslavu Ryšavému, in memoriam za zásluhy v boji proti fašismu,

a uložilo paní Jaroslavě Hynkové, starostce, předat čestné občanství uvedeným osobám, případně nejbližším možným rodinným příslušníkům, při nejbližší slavnostní příležitosti.

 

    Závěrem hlavní části dnešního jednání starostka Jaroslava Hynková poděkovala předkladatelům za kvalitně zpracované písemné materiály a členům zastupitelstva za jejich zodpovědné nastudování. Poté otevřela diskusi.

 

 

18.   Diskuse

 

    Jako první se do diskuse přihlásil Vladimír Mastník, který vznesl dotaz na odbor majetku             a rozvoje města, oddělení životního prostředí, Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, jestli byla nařízena a poté i realizována náhradní výsadba, když se v minulosti schvalovalo v zastupitelstvu města kácení stromů ve Smetanově ulici (u dnešní provozovny Antonín Kolinger – ASON). Starostka Jaroslava Hynková ujistila, že bude prověřeno.

    Následně se přihlásil p. Bedřich Stolín s výtkou, že při udělování čestného občanství se zapomnělo na Karla Škopka a plk. Františka Truhláře a požádal o prověření. K tomu starostka Jaroslava Hynková uvedla, že všichni občané měli možnost podat návrhy prostřednictvím členů zastupitelstva.

    Druhý diskusní příspěvek pana Stolína se týkal jeho pracovní činnosti na městském úřadě v minulých letech, kdy zpracoval dokumentaci pozemků ve vlastnictví města do r. 1994,              kdy z úřadu odcházel. Poukázal na nedostatek, že někteří občané léta užívají městské pozemky bezplatně, dokonce na nich vystavěli stavby jako garáže apod. K tomu se vyjádřil tajemník ing. Ivo Bělonohý, že pan Stolín učinil velký kus záslužné práce, část se podařila realizovat, ale bohužel se pořadač se zmíněnými dokumenty na úřadě nenašel. Nepracuje tu na příslušném odboru žádný z pamětníků výše uvedeného období.

 

    Jan Drahoňovský se vrátil k tématu odbojářů vybraných na udělení čestného občanství. K připomínkovaným Karlu Škopkovi a Františku Truhlářovi uvedl, že odbojářů na Lomnicku bylo asi 80 a mohl vybrat jen některé. K osobě plk. Truhláře dodal, že se domníval, že jeho památka byla dostatečně zvěčněna pojmenováním jedné z hlavních ulic města a vybudováním samostatného pomníku.

    Paní Božena Mottlová vznesla připomínku , že mezi nově schválenými čestnými občany města postrádá pana Josefa Mizeru.

    Ke stejné tématice se přihlásil ještě pan Vladimír Mikule, který se přiklonil k názoru                  p. Stolína a navrhl, aby se čestné občanství udělilo Karlu Škopkovi a plk. Františku Truhlářovi při nějaké jiné příležitosti.

 

    S dalším diskusním příspěvkem se přihlásil pan Jaroslav Holec, který upozornil na to,                    že jako velitel místního Sboru dobrovolných hasičů dostal již několikrát hlášení, že hoří pivovar. Po prověření zjistil, že podnikatel vietnamské národnosti pálí v areálu odpad.                     Je zřejmé, že se jedná o igelity apod., přičemž na spáleništi se hromadí již asi půlmetrová vrstva zbytků. Po neúspěšném jednání na místním oddělení Policie ČR se obrací na městský úřad se žádostí o uvedení věci do pořádku. Tajemník ing. Ivo Bělonohý poděkoval                            za upozornění a ujistil pana Holce, že bude záležitost prošetřena po stránce ochrany ovzduší                 a nakládání s odpady a bude zahájeno příslušné správní řízení.

 

    Dále v diskusi vystoupil ing. Ivo Bělonohý se zprávou, týkající se technického stavu radnice a právě probíhajících oprav krovu, které se provádějí za finanční pomoci ministerstva kultury. Uvedl rozsah oprav a přibližnou výši nákladů.

    Na to reagoval pan Josef Pěnička, který také před lety působil na radnici ve funkci tajemníka a potvrdil špatný stav střechy i stropů. Potom tlumočil pochvalné vyjádření některých občanů k opravě chodníků v centru města a kladně hodnotil opravení výtluků                  na některých komunikacích ve městě. Dále apeloval na problém veřejných záchodků. Ještě poukázal na nedostatečné označení přechodů pro chodce na Školním náměstí a na ohořelý starý dům pod hrází rybníka Matouš, který dělá Lomnici ostudu.

    Starostka Jaroslava Hynková reagovala na vystoupení pana Pěničky a uvedla, že oprava radnice byla už dávno potřeba a minulá vedení města se této akce bála. Nyní již existuje projekt na celkovou rekonstrukci radnice a vedení města intenzivně jedná o získání finančích prostředků. K problematice veřejných WC sdělila, že dnešního dne obdržela informaci,                      že soukromý podnikatel chce otevřít veřejné záchodky v centru města. Co se týče spáleniště              u rybníka, je to soukromý majetek a v kompetenci města není zasahovat, pokud nedochází k ohrožování zdraví a životů občanů a dále životního prostředí.

    K otázce značení přechodů pro chodce podal informaci místostarosta Josef Kysela,                  který ujistil, že on i starostka několikrát jednali na cestmistrovství Turnov Krajské správy silnic Libereckého kraje o provedení značení i opravě komunikací. Vodorovné značení bylo provedeno až těsně před začátkem školního roku pro nedostatek finančních prostředků KSS LK. Oprava výtluků na komunikacích ve správě Krajské správy silnic byla provedeny během posledních 14 dnů. Dále oznámil, že byl zřízen nový přechod v ul. 5. května u firmy CYKLO SKI  J. Žitník. Přechod v ul. Palackého za Školním náměstím nebyl obnoven proto, že došla barva (a prý není na další) a Policie ČR zakázala jeho obnovu z důvodu jeho nevhodného umístění proti výjezdu z domu.

    Pan Josef Pěnička měl ještě jednu připomínku týkající se silničního provozu. Vyslovil přání omezit stání aut v ul. 5. května a sice jako jednostranné. K tomu místostarosta Josef Kysela uvedl, že tato záležitosti je již projednána, další omezení stání je v ul. Plk. Truhláře a další bude v ul. Antala Staška.

   

    Další dotaz pana Pěničky byl ohledně článku v minulých Lomnických novinách, který se týkal zjištění zavinění pana Vladimíra Mastníka a ing. Františka Novotného  v kauze vrácení státní dotace a úhrady penále při rekonstrukci a dostavbě Základní školy T.G.M. v Lomnici nad Popelkou. Starostka Jaroslava Hynková sdělila, že kauza je již u konce. Trestní oznámení na oba jmenované dosud podáno nebylo, podána byla jen žádost na Okresní státní zastupitelství o posouzení míry zavinění. K tomu pan Pěnička apeloval na členy zastupitelstva, aby v této záležitosti nehleděli jen na právní podstatu věci, ale i na lidskou stránku a ocenili úsilí Vladimíra Mastníka, který uvedl základní školu do pořádku. Poukázal při tom na chybu předminulého zastupitelstva a vedení města, když se budova nemocnice prodala z majetku města hluboko pod cenu a město tak přišlo o mnoho milionů.

 

    Na předešlé téma navázala paní Miroslava Svojanovská a vyzvedla zásluhy pana Mastníka při budování školy a vodovodu na Rváčov. Poukázala na to, že i v jiných městech došlo k chybám při využití dotací a nikdo při tom nebyl z funkce odvolán.

    Poté se paní Svojanovská dotázala, jak pokračují jednání směřující k uskutečnění výstavby supermarketu. Sdělila, že si ověřila u orgánů památkové péče, že v areálu bývalého pivovaru se při zachování sklepení a části stěn stavět může. Starostka Jaroslava Hynková odpověděla, že stále probíhají nová jednání kvůli výstavbě supermarketu. Vedení města jednalo několikrát v Praze se společností DISKONT PLUS, naposledy před měsícem, ale neúspěšně. Dalším problémem je, že není v územním plánu vyčleněna vhodná lokalita. Hledají se nová místa,    ale nikdo nechce pozemek prodat. Co se týče pivovaru, je to soukromý majetek a z hlediska ochrany památek ho nikdo nedovolí zbourat. Poté starostka Jaroslava Hynková předal slovo tajemníkovi ing. Ivo Bělonohému, který potvrdil, že ve věci ochrany památek bylo jednáno               o budově pivovaru i s Městským úřadem Semily, s Památkovým ústavem Ústí nad Labem                  a Národním památkovým ústavem Praha s tím výsledkem, že se z pivovaru může postavit prakticky cokoliv s podmínkou, že budou zachovány stropy, obvodové stěny a tvar                 a konstrukce střechy.

 

    Z jiné oblasti byl diskusní příspěvek pana Bergmana, spolumajitele č.p. 1131 v ul. Karla Čapka, který poukázal na to, že již dva roky, kdy dostali nájemníci dům a okolní pozemek                od bytového družstva do vlastnictví, zatéká do sklepa domu voda z ulice, hlavně v zimním               a jarním období. Odpověď poskytl tajemník ing. Ivo Bělonohý, který sdělil, že město obdrželo od Stavebního bytového družstva Jičín dopis v této záležitosti a je sjednána schůzka se zástupcem bytového družstva. Ing. Bělonohý vyjádřil přesvědčení, že se podaří záležitost úspěšně vyřešit.

 

    Paní Božena Mottlová se přihlásila s připomínkou k označení přechodu u tržnice                         na náměstí, kde přechází děti. Vyzvedla, že bezpečnost dětí je na prvním místě a ta by měla stát nad nedostatkem finančních prostředků.

 

    Pan Josef Pěnička a pan Jaroslav Holec se znovu vrátili k tématu pivovar. Popsali neutěšený stav této budovy, konkrétně sklepů, stropů a střechy. Vyjádřili názor, že tato budova do budoucna již nepůjde zachovat.

    Paní Miroslava Svojanovská poukázala na problém s parkováním vozidel v ul. Dělnická kolem věžáku, kde je situace velmi nebezpečná pro chodce, zejména pro děti. Komunikace je přeplněná po obou stranách (i v zatáčce) stojícími auty, mezi kterými, mnohdy velkou rychlostí, projíždějí vozidla. Dopravní značka zákazu stání se z komunikace ztratila. Policie prý nechce problém řešit, odkázala paní Svojanovskou na vedení města. K tomu uvedl                 ing. Ivo Bělonohý, že dle zákona o provozu na pozemních komunikacích obce ani města nejsou kompetentními orgány při řešení dopravní situace, kde dochází k porušování platných předpisů ze strany řidičů. S policií bylo již několikrát jednáno, avšak výsledek není žádný.              To potvrdila i starostka Jaroslava Hynková.

 

    Poté starostka Jaroslava Hynková na žádost pana Zdeňka Hadince seznámila s jeho písemným diskusním příspěvkem, jelikož se nemohl na zasedání osobně dostavit. Některé záležitosti byly již v průběhu dnešní diskuse projednány, tj. prodej nemocnice, výstavba supermarketu. K otázce ceny vodného a stočného  a výše poplatku za odpady pro rok 2006 sdělila, že ze strany Severočeských vodovodů a kanalizací a firmy .A.S.A. nejsou zatím ceny stanoveny. Dále pan Hadinec vyjádřil poděkování za opravu fasády Tylova divadla                            a vydláždění chodníků.

    Potom starostka Jaroslava Hynková apelovala na přítomné občany, aby objektivně informovali další občany o tom, co bylo na zasedání řečeno, o tom, jak členové zastupitelstva pečlivě, uvážlivě a zodpovědně přistupují k jednotlivým bodů jednání. Aby v zasedací síni                 i mimo ni nevznikala atmosféra nevraživosti a nevznikal dojem, že ti, co pracují pro město, jakoby pracovali proti lidem. Obětavost a snaha představitelů města je mnohdy mařena stále trvajícími ekonomickými problémy.

 

    Na předešlá slova starostky Jaroslavy Hynkové zareagovala paní Miroslava Svojanovská. Odkazovala se na dopis Krajského úřadu Libereckého (dále jen KÚLK), jehož kopii obdržela na vědomí. Byla to odpověď na stížnost paní Svojanovské, že na 14. zasedání zastupitelstva města v říjnu 2004 nebyla do programu zařazena diskuse pro občany, když na témže zasedání odhlasovalo zastupitelstvo podání žaloby na Vladimíra Mastníka a ing. Františka Novotného za porušení povinností při správě cizího majetku při realizaci rekonstrukce základní školy                 a dostavby tělocvičny. V dopise KÚLK bylo podle jejího vyjádření uvedeno, že došlo k procesnímu pochybení a že se má věc do 30 dnů napravit.

    Starostka Jaroslava Hynková důrazně ujistila paní Svojanovskou, že takový dopis nemá. Potom se do diskuse vložil tajemník ing. Ivo Bělonohý, s tím že jde pravděpodobně o dopis KÚLK městu k uvedené stížnosti paní Svojanovské. Na základě uvedeného dopisu provedlo zastupitelstvo města dílčí úpravu jednacího řádu, avšak v části dopisu, který se týkal uvedené stížnosti, přijalo zastupitelstvo města stanovisko bez další úpravy svého jednacího řádu. KÚLK toto stanovisko akceptoval a k další úpravě jednacího řádu město nevyzval. Tím potvrdil, že průběh tehdejšího zasedání byl v pořádku. Paní Svojanovská byla ochotná uvedený dopis KÚLK veřejně přečíst, přičemž znovu zdůraznila, že KÚLK vyzývá vedení města ke zjednání nápravy.

 

    V závěru diskuse vystoupil Roman Dušta se závažným prohlášením, a to že Česká spořitelna odprodá část svých budov, mezi nimi i budovu v Lomnici nad Popelkou. Neznamená to však, že by pobočka spořitelny v Lomnici měla být zrušena, její provoz bude zachován. Toto oznámení bylo zároveň výzvou pro město v případě zájmu o odkoupení. Termín podání návrhu na odkoupení je do konce měsíce října t.r.

 

 

19.   Usnesení, závěr

 

    Další diskusní příspěvky nebyly, proto starostka Jaroslava Hynková diskusi ukončila                     a požádala předsedu návrhové komise PaedDr. Pavla Pavelku o přednesení závěrečné zprávy.

    PaedDr. Pavel Pavelka konstatoval, že k jednotlivým bodům projednávaným v průběhu jednání bylo hlasováno jednotlivě, proto nemusí být v závěru hlasováno a přijatá usnesení platí.

    Starostka Jaroslava Hynková poděkovala PaedDr. Pavelkovi za přednesenou zprávu a všem přítomným za účast. Potom dnešní zasedání ve 20.30 hodin ukončila.

 

    Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

 

    Ze zasedání byl pořízen audiozáznam, který je uložen u tajemníka MěÚ.    

 

 

V Lomnici nad Popelkou, 15. 9. 2005

 

Ing. Vlastimil Bambas

 

Jan Drahoňovský

  

 

                                                                                              Jaroslava Hynková

                                                                                                      starostka


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz